Національний автомобільний перевізник 

Річний звіт емітента за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор Гриненко В.I.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05475156
4. Місцезнаходження
м. Київ , Дарницький, 02099, Київ, Зрошувальна, 7
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 566-20-97 (044) 566-84-00
6. Електронна поштова адреса
mitchenko@rapid.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки Iнформацiя, якої немає в рiчному звiтi, вiдсутня у зв’язку з нижчевикладеним: протягом звiтного перiоду товариство лiцензiй та дозволи на окремi види дiяльностi не отримувало. Товариство не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств, участi в створеннi юридичних осiб Товариство не приймало. Посада корпоративного секретаря вiдсутня. Товариство послугами рейтингового агентства не користується: в статутному капiталi товариства державна частка вiдсутня, стратегiчне значення для економiки i безпеки держави товариство не представляє,”домiнуюче”становище не займає. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як виробнича, переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi i дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менш нiж 5 млн. грн. Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, Товариством у звiтному перiодi не приймалось. Борговi, iпотечнi, похiднi, сертифiкати ФОН та iншi цiннi папери не випускалися, на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не розмiщувались; фактiв лiстингу/делiстингу на фондових бiржах в звiтному перiодi не було; додаткова емiсiя не проводилась. Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється, оскiльки Товариство не є фiнансовою установою. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, тому що акцiї Товариства iснують в бездокументарнiй формi. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) вiдсутня, оскiльки борговi цiннi парери не випускались та не розмiщувались. Облiкова полiтика: у 2017 роцi Товариство складає фiнансову звiтнiсть по МСФО. Рiчна фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв звiтностi. Емiтент не здiйснював випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 345785
3. Дата проведення державної реєстрації
05.04.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
1000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
252
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт
52.10 Складське господарство
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
оранами управлiння Товариства є Загальнi Збори акцiонерiв, Генеральний директор, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
фiлiя АТ “УКРЕКСIМБАНК” в м. Києвi
2) МФО банку
380333
3) поточний рахунок
26006000025945
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
фiлiя АТ “УКРЕКСIМБАНК” в м. Києв
5) МФО банку
380333
6) поточний рахунок
26006000025945

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Гриненко Володимир Iванович 86.01
Мiтченко Марiя Iванiвна 0.01
Ващук Олексiй Григорович 0.00
Бiлан Анатолiй Iванович 0.018
Богдан Анатолiй Григорович 0.00
Василенко Тетяна Петрiвна 0.01
Губарець Станiслав Антонович 0.00
Сабар Володимир Iванович 0.00
Усього 86.048

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гриненко Володимир Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1947
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
52
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попередня посада – Генеральний директор ЗАТ “КВК “Рапiд”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2011 7 рокiв
9) Опис
Загальний стаж роботи роботи – 52 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18 квiтня 2011 року (Протокол №19) в зв’язку з прийнятим рiшенням про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України “Про акцiонернi товариства”, змiну кiлькiсного складу органiв Товариства, призначено на посаду Генерального директора строком на 7 рокiв. Повноваження: без довiреностi представляє iнтереси Товариства та дiє вiд його iменi; пiдписує довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту; забезпечує розробку концепцiї цiнової та тарифної полiтики щодо послуг, якi надаються Товариством; забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; вiд iменi Товариства укладає та пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього та органiзовує його виконання; затверджує, штатний розклад та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; в межах своєї компетенцiї видає накази i розпорядження, надає доручення та вказiвки, обов’язковi для виконання працiвниками Товариства; укладає угоди та вчиняє правочини вiд iменi Товариства, необхiднiсть яких покликана iнтересами Товариства та акцiонерiв Товариства, а також здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства; контролює додержання вимог законодавства працiвниками Товариства; розглядає заяви працiвникiв про прийом на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв, надання їм вiдпусток, iншi документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi; визначає умови працi i умови оплати працi осiб, якi працюють на умовах договору пiдряду, iнших цивiльно-правових договорiв, за винятком випадкiв, коли умови працi вiдповiдно до Статуту визначаються iншими органами Товариства; самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений законом розмiр, встановлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження; списує з балансу Товариства основнi засоби та iнших необоротнi активи, непридатнi для подальшого використання, морально застарiлi, фiзично зношенi, пошкодженi внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклi внаслiдок крадiжок або виявленi у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства; розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв; виписує векселя в оплату товарiв, робiт, послуг поставлених Товариству; затверджує номенклатуру Товариства; вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, необхiднi для досягнення статутних цiлей. Обов.язки: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрiшнього регулювання Товариством. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради, у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть; дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй Генерального директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв – Генеральний директор ПАТ “КВК “Рапiд” .
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiтченко Марiя Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1949
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
51
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2017 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки: органiзовує роботу Наглядової ради; скликає та проводить засiдання Наглядової ради; представляє Наглядову раду на Загальних Зборах Товариства; вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв; пiдписує документи вiд iменi Наглядової ради; органiзує ведення протоколу засiдань Наглядової ради; повiдомляє iншi органи Товариства та адресатiв про рiшення та висновки Наглядової ради; забезпечує зберiгання документiв Наглядової ради; виносить на розгляд Наглядової ради кандидатуру Корпоративного секретаря; пiдписує нову редакцiю Статуту Товариства, якщо Загальними зборами не визначена iнша особа. Загальний стаж роботи 51 роки. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2017 роцi: не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду вiдбулись в зв’язку з прийнятим рiшенням рiчними Загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства, через закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Голови та членiв Наглядової Ради Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року): припинено повноваження Голови Наглядової ради – Мiтченко Марiї Iванiвни та обрано на посаду Головi Наглядової Ради Товариства Мiтченко Марiю Iванiвну. Повноваження та обов’язки: органiзовує роботу Наглядової ради; скликає та проводить засiдання Наглядової ради; представляє Наглядову раду на Загальних Зборах Товариства; вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв; пiдписує документи вiд iменi Наглядової ради; органiзує ведення протоколу засiдань Наглядової ради; повiдомляє iншi органи Товариства та адресатiв про рiшення та висновки Наглядової ради; забезпечує зберiгання документiв Наглядової ради; виносить на розгляд Наглядової ради кандидатуру Корпоративного секретаря; пiдписує нову редакцiю Статуту Товариства, якщо Загальними зборами не визначена iнша особа. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Наглядової ради Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Василенко Тетяна Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1949
5) освіта**
сер.спецiальна
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
член Наглядової Ради ПАТ “КВК “Рапiд”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2017 3 роки
9) Опис
Загальний стаж роботи роботи 40 роки. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2017 роцi: не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду вiдбулись в зв’язку з прийнятим рiшенням рiчними Загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства, через закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Голови та членiв Наглядової Ради Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року): припинено повноваження члена Наглядової ради – Василенко Тетяни Петрiвни та обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства Василенко Тетяну Петрiвну. Повноваження: пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Генерального директора; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Генерального директора, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї, для реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про участь Товариства в об’єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України “Про акцiонернi товариства”, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах; виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами. Обов.язки: вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; вiдповiдає за дотримання прав акцiонерiв, що обумовленi в Статутi Товариства та законодавствi України; сприяє успiшнiй дiяльностi Товариства та залученню акцiонерiв пiд час нових емiсiй цiнних паперiв; вiдповiдає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до вiдома Загальних Зборiв Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевiрок у формi письмових звiтiв; вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Манащенко Олексiй Кирилович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1949
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
член Наглядової Ради ПАТ “КВК “Рапiд”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2017 3 роки
9) Опис
Загальний стаж роботи 43 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2017 роцi: не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду вiдбулись в зв’язку з прийнятим рiшенням рiчними Загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства, через закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Голови та членiв Наглядової Ради Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року): припинено повноваження члена Наглядової ради – Манащенка Олексiя Кириловича та обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства Манащенка Олексiя Кириловича. Повноваження: пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Генерального директора; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Генерального директора, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї, для реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про участь Товариства в об’єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України “Про акцiонернi товариства, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах; виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами. Обов.язки: вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; вiдповiдає за дотримання прав акцiонерiв, що обумовленi в Статутi Товариства та законодавствi України; сприяє успiшнiй дiяльностi Товариства та залученню акцiонерiв пiд час нових емiсiй цiнних паперiв; вiдповiдає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до вiдома Загальних Зборiв Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевiрок у формi письмових звiтiв; вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олiйник Валерiй Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
середня спецiальна
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради ПАТ “КВК “Рапiд”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2017 3 роки
9) Опис
Загальний стаж роботи – 39 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2017 роцi – винагорода не виплачувалась В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду вiдбулись в зв’язку з прийнятим рiшенням рiчними Загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства, через закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Голови та членiв Наглядової Ради Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року): припинено повноваження члена Наглядової ради – Олiйника Валерiя Анатолiйовича та обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства – Олiйника Валерiя Анатолiйовича. Повноваження: пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Генерального директора; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Генерального директора, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї, для реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про участь Товариства в об’єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України “Про акцiонернi товариства”, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах; виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами. Обов.язки: вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; вiдповiдає за дотримання прав акцiонерiв, що обумовленi в Статутi Товариства та законодавствi України; сприяє успiшнiй дiяльностi Товариства та залученню акцiонерiв пiд час нових емiсiй цiнних паперiв; вiдповiдає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до вiдома Загальних Зборiв Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевiрок у формi письмових звiтiв; вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яковенко Анатолiй Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1950
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради ПАТ “КВК “Рапiд”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2017 3 роки
9) Опис
Загальний стаж роботи -42 роки. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2017 роцi- винагорода не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду вiдбулись в зв’язку з прийнятим рiшенням рiчними Загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства, через закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Голови та членiв Наглядової Ради Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року): припинено повноваження члена Наглядової ради – Яковенка Анатолiя Петровича та обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства – Яковенка Анатолiя Петровича.Повноваження: пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Генерального директора; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Генерального директора, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї, для реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про участь Товариства в об’єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України “Про акцiонернi товариства”, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах; виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами. Обов.язки: вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; вiдповiдає за дотримання прав акцiонерiв, що обумовленi в Статутi Товариства та законодавствi України; сприяє успiшнiй дiяльностi Товариства та залученню акцiонерiв пiд час нових емiсiй цiнних паперiв; вiдповiдає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до вiдома Загальних Зборiв Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевiрок у формi письмових звiтiв; вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дятел Григорiй Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова ревiзiйної комiсiї ПАТ “КВК “Рапiд”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2017 3 роки
9) Опис
Загальний стаж роботи 39 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2017 роцi – винагорода не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду вiдбулись в зв’язку з прийнятим рiшенням рiчними Загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, через закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрано Голову та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року): припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї – Дятел Григорiя Васильовича та обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства -Дятел Григорiя Васильовича . Повноваження: контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актiв регулюючих фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; вносить на Загальнi Збори або засiдання Наглядової Ради Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв; контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Генерального директора Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв.Обов.язки: проводити перевiрку щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який подається Генеральним директором, а також каси i майна; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними – Наглядову раду Товариства про усi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань; щорiчно готувати висновок за результатами фiнансового року; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства; дiяти в межах повноважень наданих внутрiшнiми документами Товариства та на пiдставi законодавства України. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перкун Володимир Якович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1961
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
член ревiзiйної комiсiї ПАТ “КВК “Рапiд”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2017 3 роки
9) Опис
Загальний стаж роботи 35 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2017 роцi – винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В натуральнiй формi винагороду не отримував.Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду вiдбулись в зв’язку з прийнятим рiшенням рiчними Загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, через закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрано Голову та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року): припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї – Перкуна Володимира Яковича та обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства – Перкуна Володимира Яковича. Повноваження: контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актiв регулюючих фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; вносить на Загальнi Збори або засiдання Наглядової Ради Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв; контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Генерального директора Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв.Обов,язки: проводити перевiрку щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який подається Генеральним директором, а також каси i майна; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними – Наглядову раду Товариства про усi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань; щорiчно готувати висновок за результатами фiнансового року; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства; дiяти в межах повноважень наданих внутрiшнiми документами Товариства та на пiдставi законодавства України. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Ревiзiйної комiсiї Товариства
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дяченко Юрiй Дмитрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1951
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
53
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
член Ревiзiйної комiсiї ПАТ “КВК “Рапiд”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2017 3 роки
9) Опис
Загальний стаж роботи 53 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2017 роцi – винагорода не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду вiдбулись в зв’язку з прийнятим рiшенням рiчними Загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, через закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрано Голову та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року): обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства – Дяченка Юрiя Дмитровича . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження: контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актiв регулюючих фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; вносить на Загальнi Збори або засiдання Наглядової Ради Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв; контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Генерального директора Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв.Обов’язки: проводити перевiрку щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який подається Генеральним директором, а також каси i майна; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними – Наглядову раду Товариства про усi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань; щорiчно готувати висновок за результатами фiнансового року; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства; дiяти в межах повноважень наданих внутрiшнiми документами Товариства та на пiдставi законодавства України. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: 2011 – 2014 рiк – начальник вiддiлу кадрiв ПАТ «КВК «Рапiд»; 2015 – 2017 рiк – пенсiонер.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Червук Тетяна Станiславiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний Бухгалтер ТОВ « Рабен Україна»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.08.2017 безстроково
9) Опис
Загальний стаж роботи – 20 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди за 2017 рiк – згiдно штатного розкладу. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно Наказу Генерального Директора про прийом на роботу № 351-ВК вiд 04.08.2017р. вiд 4 серпня 2017 року про призначення на посаду Головного бухгалтера Товариства Червук Тетяну Станiславiвну, на пiдставi її власної заяви. Повноваження та обов язки: органiзує бухгалтерський облiк та фiнансову дiяльнiсть товариства, забезпечує складання фiнансової звiтностi, здiйснює контроль за рацiональним економним використанням матерiальних i фiнансових ресурсiв, збереженням матерiальних цiнностей i основних засобiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Головний Бухгалтер ТОВ « Рабен Україна» – з 21.05.2013 по 15.03.2017р., Головний бухгалтер ТОВ « Дан-Фарм Україна» з 27.02.2006 по 03.12.2012р. Головний Бухгалтер ТОВ « Рабен Україна» – з 21.05.2013 по 15.03.2017р., Головний бухгалтер ТОВ « Дан-Фарм Україна» з 27.02.2006 по 03.12.2012р. Строк, на який обрано особу –безстроково.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Гриненко Володимир Iванович 43005 86.01 43005 0 0 0
Голова Наглядової ради Мiтченко Марiя Iванiвна 5 0.01 5 0 0 0
Член Наглядової ради Василенко Тетяна Петрiвна 5 0.01 5 0 0 0
Член Наглядової ради Манащенко Олексiй Кирилович 6 0.012 6 0 0 0
Член Наглядової ради Олiйник Валерiй Анатолiйович 5 0.01 5 0 0 0
Член Наглядової ради Яковенко Анатолiй Петрович 5 0.01 5 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Дятел Григорiй Васильович 8 0.016 8 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Перкун Володимир Якович 5 0.01 5 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Дяченко Юрiй Дмитрович 5 0.01 5 0 0 0
Головний бухгалтер Червук Тетяна Станiславiвна 0 0 0 0 0 0
Усього 43049 86.098 43049 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Гриненко Володимир Iванович 43005 86.01 43005 0
Усього 43005 86.01 43005 0
*Для юридичної особи – нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. **Зазначається “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.04.2017
Кворум зборів** 97.83
Опис 21.04.2017 р. було проведено рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства (Протокол № 6 вiд 21.04.2017 року) з наступним перелiком питань порядку денного: ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Про обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв Товариства. 2. Про обрання Голови та секретаря рiчних Загальних зборiв Товариства. 3. Про затвердження порядку проведення рiчних Загальних зборiв Товариства. 4. Про затвердження звiту дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. 5. Про звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк. 6. Про звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 7. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 8. Про розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2016 року. 9. Про припинення повноважень членiв та голови Наглядової ради. 10.Про обрання членiв та голови Наглядової ради. 11. Про припинення повноважень членiв та голови Ревiзiйної комiсiї. 12. Про обрання членiв та голови Ревiзiйної комiсiї. 13.Попереднє схвалення значних правочинiв. Пропозицiй та доповнень до перелiку питань порядку денного не надходило. Зареєстровано голосiв- 97.83% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Результати розгляду питань порядку денного зборiв: 1. Для роботи на рiчних Загальних зборах акцiонерiв обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб та затвердити її у складi: – акцiонер Старенчук О.Я. – Голова Лiчильної комiсiї; – за довiренiстю акцiонера, Брягiна В.В. – член Лiчильної комiсiї; – за довiренiстю акцiонера, Васильєва С.А. – член Лiчильної комiсiї. 2. Обрати: Головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Мiтченко М.I. Секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Василенко Т.П. 3. Затверджено наступний порядок проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. При розглядi питань Порядку денного використовувати наступний порядок: доповiдi – до 15 хвилин;виступи – до 5хвилин; вiдповiдi на запитання – до 5 хвилин. Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Головi Загальних зборiв у письмовому виглядi, з обов’язковим зазначенням прiзвища. За оголошенi доповiдачами проекти рiшень акцiонери голосують з використанням бюлетенiв, одержаних при реєстрацiї на Загальних зборах, пiсля чого бюлетень повинен бути переданий Лiчильнiй комiсiї для пiдрахунку голосiв. Голова Лiчильної комiсiї оголошує результати голосування вiдразу пiсля завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного. Голосування з 1-9, 11 та 13 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна проста iменна акцiя – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенiв шляхом викреслювання не обраних варiантiв голосування, наведених у бюлетенi. Для того, щоб обрати один iз трьох варiантiв голосування, слiд викреслити два iнших. Залишений (не викреслений) варiант голосування є обраним варiантом голосування. Голосування з питань 10, 12 Порядку денного проводиться в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенiв для голосування. По питанням 1-9, 11 та 13 порядку денного рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. По питанням 10, 12 Порядку денного рiшення голосування здийснюється в порядку кумулятивного голосування та проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. Загальнi збори не мають права приймати рiшення з питань не включених до Порядку денного.4.Затвердити звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. (Додаток № 3) 5. Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк.(Додаток № 4) 6.Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк (Додаток № 5). 7. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк (Додатки: № 6, № 7, № 8, № 9,№10.). 8. Затвердити «Розподiл прибутку товариства за пiдсумками 2016р.» (Додаток № 11). 9. Припинити повноваження членiв та голови Наглядової ради Товариства. 10. Обрати:Мiтченко М.I.-Головою наглядової ради Товариства. Василенко Т.П., Манащенко О.К., Олiйника В.А. та Яковенка А.П. – членами Наглядової ради Товариства. 11. Припинити повноваження членiв та голови Ревiзiйної комiсiї. 12. Обрати: Дятла Г. В. – Головою ревiзiйної комiсiї. Перкуна В.Я. та Дяченка Ю.Д. – членами ревiзiйної комiсiї Товариства. 13. Попередньо схвалити значнi правочини (додається). Кворум 97.83%.
* Поставити помітку “Х” у відповідній графі. ** У відсотках до загальної кількості голосів.

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду У звітному періоді
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 100000 0 100000 0
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 2 0 2 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0 0 93781 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 07.05.2018 12.05.2017
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату 17.05.2018/0.00грн 15.05.2017/93781грн
Опис Рiчними Загальними зборами акцiонерiв вiд 17 квiтня 2018 року було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2017 рiк. Дивiденди на одну акцiю -2,00 грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 07.05.2018 р, строк виплати – з 15.05.2018 року по 17.10.2018 року. Дивiденди, якi нарахованi за 2017 рiк, не виплачувались. Рiчними Загальними зборами акцiонерiв вiд 21 квiтня 2017 року було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2016 рiк. Дивiденди на одну акцiю -2,00 грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв –12.05.2017 р, строк виплати – з 15.05.2017 до 21.10.2017 року. Дивiденди, якi нарахованi за 2016 рiк, виплаченi у звiтному перiодi у розмiрi – 93781 грн. Спосiб виплати дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам, (готiвкою через касу Товариства) , порядок виплати дивiдендiв -виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльський Київ Нижнiй Вал,17\8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності депозитарна
Опис Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» ( Код за ЄДРПОУ 30370711), що дiє на пiдставi «Порядку про умови надання статусу Центрального депозитарiю цiнних паперiв», затвердженого Рiшенням НКЦПФР №597 вiд 16.04.2013р. Емiтент користується послугами ПАТ “НДУ” як Центрального депозитарiю України, де розмiщено глобальний сертифiкат цiнних паперiв ПАТ “Київська виробнича компанiя “Рапiд”. Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку Центральним депозитарiєм не потребує отримання лiцензiї, що видається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фондова компанiя «ФАВОРИТ»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23730178
Місцезнаходження 03067 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Гарматна , б.6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263378
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013
Міжміський код та телефон 0444580545
Факс 0444580545
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку — Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фондова компанiя «ФАВОРИТ», Код за ЄДРПОУ 23730178 мiсцезнаходження: 03067 Україна м. Київ вул. Гарматна , б. лiцензiя – АЕ №263378 вiд 24.09.2013р., дiє з 12.10.2013р. , строк дiї необмежений.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська компанiя “ЗЕЛЛЕР”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31867227
Місцезнаходження 01103 Україна м. Київ Печерський м. Київ бульвар Дружби Народiв,10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво № 2904
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002
Міжміський код та телефон (067)4653344
Факс
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська компанiя “ЗЕЛЛЕР”. Код ЄДРПОУ :31867227 Мiсцезнаходження: 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народiв, 10 Реєстрацiйнi данi: Зареєстровано Печерською районною в м. Києвi Державною адмiнiстрацiєю 19 лютого 2002 р. за N 1 070 120 0000 017608. Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги , Свiдоцтво N 2904 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 23 квiтня 2002 р. за N 109. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане рiшенням АПУ вiд 24.04.2014 р. № 293/4 про те, що суб’єкт аудиторської дiяльностi пройшов зовнiшню перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг, створеної вiдповiдно до стандартiв аудиту, норм професiйної етики аудиторiв та законодавчих i нормативних вимог, що регулюють аудиторську дiяльнiсть. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, Серiя та номер – П000398 вiд 21.12.2016 року, термiн дiї до 22 грудня 2021 року. Керiвник – Ганенко Андрiй Васильович. Iнформацiя про аудитора : Сертифiкат аудитора – Серiя «А» N 003610, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 29 сiчня 1999 р. за N 74, термiн дiї сертифiкату продовжено на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 31 сiчня 2013 року за N 264/2, термiн дiї – до 29 сiчня 2018 року. Контактний телефон (067) 465-33-44, (050) 203-52-66

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.11.2010 624/10/1/10 Територiальне управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi UA 4000099477 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 20.00 50000 1000000.00 100
Опис На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтентом не здiйснюється. Заяви на включення до лiстингу/делiстингу на органiзованi ринки не надавались. Намiрiв щодо подання таких заяв не має. Рiшень щодо розмiщення цiнних паперiв Товариством у звiтному роцi не приймалось. Свiдоцтво № 624/10/1/10 було отримано в зв.язку з приведенням найменування та дiяльностi Товариства вiдповiдно до вимог Закону України “Про акцiонернi товариства”.

XI. Опис бізнесу

Товариство зареєстровано Дарницькою районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю, № свiдоцтва про державну реєстрацiю та дата видачi свiдоцтва – Серiя А01 № 345785 вiд 05.04.1994 р., (дата змiни 26.04.2011р.) 10651050007000624. У 2011 роцi вiдбулась змiна найменування в зв’язку з приведенням дiяльностi ЗАТ «Київська виробнича компанiя «Рапiд» у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» на Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд». Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд» є повним правонаступником прав та обов’язкiв Закритого акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд». Протягом звiтного перiоду таких подiй розвитку товариства, як злиття, подiл приєднання, перетворення чи видiл, не вiдбувалось.
ПАТ «КВК «Рапiд» не має структурних пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
У звiтному перiодi середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв склала 252 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв склала 4 осiб. Працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу – 0 особи. Фонд оплати працi за 2017 рiк склав 24603,7 тис.грн. Фонд оплати працi за звiтний перiод збiльшився на 6026,10 тис.грн. З працiвниками Товариства укладається Колективний договiр. Колективним договором, зокрема, передбачене наступне: 1. Визначений перелiк посад та професiй працiвникiв Товариства, яким встановлюється ненормований робочий день та щорiчна додаткова вiдпустка за особливий характер роботи. 2. Визначений перелiк працiвникiв, що мають право на щорiчну додаткову вiдпустку за шкiдливi i важкi умови працi та особливий характер роботи. 3. Затверджений перелiк нагород та заохочень. Протягом 2017 року пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв не проводилось.
ПАТ «КВК «Рапiд» не мiє структурних пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Товариство не проводить
Протягом звiтного перiоду не надходило будь-якої пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.
Пiдприємство самостiйно визначає свою облiкову полiтику. Облiкова полiтика Пiдприємства оформлена документально згiдно наказу “Про облiкову полiтику” вiд 31.01.2011р. №3. Господарськi операцiї здiйснюються на основi первинних документiв, на пiдставi яких, складають зведенi облiковi документи. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку. Облiк ведеться в журнально-ордернiй формi. Зберiгання документiв, регiстрiв та звiтностi здiйснюється на протязi встановленого законодавством перiоду.Згiдно облiкової полiтики та вiдповiдно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод облiку основних засобiв: модель собiвартостi за п. 30 «Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi».Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Термiн амортизацiї 2-3-5-20-50 рокiв в залежностi вiд технiчної характеристики основного засобу. Амортизацiя нараховується з мiсяця, що слiдує за мiсяцем вводу в експлуатацiю об’єкта основних засобiв. Надходження пiдтвердженнi первинними документами на придбання та оцiненi за вартiстю придбання.Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається, виходячи з первинних документiв, за цiнами та в кiлькостi зазначених в них та при трансформацiї звiтностi в вiдповiдностi з облiковою полiтикою Товариства i в частинi вимог п.9 та 10 МСБО 2. Протягом року на Товариствi для оцiнки вибуття запасiв використовували метод собiвартостi перших за часом надходження запасiв, який залишався незмiнним протягом звiтного перiоду. Амортизацiя МБП нараховувалася в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi. До складу малоцiнних необоротних активiв включалися активи вартiстю до 1000 грн.
Основними видами дiяльностi емiтента є: вантажний автомобiльний транспорт, складське господарство, надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна, технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв, торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами, торгiвля iншими автотранспортними засобами,допомiжне обслуговування наземного транспорту, iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту,дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування.Основнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства: 1.Нестабiльнiсть дiючого податкового законодавства; 2.Загальна економiчна криза; 3. Зростання цiн на пальне. Також важливим фактором є: – iнфляцiйнi процеси в економiцi, – неплатоспроможнiсть покупцiв у зв’зку з загальним економiчним спадом.Основнi ризики включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик.
В 2017 роцi були здiйсненi капiтальнi iнвестицiї на суму 19430 тис. грн. за рахунок власних джерел та укладання договорiв фiнансового лiзингу. З них придбання нових транспортних засобiв – 14117,8 тис. грн., теплового пункту для автономного опалення пiдприємства – 2248 тис грн., комп’ютерної технiки та обладнання – 168,2 тис. грн., незавершенi капiтальнi iнвестицiї – 2896 тис. грн. Протягом 2017 року були придбанi нематерiальнi активи з програмного забезпечення на суму 72 тис. грн. В 2017 роцi порiвняно з попереднiм роком збiльшилась сума амортизацiї в зв’язку з придбанням основних засобiв, доцiльнiсть подальшого використання яких постiйно контролюється комiсiєю пiдприємства по списанню основних засобiв та iнших товаро-матерiальних цiнностей. Станом на 31.12.2017 р. у Товариства вiдсутнi такi основнi засоби, що вилученi з експлуатацiї для продажу. Основними засобами, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження, Товариство не володiє Протягом звiтного перiоду пiд виконання зобов’язань основнi засоби Товариства передавалися у заставу у кiлькостi 10 вантажних сiдлових тягачiв марки IVECO STRALIS. Обмеження права власностi щодо нематерiальних активiв у Товариствi протягом 2016-2017 рокiв не було. Збiльшення або зменшення вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв протягом звiтного перiоду, якi виникали у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi у Товариствi не вiдбувалося. Товариство планує значнi придбання , пов.язанi з господарською дiяльнiстю, зокрема: протягом настуного року планується укладення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв, зокрема правочини наступного характеру: договорiв на придбання паливно-мастильних матерiалiв, запасних частин; кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; договорiв застави споруд, будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо пов’язаних з укладанням кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; угоди пов’язанi з забезпеченням виконання за кредитними угодами, договорами фiнансового лiзингу, договори застави майна; угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди) надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); та за якими Товариство виступатиме будь-якою iз сторiн. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв -45000 тис грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 2017 р- 88.708%.
Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або Генеральним директором протягом звiтного перiоду не укладались.
Мiсцезнаходження основних засобiв за адресою емiтента. В оренду основнi засоби пiдприємство не бере. Термiни та умови користування (утримування) основних засобiв вiдповiдають технiчним умовам кожного об’єкту облiку, проводяться вiдповiднi капiтальнi та поточнi ремонти. Плани щодо капитального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв вiдсутнi.
Основнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства: 1.Нестабiльнiсть дiючого податкового законодавства; 2.Загальна економiчна криза; 3. Зростання цiн на пальне. Також важливим фактором є: – iнфляцiйнi процеси в економiцi, – неплатоспроможнiсть покупцiв у зв’зку з загальним економiчним спадом.Основнi ризики включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик.
Протягом звiтного року Товариством штрафних санкцiй та пенi нараховано не було.
Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв товариства, а також на здатнiсть товариства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення.Товариство може наражатись на фiнансовi ризики у зв’язку зi змiною цiн на певнi види послуг. Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2017 р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства та бiльша вiд нормативного. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Товариство не очiкує на значне зниження цiн на послуги у передбачуваному майбутньому. Товариство переглядає перспективи щодо цiн регулярно в ходi розгляду необхiдностi активного управлiння фiнансовим ризиком.
На кiнець звiтного перiоду вiдсутнi укладенi, але ще не виконанi договори (контракти).
Товариство велику увагу придiляє питанням розвитку свого пiдприємства та фiнансовому оздоровленню його майбутньої дiяльностi.
За звiтний перiод розробок та дослiджень Товариством не проводилось.
Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент, вiдсутнi.
Подiї, якi представляють додаткову iнформацiю про обставини, що iснували на дату балансу: – дебiтори пiдприємства, заборгованiсть яких ранiше було визнано сумнiвною, банкротом не оголошувались; – переоцiнка активiв пiсля звiтної дати не проводиться; – продаж запасiв, що свiдчило б про необгрунтованiсть оцiнки чистої собiвартостi її реалiзацiї на дату балансу не проводиться; -помилок, якi привели б до спотворення даних фiнансової звiтностi не виявлено. Подiї, що вказують, якi виникли пiсля дати балансу: – рiшення про припинення операцiй, що становлять значну частину основної дiяльностi пiдприємства не приймалося; – знищення активiв в пiслябалансовий перiод не було; – контракти вiдносно значних капiтальних i фiнансових iнвестицiй не укладалися; – законодавчi акти, якi iстотно впливали б на дiяльнiсть пiдприємства не приймалися. Iнша iнформацiя, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 17032 24321 0 0 17032 24321
будівлі та споруди 7754 7382 0 0 7754 7382
машини та обладнання 1926 3501 0 0 1926 3501
транспортні засоби 7352 13348 0 0 7352 13348
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 51 24 0 0 51 24
будівлі та споруди 48 21 0 0 48 21
машини та обладнання 3 3 0 0 3 3
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 5 0 0 0 5 0
Усього 17083 24255 0 0 17083 24255
Опис Основнi засоби – це матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, здавання в лiзинг (оренду) iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк) та вартiсть бiльше 6000,00 гривень. Одиницею облiку основних засобiв є окремий iнвентарний об`єкт основних засобiв. Придбанi (створенi) основнi засоби та нематерiальнi активи визнаються в Товариствi за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть придбаного об’єкта основних засобiв складається з таких витрат: • суми, що сплачується постачальникам активiв (з вирахуванням торговельних знижок) та пiдрядникам за виконання будiвельно-монтажних робiт (без непрямих податкiв); • реєстрацiйних зборiв, державного мита та аналогiчних платежiв, що здiйснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобiв; • суми ввiзного мита; • суми непрямих податкiв у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобiв (якщо вони не вiдшкодовуються банку); • витрат зi страхування ризикiв, пов’язаних з доставкою основних засобiв; • витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобiв; • iнших витрат, що безпосередньо пов’язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для використання за призначенням. Змiна первiсної вартостi допускається лише у випадках проведення витрат на полiпшення (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова дообладнання, реконструкцiя) основних засобiв, у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди (з вiдображенням витрат за капiтальними iнвестицiями) та при проведеннi. В системi облiку Товариства амортизацiя основних засобiв нараховується за кожним окремим об’єктом iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод корисного використання об’єкта основних засобiв та прискореного методу для транспортних засобiв. Амортизацiя нараховується iз застосуванням програмного забезпечення. Нарахування амортизацiї за МНМА, вартiстю до 6000 грн., здiйснюється в день оприбуткування активу в розмiрi 100% вiд його первiсної вартостi. Строк корисного використання – визначений строк, протягом якого очiкується використання основних засобiв Товариством. Пiсля початкового визнання облiк основних засобiв ведеться за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об’єкта, який встановлюється комiсiєю Товариства пiд час їх первiсного визнання прямолiнiйним методом.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 24700 25435
Статутний капітал (тис. грн.) 1000 1000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1000 1000
Опис Вартiсть чистих активiв Товариства визначена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку , застосовуються окремо до кожної операцiї. Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню, як за попереднiй перiод, так i за звiтний.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2017р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства i становить 24700 тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 880 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 25148 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 26028 X X
Опис: Роздiл II. Довгостроковi фiнансовi зобов’язання станом на 31.12.2017 р. складають 12089 тис. грн., в тому числi: iншi довгостроковi зобов’язання – 12089 тис. грн. Роздiл III. Поточнi зобов’язання Товариства станом на 31.12.2017 становили 13939 тис. грн., в тому числi: – поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 4977 тис. грн.; – поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 880 тис. грн.; – поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування – 613 тис. грн.; – поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi – 1868 тис. грн. – поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками – 53 тис. грн. – поточнi забезпечення – 3030 тис. грн. – поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями – 1067 тис. грн. – iншi поточнi зобов’язання – 1451тис. грн. Станом на 31.12.2016 ПАТ «КВК «Рапiд» мав довгостроковi зобов’язання в сумi 5336 тис. грн., станом на 31 грудня 2017 року – 12089 тис. грн. Збiльшення зобов’язань пов’язане з укладанням договорiв на придбання сiдлових тягачiв та напiвпричепiв у фiнансовий лiзинг з правом подальшого викупу.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 21.04.2017 Загальнi збори акцiонерiв Товариства (Протокол № 6 вiд 21.04.2017) 35000 42564 82.22 Надати згоду на вчинення Товарситвом протягом одного року з дати прийняття даного рiшення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв, зокрема правочини наступного характеру: договорiв на придбання паливно-мастильних матерiалiв, запасних частин; кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; договорiв застави споруд, будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо пов’язаних з укладанням кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; угоди пов’язанi з забезпеченням виконання за кредитними угодами, договорами фiнансового лiзингу, договори застави майна; угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди) надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); та за якими Товариство виступатиме будь-якою iз сторiн. 24.04.2017 https://rapid.com.ua/rishennya-pravochin-2017.html
Опис:
21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 6 вiд 21.04.2017) було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв та надати згоду на вчинення Товарситвом протягом одного року з дати прийняття даного рiшення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв, зокрема правочини наступного характеру: договорiв на придбання паливно-мастильних матерiалiв, запасних частин; кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; договорiв застави споруд, будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо пов’язаних з укладанням кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; угоди пов’язанi з забезпеченням виконання за кредитними угодами, договорами фiнансового лiзингу, договори застави майна; угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди) надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); та за якими Товариство виступатиме будь-якою iз сторiн. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв -35000 тис грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 42564 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 82.22%.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства згiдно – 44141 штук акцiй Товариства, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 43185 штук, становить 97,83 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 43138 голосуючих акцiй, що становить 99,89% голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах;та «проти» – 0 голосуючих акцiй.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська компанiя “ЗЕЛЛЕР”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 31867227
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народiв, 10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2904 23.04.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 402 П 000398 21.12.2016 до 22 грудня 2021
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 293/4 24.04.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) 1.2. Основа для думки iз застереженням Мiжнародних стандартiв аудиту (надалi – МСА) вимагають вiд нас оцiнити чи є обґрунтованими оцiнки, у тому числi облiковi оцiнки за справедливою вартiстю. У зв’язку з тим, що Товариством переоцiнка основних засобiв, можливiсть якої передбачена МСФЗ, не здiйснювалася, ми не можемо вважати, що такi необоротнi активи повною мiрою вiдповiдають їхнiй справедливiй вартостi станом на 31.12.2017 рiк. У той же час допускаємо, що зазначенi викривлення можуть бути несуттєвими. В ходi аудиту ми не в повному обсязi отримали зовнiшнi пiдтвердження сум заборгованостей i зобов`язань, вiдображених на балансi Товариства станом на 31.12.2017 року. Висновки про достовiрнiсть та повноту фiнансового звiту ми базували на аналiзi наданих Товариством документiв по iнвентаризацiї активiв i зобов’язань, первинної документацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Станом на 31 грудня 2017 року Товариство має прострочену дебiторську заборгованiсть. Дана заборгованiсть виникла в поточному роцi, та стосовно погашення якої Товариство має впевненiсть, що обумовлена отриманими гарантiями боржника. Однак аудитори вважають, що не отримали достатньої впевненостi, що до погашення цiєї дебiторської заборгованостi. У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити вплив такого вiдхилення на фiнансову звiтнiсть станом на 31.12.2017 року. Ми провели аудит вiдповiдно до МСА. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до компанiї згiдно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Номер та дата договору на проведення аудиту 77-04/18 02.04.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 02.04.2018 10.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 10.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 20000.00
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. ** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська компанiя “ЗЕЛЛЕР”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 31867227
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народiв, 10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2904 23.04.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 402 П 000398 21.12.2016 до 22 грудня 2021
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 293/4 24.04.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) 1.2. Основа для думки iз застереженням Мiжнародних стандартiв аудиту (надалi – МСА) вимагають вiд нас оцiнити чи є обґрунтованими оцiнки, у тому числi облiковi оцiнки за справедливою вартiстю. У зв’язку з тим, що Товариством переоцiнка основних засобiв, можливiсть якої передбачена МСФЗ, не здiйснювалася, ми не можемо вважати, що такi необоротнi активи повною мiрою вiдповiдають їхнiй справедливiй вартостi станом на 31.12.2017 рiк. У той же час допускаємо, що зазначенi викривлення можуть бути несуттєвими. В ходi аудиту ми не в повному обсязi отримали зовнiшнi пiдтвердження сум заборгованостей i зобов`язань, вiдображених на балансi Товариства станом на 31.12.2017 року. Висновки про достовiрнiсть та повноту фiнансового звiту ми базували на аналiзi наданих Товариством документiв по iнвентаризацiї активiв i зобов’язань, первинної документацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Станом на 31 грудня 2017 року Товариство має прострочену дебiторську заборгованiсть. Дана заборгованiсть виникла в поточному роцi, та стосовно погашення якої Товариство має впевненiсть, що обумовлена отриманими гарантiями боржника. Однак аудитори вважають, що не отримали достатньої впевненостi, що до погашення цiєї дебiторської заборгованостi. У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити вплив такого вiдхилення на фiнансову звiтнiсть станом на 31.12.2017 року. Ми провели аудит вiдповiдно до МСА. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до компанiї згiдно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Номер та дата договору на проведення аудиту № 77-04/18 02.04.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 02.04.2018 10.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 10.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 20000.00
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Публiчного акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд» КОД ЄДРПОУ 05475156 станом на 31 грудня 2017 рокуАдресат: Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Власникам цiнних паперiв та Керiвництву Публiчного акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд» 2018 рiк В аудиторському Звiтi вiдображено наступну iнформацiю: I. Звiт з аудиту фiнансової звiтностi 1. 1. Думка iз застереженням 1.2. Основа для думки iз застереженням 1.3. Iнша iнформацiя 1.3.1. Основнi вiдомостi про Товариство 1.3.2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики 1.3.3. Ключовi питання аудиту 1.3.4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваження, за фiнансову звiтнiсть 1.3.5. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi II Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв2.1. Розкриття iнформацiї за видами активiв 2.2. Розкриття iнформацiї про зобов’язання та забезпечення 2.3. Розкриття iнформацiї про власний капiтал та сплату статутного капiталу 2.4. Розкриття iнформацiї про фiнансовi результати 2.5. Думка аудитора стосовно розкриття iнформацiї про рух грошових коштiв, власний капiтал, примiток до рiчної фiнансової звiтностi 2.6. Розкриття iнформацiї стосовно вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства 2.7. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв 2.8. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 2.9. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю 2.10. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»2.11. Аналiз та оцiнка фiнансових показникiв III. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму I. ЗВIТ З АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Київська виробнича компанiя «Рапiд» КОД ЄДРПОУ 05475156 станом на 31 грудня 2017 року м. Київ «10» квiтня 2018 року 1. 1. Думка iз застереженням Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд» (далi – Товариство) станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку України, за перiод що розпочався 01 сiчня 2017 року та закiнчився 31 грудня 2017 року станом на кiнець дня 31.12.2017 року: а саме: – Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 р. (Форма 1). – Звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р. (Форма 2). – Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р. (Форма 3). – Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р. (Форма 4). – Примiток до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р. На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року та його фiнансовi результати. 1.2. Основа для думки iз застереженням Мiжнародних стандартiв аудиту (надалi – МСА) вимагають вiд нас оцiнити чи є обґрунтованими оцiнки, у тому числi облiковi оцiнки за справедливою вартiстю. У зв’язку з тим, що Товариством переоцiнка основних засобiв, можливiсть якої передбачена МСФЗ, не здiйснювалася, ми не можемо вважати, що такi необоротнi активи повною мiрою вiдповiдають їхнiй справедливiй вартостi станом на 31.12.2017 рiк. У той же час допускаємо, що зазначенi викривлення можуть бути несуттєвими. В ходi аудиту ми не в повному обсязi отримали зовнiшнi пiдтвердження сум заборгованостей i зобов`язань, вiдображених на балансi Товариства станом на 31.12.2017 року. Висновки про достовiрнiсть та повноту фiнансового звiту ми базували на аналiзi наданих Товариством документiв по iнвентаризацiї активiв i зобов’язань, первинної документацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Станом на 31 грудня 2017 року Товариство має прострочену дебiторську заборгованiсть. Дана заборгованiсть виникла в поточному роцi, та стосовно погашення якої Товариство має впевненiсть, що обумовлена отриманими гарантiями боржника. Однак аудитори вважають, що не отримали достатньої впевненостi, що до погашення цiєї дебiторської заборгованостi. У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити вплив такого вiдхилення на фiнансову звiтнiсть станом на 31.12.2017 року. Ми провели аудит вiдповiдно до МСА. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до компанiї згiдно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 1.3. Iнша iнформацiя 1.3.1. Основнi вiдомостi про Товариство Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд» зареєстровано 05 квiтня 1994 року Дарницькою районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю: Серiя А01 № 345785 (дата внесення змiни 26.04.2011р.) номер запису 10651050007000624. Засновниками ПАТ «КВК «Рапiд»» є члени трудового колективу. Детальна iнформацiя про юридичну особу: Повне найменування юридичної особи та скорочене у разi його наявностi ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ “РАПIД” (ПАТ “КВК “РАПIД”) Органiзацiйно-правова форма ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Назва юридичної особи “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ “РАПIД” Iдентифiкацiйний код юридичної особи 05475156 Мiсцезнаходження юридичної особи 02099, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗРОШУВАЛЬНА, будинок 7 Перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи АКЦIОНЕРИ (Фiзичнi та юридичнi особи) Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 1000000.00 Види дiяльностi Код КВЕД 45.11 Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами; Код КВЕД 45.19 Торгiвля iншими автотранспортними засобами; Код КВЕД 45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв; Код КВЕД 86.21 Загальна медична практика; Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт (основний); Код КВЕД 52.10 Складське господарство; Код КВЕД 52.21 Допомiжне обслуговування наземного транспорту; Код КВЕД 52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту; Код КВЕД 56.10 Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування; Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна Вiдомостi про органи управлiння юридичної особи ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ Прiзвище, iм’я, по батьковi керiвника ГРИНЕНКО ВОЛОДИМИР IВАНОВИЧ – керiвник Дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про юридичну особу Дата державної реєстрацiї: 05.04.1994 Дата запису: 20.09.2004 Номер запису: 1 065 120 0000 000624 Мiсцезнаходження реєстрацiйної справи Дарницька районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя Iнформацiя про здiйснення зв’язку з юридичною особою Телефон 1: +380445662097 Телефон 2: +380445668400 Чисельнiсть працiвникiв 252 Статутний капiтал (грн.) 1000000,00 Номiнальна вартiсть простої акцiї (грн.) 20,00 Кiлькiсть простих акцiй 50000 штук У своїй дiяльностi Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рiшеннями, iншими внутрiшнiми нормативними документами. Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки iз своїм найменуванням. Товариство не входить до будь-яких асоцiацiй, корпорацiй, концернiв та об’єднань.
1.3.2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики Аудитором проводилась вибiркова перевiрка фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд» станом на 31.12.2017 року. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до МСФЗ України за перiод, що розпочався 01 сiчня 2017 року та закiнчився 31 грудня 2017 року станом на кiнець дня 31.12.2017 року, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi: – форма № 1 «Баланс (Звiт про фiнансовий стан)» станом на 31.12.2017 року, – форма № 2 «Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)» за 2017 рiк, – форма № 3 «Звiт про рух грошових коштiв» за 2017 рiк, – форма № 4 «Звiт про власний капiтал» за 2017 рiк, – форма № 5 «Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi» за 2017 рiк. Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, видання 2015 року, (далi – МСА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту затверджених при виконаннi завдань з 01 червня 2017 року рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.05.2017 р. №344, в т.ч. до МСА 700 (переглянутий) «Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 701 «Повiдомлення iнформацiї з ключових питань аудиту в звiтi незалежного аудитора», МСА 705 (переглянутий) «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 (переглянутий) «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 710 «Порiвняльна iнформацiя – вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть», МСА 720 (переглянутий) «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актiв при аудиту фiнансової звiтностi», МСА 550 «Пов’язанi сторони», МСА 610 «Використання роботи внутрiшнiх аудиторiв» та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог а також зобов’язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для обґрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, але на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА. Нами були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що цi активи та зобов’язання наявнi. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до Законiв України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», «Про цiннi папери та фондовий ринок», «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 року № 122/2 «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв» та iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами МСФЗ та Облiкової полiтики Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПАТ «КВК «Рапiд» за станом на кiнець останнього дня звiтного року. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов’язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 1.3.3. Ключовi питання аудиту Ключовi питання аудиту – це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Аудит проводився шляхом вибiркової перевiрки наявностi i вiдсутностi суттєвих розбiжностей мiж даними наданих первинних документiв, матерiалiв синтетичного i аналiтичного облiку та показниками фiнансової звiтностi, складеної, вiдповiдно до чинних в Українi МСФЗ. Додатково до питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням», ми визначили, що питання, якi стосуються операцiй вiд операцiйної дiяльностi є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi. 1.3.4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваження, за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал ПАТ «КВК «Рапiд» несе вiдповiдальнiсть: – за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2017 рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку; – за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; – за виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; – за наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; – за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту». Вiдповiдальними особами за ведення бухгалтерського та податкового облiку та складання фiнансової звiтностi є: Вiдповiдальнiсть за надану iнформацiю та документацiю несе керiвництво Товариства: Генеральний директор : Гриненко Володимир Iванович Вище зазначенi вiдповiдальнi особи вiдповiдають також: – за початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку; – за правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв; – за доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв; – за методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку (податкового облiку, податкову полiтику); – за управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю. Для здiйснення аудиту фiнансової звiтностi були використанi наступнi документи Товариства: – статутнi документи; – бухгалтерськi регiстри аналiтичного та синтетичного облiку; – оборотно – сальдовi вiдомостi по рахунках бухгалтерського облiку; – фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк; – протоколи загальних зборiв членiв Товариства; – первиннi документи: банкiвськi документи, касова книга, касовi документи, авансовi звiти, накладнi, акти, рахунки, договори, угоди та iншi.
1.3.5. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: • iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; • отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; • оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; • доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. • оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. II Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 2.1. Розкриття iнформацiї за видами активiв Актив Балансу Товариства станом на 31.12.2017 року складає 50728 тис. грн. Роздiл 1. Необоротнi активи Товариства, вiдображенi в балансi станом на 31.12.2017 р. в сумi 27211тис. грн., представленi нематерiальними активами, основними засобами i вiдстроченими податковими активами. Станом на 31.12.2017 р. нематерiальнi активи за їх первiсною вартiстю склали – 133 тис. грн., накопичена амортизацiя – 73 тис. грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на кiнець звiтного перiоду представленi показником придбання основних засобiв на суму 2896 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на балансi станом на 31.12.2017 р., склала 92918 тис. грн., знос станом на 31.12.2017 р. склав 68663 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2017 р. становила 24255 тис. грн. Облiк основних засобiв в основному вiдповiдає вимогам МСБО 7 “Основнi засоби”, затвердженим наказом МФУ вiд 27.04.2000 року № 92. Згiдно вимог статтi 10 Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999 року № 996-XIV (далi – “Закон про бухгалтерський облiк”). За заявою керiвництва залишкова вартiсть необоротних матерiальних активiв не має суттєвих вiдмiнностей вiд їх справедливої вартостi. Данi синтетичного облiку необоротних активiв вiдповiдають даним звiтностi Товариства. Роздiл 2. Оборотнi активи – 23517 тис. грн., в тому числi: Запаси станом на 31.12.2017 року склали 2118 тис. грн., а саме: o Виробничi запаси – 1715 тис. грн.(сировина – 67 тис.грн., паливо – 1083 тис.грн., запаснi частини – 539 тис.грн., малоцiннi предмети – 26 тис.грн.) o Незавершене виробництво – 158 тис. грн. o Товари – 245 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть визначається активом, якщо iснує ймовiрнiсть одержання Товариством майбутнiх економiчних вигод i сума такої заборгованостi може бути надiйно оцiнена i складає станом на 31.12.2017 року 18515 тис. грн., в тому числi: o дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги – 13060 тис. грн. o дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 3450 тис. грн. o iнша поточна дебiторська заборгованiсть –2005тис. грн. Облiк дебiторської заборгованостi органiзовано згiдно з МСФЗ 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженим наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 08.10.1999 року № 237. Станом на 31.12.2017 року залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi на поточному рахунку в банку становить 1240 тис. грн., готiвкою – 2 тис. грн. Данi синтетичного облiку оборотних активiв вiдповiдають даним звiтностi Товариства. На думку аудитора активи балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про активи Товариства станом на 31.12.2017 року вiдповiдно до МСБО України. 2.2. Розкриття iнформацiї про зобов’язання та забезпечення Роздiл II. Довгостроковi фiнансовi зобов’язання станом на 31.12.2017 р. складають 12089 тис. грн., в тому числi: iншi довгостроковi зобов’язання – 12089 тис. грн. Роздiл III. Поточнi зобов’язання Товариства станом на 31.12.2017 становили 13939 тис. грн., в тому числi: o поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 4977 тис. грн.; o поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 880 тис. грн.; o поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування – 613 тис. грн.; o поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi – 1868 тис. грн. o поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками – 53 тис. грн. o поточнi забезпечення – 3030 тис. грн. o поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями – 1067 тис. грн. o iншi поточнi зобов’язання – 1451тис. грн. Бухгалтерський облiк зобов’язань на Товариствi здiйснювався вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку № 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20. Данi синтетичного облiку поточних зобов’язань вiдповiдають даним звiтностi Товариства. На думку аудитора пасив балансу справедливо й достовiрно вiдображає iнформацiю про зобов’язання Товариства станом на 31.12.2017 року вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку України.2.3. Розкриття iнформацiї про власний капiтал та сплату статутного капiталу Статутний капiтал Товариства становить 1000000,00 грн. (один мiльйон гривень 00 коп.) та подiлений на 50000 (п’ятдесят тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 20,00. (двадцять гривень 00 копiйок) кожна, випущених в бездокументарнiй формi iснування, якi розподiляються мiж акцiонерами. На 31.12.2017 року заявлений статутний фонд був сплачений на 100,00%. Акцiонерами пiдприємства є власники товариства, яким належить 100% акцiй ( 50000 штук на суму 1000000,00 гривень). За перiод, що пiдлягав перевiрцi, ПАТ «КВК «Рапiд» не проводило додаткової емiсiї цiнних паперiв. Територiальним управлiнням ДКЦПФР у м. Києвi було видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за № 624/10/1/10 вiд 24.06.2011 року. Змiн до статутних документiв не було. 21.04.2017р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв пiдсумками 2016 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно рiшення зборiв – 2 грн. на одну акцiю, строк виплати – 15.05.2017 – 21.10.2017. Спосiб виплати дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам i виплата всiєї суми в повному обсязi. Станом на дату проведення аудиту, рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками 2017 року не приймалось, за цей рiк дивiденди не нараховувались. У вiдповiдностi з вимогами Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про цiннi папери i фондовий ринок», Статуту Товариства, ми провели аудит достовiрностi бухгалтерського облiку наявностi та руху власного капiталу Товариства шляхом перевiрки як засновницьких документiв, так i даних первинного, аналiтичного i синтетичного облiку в розрiзi його фактичної структури станом на 31.12.2017 року: o статутний капiтал в розмiрi 1000 тис. грн. o додатковий капiтал – 822 тис. грн. o емiсiйний дохiд – 44 тис. грн. o резервний капiтал – 250 тис. грн. o нерозподiлений прибуток – 22628 тис. грн. o власний капiтал – 24700тис. грн. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi пiдприємства в цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Проведений аудит дає нам право пiдтвердити правильнiсть та адекватнiсть визначення як загальної величини власного капiталу, його структури за перелiченим вище призначення, так i достовiрностi його вiдображення у вiдповiдних статтях Балансу (форма №1) станом на 31.12.2017 року. Аналiтичний облiк Статутного капiталу ведеться на бухгалтерському рахунку 40 «Статутний капiтал». Порядок формування Статутного капiталу вiдповiдає дiючому законодавству. Аналiз даних балансу Товариства свiдчить, що в загальному обсязi коштiв пасиву переважають залученi кошти, а саме: всього джерел за пасивом балансу 50728 тис. грн., з них: – власних – 24700 тис. грн., або 48,69 %. – залучених – 26028 тис. грн., або 51,31%. 2.4. Розкриття iнформацiї про фiнансовi результати Облiк доходiв ведеться згiдно МСБО 15 «Дохiд» затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 листопада 1999 року N 290. Облiк доходiв вiд реалiзацiї ведеться на рахунку 70 «Доходи вiд реалiзацiї» по субрахункам у вiдповiдностi з чинним законодавством. Перевiркою пiдтверджуємо достовiрнiсть чистих доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), наведених у звiтi про фiнансовi результати за 2017 рiк у сумi 161955 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи – 14775 тис. грн. Iншi фiнансовi доходи – 47 тис. грн. Iншi доходи – 1955 тис. грн. По даному питанню порушень не встановлено. Облiк та формування витрат Товариства ведеться вiдповiдно до МСБО 16 «Витрати», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 1999 року за N 318, з урахуванням змiн i доповнень. Бухгалтерський облiк витрат Товариства здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових документiв. Витрати Товариства вiдображенi в “Звiтi про фiнансовi результати ” вiдповiдно вимогам МСБО за перiод, що пiдлягав перевiрцi, склали: o собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 150666 тис. грн. o адмiнiстративнi витрати – 10453 тис. грн., o витрати на збут – 423 тис. грн., o iншi операцiйнi витрати – 7548 тис. грн., o фiнансовi витрати – 6947 тис. грн., o iншi витрати – 80 тис. грн., o витрати з податку на прибуток – 686 тис. грн. Фiнансовий результат дiяльностi Товариства ведеться на рахунку 79 «Фiнансовi результати». З урахуванням доходiв отриманих та понесених витрат Товариством за 2017 рiк, фiнансовим результатом дiяльностi Товариства став прибуток в розмiрi 1929 тис. грн. Аудитори вважають, що звiт про фiнансовi результати за 2017 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв та витрат Товариства. 2.5. Думка аудитора стосовно розкриття iнформацiї про рух грошових коштiв, власний капiтал, примiток до рiчної фiнансової звiтностi Вiдображенi у Звiтi про рух грошових коштiв за 2017 рiк обiг грошових коштiв внаслiдок операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi в повнiй мiрi вiдповiдають вимогам МСФЗ та первинним облiковим регiстрам. Станом на 31.12.2017 року залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi на поточному рахунку в банку становить 1240 тис. грн., готiвкою – 2 тис. грн. Звiт про власний капiтал за 2017 рiк, складений вiдповiдно до МСБО № 5 «Звiт про власний капiтал» достовiрно вiдображає данi бухгалтерського облiку. Власний капiтал станом на 31.12.2017 року становить 24700 тис. грн. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк Товариства в повнiй мiрi розкривають додаткову iнформацiю про данi бухгалтерського облiку.2.6. Розкриття iнформацiї стосовно вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 року № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 Цивiльного кодексу України «Статутний капiтал акцiонерного товариства», зокрема п. 3 «Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї». Станом на 31.12.2017 року чистi активи ПАТ «КВК «Рапiд» складають: Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду, тис. грн.. 1. АКТИВИ 1.2 Необоротнi актив 27211 1.3 Оборотнi активи 23517 1.4. Необоротнi активи,утримуванi для продажу та групи вибуття – 1.5 Усього активiв 50728 2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 2.1 Довгостроковi зобов’язання i забезпечення 12089 2.2 Поточнi зобов’язання i забезпечення 13939 2.3 Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття – 2.4 Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду – 2.5 Усього зобов’язань 26028 3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.5 – рядок 2.5) 24700 4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 1000 4.1 Неоплачений капiтал – 4.2 Вилучений капiтал – 5. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та статутним капiталом (рядок 3 – рядок 4) 23700 Таким чином, станом на 31.12.2017 року чистi активи ПАТ «КВК «Рапiд» дорiвнюють 24700 тис. грн., що перевищує розмiр Статутного капiталу Товариства на 23700 тис. грн., тобто знаходяться у межах дiючого законодавства. Аудитор пiдтверджує, що розмiр чистих активiв ПАТ «КВК «Рапiд» знаходиться у межах дiючого законодавства.
2.7. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». Вiдповiдно до ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» в Товариствi протягом звiтного року особливi дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, не вiдбулись. 2.7. Розкриття iнформацiї про виконання значних правочинiв Значний правочин – правочин (крiм правочину з розмiщення Товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Пiд час перевiрки аудитором виконано процедури встановлення фактiв вiдповiдностi до статтi 70 Закону України “Про акцiонернi товариства” здiйснення Товариством значних правочинiв у звiтному перiодi. Товариство у 2017 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) – 21.04.2017р. рiчними зборами акцiонерiв (Протокол №6 вiд 21.04.2017р.) було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: договорiв на придбання паливно-мастильних матерiалiв, запасних частин; кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; договорiв застави споруд, будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо пов’язаних з укладанням кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; угоди пов’язанi з забезпеченням виконання за кредитними угодами, договорами фiнансового лiзингу, договори застави майна; угоди щодо розпорядження нерухомiстю та за якими Товариство виступатиме будь-якою iз сторiн. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 35000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi – 42564 тис. грн. Спiввiдношення – 82,22%. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв. 2.8. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ «КВК «Рапiд» наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПАТ «КВК «Рапiд» визначають Загальнi збори, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Генеральний директор. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення ПАТ «КВК «Рапiд» фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 2.9. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена, у зв’язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї. 2.10. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: 1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту, 2) достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства. Протягом звiтного року в ПАТ «КВК «Рапiд» функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: Загальнi збори акцiонерiв, Генеральний директор, Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом Товариства. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений вiдповiдно до вимог статтi 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» – рiчнi загальнi збори товариства проводяться не пiзнiше 30 квiтня року наступного за звiтним. Генеральний директор (виконавчий орган) здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами Товариства. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок: 1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту, 2) з урахуванням обставин, якi викладено вище, наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» подає повно та розкриває достовiрно фактичнi результати функцiонування органiв корпоративного управлiння. 2.11. Аналiз та оцiнка фiнансових показникiв . На пiдставi отриманих облiкових даних Аудитором проведений аналiз показникiв фiнансового стану Товариства. Джерелом iнформацiї для визначення показникiв фiнансового стану Товариства були: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 (форма №1) та Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017рiк (форма №2). Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi. Аналiз лiквiдностi дозволяє визначити спроможнiсть Товариства сплачувати свої поточнi зобов’язання. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi обчислюється як вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних засобiв (грошових коштiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi) до поточних зобов’язань Товариства. Вiн вiдображає платiжнi можливостi Товариства щодо сплати поточних зобов’язань за умовами своєчасного проведення розрахункiв, тобто показує, скiльки лiквiдних коштiв припадає на 1 грн. поточної заборгованостi i становить 1,42, що бiльше оптимального значення (0,6-0,8). Товариство зможе виконати свої зобов’язання перед кредиторами, якщо вони одночасно зажадають вiд Товариства повернення боргiв на 142%. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов’язань Товариства, та показує достатнiсть ресурсiв Товариства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов’язань. Орiєнтовне позитивне значення показника 1-2. Розрахований коефiцiєнт вищий за оптимальне значення. Так, значення цього показника за даними балансу Товариства на кiнець перiоду становить 1,69.Це свiдчить про те, що Товариство за рахунок наявних коштiв, мобiлiзацiї боргiв на свою користь та реалiзацiї запасiв i iнших активiв в змозi одночасно задовольнити вимоги кредиторiв на 169%. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових коштiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов’язань Товариства. Вiн показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Орiєнтовне позитивне значення показника 0,25-0,5. Значення цього показника за даними балансу Товариства на кiнець року становить 0,09. Це свiдчить про те, що 9% боргiв товариства може бути сплачено негайно. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї) показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Значення цього показника на кiнець року становить 0,49. Це свiдчить про те, що Товариство здiйснює свою дiяльнiсть за рахунок позичкового капiталу на 49%. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених засобiв. Розрахованi коефiцiєнти звiтного перiоду вищi за оптимальне значення – це свiдчить про те, що Товариства не залежить вiд залучених коштiв. Коефiцiєнт рентабельностi активiв характеризує ефективнiсть використання (рентабельнiсть) активiв пiдприємства та показує розмiр чистого прибутку (збитку) на одну гривну активiв. Значення цього коефiцiєнта 0,04. Збiльшення коефiцiєнта за аналогiчний перiод попереднього року вказує на рiст темпу економiчного розвитку Товариства. За результатами своєї дiяльностi за звiтний перiод Товариство отримало прибутки у розмiрi 1929 тис. грн. III. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська компанiя “ЗЕЛЛЕР”. Код ЄДРПОУ 31867227 Мiсцезнаходження: 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народiв, 10 Реєстрацiйнi данi: Зареєстровано Печерською районною в м. Києвi Державною адмiнiстрацiєю 19 лютого 2002 р. за N 1 070 120 0000 017608. Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво N 2904 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 23 квiтня 2002 р. за N 109, термiном чинностi до 22.12.2021 року. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане рiшенням АПУ вiд 24.04.2014 р. № 293/4 про те, що суб’єкт аудиторської дiяльностi пройшов зовнiшню перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг, створеної вiдповiдно до стандартiв аудиту, норм професiйної етики аудиторiв та законодавчих i нормативних вимог, що регулюють аудиторську дiяльнiсть. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, Серiя та номер – П000398 вiд 21.12.2016 року, термiн дiї до 22 грудня 2021 року. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, номер – 0175 вiд 04.04.2017 року, термiн дiї до 22 грудня 2021 року, вiдповiдно до розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 04.04.2017 року № 874 . Керiвник Ганенко Андрiй Васильович Iнформацiя про аудитора Ганенко Андрiй Васильович – сертифiкат аудитора Серiя «А» N 003610, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 29 сiчня 1999 р. за N 74, термiн дiї сертифiкату продовжено на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 30 листопада 2017 року за N 252/2, термiн дiї – до 29 сiчня 2023 року. Сивук Людмила Антонiвна – сертифiкат аудитора Серiя «А» N 005629, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 25 грудня 2003 р. за N 130, термiн дiї сертифiкату продовжено на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 28 листопада 2013 року за N 283/2, термiн дiї – до 25 грудня 2018 року. Контактний телефон (067) 465-33-44, (050) 203-52-66 Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр № 77-04/18 вiд 02.04.2018 року. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту «02» квiтня 2018 року – «10» квiтня 2018 року. Перевiрка проводилась з 02.04.2018 року по 10.04.2018 року за адресою: 02099, м.Київ, вулиця Зрошувальна, будинок 7 та 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народiв, 10. Аудиторський висновок, складений українською мовою на 17 аркушах (Додатки – Довiдка “Розкриття особливої iнформацiї про Товариство” на 1 аркушi, Довiдка «Дотримання виконання статтi 70 Закону України “Про акцiонернi товариства”, щодо значних правочинiв» на 1 аркушi, Додаток – Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2017 рiк) надано адмiнiстрацiї ПАТ «КВК «Рапiд» в двох екземплярах 10 квiтня 2018 року. Аудитор Л. А. Сивук (Сертифiкат серiї А № 005629 вiд 25.12.2003 р.) Керiвник ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР» сертифiкат серiї А № 003610, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 74 вiд 29.01.1999 року, дiйсний до 29.01.2023 рокуА. В. Ганенко
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). ** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Протягом звiтного перiоду та останнiх 3 рокiв позачерговi збори не скликались Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради – акціонерів 5
членів наглядової ради – представників акціонерів 0
членів наглядової ради – незалежних директорів 0
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 5
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) не проводило
оцiнка роботи Наглядової ради не проводилась
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 9

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядовi ради iнших комiтетiв не створено
Інші (запишіть) Iнших комiтетiв не створено
комiтетiв не створено
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) немає

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): А)Члени Наглядової ради обираються з числа дiєздатних акцiонерiв; Б) Член наглядової ради не може бути одночасно членом iншого органу Товариства X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) немає
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю про товариство

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Так Ні Ні Так
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) вiдсутнє
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Вiдповiдно до вимог законодавства щодо необхiдностi проходження зовнiшньої перевiрки системи контролю якостi аудиторських послуг, створеної вiдповiдно до стандартiв аудиту, норм професiйної етики аудиторiв та законодавчих i нормативних вимог, що регулюють аудиторську дiяльнiсть.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Вiдсутнє

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Вiдсутнє
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: не приймали
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не оприлюднювал, в зв’язку з тим, що не приймали кодекс
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
не затверджували та не приймали
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД” за ЄДРПОУ 05475156
Територія за КОАТУУ 8036300000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.41
Середня кількість працівників 252
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, будинок № 7
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 60 0
первісна вартість 1001 142 133 0
накопичена амортизація 1002 -142 -73 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 2896 0
Основні засоби: 1010 17083 24255 0
первісна вартість 1011 82010 92918 0
знос 1012 -64927 -68663 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 2246 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 19329 27211 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 2764 2118 0
Виробничі запаси 1101 2217 1715 0
Незавершене виробництво 1102 70 158 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 477 245 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 11602 13060 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 0 0 0
з бюджетом 1135 2325 3450 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 428 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1719 2005 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 987 1242 0
Готівка 1166 1 2 0
Рахунки в банках 1167 502 1240 0
Витрати майбутніх періодів 1170 3688 1482 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 151 160 0
Усього за розділом II 1195 23235 23517 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 42564 50728 0
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1000 1000 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 822 822 0
Емісійний дохід 1411 44 44 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 250 250 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 23363 22628 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 25435 24700 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 5336 12089 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 5336 12089 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 1067 0
за товари, роботи, послуги 1615 7362 4977 0
за розрахунками з бюджетом 1620 605 880 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 258 0
за розрахунками зі страхування 1625 612 613 0
за розрахунками з оплати праці 1630 1297 1868 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 53 53 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 109 3030 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1755 1451 0
Усього за розділом IІІ 1695 11793 13939 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 42564 50728 0
Примітки Актив Балансу Товариства станом на 31.12.2017 року складає 50728 тис. грн. Роздiл 1. Необоротнi активи Товариства, вiдображенi в балансi станом на 31.12.2017 р. в сумi 27211тис. грн., представленi нематерiальними активами, основними засобами i вiдстроченими податковими активами. Станом на 31.12.2017 р. нематерiальнi активи за їх первiсною вартiстю склали – 133 тис. грн., накопичена амортизацiя – 73 тис. грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на кiнець звiтного перiоду представленi показником придбання основних засобiв на суму 2896 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на балансi станом на 31.12.2017 р., склала 92918 тис. грн., знос станом на 31.12.2017 р. склав 68663 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2017 р. становила 24255 тис. грн. Роздiл 2. Оборотнi активи – 23517 тис. грн., в тому числi: Запаси станом на 31.12.2017 року склали 2118 тис. грн., а саме: – Виробничi запаси – 1715 тис. грн.(сировина – 67 тис.грн., паливо – 1083 тис.грн., запаснi частини – 539 тис.грн., малоцiннi предмети – 26 тис.грн.) – Незавершене виробництво – 158 тис. грн. – Товари – 245 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть визначається активом, якщо iснує ймовiрнiсть одержання Товариством майбутнiх економiчних вигод i сума такої заборгованостi складає станом на 31.12.2017 року 18515 тис. грн., в тому числi: – дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги – 13060 тис. грн. – дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 3450 тис. грн. – iнша поточна дебiторська заборгованiсть –2005тис. грн. Облiк дебiторської заборгованостi органiзовано згiдно з МСФЗ 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженим наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 08.10.1999 року № 237. Станом на 31.12.2017 року залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi на поточному рахунку в банку становить 1240 тис. грн., готiвкою – 2 тис. грн.
Керівник Гриненко В.I.
Головний бухгалтер Червук Т.С.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД” за ЄДРПОУ 05475156
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 161955 146826
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -150666 ) ( -130240 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий: прибуток 2090 11289 16586
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 14775 11438
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -10453 ) ( -8904 )
Витрати на збут 2150 ( 423 ) ( -390 )
Інші операційні витрати 2180 ( -7548 ) ( -10655 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 7640 8075
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 47 1
Інші доходи 2240 1955 777
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -6947 ) ( -7948 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( -80 ) ( -462 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 2615 443
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -686 -266
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 1929 177
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1929 177
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 66555 54249
Витрати на оплату праці 2505 27758 18935
Відрахування на соціальні заходи 2510 4604 3636
Амортизація 2515 9164 7873
Інші операційні витрати 2520 58213 61892
Разом 2550 166294 146585
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 50000 50000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 50000 50000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 38.6 3.5
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 38.6 3.5
Дивіденди на одну просту акцію 2650 2 2
Примітки Облiк доходiв вiд реалiзацiї ведеться на рахунку 70 «Доходи вiд реалiзацiї» по субрахункам у вiдповiдностi з чинним законодавством. Перевiркою пiдтверджуємо достовiрнiсть чистих доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), наведених у звiтi про фiнансовi результати за 2017 рiк у сумi 161955 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи – 14775 тис. грн. Iншi фiнансовi доходи – 47 тис. грн. Iншi доходи – 1955 тис. грн. По даному питанню порушень не встановлено. Облiк та формування витрат Товариства ведеться вiдповiдно до МСБО 16 «Витрати», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 1999 року за N 318, з урахуванням змiн i доповнень. Бухгалтерський облiк витрат Товариства здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових документiв. Витрати Товариства вiдображенi в “Звiтi про фiнансовi результати ” вiдповiдно вимогам МСБО за звiтний перiод склали: – собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 150666 тис. грн. – адмiнiстративнi витрати – 10453 тис. грн., – витрати на збут – 423 тис. грн., – iншi операцiйнi витрати – 7548 тис. грн., – фiнансовi витрати – 6947 тис. грн., – iншi витрати – 80 тис. грн., – витрати з податку на прибуток – 686 тис. грн. Фiнансовий результат дiяльностi Товариства ведеться на рахунку 79 «Фiнансовi результати». З урахуванням доходiв отриманих та понесених витрат Товариством за 2017 рiк, фiнансовим результатом дiяльностi Товариства став прибуток в розмiрi 1929 тис. грн.
Керівник Гриненко В.I.
Головний бухгалтер Червук Т.С.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД” за ЄДРПОУ 05475156
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 181040 155097
Повернення податків і зборів 3005 5369 3039
у тому числі податку на додану вартість 3006 5369 3039
Цільового фінансування 3010 388 41
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 1071 40
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 34 269
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 52 2200
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 ( -114136 ) ( -94737 )
Праці 3105 ( 18754 ) ( -14708 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -4862 ) ( -4033 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( -6527 ) ( -6523 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( -185 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( -4 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( -6527 ) ( -6334 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -113 ) ( -8977 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( -27970 ) ( -26028 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 15599 5680
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0 0
необоротних активів 3205 2346 0
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0 1
дивідендів 3220 47 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( -10024 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -7631 1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 3680 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 -3680 0
Сплату дивідендів 3355 ( -94 ) ( -87 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( -7742 ) ( -6671 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -7836 -6758
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 132 -1077
Залишок коштів на початок року 3405 987 1907
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 123 157
Залишок коштів на кінець року 3415 1242 987
Примітки Облiк касових операцiй ведеться згiдно з «Положенням про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженого постановою НБУ № 72 вiд 19.02.2001р. Станом на 31.12.2017 року залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi на поточному рахунку в банку становить 1240 тис. грн., готiвкою – 2 тис. грн. Безготiвковi розрахунки здiйснюються Товариством з дотриманням вимог дiючого законодавства. У наявностi маються виписки банку з додатками до них, пiдiбранi в хронологiчному порядку.
Керівник Гриненко В.I.
Головний бухгалтер Червук Т.С.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД” за ЄДРПОУ 05475156
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на: амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу 3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0
Примітки Звiт про рух коштiв Товариства складається за прямим методом.
Керівник Гриненко В.I.
Головний бухгалтер Червук Т.С.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД” за ЄДРПОУ 05475156
(найменування)

Звіт про власний капітал за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1000 0 822 250 23363 0 0 25435
Коригування: Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 1000 0 822 250 23363 0 0 25435
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 1929 0 0 1929
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 -100 0 0 -100
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників: Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 -2564 0 0 -2564
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -735 0 0 -735
Залишок на кінець року 4300 1000 0 822 250 22628 0 0 24700
Примітки За перiод з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. не пройшли подiї, що могли суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства. Звiт про власний капiтал за 2017 рiк, складений вiдповiдно до МСБО № 5 «Звiт про власний капiтал». Власний капiтал станом на 31.12.2017 року становить 24700 тис. грн.
Керівник Гриненко В.I.
Головний бухгалтер Червук Т.С.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд»ПРИМIТКИ ДО РIЧНОГО ФIНАНСОВОГО ЗВIТУ Публiчного акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 рокум. Київ 2017 рiкЗмiст Примiтки до звiтiв 1. Облiкова полiтика. 1.1. Загальна iнформацiя про дiяльнiсть Товариства 1.2. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi 1.3. Iнвестицiйна нерухомiсть 1.4. Основнi засоби 1.5. Нематерiальнi активи 1.6. Оперативний лiзинг (оренда) 1.7. Припинена дiяльнiсть 1.8. Податок на прибуток 1.9. Власнi акцiї, викупленi в акцiонерiв 1.10. Доходи та витрати 1.11. Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань 1.12. Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок 2. Вплив переходу на мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi. 3. Основнi засоби та нематерiальнi активи 4. Запаси 5. Дебiторська заборгованiсть 6. Грошовi кошти 7. Поточна кредиторська заборгованiсть 8. Iншi зобов’язання 9. Власний капiтал 10. Iншi операцiйнi доходи 11. Iншi доходи 12. Адмiнiстративнi витрати 13. Витрати на збут 14. Собiвартiсть виготовленої продукцiї 15. Iншi операцiйнi витрати 16. Витрати на податок на прибуток 17. Прибуток (/збиток) на одну просту акцiю 18. Операцiї з пов’язаними особами 19. Подiї пiсля дати балансу Примiтка 1. Облiкова полiтика Примiтка 1.1. Загальна iнформацiя про дiяльнiсть Товариства Повне найменування Товариства: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Київська виробнича компанiя «Рапiд» Повне офiцiйне найменування українською мовою: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Київська виробнича компанiя «Рапiд». Скорочене найменування українською мовою: ПАТ «КВК «Рапiд» Код за ЄДРПОУ: 05475156. Мiсцезнаходження Товариства: Україна, 02099 м.Київ вул..Зрошувальна 7 Юридична адреса: Україна, 02099, м.Київ, вул.Зрошувальна, будинок 7. Поштова адреса банку: Україна, iндекс 03150, м.Київ, вул. Антоновича, будинок 127. Телефони: +38 044 566-20-97. Органiзацiйно-правова форма Товариства: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Дата звiтностi за звiтний перiод: Фiнансова звiтнiсть Товариства складається за перiод, що розпочався 01 сiчня 2017 року та закiнчився 31 грудня 2017 року станом на кiнець дня 31.12.2017 року. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Перехiд на МСФЗ стався в 2012 роцi. Вперше фiнансова звiтнiсть складалася за мiжнародними стандартами за перiод що розпочався 01 сiчня 2012 року та закiнчився 31 грудня 2012 року згiдно з вимогами МСФЗ 1, на виконання ст. 12 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та ст.40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». Валюта звiтностi: українська гривня. Одиниця вимiру рiчної звiтностi: тисячi гривень (тис. грн.), якщо не зазначено iнше. Назва органу управлiння, у вiданнi якого перебуває Товариство: Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд» не перебуває пiд управлiнням материнської компанiї. Види дiяльностi, якi здiйснює та має здiйснювати Товариство: Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд» здiйснює свою дiяльнiсть згiдно зi Статутом. За Статутом основними напрямками дiяльностi Товариства є: • Вантажний автомобiльний транспорт • Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв; • Складське господарство; • Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту; • Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. Основними напрямками дiяльностi Товариства у звiтному роцi були: • Вантажний автомобiльний транспорт; • Складське господарство; • Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв; • Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. Результати вiд господарської дiяльностi: Результати дiяльностi Товариства за звiтний рiк розкриваються у Звiтi про фiнансовi результати ПАТ «КВК «Рапiд». За 2017 рiк доходи ПАТ «КВК «Рапiд» (без ПДВ) склали 178732,0 тис. грн. та сформованi в основному за рахунок: • дiяльностi автомобiльного вантажного транспорту – 145843,0 тис. грн., • здавання в оренду власного нерухомого майна – 10724,0 тис. грн., • складське господарство – 10108,0 тис. грн.; • Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв – 6003,0 тис. грн.; • реалiзацiї iноземної валюти та курсової рiзницi – 3097,9 тис. грн.; • iншi доходи – 2956,1 – тис. грн. Загальна сума витрат Товариства (без врахування витрат з податку на прибуток) за 2017 рiк склала 176117 тис. грн., якi в своїй структурi мають: • собiвартiсть виготовленої продукцiї – 85,6% (150666 тис. грн.); • адмiнiстративнi витрати – 5,9% (10453- тис. грн.); • фiнансовi витрати – 3,9% (6947 тис. грн); • витрати вiд операцiйної курсової рiзницi – 1,8% (3094 тис. грн.) • iншi витрати – 2,8% (4957 тис. грн.); Фiнансовий результат дiяльностi Товариства за 2017 рiк становить 2615 тис. грн. Податок на прибуток за 2017 рiк становить 686 тис. грн. Чистий прибуток Товариства: 1929 тис. грн. Чистий прибуток на одну просту акцiю склав 38,58 гривень. Вищезазначена iнформацiя мiститься в звiтi про фiнансовi результати ПАТ «КВК «Рапiд» станом на 31 грудня 2017 року. Iнформацiя про рух капiталу за звiтний рiк наведена у звiтi про рух капiталу. Статутний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2017 року становить 1000 тис. грн. Злиття, приєднання, подiл, перетворення: Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд» здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Станом на 31 грудня 2017 року не мало вiдокремлених пiдроздiлiв. На протязi 2016 – 2017 рокiв не мав намiрiв злиття приєднання, подiлу, перетворення. Плани щодо безперервної дiяльностi та/або на випадок кризових обставин Керiвництво Товариства оцiнило здатнiсть ПАТ «КВК «Рапiд» здiйснювати безперервну дiяльнiсть та прогнозує, що Товариство володiє достатнiми ресурсами для продовження своєї дiяльностi у найближчому майбутньому. Крiм того Керiвництво не володiє iнформацiєю про наявнiсть невизначеностi, яка може викликати сумнiви щодо можливостi здiйснювати безперервну дiяльнiсть. Таким чином, фiнансова звiтнiсть готується виходячи iз припущення про безперервнiсть дiяльностi. Припинення окремих видiв дiяльностi: Припинення окремих видiв господарської дiяльностi протягом 2016-2017 рокiв не вiдбувалось. Обмеження щодо володiння активами: У 2016-2017 роках не укладалися угоди, що передбачали обмеження щодо володiння активами. Станом на 31 грудня звiтного року справ, що розглядалися у судi, зобов’язань, що пов’язанi з кредитуванням i не вiдображенi у балансi не було. Управлiння Товариством. Вiдповiдальнiсть i функцiї Наглядової ради та Правлiння. Органами управлiння Товариством є: • Загальнi збори акцiонерiв; • Наглядова рада; • Генеральний директор. Органами контролю Товариства є: • Ревiзiйна комiсiя. Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом управлiння i здiйснюють загальне керiвництво його дiяльнiстю. Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Товариства. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акцiонерiв. Компетенцiя, порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства. Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства. Генеральний дтректор Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю та несе вiдповiдальнiсть за результати фiнансово-господарської дiяльностi згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Власнi акцiї викупленi у акцiонерiв. Станом на 31.12.2017 ПАТ «КВК «Рапiд» не мав викуплених власних акцiй. Кiлькiсть працiвникiв на кiнець звiтного перiоду. На кiнець звiтного перiоду в Товариствi працювало 250 особи. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за 2016 рiк складала 244 – особи, за 2017 рiк – 252 особи. Примiтка 1.2. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi Рiчна фiнансова звiтнiсть складена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, облiкової полiтики Товариства на пiдставi даних бухгалтерського облiку з урахуванням коригуючих проводок. Основнi принципи облiкової полiтики Товариства викладенi у Наказi про органiзацiю бухгалтерського облiку ПАТ «КВК «Рапiд». Облiкова полiтика Товариства визначається вiдповiдно до Законiв України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, мiжнародних та нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, iнших законодавчих актiв України, рiшень Правлiння Товариства з питань кредитно-ресурсної, структурної та фiнансової полiтики, внутрiшнiх документiв, що визначають порядок здiйснення операцiй з рiзними фiнансовими iнструментами. Форми i примiтки звiтностi базуються на даних бухгалтерського облiку, який здiйснювався згiдно Облiкової полiтики Товариства на 2017 рiк. Облiкова полiтика – це сукупнiсть визначених у межах чинного законодавства принципiв, методiв i процедур, що використовуються Публiчним Акцiонерним Товариством «Київська виробнича компанiя «Рапiд» (далi ПАТ «КВК «Рапiд») для складання та подання фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика ПАТ «КВК «Рапiд» – документ, головною метою якого є загальна регламентацiя застосованих на практицi в Товариствi прийомiв та методiв бухгалтерського облiку, технологiй обробки облiкової iнформацiї та документообороту. Наказ про облiкову полiтику Товариства затверджується Генеральним директором Товариства. Положення облiкової полiтики Товариства є обов’язковими для безумовного виконання в поточному роцi. У межах чинного законодавства Положення визначає: – основнi принципи ведення бухгалтерського (фiнансового) облiку та формування статей звiтностi, – єдинi методи оцiнки активiв, зобов’язань та iнших статей балансу Товариства, – порядок нарахування доходiв Товариства, критерiї визнання активiв сумнiвними чи безнадiйними до отримання, – порядок створення та використання спецiальних резервiв (порядок списання за рахунок резервiв безнадiйної заборгованостi), – вимоги та вказiвки щодо облiку i контролю окремих операцiй. Основними принципами облiкової полiтики Товариства є: • повне висвiтлення – усi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй Товариства, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею; • превалювання сутностi над формою – операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою; • автономнiсть – активи та зобов’язання Товариства вiдокремленi вiд активiв та зобов’язань iнших пiдприємств i власникiв Товариства, у зв’язку з цим особисте майно та зобов’язання власникiв не повиннi вiдображатися у фiнансової звiтностi Товариства; • обачнiсть – застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов’язання та/або витрати – не занижуватимуться; • безперервнiсть – оцiнка активiв Товариства здiйснюється, виходячи з припущення, що його дiяльнiсть продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Плани скорочення масштабiв дiяльностi Товариства повиннi вiдображатися у фiнансових звiтах; • нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат – для визначення фiнансового результату звiтного перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв. • послiдовнiсть – постiйне (iз року в рiк) застосування обраної облiкової полiтики. Змiна методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених мiжнародними стандартами та нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, i потребує додаткового обґрунтування i розкриття у фiнансових звiтах ; • iсторична (фактична) собiвартiсть – прiоритетною є оцiнка активiв i пасивiв за вартiстю їх придбання чи виникнення. Товариство веде бухгалтерський облiк, складає фiнансову звiтнiсть у нацiональнiй валютi України. Активи i зобов’язання Товариства облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення. Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i зобов’язання Товариства оприбутковуються та облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною або справедливою вартiстю): • за первiсною або iсторичною вартiстю: активи – за сумою сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї; зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi зобов’язання або сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для погашення зобов’язань у процесi звичайної господарської дiяльностi ; • за справедливою (ринковою) вартiстю: активи – за сумою, яку необхiдно було б сплатити для придбання (обмiну) таких активiв, зобов’язання – за сумою, якою може бути погашене таке зобов’язання в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами; вираз “обiзнанi, зацiкавленi та незалежнi сторони” означає наявнiсть добре проiнформованого покупця, який має бажання купити, i добре проiнформованого продавця, що має бажання продати, якi є незалежними та дiють у власних iнтересах; приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть до справедливої здiйснюється шляхом їх переоцiнки, класифiкацiї на предмет зменшення корисностi та наявних кредитних ризикiв. Крiм вказаних, в облiковiй полiтицi Товариства, у залежностi вiд характеру та змiсту завдань рiзних складових його облiкової системи, використовуються iншi методи оцiнки окремих груп активiв i зобов’язань. Примiтка 1.3. Iнвестицiйна нерухомiсть Протягом 2016-2017 рокiв Товариство не здiйснювало операцiї з iнвестицiйною нерухомiстю. Примiтка 1.4. Основнi засоби Основнi засоби – це матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, здавання в лiзинг (оренду) iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк) та вартiсть бiльше 6000,00 гривень. Одиницею облiку основних засобiв є окремий iнвентарний об`єкт основних засобiв. Придбанi (створенi) основнi засоби та нематерiальнi активи визнаються в Товариствi за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть придбаного об’єкта основних засобiв складається з таких витрат: • суми, що сплачується постачальникам активiв (з вирахуванням торговельних знижок) та пiдрядникам за виконання будiвельно-монтажних робiт (без непрямих податкiв); • реєстрацiйних зборiв, державного мита та аналогiчних платежiв, що здiйснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобiв; • суми ввiзного мита; • суми непрямих податкiв у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобiв (якщо вони не вiдшкодовуються банку); • витрат зi страхування ризикiв, пов’язаних з доставкою основних засобiв; • витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобiв; • iнших витрат, що безпосередньо пов’язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для використання за призначенням. Змiна первiсної вартостi допускається лише у випадках проведення витрат на полiпшення (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова дообладнання, реконструкцiя) основних засобiв, у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди (з вiдображенням витрат за капiтальними iнвестицiями) та при проведеннi. В системi облiку Товариства амортизацiя основних засобiв нараховується за кожним окремим об’єктом iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод корисного використання об’єкта основних засобiв та прискореного методу для транспортних засобiв. Амортизацiя нараховується iз застосуванням програмного забезпечення. Нарахування амортизацiї за МНМА, вартiстю до 6000 грн., здiйснюється в день оприбуткування активу в розмiрi 100% вiд його первiсної вартостi. Строк корисного використання – визначений строк, протягом якого очiкується використання основних засобiв Товариством. Пiсля початкового визнання облiк основних засобiв ведеться за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об’єкта, який встановлюється комiсiєю Товариства пiд час їх первiсного визнання прямолiнiйним методом: Найменування необоротних матерiальних активiв Строк корисного використання необоротних матерiальних активiв будинки, споруди i передавальнi пристрої вiд 50 рокiв обладнання вiд 5 рокiв транспортнi засоби 5 рокiв iнструменти, iнвентар вiд 4 рокiв меблi вiд 5 рокiв iншi необоротнi матерiальнi активи (крiм малоцiнних) вiд 12 рокiв малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА) вiд 1 року Протягом 2016-2017 рокiв змiн методу амортизацiї основних засобiв в Товариствi не вiдбувалось, переоцiнка первiсної вартостi основних засобiв не здiйснювалась. В оперативний лiзинг надавались адмiнiстративнi та складськi примiщення. Пiд заставу зобов’язань було надано 10 вантажних сiдлових тягачiв марки IVECO STRALIS. Було укладено Договори фiнансового лiзингу на придбання у 2017 роцi 5 вантажних сiдлових тягачiв марки Mercedes-Benz та 5 напiвпричепiв марки Krone та у 2018 роцi – 5 вантажних сiдлових тягачiв марки Mercedes-Benz та 5 напiвпричепiв марки Krone.

Продовження тексту приміток

Примiтка 1.5. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи (НА) – актив, який не має матерiальної форми, може бути iдентифiкований та утримується Товариством з метою використання протягом перiоду понад один рiк (або одного операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк) у своїй дiяльностi, в адмiнiстративних цiлях або надання в лiзинг (оренду) iншим особам. Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться щодо кожного об’єкта за такими групами: • авторське право та сумiжнi з ним права (комп’ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компiляцiї даних (бази даних), виконання тощо); • незавершенi капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи; • iншi нематерiальнi активи (право на проведення дiяльностi, використання економiчних та iнших привiлеїв тощо). Нематерiальнi активи визнаються за первiсною вартiстю – iсторичною (фактичною) собiвартiстю нематерiальних активiв у виглядi суми грошових коштiв або справедливої вартостi iнших активiв, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) нематерiальних активiв. Первiсна вартiсть також включає у себе усi витрати, що пов’язанi з доставкою, установкою, введенням в експлуатацiю. Змiна первiсної вартостi допускається лише у випадках проведення витрат на полiпшення (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова дообладнання, реконструкцiя) або удосконалення нематерiальних активiв, у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди (з вiдображенням витрат за капiтальними iнвестицiями) та при проведеннi. Пiсля первiсного визнання нематерiального активу його облiк надалi здiйснюється за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Справедлива вартiсть – сума, за якою може бути здiйснено обмiн активу, або оплата зобов’язання в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами. В системi облiку Товариства амортизацiя нематерiальних активiв нараховується за кожним окремим об’єктом iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод корисного використання об’єкта. Амортизацiя нараховується iз застосуванням програмного забезпечення. Протягом 2016-2017 рокiв змiни методу амортизацiї нематерiальних активiв Товариства не вiдбувалось, переоцiнка первiсної вартостi не здiйснювалась, перегляду термiну корисного використання нематерiальних активiв не було, договори про придбання в майбутньому нематерiальних активiв Товариством не укладались. Примiтка 1.6 Оперативний лiзинг (оренда) Пiд час укладення договорiв, визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, мiститься в аналiзi змiсту угоди. При цьому, визначається чи залежить виконання угоди вiд використання конкретного активу або активiв та чи переходить право користування активом у результатi даної угоди. Договори оренди, за якими у Товариства залишаються практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Станом на 31 грудня 2017 року Товариством надавалися активи – офiснi та складськi примiщення – у оперативний лiзинг (оренду). Протягом звiтного року Товариство не укладало договори за невiдмовною орендою. Протягом 2017 року були укладенi Договори на придбання на умовах фiнансового лiзингу 10 вантажних сiдлових тягачiв та 10 напiвпричепiв з правом подальшого викупу предмету лiзингу за викупною вартiстю. Примiтка 1.7 Припинена дiяльнiсть У Товариствi не вiдбувалось припинення дiяльностi. Примiтка 1.8. Податок на прибуток Податки Поточний податок Податковi активи та зобов’язання з поточного податку за поточнi та попереднi перiоди оцiнюються за сумою, що передбачається до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та законодавство, що застосовується для визначання даної суми, – ставки та закони, що прийнятi на звiтну дату. Вiдстрочений податок Вiдстрочений податок визнається на звiтну дату за тимчасовими рiзницями мiж податковою базою та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочене податкове зобов’язання визнається за всiма оподатковуваними рiзницями за виключенням наступних випадкiв: коли вiдстрочене податкове зобов’язання виникає в результатi первинного визначення гудвiла, або активу, або зобов’язання за угодою, яка не є об’єднанням бiзнесу, i яка на момент її здiйснення не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; по вiдношенню оподатковуваних тимчасових рiзниць, якi пов’язанi з вкладеннями в дочiрнi компанiї; якщо материнська компанiя може контролювати перiод зменшення тимчасової рiзницi або iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде зменшена в найближчому майбутньому. Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, що вираховуються, в результатi переносу на майбутнi перiоди невикористаного податкових пiльг та невикористаних податкових збиткiв, в тiй мiрi, в якiй iснує значна ймовiрнiсть того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути врахованi тимчасовi рiзницi, що вираховуються, перенесення невикористаних податкових пiльг та невикористаних податкових збиткiв, окрiм наступних випадкiв: коли вiдстроченi податковi активи, що вiдносяться до тимчасових рiзниць, що вираховуються, виникають в результатi первинного визнання активу або зобов’язання за угодою, яка не є об’єднанням бiзнесу, i яка на момент її здiйснення не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; по вiдношенню тимчасових рiзниць, що вираховуються, якi пов’язанi з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, вiдстроченi податковi активи визнаються лише в тiй мiрi, в якiй є значна ймовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть зменшенi в найближчому майбутньому, та буде отриманий оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi. Балансова вартiсть вiдстроченого податкового активу переглядається не рiдше нiж один раз на рiк, i знижується, якщо ймовiрнiсть того, що буде отриманий достатнiй оподатковуваний прибуток, що дозволить використати увесь або частину вiдстрочених активiв, незначна. Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються не рiдше одного разу на рiк i визнаються в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть того, що майбутнiй податковий прибуток дозволить вiдшкодувати вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються за тими ставками, якi як передбачається, будуть використовуватись в тому роцi, коли актив буде реалiзований, а зобов’язання погашено, на пiдставi податкових ставок, якi станом на звiтну дату були впровадженi. Товариство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах, визначених Податковим Кодексом України (далi – ПКУ). Ставка податку на прибуток на 2016 – 2017 роки складає 18 % вiд прибутку до оподаткування. Сума податку на прибуток Товариства за 2016 рiк складала 266 тис. грн. Станом на 31 грудня 2016 року не визнано вiдстрочених податкових зобов’язань. Згiдно Закону України «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо податкової реформи» №71-VIII вiд 28.12.2014р., Об’єкт оподаткування визначався шляхом коригування фiнансового результату до оподаткування на усi рiзницi, визначенi вiдповiдно до положень III роздiлу Податкового кодексу України. В 2017 роцi податок на прибуток Товариства становив 686 тис. грн.. Станом на 31 грудня 2017 року не визнано вiдстрочених податкових зобов’язань. Примiтка 1.9 Власнi акцiї Товариства, викупленi в акцiонерiв Протягом 2016-2017 рокiв викуп власних акцiй у акцiонерiв ПАТ «КВК «Рапiд» не вiдбувався. Примiтка 1.10 Доходи i витрати Облiк та визнання доходiв та витрат Товариства проводиться згiдно з МСБО (IAS)18 «Дохiд», Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 15 “Доходи”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99р. №290. Доходи i витрати, що виникають у результатi операцiй, визначаються договором мiж її учасниками або iншими документами, оформленими згiдно з вимогами чинного законодавства України. Правила бухгалтерського облiку процентних та комiсiйних доходiв i витрат Товариства базуються на принципах нарахування i вiдповiдностi: Принцип нарахування: статтi доходiв i витрат враховуються та оцiнюються в момент продажу активу або в мiру надання послуг. Усi доходи i витрати Товариства, що вiдносяться до звiтного перiоду, вiдображаються у цьому ж перiодi незалежно вiд того, коли були отриманi або сплаченi кошти. Принцип вiдповiдностi: витрати та доходи, пов’язанi з цими витратами, визнаються у бухгалтерському облiку в один i той самий звiтний перiод. Доходи/витрати пiдлягають нарахуванню та вiдображенню у фiнансовiй звiтностi Товариства якщо виконуються такi умови: а) фiнансовий результат операцiї, пов’язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути досить точно оцiнений; б) доход або витрати вiдповiдають виникненню реальної заборгованостi (за дебетом у разi доходу i за кредитом у разi витрат). Вищевказанi умови можливо вважати виконаними, якщо: а) є угода про надання (отримання) послуг, яка має юридичну силу, або iншими документами, оформленими згiдно з вимогами чинного законодавства України; б) є документи, якi пiдтверджують повне або часткове надання (отримання) послуг (акт приймання-передавання, платiжна вимога – доручення тощо). За цих умов доходи (витрати) за операцiєю з надання (отримання) послуг визнаються у бухгалтерському облiку в мiру їх надання (отримання). У разi, якщо Товариством отриманi доходи (здiйсненi витрати), за активами або зобов’язаннями, якi будуть iснувати в майбутньому, або за послугами, якi будуть наданi (отриманi) у наступних звiтних перiодах, такi доходи (витрати) не включаються до фiнансового результату звiтного перiоду, а враховуються на рахунках “Доходи майбутнiх перiодiв ” (“Витрати майбутнiх перiодiв ”). Заборгованiсть за нарахованими доходами Товариства, визнана безнадiйною до отримання, пiдлягає списанню. Примiтка 1.11. Взаємозалiк статей активiв та зобов’язань За звiтний перiод Товариством було здiйснено взаємозалiк статей активiв i зобов’язань балансу на суму 287,4 тис. грн. Примiтка 1.12 Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок Розкриття змiн та виправлення суттєвих помилок у фiнансовiй звiтностi здiйснюється вiдповiдно до основних вимог положення (стандарту) бухгалтерського облiку №6 «Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах» та мiжнародних стандартiв. Облiкова полiтика застосовується щодо подiй та операцiй з моменту їх виникнення. Якщо сума коригування нерозподiленого прибутку на початок звiтного року неможливо визначити достовiрно, то облiкова полiтика поширюється лише на подiї та операцiї, якi вiдбуваються пiсля дати змiни облiкової полiтики. Протягом звiтного року облiкова полiтика пiдприємства не змiнювалась. Для складання достовiрної звiтностi пiдприємство використовує право щомiсячно, у разi потреби, проводити коригуючi проводки. Виправлення суттєвих помилок, якi мали мiсце в попереднiх роках, протягом 2016-2017 рокiв не проводилось. Примiтка 2. Вплив переходу на мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi На момент пiдготовки даної фiнансової звiтностi в поточному роцi Товариство використало всi новi i змiненi стандарти i iнтерпретацiї, затвердженi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (наданi – «РМСБО») та Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi (наданi – «КТМФЗ»), якi розмiщенi на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України i якi набули чинностi при складаннi звiтностi. Прийняття нових i змiнених стандартiв i iнтерпретацiй не призвело до змiн протягом року в облiковiй полiтицi Товариства, яка використовувалась для вiдображення даних звiтного року. Примiтка 3. Основнi засоби та нематерiальнi активи На 31 грудня 2016 року первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв складала 82010 тис. грн., на 31 грудня 2017 – 92918 тис. грн. За 2016 – 2017 роки вiдбулись наступнi змiни в складi основних засобiв. Основнi засоби в 2016 роцi Групи основних засобiв Код рядка Залишок на початок року Надiйшло за рiк Переоцiнка (до-оцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк Нарахо-вано аморти-зацiї за рiк Втрати вiд змен-шення корис-ностi Iншi змiни за рiк Залишок на кiнець року у тому числi первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос первiсної (переоцi-неної) вартостi зносу первiсна (переоцi- нена) вартiсть знос первiсної (переоцi¬неної) вартостi зносу первiсна (переоцi¬нена) вартiсть знос одержанi за фiнансовою орендою переданi в оперативну оренду первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос первiсна (переоцi¬нена) вартiсть знос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1 12562 4457 59 393 59 12621 4819 Машини та обладнання 2 4854 2811 428 87 87 587 66 5191 3262 Транспортнi засоби 3 67627 53693 674 5028 4585 6689 97 63142 55554 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4 817 584 2 25 25 103 2 794 654 Iншi основнi засоби 5 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 6 203 198 97 32 32 102 6 262 257 Iншi необоротнi матерiальнi активи 7 Разом 8 86063 61743 1260 5172 4729 7874 230 82010 64546 Нематерiальнi активи 9Основнi засоби в 2017 роцi Групи основних засобiв Код рядка Залишок на початок року Надiйшло за рiк Переоцiнка (до-оцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк Нарахо-вано аморти-зацiї за рiк Втрати вiд змен-шення корис-ностi Iншi змiни за рiк Залишок на кiнець року у тому числi первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос первiсної (переоцi-неної) вартостi зносу первiсна (переоцi- нена) вартiсть знос первiсної (переоцi¬неної) вартостi зносу первiсна (переоцi¬нена) вартiсть знос одержанi за фiнансовою орендою переданi в оперативну оренду первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос первiсна (переоцi¬нена) вартiсть знос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1 12621 4849 12 355 12633 5205 Машини та обладнання 2 5191 3355 2172 414 398 613 6949 3570 Транспортнi засоби 3 63142 55796 14118 5026 4915 8037 72234 58918 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4 794 662 66 69 69 93 791 686 Iншi основнi засоби 5 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 6 262 265 94 47 47 66 311 284 Iншi необоротнi матерiальнi активи 7 Разом 8 82010 64927 16462 5556 5429 9164 92918 68663 Нематерiальнi активи 9 12621 4849 12 355 12633 5205 В 2017 роцi були здiйсненi капiтальнi iнвестицiї на суму 19430 тис. грн. за рахунок власних джерел та укладання договорiв фiнансового лiзингу. З них придбання нових транспортних засобiв – 14117,8 тис. грн., теплового пункту для автономного опалення пiдприємства – 2248 тис грн., комп’ютерної технiки та обладнання – 168,2 тис. грн., незавершенi капiтальнi iнвестицiї – 2896 тис. грн. Протягом 2017 року був придбанi нематерiальнi активи з програмного забезпечення на суму 72 тис. грн. В 2017 роцi порiвняно з попереднiм роком збiльшилась сума амортизацiї в зв’язку з придбанням основних засобiв, доцiльнiсть подальшого використання яких постiйно контролюється комiсiєю пiдприємства по списанню основних засобiв та iнших товаро-матерiальних цiнностей. Станом на 31.12.2017 р. у Товариства вiдсутнi такi основнi засоби, що вилученi з експлуатацiї для продажу. Основними засобами, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження, Товариство не володiє Протягом звiтного перiоду пiд виконання зобов’язань основнi засоби Товариства передавалися у заставу у кiлькостi 10 вантажних сiдлових тягачiв марки IVECO STRALIS. Обмеження права власностi щодо нематерiальних активiв у Товариствi протягом 2016-2017 рокiв не було. Збiльшення або зменшення вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв протягом звiтного перiоду, якi виникали у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi у Товариствi не вiдбувалося. Данi примiтки 3 використовуються для розрахунку рядкiв 1000-1095 Баланса.

Продовження тексту приміток

Примiтка 4. Запаси Станом на 31 грудня 2016 р. вартiсть запасiв в балансi Товариства складала 2764 тис. грн., на 31 грудня 2017 р. вартiсть запасiв в балансi Товариства складала 2118 тис. грн. Всi запаси вiдображенi в облiку по собiвартостi оскiльки це є найменша з величин мiж собiвартiстю i чистою вартiстю реалiзацiї. Найменування показника Балансова вартiсть на кiнець 2016 року Балансова вартiсть на кiнець 2017 року Змiни у вартостi запасiв Сировина i матерiали 179 67 -62,5% Паливо 1620 1083 -33,1% Запаснi частини 365 539 +47,7% Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 53 26 -50,9% Незавершене виробництво 70 158 +125,7% Товари 477 245 -48,6% Разом 2764 2118 – 23,4% За звiтний перiод на балансi Товариства зменшилась кiлькiсть запасiв, спадання загальної вартостi всiх запасiв склало 23,4%. На кiнець 2017 року зменшились запаси сировини та товарiв. Найбiльше зросло сальдо по таких запасах як запаснi частини. За звiтний перiод запасiв, оформлених у заставу, переданих на комiсiю, у Товариства не було. На пiдприємствi використовуються такi методи вибуття запасiв: Методи Сировина, основнi й допомiжнi матерiали, комплектуючi вироби та iншi матерiальнi цiнностi Готова продукцiя Товари у виглядi матерiальних цiнностей для подальшого продажу Малоцiннi та швидкозношуванi предмети Iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв – – – Х Середньозваженої собiвартостi – – – – Собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО) Х – Х – Нормативних затрат Х – – – Цiни продажу – – – – Данi примiтки розшифровують 1100 -1110 рядки балансу. Примiтка 5. Дебiторська заборгованiсть Станом на 31 грудня 2016 року в активi балансу облiковувалось 13321 тис. грн. дебiторської заборгованостi. В активi балансу на 31 грудня 2017 року облiковувалося 15065 тис. грн. дебiторської заборгованостi. В 2017 роцi було створено резерв сумнiвних боргiв на суму 184 тис. грн., з них списано безнадiйної дебiторської заборгованостi на суму 41 тис. грн., залишок резерву сумнiвних боргiв 143 тис. грн., оскiльки ще й досi проводиться робота по отриманню заборгованостi, i до теперiшнього моменту залишається ризик неотримання заборгованостi в сумi 143 тис грн. Данi на 31 грудня 2016 року: (в тисячах гривень) Найменування показника Всього на кiнець 2016 року до 12 мiсяцiв1 2 3Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, без урахування резерву сумнiвних боргiв 11602 11602Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1719 1719 Резерв сумнiвної заборгованостi Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 13321 13321 Данi на 31 грудня 2017 року: (в тисячах гривень) Найменування показника Всього на кiнець 2017 року до 12 мiсяцiв 1 2 3 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, без урахування резерву сумнiвних боргiв 13060 12917 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 2005 2005 Резерв сумнiвної заборгованостi -143 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 14922 Часткового або повного погашення контрагентами ранiше списаної за рахунок резерву суми безнадiйної заборгованостi протягом 2016 – 2017 рр. не вiдбувалось. Дана примiтка 5 використовується для розрахунку рядкiв 1125, 1155 Балансу. Станом на 31.12.2017 р. ПАТ «КВК «Рапiд» не мав довгострокових активiв, призначених для продажу, та не мав груп вибуття. Примiтка 6. Грошовi кошти (в тисячах гривень) Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2017 рiк 1 2 3 4 1 В нацiональнiй валютi на поточному рахунку в установi банку 314 1099 2 В iноземнiй валютi на поточному рахунку в установi банку 151 141 3 В нацiональнiй валютi готiвка в касi 1 2 4 В нацiональнiй валютi Iншi рахунки в банку 37 – В нацiональнiй валютi Грошовi кошти в дорозi 484 – 4 Усього 987 1242 Дана примiтка 6 використовується для розрахунку рядкiв 1165 – 1167 Балансу.

Продовження тексту приміток

Примiтка 7. Поточна кредиторська заборгованiсть (в тисячах гривень)Рядок Найменування статтi на 31.12.2016р на 31.12.2017р 1 2 3 4 Поточна кредиторська заборгованiсть за достроковими зобов’язаннями – 1067 1 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 7362 4977 2 Кредиторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом 605 880 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 612 613 3 Кредиторська заборгованiсть по розрахунках з оплати працi 1296 1868 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 53 53 4 Усього 9928 9458 В порiвняннi з минулим роком сума кредиторської заборгованостi за 2017 рiк зменшилась на 4,7 %. Дана примiтка 7 використовується для розрахунку рядкiв 1600 – 1650 Балансу. Примiтка 8. Iншi зобов’язання (в тисячах гривень)Рядок Найменування статтi на 31.12.2016р на 31.12.2017р 1 2 3 4 1 Резерв на оплату вiдпусток найманих працiвникiв 109 1446 2 Резерв на виплату працiвникам премiї за результатами року – 1584 3 Усього 109 3030 Iншi поточнi зобов’язання на кiнець 2016 року становили 1755 тис.грн., а на кiнець 2017 року 1451 тис. грн. В 2017 роцi вiдбулося зменшення на 17,3%. Дана примiтка 8 використовується для розрахунку рядкiв 1660 – 1690 Балансу.Станом на 31.12.2016 ПАТ «КВК «Рапiд» мав довгостроковi зобов’язання в сумi 5336 тис. грн., станом на 31 грудня 2017 року – 12089 тис. грн. Збiльшення зобов’язань пов’язане з укладанням договорiв на придбання сiдлових тягачiв та напiвпричепiв у фiнансовий лiзинг з правом подальшого викупу. Примiтка 9. Власний капiтал на 31 грудня 2017р. (в тисячах гривень) Рядок Найменування статтi 1 Власний капiтал 24700 1.1 Статутний капiтал 1000 1.2 Додатковий капiтал 822 1.3 Резервний капiтал 250 1.4 Нерозподiлений прибуток 22628 Дана примiтка 9 використовується для розрахунку рядкiв 1400 – 1495 Балансу. Примiтка 10. Iншi операцiйнi доходи (в тисячах гривень) Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2017 рiк 1 Здавання в оренду власного нерухомого майна 3695 10724 2 Реалiзацiя iноземної валюти 83 68 3 Операцiйна курсова рiзниця 7153 3098 4 Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 118 217 5 Iншi доходи 389 668 6 Усього операцiйних доходiв 11438 14775 Данi примiтки 10 використовуються для розрахунку рядка 2120 Звiту про фiнансовi результати. Примiтка 11. Iншi доходи В 2017 роцi дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв ПАТ «КВК «Рапiд» становив – 1955 тис. грн., що на 1178 тис. грн. бiльше порiвняно з 2016 роком. Зростання доходу пов’язане з полiтикою по оновленню автопарку пiдприємства. Данi примiтки 11 використовуються для розрахунку рядка 2240 Звiту про фiнансовi результати. Примiтка 12. Адмiнiстративнi витрати (в тисячах гривень) Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2017 рiк 1 2 3 4 1 Витрати на утримання персоналу (4427) (5336) 2 Єдиний соцiальний внесок (693) (850) Резерв вiдпусток (324) (1328) Амортизацiя основних засобiв (243) (198) 4 Витрати на утримання та експлуатацiю основних засобiв та нематерiальних активiв (281) (247) 6 Консультативнi, iнформацiйнi послуги (260) (205) 7 Послуги банку, пошти, iнтернету, зв’язок-послуги та iн. (1370) (1750) 8 Юридичнi послуги (77,5) (133) 9 Представницькi витрати (234) (235) 12 Iншi (994,5) (171) 13 Усього адмiнiстративних витрат (8904) (10453) Данi примiтки 12 використовуються для розрахунку рядка 2130 Звiту про фiнансовi результати. Примiтка 13. Витрати на збут (в тисячах гривень) Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2017 рiк 1 2 3 4 1 Ремонт автомобiлiв збут (347) (394) 2 Лiцензiї-дозволи (16,8) (5,5) 3 Зв’язок- послуги (25,7) (21,7) 7 Iншi (0,5) (1,8) 8 Усього витрат на збут (390) (423) Данi примiтки 13 використовуються для розрахунку рядка 2150 Звiту про фiнансовi результати. Примiтка 14. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї та виробничих послуг (в тисячах гривень) Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2017 рiк 1 2 3 4 1 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї їдальнi (831) (1019) 2 Собiвартiсть реалiзованих покупних запасiв (4094,6) (3340,8) 3 Витрати на утримання персоналу (12923) (16737,7) 4 Амортизацiя основних засобiв (7529) (8946) 5 Резерв вiдпусток (913,4) (2438,5) 6 Єдиний соцiальний внесок (2879) (3697) 7 Паливо (45847) (56332,2) 8 Запчастини (5025) (6204,1) 9 Технiчне обслуговування автомобiлiв (9496) (8864) 10 Ремонт автомобiлiв (4440) (5185) 11 Витрати на оплату автострад та дорожнiх зборiв (15291) 16659,8 12 Добовi водiїв (14764) 16589 13 Енергопостачання (3081) (2485) 14 Iншi (3126) (2167,9) 10 Усього операцiйних витрат за даним роздiлом ( 130240) ( 150666) Данi примiтки 14 використовуються для розрахунку рядка 2050 Звiту про фiнансовi результати. Примiтка 15. Iншi операцiйнi витрати (в тисячах гривень) Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2017 рiк 1 2 3 4 1 Витрати вiд продажу iноземної валюти (185) (90,6) 2 Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi (7418) (3094) 4 Створення резерву сумнiвної заборгованостi (9) (184) 5 Витрати на створення резерву вiдпусток – (1447) 6 Витрати на створення резерву по премiюванню – (1583) 8 Iншi витрати (3043) (1149,4) 9 Усього iнших операцiйних витрат (10655) (7548) Данi примiтки 15 використовуються для розрахунку рядка 2180 Звiту про фiнансовi результати Фiнансовi витрати Товариства в 2016 роцi становили 7948 тис. грн., в 2017 роцi – 6947 тис. грн. Примiтка 16. Витрати на податок на прибуток (в тисячах гривень) Рядок Найменування статтi За рiк 1 Податок на прибуток за 2016 рiк (266) 2 Податок на прибуток за 2017 рiк (686) Данi примiтки 16 використовуються для заповнення рядка 2300 Звiту про фiнансовi результати. Примiтка 17. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить акцiонерам – власникам простих акцiй (в тисячах гривень) Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2017 рiк 1 Прибуток/(збиток) за рiк 176 1929 2 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 50000 50000 3 Прибуток/(збиток), що належить акцiонерам – власникам простих акцiй 3,5 38,5 21.04.2017р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв пiдсумками 2016 року в сумi 100 тис. грн. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно рiшення зборiв – 2 грн. на одну акцiю, строк виплати – 15.05.2017 – 21.10.2017. Спосiб виплати дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам i виплата всiєї суми в повному обсязi. Станом на 31.12.2017 р. рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками 2017 року не приймалось, за цей рiк дивiденди не нараховувались. Станом на 31.12.2017 р. Товариство не має дочiрнiх та асоцiйованих компанiй. Протягом 2016 – 2017 рокiв ПАТ «КВК «Рапiд» не здiйснював об’єднання компанiй. Примiтка 18. Операцiї мiж пов’язаними сторонами ПАТ «КВК «Рапiд» У вiдповiдностi до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн», сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або значно впливати на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Пiд час розгляду кожного можливого випадку з пов’язаними сторонами увага придiляється сутностi вiдносин, а не тiльки їхнiй юридичнiй формi. У 2017 роцi ПАТ «КВК «Рапiд» не мав можливостi контролювати або значно впливати на iншi сторони i не пiдлягав впливу або контролю iнших сторiн. Примiтка 19. Подiї пiсля дати балансу Суттєвих подiй мiж датою складання балансу i датою затвердження фiнансової звiтностi за 2017 рiк у Товариствi не вiдбувалося. 28 лютого 2018 року Генеральний директор _________________________ /Гриненко В.I. / Головний бухгалтер __________________________ /Червук Т.С./

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!