Національний автомобільний перевізник 

Річний звіт емітента за 2011 рік

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор_                                (посада)  _____________________ (підпис)  Гриненко В.І. (прізвище та ініціали керівника) 
   М.П. 
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік
 1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство  «Київська                                                                                                                 виробнича компанія «Рапід». 1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство. 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05475156. 1.4. Місцезнаходження емітента: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б.7. 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:(044) 566-20-97 / ф. (044) 566-15-80. 1.6. Електронна поштова адреса емітента: mitchenko@rapid.com.ua.
 1. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  30.04.2012 (дата) 
2.2. Річна інформація опублікована  у     «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №№82(1335) (номер та найменування офіційного друкованого видання)  30.04.2012_ (дата) 
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці  www.rapid.com.ua ________________ (адреса сторінки) в мережі Інтернет  30.04.2012___ (дата) 
Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:    
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента  Х
б) інформація про державну реєстрацію емітента  Х
в) банки, що обслуговують емітента  Х
г) основні види діяльності  Х
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  _
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств  _
е) інформація про рейтингове агентство 
є) інформація про органи управління емітента 
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  Х
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці  Х
4. Інформація про посадових осіб емітента: 
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента  Х
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  Х
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента  Х
6. Інформація про загальні збори акціонерів  Х
7. Інформація про дивіденди  Х
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  Х
9. Відомості про цінні папери емітента: 
а) інформація про випуски акцій емітента  Х
б) інформація про облігації емітента 
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
г) інформація про похідні цінні папери 
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
10. Опис бізнесу  Х
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  Х
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  Х
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента  Х
в) інформація про зобов’язання емітента  Х
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції 
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів 
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  Х
14. Інформація про стан корпоративного управління  Х
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:    
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
20. Основні відомості про ФОН 
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
24. Правила ФОН 
25. Річна фінансова звітність  Х
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)  Х
27. Аудиторський висновок  Х
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  _
29. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
30. Примітки 
Iнформацiя, якої немає в рiчному звiтi, вiдсутня у зв’язку з тим, що: Протягом звiтного перiоду товариство лiцензiй та дозволи на окремi види дiяльностi не отримувало. Товариство не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств. ПАТ послугами рейтингового агентства не користується: в статутному капiталi товариства державна частка вiдсутня, стратегiчне значення для економiки i безпеки держави товариство не представляє,”домiнуюче”становище не займає. У зв`язку з тим, що емiтент – акцiонерне товариство, пункт “Iнформацiя про органи управлiння емiтента” не заповнюється. Iнформацiя про засновникiв вiдсутня,тому що Товариство було засновано ранiше звiтного року. Борговi, iпотечнi, похiднi, сертифiкати ФОН та iншi цiннi папери не випускалися, на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не розмiщувались; фактiв лiстингу/делiстингу на фондових бiржах в звiтному перiодi не було; додаткова емiсiя не проводилась. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, тому що акцiї Товариства iснують в бездокументарнiй формi. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. Iнформацiя про дивiденди за 2011 рік вiдсутня у зв`язку з тим, що за звiтнiй перiод дивiденди Товариством не нараховувались i не виплачувались. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi і дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менш нiж 5 млн. грн.. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв звiтностi Товариством не складається. Емiтент не здiйснював випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi..  
 1. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 3.1.1. Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство  «Київська                                                                                                                 виробнича компанія «Рапід». 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності): ПАТ «КВК «Рапід». 3.1.3. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство. 3.1.4. Поштовий індекс: 02099. 3.1.5. Область, район: Дарницький район. 3.1.6. Населений пункт: місто Київ. 3.1.7. Вулиця, будинок: вул. Зрошувальна, буд. 7. 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 3.2.1. Серія і номер свідоцтва: Серія А01 № 345785. 3.2.2. Дата державної реєстрації: 05.04.1994 р. 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво: Дарницька районна в м. Києві державна  адміністрація. 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.): 1000000,00. 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.): 1000000,00. 3.3. Банки, що обслуговують емітента 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті: ПАТ «Конверсбанк». 3.3.2. МФО банку: 339339. 3.3.3. Поточний рахунок: 260000942501. 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті: ПАТ «Конверсбанк». 3.3.5. МФО банку: 339339. 3.3.6. Поточний рахунок: 260000942501. 3.4. Основні види діяльності
 • 24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту.
 • 10.2 Роздрібна торгівля автомобілями.
 • 20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів.
 • 30.2 Діяльність кафе.
 • 12.0 Складське господарство.
 • 40.0 Організація перевезення вантажів.
 • 20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна.
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності  Номер ліцензії (дозволу)  Дата видачі  Державний орган, що видав  Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) 
              
Опис  Протягом звітного періоду ПАТ «КВК «Рапід» ліцензії (дозволи) не отримувало.
____________ * Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці. 3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств Товариство не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств. 3.7. Інформація про рейтингове агентство Товариство послугами рейтингового агентства не користується. 3.8. Інформація про органи управління емітента У зв`язку з тим, що емiтент – акцiонерне товариство, iнформацiя не вказується.
 1. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника  Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника  Місцезнаходження  Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) 
           
           
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи    Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*  Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)   
        
        
Усього  Засновниками ПАТ «КВК «Рапід» є члени трудового колективу
____________ * Не обов’язково для заповнення.
 1. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
У звiтному перiодi середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв склала 317 осіб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв склала  4 особи. Працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу – 0 особи. Фонд оплати працi за 2011 рiк склав 14224,60  тис.грн. Вiдносно попереднього року сереньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв збільшилась. Фонд оплати працi за звiтний перiод збільшився  на 1724,8 тис.грн. , у звязку  зі збільшенням чисельності штатних працівників. З працiвниками Товариства укладається Колективний договiр. Колективним договором, зокрема, передбачене наступне: 1. Визначений перелiк посад та професiй працiвникiв Товариства, яким встановлюється ненормований робочий день та щорiчна додаткова вiдпустка за особливий характер роботи. 2. Визначений перелiк працiвникiв, що мають право на щорiчну додаткову вiдпустку за шкiдливi i важкi умови працi та особливий характер роботи. 3. Визначений перелiк доплат i надбавок до тарифних ставок та посадових окладiв робiтникiв. 4. Затверджений перелiк нагород та заохочень. Протягом 2011 року пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв не проводилось.
 1. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 6.1.1. Посада: Генеральний директор. 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Гриненко Володимир Іванович. 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи: Паспорт СО 628586 виданий 27.03.2001 року Печерським РУГУ МВС України м. Києва. 6.1.4. Рік народження**-1947: 6.1.5. Освіта**-вища: 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)- 35років**: 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Генеральний директор ЗАТ «КВК «Рапід»  з 01.10.1993 року по 18.04.2011 року. 6.1.8. Опис: Загальний стаж роботи – 46  рокiв. Стаж керiвної роботи 35 рокiв. Попереднi посади -, Генеральний директор ЗАТ «КВК «Рапід»  з 01.10.1993 року по 18.04.2011 року. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових  загальних зборiв акціонерів Товариства від 18 квітня 2011 року (Протокол  №19) в зв’язку з прийнятим рішенням про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду Генерального директора строком на 7 років. Повноваження: без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені; підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту; забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством; забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання; затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства; наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов’язкові для виконання працівниками Товариства; укладає угоди та вчиняє правочини від імені Товариства, необхідність яких покликана інтересами Товариства та акціонерів Товариства, а також здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства; контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства; розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства; самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження; списує з балансу Товариства основні засоби та інших необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства; розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів; виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству; затверджує номенклатуру Товариства; вирішує інші питання діяльності Товариства, необхідні для досягнення статутних цілей. Обов’язки: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрішнього регулювання Товариством. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради – у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; дотримуватися встановленої у Товаристві інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну таємницю, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. 6.1.1. Посада: Голова Наглядової ради. 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Мітченко Марія Іванівна. 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи: Паспорт СН 780797 виданий 10.02.1998 року Броварським МВГУ МВС України Київської обл. 6.1.4. Рік народження- 1949**: 6.1.5. Освіта- вища**: 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)- 34 роки**: 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Начальник структурного підрозділу ЗАТ «КВК «Рапід» з 01.07.1994 року по 18.04.2011 року. 6.1.8. Опис: Загальний стаж роботи – 45  рокiв. Стаж керiвної роботи 34 рокiв. Попереднi посади – Начальник структурного підрозділу ЗАТ «КВК «Рапід» з 01.07.1994 року по 18.04.2011 року. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої  винагороди у 2011 роцi:  не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових  загальних зборiв акціонерів Товариства від 18 квітня 2011 року (Протокол  №19) в зв’язку з прийнятим рішенням про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду Голови Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Повноваження та обов’язки: організовує роботу Наглядової ради; скликає та проводить засідання Наглядової ради; представляє Наглядову раду на Загальних Зборах Товариства; відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів; підписує документи від імені Наглядової ради; організує ведення протоколу засідань Наглядової ради; повідомляє інші органи Товариства та адресатів про рішення та висновки Наглядової ради; забезпечує зберігання документів Наглядової ради; виносить на розгляд Наглядової ради кандидатуру Корпоративного секретаря; підписує нову редакцію Статуту Товариства, якщо Загальними зборами не визначена інша особа. 6.1.1. Посада: член Наглядової ради. 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Василенко Тетяна Петрівна. 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи: Паспорт СН 243050 виданий 05.07.1996 року Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва. 6.1.4. Рік народження- 1949**: 6.1.5. Освіта-сер.спеціальна**: 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)-23роки**: 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: начальник відділу кадрів ЗАТ «КВК «Рапід» з 03.03.1980 року по 11.04.2007 року. 6.1.8. Опис: Загальний стаж роботи – 39  рокiв. Стаж керiвної роботи 23 рокiв. Попереднi посади – начальник відділу кадрів ЗАТ «КВК «Рапід» з 03.03.1980 року по 11.04.2007 року. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої  винагороди у 2011 роцi:  не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових  загальних зборiв акціонерів Товариства від 18 квітня 2011 року (Протокол  №19) в зв’язку з прийнятим рішенням про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Повноваження: підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генерального директора, встановлення розміру їх винагороди; обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства в об’єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків; прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах; виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами. Обов’язки: відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства; відповідає за дотримання прав акціонерів, що обумовлені в Статуті Товариства та законодавстві України; сприяє успішній діяльності Товариства та залученню акціонерів під час нових емісій цінних паперів; відповідає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до відома Загальних Зборів Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевірок у формі письмових звітів; відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства. 6.1.1. Посада: член Наглядової ради. 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Манащенко Олексій Кирилович . 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи: Паспорт СМ 172465 виданий 05.10.1999 року Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській обл. 6.1.4. Рік народження- 1949**: 6.1.5. Освіта- середня**: 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)- 7 років**: 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Член Ради ЗАТ «КВК «Рапід» з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року. 6.1.8. Опис: Загальний стаж роботи – 45  рокiв. Стаж керiвної роботи 7 рокiв. Попереднi посади – Член Ради ЗАТ «КВК «Рапід» з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої  винагороди у 2011 роцi: не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових  загальних зборiв акціонерів Товариства від 18 квітня 2011 року (Протокол  №19) в зв’язку з прийнятим рішенням про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Повноваження: підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генерального директора, встановлення розміру їх винагороди; обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства в об’єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків; прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах; виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами. Обов’язки: відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства; відповідає за дотримання прав акціонерів, що обумовлені в Статуті Товариства та законодавстві України; сприяє успішній діяльності Товариства та залученню акціонерів під час нових емісій цінних паперів; відповідає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до відома Загальних Зборів Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевірок у формі письмових звітів; відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства. 6.1.1. Посада: член Наглядової ради. 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Олійник Валерій Анатолійович . 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи: Паспорт СН 414338 виданий 11.03.1997 року Шевченківським РУГУ МВС України м. Києва. 6.1.4. Рік народження- 1960**: 6.1.5. Освіта- середня спеціальна**: 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)- 7 років**: 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Член Ради ЗАТ «КВК «Рапід» з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року. 6.1.8. Опис: Загальний стаж роботи – 35  рокiв. Стаж керiвної роботи  7 рокiв. Попереднi посади – Член Ради ЗАТ «КВК «Рапід» з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої  винагороди у 2011 роцiі – винагорода не виплачувалась В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових  загальних зборiв акціонерів Товариства від 18 квітня 2011 року (Протокол  №19) в зв’язку з прийнятим рішенням про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Повноваження: підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генерального директора, встановлення розміру їх винагороди; обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства в об’єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків; прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах; виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами. Обов’язки: відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства; відповідає за дотримання прав акціонерів, що обумовлені в Статуті Товариства та законодавстві України; сприяє успішній діяльності Товариства та залученню акціонерів під час нових емісій цінних паперів; відповідає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до відома Загальних Зборів Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевірок у формі письмових звітів; відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства.       6.1.1. Посада: член Наглядової ради. 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Яковенко Анатолій Петрович 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи: Паспорт СН 897415 виданий 08.09.1998 року Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва. 6.1.4. Рік народження- 1950**: 6.1.5. Освіта**:- середня 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)- 7 років**: 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Член Ради ЗАТ «КВК «Рапід» з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року. 6.1.8. Опис: Загальний стаж роботи – 40 рокiв. Стаж керiвної роботи 7- рокiв. Попереднi посади – Член Ради ЗАТ «КВК «Рапід» з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої  винагороди у 2011 роцi- винагорода не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових  загальних зборiв акціонерів Товариства від 18 квітня 2011 року (Протокол  №19) в зв’язку з прийнятим рішенням про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Повноваження: підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генерального директора, встановлення розміру їх винагороди; обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства в об’єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків; прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах; виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами. Обов’язки: відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства; відповідає за дотримання прав акціонерів, що обумовлені в Статуті Товариства та законодавстві України; сприяє успішній діяльності Товариства та залученню акціонерів під час нових емісій цінних паперів; відповідає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до відома Загальних Зборів Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевірок у формі письмових звітів; відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства. 6.1.1. Посада: Голова ревізійної комісії. 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Дятел Григорій Васильович. 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи: Паспорт МЕ 329677 виданий 25.09.2003 року Деснянським РУГУ МВС України м. Києва. 6.1.4. Рік народження- 1959**: 6.1.5. Освіта- вища**: 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)- 17 років**: 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Голова ревізійної комісії ЗАТ «КВК «Рапід» з 06.10.1981року по 18.04.2011 року. 6.1.8. Опис: Загальний стаж роботи – 32 рокiв. Стаж керiвної роботи  17рокiв. Попереднi посади – Голова ревізійної комісії ЗАТ «КВК «Рапід» з 06.10.1981року по 18.04.2011 року.Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої  винагороди у 2011 роцi – винагорода не виплачувалась  В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових  загальних зборiв акціонерів Товариства від 18 квітня 2011 року (Протокол  №19) в зв’язку з прийнятим рішенням про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Повноваження: контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актів регулюючих фінансово-господарську діяльність Товариства; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним Зборам; вносить на Загальні Збори або засідання Наглядової Ради Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії Товариства, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів; контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Генерального директора Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів.Обов’язки: проводити перевірку щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, який подається Генеральним директором, а також каси і майна; повідомляти Загальні збори акціонерів, а в період між ними – Наглядову раду Товариства про усі виявлені в ході перевірок чи розслідувань; щорічно готувати висновок за результатами фінансового року; вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів Товариства у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства; діяти в межах повноважень наданих внутрішніми документами Товариства та на підставі законодавства України. 6.1.1. Посада: Член ревізійної комісії. 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Перкун Володимир Якович. 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи: Паспорт СН 776626 виданий 09.04.1998 року Ватутінським РУГУ МВС України м. Києва. 6.1.4. Рік народження- 1961**: 6.1.5. Освіта- середня**: 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)- 7 років**: 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: член ревізійної комісії ЗАТ „КВК „Рапід” з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року . 6.1.8. Опис: Стаж керiвної роботи  7 рокiв. Попереднi посади – член ревізійної комісії ЗАТ „КВК „Рапід” з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої  винагороди у 2011 роцi – винагорода не виплачувалась  В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових  загальних зборiв акціонерів Товариства від 18 квітня 2011 року (Протокол  №19) в зв’язку з прийнятим рішенням про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Повноваження: контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актів регулюючих фінансово-господарську діяльність Товариства; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним Зборам; вносить на Загальні Збори або засідання Наглядової Ради Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії Товариства, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів; контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Генерального директора Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів.Обов’язки: проводити перевірку щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, який подається Генеральним директором, а також каси і майна; повідомляти Загальні збори акціонерів, а в період між ними – Наглядову раду Товариства про усі виявлені в ході перевірок чи розслідувань; щорічно готувати висновок за результатами фінансового року; вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів Товариства у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства; діяти в межах повноважень наданих внутрішніми документами Товариства та на підставі законодавства України.   6.1.1. Посада: Член ревізійної комісії. 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Трухан Петро Іванович. 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи: Паспорт МЕ 329677 виданий 25.09.2003 року Деснянським РУГУ МВС України м. Києва. 6.1.4. Рік народження- 1945**: 6.1.5. Освіта- вища**: 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)- 28 років**: 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: начальник служби безпеки руху ЗАТ «КВК «Рапід». 6.1.8. Опис: Стаж керiвної роботи  28 рокiв. Попереднi посади – начальник служби безпеки руху ЗАТ «КВК «Рапід», інженер ЗАТ «КВК «Рапід» з 15.07.1996 року по 14.08.2007року. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої  винагороди у 2011 роцi – винагорода не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових  загальних зборiв акціонерів Товариства від 18 квітня 2011 року (Протокол  №19) в зв’язку з прийнятим рішенням про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Повноваження: контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актів регулюючих фінансово-господарську діяльність Товариства; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним Зборам; вносить на Загальні Збори або засідання Наглядової Ради Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії Товариства, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів; контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Генерального директора Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів.Обов’язки: проводити перевірку щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, який подається Генеральним директором, а також каси і майна; повідомляти Загальні збори акціонерів, а в період між ними – Наглядову раду Товариства про усі виявлені в ході перевірок чи розслідувань; щорічно готувати висновок за результатами фінансового року; вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів Товариства у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства; діяти в межах повноважень наданих внутрішніми документами Товариства та на підставі законодавства України. 6.1.1. Посада: Головний бухгалтер. 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Шинкарук Олена Василівна. 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи: 6.1.4. Рік народження- 1952**: 6.1.5. Освіта- сер. Спеціальна **: 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)- 17 років**: 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **: головний бухгалтер. 6.1.8. Опис: Стаж керiвної роботи 17 рокiв. Попереднi посади – головний бухгалтер. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно з призначенням на посаду головного бухгалтера товариства, призначено на посаду головного бухгалтера Товариства строком на 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов’язки: Головний бухгалтер органiзує бухгалтерський облiк та фiнансову дiяльнiсть товариства, забезпечує складання фiнансової звiтностi, здiйснює контроль за рацiональним економним використанням матерiальних i фiнансових ресурсiв, збереженням матерiальних цiнностей i основних засобiв. ____________ * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада  Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифіка- ційний код за ЄДРПОУ юридичної особи  Дата внесення до реєстру  Кількість акцій (штук)  Від загальної кількості акцій (у відсотках)  Кількість за видами акцій 
прості іменні  прості на пред’явника  привіле- йовані іменні  привіле- йовані на пред’явника 
10 
Генеральний директор 84,372 Гриненко Володимир Іванович Паспорт СО 628586 виданий 27.03.2001 року Печерським РУГУ МВС України м. Києва    42388 84,7760 42388 0 0 0
Голова Наглядової ради Мітченко Марія Іванівна Паспорт СН 780797 виданий 10.02.1998 року Броварським МВГУ МВС України Київської обл. _ 5 0,010 100 0 0 0
Член Наглядової ради Василенко Тетяна Петрівна Паспорт СН 243050 виданий 05.07.1996 року Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва _ 5 0,010 100 0 0 0
Член Наглядової ради Манащенко Олексій Кирилович Паспорт СМ 172465 виданий 05.10.1999 року Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській обл. _ 6 0,012 120 0 0 0
Член Наглядової ради Олійник Валерій Анатолійович Паспорт СН 414338 виданий 11.03.1997 року Шевченківським РУГУ МВС України м. Києва _ 22 0,010 440 0 0 0
Член Наглядової ради Яковенко Анатолій Петрович Паспорт СН 897415 виданий 08.09.1998 року Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва _ 5 0,010 100 0 0 0
Голова ревізійної комісії Дятел Григорій Васильович Паспорт МЕ 329677 виданий 25.09.2003 року Деснянським РУГУ МВС України м. Києва _ 8 0,016 160 0 0 0
Член ревізійної комісії Перкун Володимир Якович Паспорт СН 776626 виданий 09.04.1998р.Ватутін.РУГУ МВС Укр.м.Києва _ 5 0,010 100 0 0 0
Член ревізійної комісії Трухан Петро Іванович Паспорт  СО 531425 виданий 23.01.2003р. Ватут.РУГУ МВС Укр.м. Києва _ 5 0,010 100 0 0 0
Головний бухгалтер Шинкарук Олена Василівна Паспорт СН 885400 виданий 10.09.1998 року Подільським РУГУ МВС Укр.м.Києва _ 0 _ _ 0 0 0
Усього  42459    849180 0 0 0
____________ * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
 1. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи  Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ  Місцезна- ходження  Дата внесення до реєстру  Кількість акцій (штук)  Від загальної кількості акцій (у відсотках)  Кількість за видами акцій 
прості іменні  прості на пред’явника  привілейовані іменні  привілейовані на пред’явника 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*  Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**  Дата внесення до реєстру  Кількість акцій (штук)  Від загальної кількості акцій (у відсотках)  Кількість за видами акцій 
прості іменні  прості на пред’явника  привілейовані іменні  привілейовані на пред’явника 
Гриненко Володимир Іванович Паспорт СО 628586 виданий 27.03.2001 року Печерським РУГУ МВС України м. Києва _ 42388 84,7760 42388 0 0 0
Усього  42388 84,7760 42388 0 0 0
____________ * Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові. ** Не обов’язково для заповнення.
 1. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*  чергові  позачергові 
Х     
Дата проведення  18 квітня 2011 року
Кворум зборів**  87,13%
Опис  Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: Про обрання і затвердження складу лічильної комісії для роботи на зборах; Про затвердження звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та основних напрямків діяльності на 2011 рік; Про затвердження звіту Ради Товариства за 2010 рік; Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік; Про затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2010 рік; Про розподіл прибутку товариства за 2010 рік; Про визначення типу Товариства відповідно до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та прийняття рішення про зміну найменування Товариства; Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження його у новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”; Про приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства” (положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію, порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про товариство) та затвердження їх у новій редакції; Про відкликання (дострокове припинення повноважень) Генерального директора Товариства та обрання Генерального директора Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України „Про акціонерні товариства”; Про відкликання (дострокове припинення повноважень) членів та голови Ради Товариства та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України „Про акціонерні товариства”; Про відкликання (дострокове припинення повноважень) членів та голови Ревізійної комісії Товариства та обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України „Про акціонерні товариства”; Про схвалення значних правочинів. Пропозиції щодо переліку питань порядку денного не подавались. Результати розгляду питань порядку денного: обрали та затвердили лічильну комісію; затвердили звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік; затвердили звіт Ради Товариства за 2010 рік; затвердили звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік; затвердили річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2010 рік; затвердили розподіл прибутку за 2010 рік; прийняли рішення про нарахування дивідендів за 2010 рік в розмірі 2 гривні на одну акцію та порядок їх виплати; змінити найменування Закритого акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» на Публічне акціонерне товариство «Київська виробнича компанія «Рапід»; внесли зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”, а також у зв’язку з прийнятим рішенням відносно зміни найменування Товариства; затвердили Статут Товариства в новій редакції; уповноважили відносно здійснення всіх необхідних дій з державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції Генерального директора Товариства. Затвердили внутрішні положення Товариства. Прийняли рішення про дострокове припинення повноважень Генерального директора Товариства,  Голову та членів Ради Товариства, Голову та членів  Ревізійної комісії. Обрали Генерального директора,  Голову та членів Наглядової ради Товариства, Голову та членів  Ревізійної комісії Товариства. Вирішили дати дозвіл на вчинення значних правочинів, в яких вартість майна, яке становить цю угоду більше 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності; уповноважили Генерального директора укладати і підписувати необхідні договори, угоди, контракти; доручили Наглядовій раді попередньо розглядати і виносити свої висновки для Загальних зборів щодо вчинення значних правочинів Товариства.
____________ * Поставити помітку “Х” у відповідній графі. ** У відсотках до загальної кількості голосів.
 1. Інформація про дивіденди
   За результатами звітного періоду  За результатами періоду, що передував звітному 
за простими акціями  за привілейо- ваними акціями  за простими акціями  за привілейо- ваними акціями 
Сума нарахованих дивідендів, грн.  0    100000,00
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.  0    2,00
Сума виплачених дивідендів, грн.  0    88463
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів        31.12.2010
Дата виплати дивідендів        17.05.2011
Опис  У звітному періоді черговими Загальними зборами акціонерів від 18 квітня 2012 року було прийнято рішення про нарахування та виплату дивідендів за 2010 рік.  Дивіденди, які  нараховані за 2010 рік   виплачені у звітному періоді. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів- 31.12.2010 р, нараховані дивіденди на одну акцію -2,00 грн. Дата виплати дивідендів –  17.05.2011 р. Розмір –  88463,00 грн.,  У звітному періоді дивіденди за 2011 рік дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
 1. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи   Публiчне акцiонерне товариство “Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв”
Організаційно-правова форма  Публiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889
Місцезнаходження  Україна, 04107, м. Київ вул. Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ  498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.11.2009
Міжміський код та телефон  (044) 5854240
Факс  (044) 5854240
Вид  діяльності  Професiйна депозитарна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна діяльність.  Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів.
Опис  Послуги депозитарiю. Лiцензiю видано вiдповiдно до рiшення ДКЦПФР вiд 27.05.2009р. №519. Строк дiї ліцензії: 27.05.2009р. – 27.05.2019р. Надає депозитарнi послуги, є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Міжрегіональний фондовий союз».
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи   Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «КИЇВ»
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  14371869
Місцезнаходження  01601, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АГ 399097
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  17.08.2010
Міжміський код та телефон  (044) 235-40-20
Факс  (044) 235-40-20
Вид  діяльності  Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис  Ліцензія серія АГ №399097, Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність зберігача цінних паперів, видана ДКЦПФР 17.08.2010.
Дата початку терміну дії ліцензії – 17.08.2010
Дата закінчення терміну дії ліцензії – 17.08.2015
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи   Фізична особа – підприємець – аудитор – Шайдабеков Мідєтбег Магомедович.
Організаційно-правова форма  Фізична особа – підприємець
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  2280014251
Місцезнаходження  04074,  м. Київ,  вул. Агрегатна, 2 кв. 96
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Свідоцтво  № 1969, сертифікат  А № 001583
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська  Палата  України  
Дата видачі ліцензії або іншого документа  23.02.2001р.
Міжміський код та телефон  (044)4303169
Факс  (044)4303169
Вид  діяльності  Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис  Фізична особа – підприємець – аудитор – Шайдабеков Мідєтбег Магомедович. Ідентифікаційний код – 2280014251. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 1969 від 23.02.2001р. Рішенням АПУ  № 228/4 від 24.02.2011р. термін дії  Свідоцтва  продовжено до 24.02.2016 року. Юридична  адреса  Аудиторської  фірми підприємця-аудитора: 04074, м. Київ, вул. Агрегатна, 2 кв. 96. Сертифікат аудитора №001583 серії А від 25.06.1998 р., дійсний до 30.06.2013р.
 
 1. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску  Номер свідоцтва про реєстрацію випуску  Найменування органу, що зареєстрував випуск  Міжнародний ідентифіка- ційний номер  Тип цінного папера  Форма існування та форма випуску  Номінальна вартість (грн.)  Кількість акцій (штук)  Загальна номінальна вартість (грн.)  Частка у статутному капіталі (у відсотках) 
10 
24.06.2011   624/10/1/10 Територіальне управління  ДКЦПФР в м. Києві та Київській області UA 4000099477 Акції Іменні прості бездокументарна 20,00 50000 1000000,00 100
Опис  На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтентом не здiйснюється. Заяви на включення до лiстингу/делістингу на органiзованi ринки не надавались. Намiрiв щодо подання таких заяв не має. Рiшень щодо розмiщення цiнних паперiв Товариством у звiтному роцi не приймалось.  Свідоцтво № 624/10/1/10 було отримано в зв’язку з приведенням найменування та діяльності Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 11.2.1. Процентні облігації
Дата реєстрації випуску  Номер свідоцтва про реєстрацію випуску  Найменування органу, що зареєстрував випуск  Номінальна вартість (грн.)  Кількість у випуску (штук)  Форма існування та форма випуску  Загальна номінальна вартість (грн.)  Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)  Термін виплати процентів  Сума виплачених процентів за звітний період (грн.)  Дата погашення облігацій 
10  11 
0 0 0 0 0 0 0 0 0  0   0 
Опис  ПАТ «КВК «Рапід» процентні облігації не випускало.
11.2.2. Дисконтні облігації
Дата реєстрації випуску  Номер свідоцтва про реєстрацію випуску  Найменування органу, що зареєстрував випуск  Номінальна вартість (грн.)  Кількість у випуску (штук)  Форма існування та форма випуску  Загальна номінальна вартість (грн.)  Дата погашення облігацій 
0 0 0 0 0 0 0 0  0   0 
Опис  ПАТ «КВК «Рапід» дисконтні облігації не випускало.
11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата реєстрації випуску  Номер свідоцтва про реєстрацію випуску  Найменування органу, що зареєстрував випуск  Номінальна вартість (грн.)  Кількість у випуску (штук)  Форма існування та форма випуску  Загальна номінальна вартість (грн.)  Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск  Дата погашення облігацій 
0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 
Опис  ПАТ «КВК «Рапід» цільові (безпроцентні) облігації не випускало.
11.3. Інформація про інші цінні папери 11.3.1. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата реєстрації випуску  Вид цінних паперів  Обсяг випуску (грн.)  Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.)  Умови обігу та погашення 
  0 0    0   0   0 
Опис     ПАТ «КВК «Рапід» інші цінні папери не випускало.
11.3.2. Інформація про похідні цінні папери
Дата реєстрації випуску  Номер свідоцтва про реєстрацію випуску  Вид похідних цінних паперів  Різновид похідних цінних паперів  Серія  Строк розміщення  Строк дії  Строк (термін) виконання  Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)  Обсяг випуску (грн.)  Характеристика базового активу 
10  11 
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  0 
11.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду*
N з/п  Дата зарахування акцій на рахунок емітента  Кількість акцій, що викуплено (шт.)  Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено  Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено  Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено  Частка від статутного капіталу (у відсотках) 
0 0 0 0 0 0 0 0
Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. ____________ * Інформація вказується окремо щодо кожного факту викупу емітентом власних акцій. 11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)     0
у тому числі: сертифікатів акцій    0
сертифікатів облігацій    0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)     0
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)    0
у тому числі: сертифікатів акцій    0
сертифікатів облігацій    0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)    0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді    0
у тому числі: сертифікатів акцій    0
сертифікатів облігацій    0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)    0
 1. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ): Товариство зареєстровано Дарницькою районною в м. Києві державною адміністрацією, № свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва – Серія А01 № 345785  від  05.04.1994 р., (дата зміни  26.04.2011р.) 10651050007000624. У 2011 роцi вiдбулась змiна найменування в зв’язку з приведенням діяльності ЗАТ  «Київська виробнича компанія «Рапід» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» на Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанія «Рапід». Публічне акціонерне товариство «Київська виробнича компанія «Рапід» є повним правонаступником прав та обов’язків Закритого акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід». Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом: ПАТ «КВК «Рапід» не міє структурних пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій: Протягом звiтного перiоду не надходило будь-якої пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо): На товаристві в 2011 роцi дiяла журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського облiку, що вiдповiдає Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” № 996-ХIV вiд 16.07.1999 року та затвердженим нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку.  Встановлена облiкова полiтика  протягом звiтного року залишилась незмiнною. Витрати на податки розраховуються до дiючого податкового законодавства України. Нарахування амортизацiї по транспортним засобам – прискорене зменшення залишкової вартості, по всім іншим – прямолінійний метод. Текст аудиторського висновку: 1.Основні відомості про аудитора. Фізична особа – підприємець – аудитор – Шайдабеков Мідєтбег Магомедович. Ідентифікаційний код – 2280014251. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 1969 від 23.02.2001р. Рішенням АПУ  № 228/4 від 24.02.2011р. термін дії  Свідоцтва  продовжено до 24.02.2016 року. Юридична  адреса  Аудиторської  фірми підприємця-аудитора: 04074   м. Київ,  вул. Агрегатна, 2 кв. 96. Р/р  2600300430279 МФО  321983, ПАТ КБ  “Правекс-банк”,   тел. (044)430-31-69. Сертифікат аудитора №001583 серії А від 25.06.1998 р., дійсний до 30.06.2013р. Місце проведення аудиту  – 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б.7. Дата видачі висновку  – 29.02.2012 року. 2.Основні відомості про умови договору та проведення аудиту. Дата та номер договору на проведення аудиту.   Підставою для проведення перевірки є договір № 19-12   від     15 .02.2012р. між   ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» та аудитором   Шайдабековим  Мідєтбегом Магомедовичем. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту. Початок перевірки  –     15.02.2012року. Кінець перевірки  – 29.02.2012року. Підстава проведення аудиту. Аудиторський висновок складено у відповідності до вимог Законів України «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», «Про  державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про аудиторську діяльність», національних та міжнародних нормативів аудиту, а саме нормативу аудиту № 26. Маштаб проведення аудиту – перевірка достовірності фінансової звітності  ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» охоплювала період фінансової діяльності з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.                                                                                           Питання поставлені для рішення аудиторською перевіркою.
 1. Перевірити стан бухгалтерського обліку, фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» на відповідність його діючому законодавству та нормативно-правовим актам за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.
 2. Перевірити облік використання фондів та правильність ведення обліку фінансових результатів.
 3. Провести аналіз фінансового стану ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід».
 4. Підтвердити достовірність бухгалтерського балансу та звітності станом на 31.12.2011р.
  Масштаб перевірки визначається згідно Рішення ДКЦПФР № 1528 від 19.12.2006р. затвердж. в Мін’юсті України 23.01.2007р. зр. № 53/13320. положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентом та професійними учасниками фондового ринку відповідно до ст..7, п.13 ст.8 законодавства України (448/96-ВР), ст..40 Закону України «Про ЦП та фондовий ринок» (3480-15), Закону України «Про аудиторську діяльність» (3125-12), «Про недержавне пенсійне забезпечення» (1057-15), «Про акціонерні товариства» (№514-У1), Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, Рішення АПУ від 18.04.2003р. № 122/2 (У22-2230-03) «Про порядок застосування  в Україні Стандартів ДКЦПФР від 26.05.2006р. № 0890-06), Аудиторський висновок надається до Комісії згідно з вимогами Міжнародних стандартів аудиту (  700,701,720), надання впевненості та етики Міжнародної Федерації бухгалтерів, законодавства України. Документи пред’явлені для аудиторського контролю. Вибірковій перевірці підлягали: – первинні документи та облікові регістри по банківським операціям та касі; – первинні документи та облікові регістри по руху та обліку цінних паперів ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» та розрахунків, покупцями та постачальниками, підзвітними особами; – первинні документи та облікові регістри по веденню обліку руху товарно-матеріальних цінностей; – первинні документи та облікові регістри по веденню обліку руху основних засобів, нематеріальних активів, а також нарахованої на них амортизації, – первинні документи та облікові регістри по веденню обліку фінансових результатів та використанню фондів і резервів підприємства;
 • бухгалтерська звітність підприємства.
Використовуючи принцип вибіркової перевірки до уваги приймалися тількі суттєві помилки в діяльності підприємства. Відповідальніми особами за ведення та результати бухгалтерського та податкового обліку є: Генеральний директор   Гриненко Володимир Іванович Головний бухгалтер  Шинкарук О.В. Аудитор вважає, що під час проведення перевірки була зібрана достатня кількість інформації для складання аудиторського висновку.                          Виконавець перевірки не несе відповідальність по заборгованностям та розрахункам Замовника.
 1. Основні відомості про ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід»
Найменування емітента    –                           Публічне акціонерне товариство  «Київська виробнича компанія «Рапід» Код ЄДРПОУ    –                                              05475156 Код території за КОАТУУ–                           8036300000 Організаційно-правова форма емітента  – Акціонерне товариство № свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва                                     Серія А01 № 345785  від  05.04.1994 р., (дата зміни  26.04.2011р.) 10651050007000624 Орган, що видав свідоцтво   –                       Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація Юридична адреса та місце знаходження   02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б,7 Тел./факс                                                           (044) 566-20-97 / (044) 566-15-80 МФО     /    Р/р                                                  339339   /         260000942501 Назва банку   –                                                  ПАТ «Конверсбанк» Основні види діяльності   –                            60.24.0 – Автоперевезення Кількість акціонерів  –                                   204 Чисельність працівників –                            317 Статутний капітал (грн.)  –                            1000000,00 Номінальна вартість простої акції (грн.) – 20,00 Кількість простих акцій  –                              50000  шт. Частка простих акцій у статутному капіталі (%) –  100,00 Дата проведення останніх зборів акціонерів  – 18 квітня 2011 року (кворум – 87,13%). Засновниками ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід»»  є члени трудового колективу . Акціонерами підприємства є власники товариства ,  в кількості 204 особи, яким належить 100% акцій ( 50000 штук на суму 1000000,00 гривень). Інформація про осіб, що володіють не менше 10% акцій на 31.12.2011р.
 1. Гриненко Володимир Іванович – 42388 шт. на суму 847760,00 грн. – 84,7760%.
Депозитарій: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, б.7-Г, ліцензія – АВ  498004 від 19.11.2009р., код ЄДРПОУ  35917889. Зберігач: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «КИЇВ», місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, б.16-22, ліцензія – АВ 399097 від 17.08.2010р., код ЄДРПОУ 14371869. Орган, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів  –  Територіальне управління  ДКЦПФР в м. Києві та Київській області   № 624/10/1/10  від 24.06.2011 року.             На протязі звітного періоду відбулась особлива інформація  – 18.04.2011 року – Зміна складу посадових осіб емітента. Іншої особливої інформації не було.                     Дивіденди, які  нараховані за 2010 рік   виплачені у звітному періоді.                                                          Змін у статутному капіталі не було. Продаж акцій відбувався за власні грошові кошти громадян. Реєстр власників іменних цінних паперів ведеться відповідно до вимог чинного законодавства. Аналітичний облік по рахунку 40 “Статутний капітал” ведеться по реєстру власників іменних цінних паперів. Перевірка проведена  згідно  вимог  до  аудиторського  висновку, який  подається  до  Державної комісії  з  цінних паперів  та  фондового ринку  при реєстрації  та  випуску  цінних паперів, а також  при поданні  регулярної  інформації відкритими   акціонерними  товариствами, затверджені  рішенням  ДКЦПФР  за №   5  від 25.01.2001року  та методичним  рекомендаціям  щодо  підготовки  аудиторського  висновку  при  перевірці  ПАТ, схвалених  рішенням  ДКЦПФР  за № 56  від  11.03.2001р.  та протоколом  АПУ за № 99  від  23.02.2001р. Згідно Довідки АА № 236267 Державного комітету статистики України ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» здійснює  такі види діяльності (КВЕД);
 • 24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту.
 • 10.2 Роздрібна торгівля автомобілями.
 • 20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів.
 • 30.2 Діяльність кафе.
 • 12.0 Складське господарство.
 • 40.0 Організація перевезення вантажів.
 • 20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна.
ПАТ  «Київська виробнича компанія «Рапід» є платником податку на прибуток на загальних підставах. Свідоцтво платника ПДВ № 100337940, індивідуальний податковий номер 054751526513. 4.Загальна частина 4.1. Стан бухгалтерського обліку та звітності Організація бухгалтерського обліку в ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» здійснюється в цілому у відповідності з нормативно-правовими актами, що регулюють підприємницьку діяльність на Україні. Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складені на типових формах затверджених Міністерством статистики України. Господарські операції в первинних документах відображаються у відповідності з нормативними актами про документи та документообіг в бухгалтерському обліку, затвердженими Міністерством фінансів України. Господарські операції в бухгалтерському обліку ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» відображаються з дотриманням вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», за № 996-XIV від 16.07.99р. з урахуванням наступних змін і доповнень.               Відповідальність за початкові залишки у Балансі підприємства, на підставі яких проводиться аудиторська перевірка, покладається на керівництво ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід»              Фінансова звітність ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» складається своєчасно та подається до відповідних державних органів згідно вимог чинного законодавства, відповідає даним обліку та окремих форм один одному.               Аудиторською перевіркою встановлено, що фінансова звітність підприємства складається у відповідності з вимогами Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 4.2. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу. Первинна вартість основних засобів, що знаходились на балансі станом на 31.12.2011р., складала 84111 тис.грн. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів ведеться відповідно до вимог чинного законодавства, за допомогою журналів-ордерів на рахунку 10 “Основні засоби”. Дані аналітичного обліку співпадають з даними синтетичного обліку та Головної книги. При відображенні у обліку руху основних засобів порушень не визначено. Нарахований знос за 2011р. складає 60070 тис.грн., залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2011 р. становить  24041тис.грн. Облік основних засобів ведеться згідно положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. N 92. 4.3. Облік товарно-матеріальних цінностей. Облік товарно-матеріальних цінностей ведеться на активних балансових рахунках 20 “Виробничі запаси”, 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”, 28 «Товари». Оцінка товарно-матеріальних цінностей відбувається виходячі з первинних документів, по цінам та в кількості зазначених в них. Порушень при веденні обліку руху товарно-матеріальних цінностей перевіркою не виявлено. 4.4. Облік витрат виробництва та обігу Облік та формування витрат підприємства ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року за N 318, з урахуванням змін і доповнень, внесених наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2000 року N 131. 4.5. Облік коштів і розрахунків. Перевіркою встановлено, що ведення касових операцій підприємством здійснюється у відповідності вимог “Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України”, затвердженого Постановою КМ України № 21 від 02.02.1995р. Аудиторською перевіркою не встановлено порушення ліміту каси. Облік касових операцій ведеться  на підставі первинних документів по касі. Операції по розрахунковому рахунку здійснюються з дотриманням вимог  “Інструкції про безготівкові рохрахунки у господарському обороті України” затвердженної Постановою ВР України від 02.08.1996р. Дебіторська заборгованість на 31.12.2011р. складає  13650 тис. грн., в т. ч.: за  товари та надані послуги – 8671 тис.грн., з бюджетом – 4193 тис.грн., інша – 786 тис.грн. просроченої заборгованості більше 3-х років немає. Кредиторська заборгованість  на 31.12.2011р. становить 8782 тис.грн., в т.ч.: поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями – 1151 тис.грн., за товари, роботи, послуги – 4467 тис.грн., з бюджетом – 118 тис.грн., з позабюджетних платежів – 45 тис.грн.,  зі страхування – 492 тис.грн., з оплати праці – 938 тис.грн., з учасниками – 34 тис.грн., інші – 1537 тис.грн. Облік дебіторської заборгованості ведеться згідно положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість” затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. N 237. Нарахування та виплата заробітної плати на підприємстві здійснюється у відповідності до “Кодексу України про працю”, Закону України “Про оплату праці” та іншим додатковим нормативним і законодавчим документам. На підприємстві застосовується почасова та відрядна системи оплати праці. Розрахунок заробітної плати ведеться у розрахунково-платіжних відомостях відділом праці і заробітної плати.                                                                                         Перевіркою не встановлено  порушеннь ведення обліку розрахунку та виплати заробітної плати. Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться згідно первинних документів. Перевіркою не встановлено порушеннь ведення обліку розрахунків з підзвітними особами. 4.6. Статутний капітал. Статутний капітал Товариства становить  1000000,00грн.,(один мільйон гривень 00 коп.) та поділений на 50000 (п’ятдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 20,00. (двадцять гривень 00 копійок) кожна, випущених в бездокументарній формі існування, які розподіляються між акціонерами. На 31.12.2011 року заявлений статутний фонд був сплачений на 100,00%. Додатково вкладений капітал станом на 31.12.2011 р. становить 822 тис.грн. 4.7. Облік реалізації, фінансових результатів та формування фондів. Облік доходів від реалізації ведеться на рахунку 70 “Доходи від реалізації” по субрахункам у відповідності з чинним законодавством. По даному питанню перевіркою порушень не встановлено. Фінансовий результат діяльності підрпиємства ведеться на рахунку 79 “Фінансові результати”. Облік доходів ведеться згідно положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. N 290. Після сплати всіх обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства прибуток використовується на створення резервного фонду. Інша частина іде на оплату витрат, фінансування яких здійснюється за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства. Порушень по цьому питанню перевіркою не виявлено. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2011р. становить  21971 тис.грн.                                                               Основні показники фінансово-господарської діяльності  (тис.грн.) Найменування показника                                                                             Період на 31.12.2010 р.   на 31.12.2011 р. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції  –                      77326                             97785 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, Послуг) (тис.грн.)  –                                             71506                              86403 Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.)  –                                          1339                                3032 Необоротні активи (тис.грн.)  –                                                     17732                              24097 Оборотні активи (тис.грн.)   –                                                         9773                              15635 Довгострокові зобов’язання                                                              311                               7369 Поточні зобов’язання (тис.грн.)  –                                                   6570                               8782 Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  –                           50000                             50000 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію –                      26,78                               60,64 Аудит корпоративного управління

Аудиторською перевіркою встановлено, що керівництвом ПАТ “Київська виробнича компанія Рапід” в цілому дотримуються  права акціонерів стосовно вільного розпорядження , належних їм акцій. Інформацію про діяльність підприємства акціонери дотримували своєчасно та в достатньому обсязі. Права акціонерів, які володіють незначною кількістю акцій не нехтуються.

Примітки та висновок до чистих активів Примітки Розрахункова вартість чистих активів за звітний період дорівнює 24043 тис.грн. Існуючий розмір статутного капіталу – 1000 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу. Висновок                                                                                                                                           З метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів , що розроблено відповідно до частини 3 ст.155 ЦК України, Закону України „Про господарські товариства”, статутний капітал товариства не підлягає  коригуванню.

Висновок

В результаті проведення аудиту встановлено, що надана інформація дає дійсне та повне уявлення про склад активів та пасивів підприємства. Аудитор  підтверджує, що фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2011року, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні та підтверджує  залишки по Балансу  станом на 31.12.2011 р.,  та результати  надані у Звіті про фінансові результати  за 2011 рік. Ведення обліку на підприємстві ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» в цілому  відповідає  діючому  законодавству  України. Облікова  політика  за  звітний  період  на ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» не  змінювалась. Товариство здає звітність згідно П(С)БО за №№ 2-5 фінансової звітності суб’єкта підприємницької діяльності. Аудитор (сертифікат  А № 001583),  Свідоцтво  АПУ  № 1969, Шайдабеков М.М.   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання: Основними видами діяльності емітента є діяльність автомобільного вантажного транспорту; роздрібна торгівля автомобілями; технічне обслуговування та ремонт автомобілів; діяльність кафе, складське господарство, організація перевезення вантажів, здавання в оренду власного нерухомого майна.   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування: За звiтнiй перiод значного придбання або вiдчуження основних засобiв не вiдбувалося. За останні п’ять років значного придбання активiв не було.   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення: Мiсцезнаходження основних засобiв за адресою емiтента. В оренду основнi засоби пiдприємство не бере. Термiни та умови користування (утримування) основних засобiв вiдбовiдають технiчним умовам кожного об’єкту облiку, проводяться вiдповiднi капiтальнi та поточнi ремонти. Первинна вартість основних засобів, що знаходились на балансі станом на 31.12.2011р., складала 84111 тис.грн. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів ведеться відповідно до вимог чинного законодавства, за допомогою журналів-ордерів на рахунку 10 “Основні засоби”. Дані аналітичного обліку співпадають з даними синтетичного обліку та Головної книги. Нарахований знос за 2011р. складає 60070 тис.грн., залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2011 р. становить  24041тис.грн.   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень: Основнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства: 1.Нестабiльнiсть дiючого податкового законодавства; 2.Загальна економiчна криза;  3. Зростання цін на пальне. Також важливим фактором є: – iнфляцiйнi процеси в економiцi, – неплатоспроможнiсть покупцiв у зв’зку з загальним економiчним спадом.   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства: Протягом звiтного року Товариством не було сплачено штрафних санкцiй та пенi.   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента: Пiдприємство знаходиться на госпрозрахунку, фiнансування всiх витрат здiйснює за власний рахунок. Iнвестицiйних зобов’язань з боку iнших об’єктiв немає. Фінансову стабільність підприємства характеризують наступні показники: Коефіцієнт абсолютної ліквідності, який досяг станом на 31.12.2011р. значення 0,12, що є  низьким, у порівнянні з попереднім періодом він  збільшився на 0,02, за рахунок збільшення кредиторської заборгованості. Коефіцієнт загальної ліквідності станом на 31.12.2011р. складає 1,78, що є  високим, у порівнянні з 31.12.2010р. він збільшився на 0,29, також за рахунок збільшення  кредиторської заборгованості. Коефіцієнт автономії, який показує ступінь залежності підприємства від зовнішних джерел фінансування, складає 0,60 станом на 31.12.2011р., як видно з даних аналітичної таблиці значення вказаного показника є не високим. Підприємство має не великий ступінь автономності. Станом на 31.12.2011р. коефіцієнт структури капіталу складає 0,94, що являеться не високим показником. В порівнянні з 31.12.2010р. він збільшився на 0,07, що характеризує позитивні зміни в діяльності підприємства . Рентабельність активів складає станом на 31.12.2011р. 0,03. Рентабельність акціонерного капіталу складає станом на 31.12.2011р. 3,03.   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів: На кiнець звiтного перiоду вiдсутнi укладенi, але ще не виконанi договори (контракти).   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому): Товариство  велику увагу придiляє питанням розвитку свого пiдприємства та фiнансовому оздоровленню його майбутньої дiяльностi.   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік: За звiтний перiод розробок та дослiджень Товариством непроводилось.   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається: Судовi справи,  стороною в яких виступає емітент, відсутні.   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі: Подiї, якi представляють додаткову iнформацiю про обставини, що iснували на дату балансу: – дебiтори пiдприємства, заборгованiсть яких ранiше було визнано сумнiвною, банкротом не оголошувались; – переоцiнка активiв пiсля звiтної дати не проводиться; – продаж запасiв, що свiдчило б про необгрунтованiсть оцiнки чистої собiвартостi її реалiзацiї на дату балансу не проводиться; -помилок, якi привели б до спотворення даних фiнансової звiтностi не виявлено. Подiї, що вказують, якi виникли пiсля дати балансу: – рiшення про припинення операцiй, що становлять значну частину основної дiяльностi пiдприємства не приймалося; – знищення активiв в пiслябалансовий перiод не було; – контракти вiдносно значних капiтальних i фiнансових iнвестицiй не укладалися; – законодавчi акти, якi iстотно впливали б на дiяльнiсть пiдприємства не приймалися. Iнша iнформацiя, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.
 1. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів  Власні основні засоби (тис. грн.)  Орендовані основні засоби (тис. грн.)  Основні засоби, всього (тис. грн.) 
на початок періоду  на кінець періоду  на початок періоду  на кінець періоду  на початок періоду  на кінець періоду 
1. Виробничого призначення:                   
будівлі та споруди    8187   8154         8187   8154
машини та обладнання    2101   2164         2101   2164
транспортні засоби    6848   13413         6848   13413
інші    68   226         68   226
2. Невиробничого призначення:                   
будівлі та споруди    43   42         43   42
машини та обладнання    14   13         14   13
транспортні засоби    11   10         11   10
інші    20   19         20   19
Усього    17292   24041         17292   24041
Опис  Первинна вартість основних засобів, що знаходились на балансі станом на 31.12.2011р., складала 84111 тис.грн. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів ведеться відповідно до вимог чинного законодавства, за допомогою журналів-ордерів на рахунку 10 “Основні засоби”.Нарахований знос за 2011р. складає 60070 тис.грн., залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2011 р. становить  24041тис.грн.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника  За звітний період  За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  24 042 20 994
Статутний капітал (тис. грн.)  1 000 1 000
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)  1 000 1 000
Опис  Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до “Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств”, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду (31.12.2011) становить 23 042 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду (31.12.2011) становить 23 042 тис.грн.  Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього звітного періоду (31.12.2010) становить 19 994 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього звітного періоду (31.12.2010) становить 19 994 тис.грн.
Висновок  Розрахункова вартість чистих активів (24 042 тис.грн. на 31.12.2011 та 20 994 тис.грн. на 31.12.2010) більше скоригованого статутного капіталу (1 000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
13.3. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов’язань  Дата виникнення  Непогашена частина боргу (тис. грн.)  Відсоток за користування коштами (відсоток річних)  Дата погашення 
Кредити банку  Х  0   Х  Х 
у тому числі:    
              
Зобов’язання за цінними паперами  Х  0 Х  Х 
у тому числі:    
за облігаціями (за кожним власним випуском):  Х  0 Х  Х 
              
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):  Х  0 Х  Х 
              
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):  Х  0 Х  Х 
              
за векселями (всього)  Х  0 Х  Х 
              
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):  Х  0 Х  Х 
              
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):  Х  0 Х  Х 
         Х    
Податкові зобов’язання  Х  118 Х  Х 
Фінансова допомога на зворотній основі  Х     Х  Х 
Інші зобов’язання  Х  16 033 Х  Х 
Усього зобов’язань  Х  16 151 Х  Х 
Опис  Усього зобов`язання на 31.12.2011р. становлять 16 151 тис.грн., в т.ч.: поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями – 1151 тис.грн., за товари, роботи, послуги – 4467 тис.грн., з бюджетом – 118 тис.грн., з позабюджетних платежів – 45 тис.грн.,  зі страхування – 492 тис.грн., з оплати праці – 938 тис.грн., з учасниками – 34 тис.грн., інші – 1537 тис.грн., інші довгострокові зобов`язання – 7 369 тис.грн.  
  13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N з/п  Основний вид продукції*  Обсяг виробництва  Обсяг реалізованої продукції 
у натуральній формі (фізична од. вим.**)  у грошовій формі (тис. грн.)  у відсотках до всієї виробленої продукції  у натуральній формі (фізична од. вим.**)  у грошовій формі (тис. грн.)  у відсотках до всієї реалізованої продукції 
                       
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, тому що Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.   ____________ * Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі. ** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо. 13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N з/п  Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
        
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. ____________ * Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.
 1. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта Місцезнаходження гаранта
0 0 0 0 0
Опис  Боргових цiнних паперiв Товариство не випускало. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за борговими цiнними паперами вiдсутня.
 1. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події  Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин  Вид інформації 
18.04.2011 20.04.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
 

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!