Національний автомобільний перевізник 

Річний звіт емітента за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор Гриненко В.I.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05475156
4. Місцезнаходження
м. Київ , Дарницький, 02099, Київ, Зрошувальна, 7
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 566-20-97 (044) 566-20-97
6. Електронна поштова адреса
mitchenko@rapid.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Iнформацiя, якої немає в рiчному звiтi, вiдсутня у зв’язку з тим, що: Протягом звiтного перiоду товариство лiцензiй та дозволи на окремi види дiяльностi не отримувало. Товариство не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств. ПАТ послугами рейтингового агентства не користується: в статутному капiталi товариства державна частка вiдсутня, стратегiчне значення для економiки i безпеки держави товариство не представляє,”домiнуюче”становище не займає. У зв`язку з тим, що емiтент – акцiонерне товариство, пункт “Iнформацiя про органи управлiння емiтента” не заповнюється. Борговi, iпотечнi, похiднi, сертифiкати ФОН та iншi цiннi папери не випускалися, на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не розмiщувались; фактiв лiстингу/делiстингу на фондових бiржах в звiтному перiодi не було; додаткова емiсiя не проводилась. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, тому що акцiї Товариства iснують в бездокументарнiй формi. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi i дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менш нiж 5 млн. грн.. Облiкова полiтика: у 2013 роцi Товариство складає фiнансову звiтнiсть по МСФО. Рiчна фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв звiтностi. Емiтент не здiйснював випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi.Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється, оскiльки Товариство не є фiнансовою установою

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 345785
3. Дата проведення державної реєстрації
05.04.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
1000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
130
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт
52.10 Складське господарство
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
оранами управлiння Товариства є Загальнi Збори акцiонерiв, Генеральний директор, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ “Конверсбанк”
2) МФО банку
339339
3) поточний рахунок
260000942501
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ “Конверсбанк”
5) МФО банку
339339
6) поточний рахунок
260000942501

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Гриненко Володимир Iванович CO 628586 27.03.2001 Печерським РУГУ МВС України м. Києва 85.354000000000
Мiтченко Марiя Iванiвна СН 780797 10.02.1998 Броварським МВГУ МВС України Київської обл. 0.010000000000
Ващук Олексiй Григорович 0.000000000000
Бiлан Анатолiй Iванович 0.018000000000
Богдан Анатолiй Григорович 0.000000000000
Василенко Тетяна Петрiвна СН 243050 05.07.1996 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва 0.010000000000
Губарець Станiслав Антонович 0.000000000000
Сабар Володимир Iванович 0.000000000000
Усього 85.374000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гриненко Володимир Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 628586 27.03.2001 Печерським РУГУ МВС України м. Києва
4) рік народження**
1947
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попередня посада – Генеральний директор ЗАТ “КВК “Рапiд”
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.04.2011 7 рокiв
9) Опис
Стаж керiвної роботи 37 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18 квiтня 2011 року (Протокол №19) в зв язку з прийнятим рiшенням про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України “Про акцiонернi товариства”, змiну кiлькiсного складу органiв Товариства, призначено на посаду Генерального директора строком на 7 рокiв. Повноваження: без довiреностi представляє iнтереси Товариства та дiє вiд його iменi; пiдписує довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту; забезпечує розробку концепцiї цiнової та тарифної полiтики щодо послуг, якi надаються Товариством; забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; вiд iменi Товариства укладає та пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього та органiзовує його виконання; затверджує, штатний розклад та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; в межах своєї компетенцiї видає накази i розпорядження, надає доручення та вказiвки, обов’язковi для виконання працiвниками Товариства; укладає угоди та вчиняє правочини вiд iменi Товариства, необхiднiсть яких покликана iнтересами Товариства та акцiонерiв Товариства, а також здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства; контролює додержання вимог законодавства працiвниками Товариства; розглядає заяви працiвникiв про прийом на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв, надання їм вiдпусток, iншi документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi; визначає умови працi i умови оплати працi осiб, якi працюють на умовах договору пiдряду, iнших цивiльно-правових договорiв, за винятком випадкiв, коли умови працi вiдповiдно до Статуту визначаються iншими органами Товариства; самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений законом розмiр, встановлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження; списує з балансу Товариства основнi засоби та iнших необоротнi активи, непридатнi для подальшого використання, морально застарiлi, фiзично зношенi, пошкодженi внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклi внаслiдок крадiжок або виявленi у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства; розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв; виписує векселя в оплату товарiв, робiт, послуг поставлених Товариству; затверджує номенклатуру Товариства; вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, необхiднi для досягнення статутних цiлей. Обов.язки: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрiшнього регулювання Товариством. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради . у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть; дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю, яка стала вiдомою у зв.язку iз виконанням функцiй Генерального директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.Попередня посада – Генеральний директор ЗАТ “КВК “Рапiд” з 01.10.1993 року по 18.04.2011 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiтченко Марiя Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 780797 10.02.1998 Броварським МВГУ МВС України Київської обл.
4) рік народження**
1949
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
голова Наглядової ради Закритого акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд»
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.04.2011 3 роки
9) Опис
Стаж керiвної роботи 36 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2013 роцi: не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду не вiдбувались. Iншi посади, якi обiймала ця особа: з 19.04.2011 року – голова Наглядової ради Товариства, з початку 2009 року по 18.04.2011 року – голова Ради Товариства. Повноваження та обов.язки: органiзовує роботу Наглядової ради; скликає та проводить засiдання Наглядової ради; представляє Наглядову раду на Загальних Зборах Товариства; вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв; пiдписує документи вiд iменi Наглядової ради; органiзує ведення протоколу засiдань Наглядової ради; повiдомляє iншi органи Товариства та адресатiв про рiшення та висновки Наглядової ради; забезпечує зберiгання документiв Наглядової ради; виносить на розгляд Наглядової ради кандидатуру Корпоративного секретаря; пiдписує нову редакцiю Статуту Товариства, якщо Загальними зборами не визначена iнша особа.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Василенко Тетяна Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 243050 05.07.1996 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва.
4) рік народження**
1949
5) освіта**
сер.спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
член Ради ЗАТ “КВК “Рапiд”
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.04.2011 3 роки
9) Опис
Стаж керiвної роботи 24 роки. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2013 роцi: не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду не вiдбувались. Повноваження: пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Генерального директора; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Генерального директора, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї, для реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про участь Товариства в об’єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України “Про акцiонернi товариства”, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах; виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами. Обов.язки: вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; вiдповiдає за дотримання прав акцiонерiв, що обумовленi в Статутi Товариства та законодавствi України; сприяє успiшнiй дiяльностi Товариства та залученню акцiонерiв пiд час нових емiсiй цiнних паперiв; вiдповiдає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до вiдома Загальних Зборiв Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевiрок у формi письмових звiтiв; вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства.Iншi посади, якi обiймала ця особа: з 19.04.2011 року – член Наглядової ради Товариства, начальник вiддiлу кадрiв Товариства з початку 2009 року по 18.04.2011 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Манащенко Олексiй Кирилович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 172465 05.10.1999 Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
4) рік народження**
1949
5) освіта**
середня
6) стаж керівної роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
член Ради ЗАТ “КВК “Рапiд”
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.04.2011 3 роки
9) Опис
Стаж керiвної роботи 9 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2013 роцi: не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду не вiдбувались. Iншi посади, якi обiймала ця особа: з 19.04.2011 року – член Наглядової ради Товариства, з початку 2009 року по 18.04.2011 року – член Ради Товариства.Повноваження: пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Генерального директора; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Генерального директора, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї, для реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про участь Товариства в об’єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України “Про акцiонернi товариства, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах; виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами. Обов.язки: вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; вiдповiдає за дотримання прав акцiонерiв, що обумовленi в Статутi Товариства та законодавствi України; сприяє успiшнiй дiяльностi Товариства та залученню акцiонерiв пiд час нових емiсiй цiнних паперiв; вiдповiдає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до вiдома Загальних Зборiв Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевiрок у формi письмових звiтiв; вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олiйник Валерiй Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 414338 11.03.1997 Шевченкiвським РУГУ МВС України м. Києва
4) рік народження**
1960
5) освіта**
середня спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Ради ЗАТ “КВК “Рапiд”
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.04.2011 3 роки
9) Опис
Стаж керiвної роботи 9 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2013 роцii – винагорода не виплачувалась В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду не вiдбувались. Iншi посади, якi обiймала ця особа : з 19.04.2011 року – член Наглядової ради Товариства, з початку 2009 року по 18.04.2011 року – член Ради Товариства. Повноваження: пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Генерального директора; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Генерального директора, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї, для реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про участь Товариства в об’єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України “Про акцiонернi товариства”, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах; виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами. Обов.язки: вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; вiдповiдає за дотримання прав акцiонерiв, що обумовленi в Статутi Товариства та законодавствi України; сприяє успiшнiй дiяльностi Товариства та залученню акцiонерiв пiд час нових емiсiй цiнних паперiв; вiдповiдає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до вiдома Загальних Зборiв Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевiрок у формi письмових звiтiв; вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яковенко Анатолiй Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 897415 08.09.1998 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва
4) рік народження**
1950
5) освіта**
середня
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Ради ЗАТ “КВК “Рапiд”
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.04.2011 3 роки
9) Опис
Стаж керiвної роботи 8 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2013 роцi- винагорода не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду не вiдбувались. Iншi посади, якi обiймала ця особа: з 19.04.2011 року – член Наглядової ради Товариства, з початку 2009 року по 18.04.2011 року – член Ради Товариства. Повноваження: пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Генерального директора; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Генерального директора, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї, для реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про участь Товариства в об’єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України “Про акцiонернi товариства”, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах; виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами. Обов.язки: вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; вiдповiдає за дотримання прав акцiонерiв, що обумовленi в Статутi Товариства та законодавствi України; сприяє успiшнiй дiяльностi Товариства та залученню акцiонерiв пiд час нових емiсiй цiнних паперiв; вiдповiдає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до вiдома Загальних Зборiв Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевiрок у формi письмових звiтiв; вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дятел Григорiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 329677 25.09.2003 Деснянським РУГУ МВС України м. Києва
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова ревiзiйної комiсiї ЗАТ “КВК “Рапiд”
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.04.2011 3 роки
9) Опис
Стаж керiвної роботи 18 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2013 роцi – винагорода не виплачувалась В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду не вiдбувались. Iншi посади, якi обiймала ця особа : з початку 2009 року – голова Ревiзiйної комiсiї Товариства.Повноваження: контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актiв регулюючих фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; вносить на Загальнi Збори або засiдання Наглядової Ради Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв; контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Генерального директора Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв.Обов.язки: проводити перевiрку щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який подається Генеральним директором, а також каси i майна; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними – Наглядову раду Товариства про усi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань; щорiчно готувати висновок за результатами фiнансового року; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства; дiяти в межах повноважень наданих внутрiшнiми документами Товариства та на пiдставi законодавства України.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перкун Володимир Якович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 776626 09.04.1998 Ватутiнським РУГУ МВС України м. Києва
4) рік народження**
1961
5) освіта**
середня
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
член ревiзiйної комiсiї ЗАТ “КВК “Рапiд”
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.04.2011 3 роки
9) Опис
Стаж керiвної роботи 8 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2013 роцi – винагорода не виплачувалась Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду не вiдбувались. Iншi посади, якi обiймала ця особа : з початку 2009 року – член Ревiзiйної комiсiї Товариства. Повноваження: контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актiв регулюючих фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; вносить на Загальнi Збори або засiдання Наглядової Ради Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв; контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Генерального директора Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв.Обов,язки: проводити перевiрку щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який подається Генеральним директором, а також каси i майна; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними – Наглядову раду Товариства про усi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань; щорiчно готувати висновок за результатами фiнансового року; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства; дiяти в межах повноважень наданих внутрiшнiми документами Товариства та на пiдставi законодавства України.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Трухан Петро Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 329677 25.09.2003 Деснянським РУГУ МВС України м. Києва
4) рік народження**
1945
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
член Ревiзiйної комiсiї ЗАТ “КВК “Рапiд”
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.04.2011 3 роки
9) Опис
Стаж керiвної роботи 30 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2013 роцi – винагорода не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа: з 19.04.2011 року – член Ревiзiйної комiсiї Товариства,з початку 2009 року по 18.04.2011 року-iнженер Товариства. Повноваження: контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актiв регулюючих фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; вносить на Загальнi Збори або засiдання Наглядової Ради Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв; контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Генерального директора Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв.Обов’язки: проводити перевiрку щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який подається Генеральним директором, а також каси i майна; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними – Наглядову раду Товариства про усi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань; щорiчно готувати висновок за результатами фiнансового року; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства; дiяти в межах повноважень наданих внутрiшнiми документами Товариства та на пiдставi законодавства України.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шинкарук Олена Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1945
5) освіта**
сер. спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднi посади – головний бухгалтер ЗАТ “”КВК” Рапiд “
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.04.2011 3 роки
9) Опис
Стаж керiвної роботи 19 рокiв. Згоди на рокриття паспортних даних не надано. Попереднi посади – головний бухгалтер Товариства. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк – згiдно штатного розкладу. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно з призначенням на посаду головного бухгалтера товариства, призначено на посаду головного бухгалтера Товариства строком на 3 роки. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi не вiдбувалось. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов язки: Головний бухгалтер органiзує бухгалтерський облiк та фiнансову дiяльнiсть товариства, забезпечує складання фiнансової звiтностi, здiйснює контроль за рацiональним економним використанням матерiальних i фiнансових ресурсiв, збереженням матерiальних цiнностей i основних засобiв. Попереднi посади – головний бухгалтер ЗАТ “”КВК” Рапiд “.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Генеральний директор Гриненко Володимир Iванович СО 628586 27.03.2001 Печерським РУГУ МВС України м. Києва 42677 85.35400000000 42677 0 0 0
Голова Наглядової ради Мiтченко Марiя Iванiвна СН 780797 10.02.1998 Броварським МВГУ МВС України Київської обл. 5 0.01000000000 5 0 0 0
Член Наглядової ради Василенко Тетяна Петрiвна СН 243050 05.07.1996 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва 5 0.01000000000 5 0 0 0
Член Наглядової ради Манащенко Олексiй Кирилович СМ 172465 05.10.1999 Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 6 0.01200000000 6 0 0 0
Член Наглядової ради Олiйник Валерiй Анатолiйович СН 414338 11.03.1997 Шевченкiвським РУГУ МВС України м. Києва 5 0.01000000000 5 0 0 0
Член Наглядової ради Яковенко Анатолiй Петрович СН 897415 08.09.1998 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва 5 0.01000000000 5 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Дятел Григорiй Васильович МЕ 329677 25.09.2003 Деснянським РУГУ МВС України м. Києва 8 0.01600000000 8 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Перкун Володимир Якович СН 776626 09.04.1998 Ватутiн.РУГУ МВС Укр.м.Києва 5 0.01000000000 5 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Трухан Петро Iванович СО 531425 23.01.2003 Ватут.РУГУ МВС Укр.м. Києва 5 0.01000000000 5 0 0 0
Головний бухгалтер Шинкарук Олена Василiвна 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 42721 85.44200000000 42721 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Гриненко Володимир Iванович СО 628586 27.03.2001 Печерським РУГУ МВС України м. Києва 42677 85.35400000000 42677 0 0 0
Усього 42677 85.35400000000 42677 0 0 0

* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові. ** Не обов’язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 29.03.2013
Кворум зборів** 86.604000000000
Опис 29 березня 2013 року було проведено рiчнi Загальн iзбори акцiонерiв Товариства (Протокол № 1 вiд 29.03.2013 року) з наступним перелiкомпитань порядку денного: 1. Про обранняГолови та секретаря рiчних Загальних зборiв Товариства. 2. Про обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв Товариства. 3. Про затвердження порядку проведення рiчних Загальних зборiв Товариства. 4. Про затвердження звiту дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк. 5. Про звiт Наглядової Ради Товариства за 2012 рiк. 6. Про звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк. 7. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк. 8. Про розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2012 року. Пропозицiй до перелiку питань не надходило. Результати розгляду питань порядку денного зборiв: 1. обрано Голову та секретаря рiчних Загальних зборiв Товариства. 2.Обрано Лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв Товариства. 3. Затверджено порядок проведення рiчних Загальних зборiв Товариства. 4. Затверджено звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2013 рiк. 5. Затверджено звiт Наглядової Ради Товариства за 2012 рiк. 6. Затверджено звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк. 7. Затверджено рiчний звiт та баланс Товариства за 2012 рiк. 8. Затверджено розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2012 року.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 100000 0 100000 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 2 0 2 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 91000 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 30.04.2014 04.04.2013
Дата виплати дивідендів 15.06.2014 10.04.2013
Опис Черговими Загальними зборами акцiонерi ввiд 11 квiтня 2014 року було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2013 рiк. Дивiденди на одну акцiю -2,00 грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отриманням дивiдендiв – 30.05.2014 р, строк виплати – з 15.06.2014року.Черговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 29 березня 2013 року було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2012 рiк. Дивiденди на одну акцiю -2,00 грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 04.04.2013 р, строк виплати – з 10.04.2013 року.Дивiденди, як iнарахованi за 2012 рiк, виплаченi у звiтному перiодi. Розмiр- 91000,00 грн.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський Київ Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 2791325
Факс (044) 2791322
Вид діяльності Професiйна депозитарна дiяльнiсть на фондовому ринку ? депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.
Опис Послуги депозитарiю, а саме: депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв. Лiцензiю видано вiдповiдно до рiшення ДКЦПФР вiд 25.05.2011. Строк дiї лiцензiї: 19.09.2006 р. – 19.09.2016 р.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство “Акцiонерний комерцiйний банк “КИЇВ”
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14371869
Місцезнаходження 01601 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 399097
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.08.2010
Міжміський код та телефон (044) 235-40-20
Факс (044) 235-40-20
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Лiцензiя серiя АГ №399097, Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв, видана ДКЦПФР 17.08.2010. Дата початку термiну дiї лiцензiї – 17.08.2010 Дата закiнчення термiну дiї лiцензiї – 17.08.2015
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Фiзична особа – пiдприємець ? аудитор ? Шайдабеков Мiдєтбег Магомедович
Організаційно-правова форма Підприємець – фізична особа
Код за ЄДРПОУ 2280014251
Місцезнаходження 04074 Україна м. Київ Оболонський м. Київ вул. Агрегатна, 2 кв. 96
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво № 1969
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон (044)4303169
Факс (044)4303169
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Фiзична особа – пiдприємець – аудитор – Шайдабеков Мiдєтбег Магомедович. Iдентифiкацiйний код – 2280014251. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1969 вiд 23.02.2001 р. Рiшенням АПУ № 228/4 вiд 24.02.2011р. термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 24.02.2016 року. Юридична адреса Аудиторської фiрми пiдприємця-аудитора: 04074 м. Київ, вул. Агрегатна, 2 кв. 96. Р/р 26000799967489 МФО 380838, ПАТ КБ “Правекс-банк”, тел. (044)430-31-69. Сертифiкат аудитора №001583 серiї А вiд 25.06.1998 р., дiйсний до 28.06.2018р.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24.02.2011 624/10/1/10 Територiальне управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi UA 4000099477 Документарні іменні 20.000 50000 1000000.000 100.000000000000
Опис На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтентом не здiйснюється. Заяви на включення до лiстингу/делiстингу на органiзованi ринки не надавались. Намiрiв щодо подання таких заяв не має. Рiшень щодо розмiщення цiнних паперiв Товариством у звiтному роцi не приймалось. Свiдоцтво № 624/10/1/10 було отримано в зв,язку з приведенням найменування та дiяльностi Товариства вiдповiдно до вимог Закону України “Про акцiонернi товариства”.

XI. Опис бізнесу

Товариство зареєстровано Дарницькою районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю, № свiдоцтва про державну реєстрацiю та дата видачi свiдоцтва – Серiя А01 № 345785 вiд 05.04.1994 р., (дата змiни 26.04.2011р.) 10651050007000624. У 2011 роцi вiдбулась змiна найменування в зв’язку з приведенням дiяльностi ЗАТ «Київська виробнича компанiя «Рапiд» у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» на Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд». Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд» є повним правонаступником прав та обов’язкiв Закритого акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд». Протягом звiтного перiоду таких подiй розвитку товариства, як злиття, подiл приєднання, перетворення чи видiл, не вiдбувалось.
ПАТ «КВК «Рапiд» не мiє структурних пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
У звiтному перiодi середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв склала 307 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв склала 5 осiб. Працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу – 4 особи. Фонд оплати працi за 2013 рiк склав 16 419,1 тис.грн. Фонд оплати працi за звiтний перiод збiльшився на 595,3 тис.грн. З працiвниками Товариства укладається Колективний договiр. Колективним договором, зокрема, передбачене наступне: 1. Визначений перелiк посад та професiй працiвникiв Товариства, яким встановлюється ненормований робочий день та щорiчна додаткова вiдпустка за особливий характер роботи. 2. Визначений перелiк працiвникiв, що мають право на щорiчну додаткову вiдпустку за шкiдливi i важкi умови працi та особливий характер роботи. 3. Затверджений перелiк нагород та заохочень. Протягом 2013 року пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв не проводилось.
ПАТ «КВК «Рапiд» не мiє структурних пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Товариство не проводить
Протягом звiтного перiоду не надходило будь-якої пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб.
Пiдприємство самостiйно визначає свою облiкову полiтику. Облiкова полiтика Пiдприємства оформлена документально згiдно наказу “Про облiкову полiтику” вiд 31.01.2011р. №3. Господарськi операцiї здiйснюються на основi первинних документiв, на пiдставi яких, складають зведенi облiковi документи. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку. Облiк ведеться в журнально-ордернiй формi. Зберiгання документiв, регiстрiв та звiтностi здiйснюється на протязi встановленого законодавством перiоду.Згiдно облiкової полiтики та вiдповiдно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод облiку основних засобiв: модель собiвартостi за п. 30 «Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi».Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Термiн амортизацiї 2-3-5-20-50 рокiв в залежностi вiд технiчної характеристики основного засобу. Амортизацiя нараховується з мiсяця, що слiдує за мiсяцем вводу в експлуатацiю об’єкта основних засобiв. Надходження пiдтвердженнi первинними документами на придбання та оцiненi за вартiстю придбання.Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається, виходячи з первинних документiв, за цiнами та в кiлькостi зазначених в них та при трансформацiї звiтностi в вiдповiдностi з облiковою полiтикою Товариства i в частинi вимог п.9 та 10 МСБО 2. Протягом року на Товариствi для оцiнки вибуття запасiв використовували метод собiвартостi перших за часом надходження запасiв, який залишався незмiнним протягом звiтного перiоду. Амортизацiя МБП нараховувалася в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi. До складу малоцiнних необоротних активiв включалися активи вартiстю до 1000 грн.
Основними видами дiяльностi емiтента є: вантажний автомобiльний транспорт, складське господарство, надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна, технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв, торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами, торгiвля iншими автотранспортними засобами,допомiжне обслуговування наземного транспорту, iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту,дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування.Основнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства: 1.Нестабiльнiсть дiючого податкового законодавства; 2.Загальна економiчна криза; 3. Зростання цiн на пальне. Також важливим фактором є: – iнфляцiйнi процеси в економiцi, – неплатоспроможнiсть покупцiв у зв’зку з загальним економiчним спадом.Основнi ризики включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик.
За звiтнiй перiод значного придбання або вiдчуження основних засобiв не вiдбувалося. За останнi п,ять рокiв значного придбання активiв не було та не планується.
Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або Генеральним директором протягом звiтного перiоду не укладались.
Мiсцезнаходження основних засобiв за адресою емiтента. В оренду основнi засоби пiдприємство не бере. Термiни та умови користування (утримування) основних засобiв вiдповiдають технiчним умовам кожного об’єкту облiку, проводяться вiдповiднi капiтальнi та поточнi ремонти. Первiсна вартiсть основних засобiв, на балансi станом на 31.12.2013 р., складала 88045 тис. грн. Знос станом на 31.12.2013 р. складає 54371 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2013 р. становить 33674 тис. грн. Первинна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2013 р., складала 142 тис. грн. Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв станом на 31.12.2013 р. складає 122 тис. грн., залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2013 р. становить 32 тис. грн.
Основнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства: 1.Нестабiльнiсть дiючого податкового законодавства; 2.Загальна економiчна криза; 3. Зростання цiн на пальне. Також важливим фактором є: – iнфляцiйнi процеси в економiцi, – неплатоспроможнiсть покупцiв у зв’зку з загальним економiчним спадом.Основнi ризики включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик.
Протягом звiтного року Товариством не було сплачено штрафних санкцiй та пенi.
Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв товариства, а також на здатнiсть товариства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення.Товариство може наражатись на фiнансовi ризики у зв’язку зi змiною цiн на певнi види послуг. Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2013 р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства та бiльша вiд нормативного. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Товариство не очiкує на значне зниження цiн на послуги у передбачуваному майбутньому.Товариство переглядає перспективи щодо цiн регулярно в ходi розгляду необхiдностi активного управлiння фiнансовим ризиком.
На кiнець звiтного перiоду вiдсутнi укладенi, але ще не виконанi договори (контракти).
Товариство велику увагу придiляє питанням розвитку свого пiдприємства та фiнансовому оздоровленню його майбутньої дiяльностi.
За звiтний перiод розробок та дослiджень Товариством не проводилось.
Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент, вiдсутнi.
Подiї, якi представляють додаткову iнформацiю про обставини, що iснували на дату балансу: – дебiтори пiдприємства, заборгованiсть яких ранiше було визнано сумнiвною, банкротом не оголошувались; – переоцiнка активiв пiсля звiтної дати не проводиться; – продаж запасiв, що свiдчило б про необгрунтованiсть оцiнки чистої собiвартостi її реалiзацiї на дату балансу не проводиться; -помилок, якi привели б до спотворення даних фiнансової звiтностi не виявлено. Подiї, що вказують, якi виникли пiсля дати балансу: – рiшення про припинення операцiй, що становлять значну частину основної дiяльностi пiдприємства не приймалося; – знищення активiв в пiслябалансовий перiод не було; – контракти вiдносно значних капiтальних i фiнансових iнвестицiй не укладалися; – законодавчi акти, якi iстотно впливали б на дiяльнiсть пiдприємства не приймалися. Iнша iнформацiя, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 25616 33401 0.000 0.000 25616 33401
будівлі та споруди 7949 8313 0.000 0.000 7949 8313
машини та обладнання 2159 2365 0.000 0.000 2159 2365
транспортні засоби 15247 22417 0.000 0.000 15247 22417
інші 261 306 0.000 0.000 261 306
2. Невиробничого призначення: 239 273 0.000 0.000 239 273
будівлі та споруди 139 179 0.000 0.000 139 179
машини та обладнання 13 8 0 0 13 8
транспортні засоби 66 66 0 0 66 66
інші 21 20 0 0 21 20
Усього 25855 33674 0.000 0.000 25855 33674
Опис Станом на 31.12.2013 основнi засоби за первiсною вартiстю складають 88045 тис. грн., знос складає – 54371 тис. грн., залишкова вартiсть – 33674 тис. грн. До складу основних засобiв входять: – будiвлi та споруди у сумi – 8491 тис. грн.; – машини та обладнання – 2374 тис. грн.; – транспортнi засоби – 22483 тис. грн.; – iнструменти, прилади та iнвентар – 298 тис. грн.; Основнi засоби у фiнансовiй звiтностi вiдображенi за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу. Собiвартiсть активiв включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до придбання активу.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 25180.000 25164.000
Статутний капітал (тис. грн.) 1000.000 1000.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1000.000 1000.000
Опис Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004р.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2013р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства i становить 25180 тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов’язання X 190.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов’язання X 23179.000 X X
Усього зобов’язань X 23369.000 X X
Опис: Поточнi зобов’язання Товариства станом на 31.12.2013 становили 8565 тис. грн., в тому числi поточна кредиторська заборгованiсть за: -товари, роботи, послуги – 5396 тис. грн.; -розрахунками з бюджетом – 190 тис. грн.; -розрахунками зi страхування – 515 тис. грн.; -розрахунками з оплати працi – 1082 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками – 40 тис.грн. та iншi поточнi зобов’язання – 1342 тис. грн. Довгостроковi зобов’язання Товариства станом на 31.12.2013 року становили 14804 тис.грн., в тому числi: iншi довгостроковi зобовязання – 14804 тис.грн.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) фiзична особа-пiдприємець аудитор – Шайдабеков Мiдєтбег Магомедович
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 2280014251
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора : 04074 м. Київ, вул. Агрегатна, 2 кв. 96
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1969 24.02.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 1128 А 001583 30.06.1998 до 28.06.2018 року
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд» станом на 31.12.2013р. Керiвництву ПАТ « Київська виробнича компанiя «Рапiд» Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку м. Київ Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд», iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 05475156, юридична адреса: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7. Свiдоцтво про державну реєстрацiю: Серiя А01 № 345785 видане 05квiтня 1994 року Дарницькою районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю (дата внесення змiни 26.04.2011р.) номер запису 10651050007000624. Проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд». Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360. Повний пакет фiнансових звiтiв Товариства складається з: – Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2013 р. (Форма 1); – Звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р. (Форма 2); – Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р. (Форма 3); – Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р. (Форма 4); – Примiток до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р. Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки, невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту». Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Мiжнароднi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть Товариства не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи помилок. Перевiрка запланована i проведена так, щоб забезпечити достатню впевненiсть в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудиторська перевiрка включала оцiнку вiдповiдностi застосованих Товариством принципiв облiку а також отримання доказiв, що пiдтверджують суми в фiнансовiй звiтностi i вiдомостi що в нiй розкритi, шляхом проведення тестiв. Аудиторську перевiрку проведено згiдно з вимогами: 1. Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть». 2. Мiжнародних стандартiв аудиту. 3. Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Аудитор вважає, що отриманi аудиторськi докази є достатнiми та забезпечують достатню основу для висловлювання аудиторської думки. На думку аудитора рiчна звiтнiсть: 1.Достовiрно i об’єктивно, у всiх iстотних аспектах, вiдповiдно до визначеної концептуальної основи, вiдображає майнове i фiнансове положення Товариства, що перевiряється, станом на 31.12.2013р., його фiнансовi результати за перiод з 01.01.2013р. по 31.12.2013р., рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р., власний капiтал за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р.,примiток до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р. 2.У всiх iстотних аспектах складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку; 3.Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2013р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства та бiльша нормативного. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 4.Активи i зобов’язання враховуються на тiй пiдставi, що Товариство зможе виконати свої зобов’язання i реалiзувати активи в процесi звичайної дiяльностi як мiнiмум 12 мiсяцiв з дати складання перевiреної аудитором фiнансової звiтностi. Проведенi аудиторськi процедури дають нам можливiсть пiдтвердити припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. Звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства та не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому; 5.Вiдповiдає вимогам чинного законодавства, що регулює принципи бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi в Українi, а також Статуту Товариства. Проведений аналiз показникiв фiнансового стану товариства дає можливiсть зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рiвень показникiв забезпечує Товариству високу платоспроможнiсть та фiнансову стiйкiсть при вiрогiдностi його безперервного функцiонування, як суб’єкта господарювання. 1. Замовлення та його виконання. Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд», iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 05475156, юридична адреса: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7. Пiдставою для проведення перевiрки є договiр № 24/03-14 вiд 19.03.2014р. мiж Публiчним акцiонерним товариством «Київська виробнича компанiя «Рапiд» та аудитором Шайдабековим Мiдєтбегом Магомедовичем. Початок перевiрки – 19.03.2014року. Кiнець перевiрки – 30.03.2014 року.2. Iнформацiя про Товариство Публiчне акцiонерне товариство «КВК «Рапiд» зареєстровано 05квiтня 1994 року Дарницькою районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю: Серiя А01 № 345785 (дата внесення змiни 26.04.2011р.) номер запису 10651050007000624. Засновниками ПАТ «Київська виробнича компанiя «Рапiд»» є члени трудового колективу . Найменування емiтента Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд» Код ЄДРПОУ 05475156 Код територiї за КОАТУУ 8036300000 Органiзацiйно-правова форма емiтента Публiчне акцiонерне товариство № свiдоцтва про державну реєстрацiю та дата видачi свiдоцтва Серiя А01 № 345785 вiд 05.04.1994 р., (дата змiни 26.04.2011р.) 10651050007000624 Орган, що видав свiдоцтво Дарницька районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя Юридична адреса та мiсцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б,7 Тел./факс (044) 566-20-97 / (044) 566-15-80 Основнi види дiяльностi 49.41 45.20 68.20 52.10 45.11 Дiяльнiсть вантажного автомобiльного транспорту ТО та ремонт автомобiлiв Надання в оренду примiщень Складське господарство Торгiвля автомобiлями Чисельнiсть працiвникiв 307 Статутний капiтал (грн.) 1000000,00 Номiнальна вартiсть простої акцiї (грн.) 20,00 Кiлькiсть простих акцiй 50000 штук Частка простих акцiй у статутному капiталi (%) 100.00 Дата проведення останнiх зборiв акцiонерiв – 26 березня 2013 року. Акцiонерами пiдприємства є власники товариства , в кiлькостi 194 особи, яким належить 100% акцiй ( 50000 штук номiнальною вартiстю 20 гривень на суму 1000000,00 гривень). Найменування органу, що видав свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв, дата, номер – Територiальне управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi № 624/10/1/10 вiд 24.06.2011 року. Депозитарiй – Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України», код за ЄДРПОУ 30370711, мiсцезнаходження: 01001 Україна м. Київ, вул. Грiнченка, 3, лiцензiя АВ 581322 вiд 19.09.2006. Зберiгач – Публiчне акцiонерне товариство «Акцiонерний комерцiйний банк «КИЇВ», мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, б.16-22, лiцензiя – АГ 399097 вiд 17.08.2010р., код ЄДРПОУ 14371869. ПАТ «Київська виробнича компанiя «Рапiд» є платником податку на прибуток на загальних пiдставах. Свiдоцтво платника ПДВ № 100337940, iндивiдуальний податковий номер 054751526513. Обiг цiнних паперiв проходив на вторинному неорганiзованому ринку. Цiннi папери не були включенi до лiстiнгу бiрж. Пiдприємство не входить до будь-яких асоцiацiй, корпорацiй, концернiв та об’єднань. Органами управлiння Публiчного акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд» є Загальнi збори акцiонерiв, Одноосiбний виконавчий орган – генеральний директор, Наглядова рада та Ревiзiйна комiсiя. Структурних пiдроздiлiв та фiлiй у Товариствi станом на 31.12.2013 р. не встановлено. Службами внутрiшнього контролю в Товариствi станом на 31.12.2013 р. є Наглядова рада в складi 5-ти осiб, ревiзiйна комiсiя в складi 3-х осiб. Вiдповiдальними особами є: Генеральний директор : Гриненко Володимир Iванович Головний бухгалтер : Шинкарук Олена Василiвна.
3. Операцiйне середовище, ризики та економiчнi умови Операцiйне середовище Українськiй економiцi все ще притаманнi ознаки ринку, що розвивається. Цi ознаки включають недостатньо розвинену дiлову iнфраструктуру та вiдсутнiсть нормативної бази, що регулює дiяльнiсть пiдприємств, обмежену конвертованiсть нацiональної валюти та водночас наявнiсть численних засобiв контролю валютних операцiй, низький рiвень лiквiдностi на ринках капiталу. Уряд вживає заходiв для вирiшення цих питань, однак до цього часу йому не вдалося запровадити реформи, необхiднi для створення банкiвської, правової та регуляторної систем, що iснують у країнах з бiльш розвиненою ринковою економiкою. Внаслiдок цього операцiям в Українi притаманнi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв. Крiм того, на операцiйне середовище та ризики значно вплинули змiни в податковому законодавствi, викликанi при прийняттi Податкового кодексу. Крiм того, притаманнi ризики в дiяльностi пiдприємств можливi внаслiдок змiни податкового законодавства, так з 01.01.2011р. прийнятий Податковий кодекс України, який внiс значнi змiни в iснуючу систему оподаткування України, i який не є остаточним, так як до нього постiйно вносяться змiни та доповнення. Концентрацiя кредитного ризику Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно можуть призвести до концентрацiї кредитного ризику Пiдприємства, складаються, в основному, з дебiторської та кредиторської заборгованостi за торговими операцiями. Кредитний ризик, пов’язаний з дебiторською заборгованiстю за торговими операцiями, зменшується з огляду на обмежену базу мiсцевих клiєнтiв. Кредитний ризик, пов’язаний з кредиторською заборгованiстю за торговими операцiями, збiльшується через отримання кредитiв. Стратегiя управлiння фiнансовим ризиком Пiдприємство може наражатись на фiнансовi ризики у зв’язку зi змiною цiн на певнi види послуг. Пiдприємство не очiкує на значне зниження цiн на послуги у передбачуваному майбутньому. Пiдприємство переглядає перспективи щодо цiн регулярно в ходi розгляду необхiдностi активного управлiння фiнансовим ризиком. Заява про вiдповiднiсть Фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства представлена в тисячах гривень. Операцiї Товариства вимiрюються в гривнях; таким чином, гривня є функцiональною валютою. Всi операцiї в валютах iнших, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi. Дiяльностi на валютному ринку Товариство не веде.
4.Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Аудитор не мав можливостi виконати такi необхiднi аудиторськi процедури як спостереження за iнвентаризацiєю основних засобiв, оскiльки дата проведення iнвентаризацiї передувала запрошенню нас як Аудитора, iншi процедури, щодо перевiрки наявностi основних засобiв, не були проведенi через обмеження у часi перевiрки. Умовно-позитивна думка Ми провели аудит фiнансових звiтiв Товариства, що включають баланс станом на 31.12.2013, звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк, звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк, звiт про власний капiтал за 2013 рiк, примiтки до фiнансової звiтностi за перiод, що минув на зазначену дату. У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов’язань та власного капiталу у фiнансовiй звiтностi, яка складена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Аудит включав виконання аудиторських процедур, якi пiдтверджують суми i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. Аудиторськi докази охоплювали iнформацiю, яка мiстилася в облiкових записах, що є основою фiнансової звiтностi. Облiковi записи складалися з записiв у первинних документах та записiв системи електронного переведення платежiв та журнальних проводок, а також записiв, таких як вiдомостi облiку доходiв, розподiлу витрат та обчислення, звiряння i розкриття iнформацiї. Проводки в облiкових записах здiйснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звiтностi в електроннiй формi. Аудитор в своїй роботi керувався законодавством України, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi згiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та облiкової полiтики Товариства, Мiжнародними стандартами аудиту, зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 710 «Порiвняльна iнформацiя – вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Обов’язковою аудиторською процедурою є оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю акцiонерного товариства. Нами було розглянуто таке: чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть акцiонерного товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлювання управлiнського персоналу щодо здатностi товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 «Безперервнiсть» та визначено: чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть. Зiбранi докази не дають аудиторам пiдставу сумнiватись в здатностi Публiчного акцiонерного товариства безперервно продовжувати свою дiяльнiсть. На думку Аудитора, за винят¬ком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умов¬но-позитивної думки», щодо повного комплекту фiнансової звiтностi, фiнансова звiтнiсть справедливо i достовiрно вiдображає фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 р, результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 р. та складена вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та облiкової полiтики Товариства. Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловлення думки аудитора. 5 . Ведення бухгалтерського облiку Пiдприємство самостiйно визначає свою облiкову полiтику. Облiкова полiтика Пiдприємства оформлена документально згiдно наказу “Про облiкову полiтику” вiд 31.01.2011р. №3. Господарськi операцiї здiйснюються на основi первинних документiв, на пiдставi яких, складають зведенi облiковi документи. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку. Облiк ведеться в журнально-ордернiй формi. Iнвентаризацiя основних засобiв та запасiв проводилася, за перiод, що пiдлягав перевiрцi. Iнвентаризацiя зобов’язань не проводилася, за перiод, що пiдлягав перевiрцi. Зберiгання документiв, регiстрiв та звiтностi здiйснюється на протязi встановленого законодавством перiоду. Розкриття iнформацiї наведено в тис. грн.
6. Фiнансова звiтнiсть 6.1 Роз’яснення до Балансу Основнi засоби Згiдно облiкової полiтики та вiдповiдно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод облiку основних засобiв: модель собiвартостi за п. 30 «Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi». Необоротнi активи Товариства, вiдображенi в балансi станом на 31.12.2013 в сумi 33694 тис. грн., представленi нематерiальними активами, основними засобами. Станом на 31.12.2013 нематерiальнi активи склали 20 тис. грн., їх первiсна вартiсть складає – 142 тис. грн., накопичена амортизацiя – 122 тис. грн. Станом на 31.12.2013 основнi засоби за первiсною вартiстю складають 88045 тис. грн., знос складає – 54371 тис. грн., залишкова вартiсть – 33674 тис. грн. До складу основних засобiв входять: – будiвлi та споруди у сумi – 8491 тис. грн.; – машини та обладнання – 2374 тис. грн.; – транспортнi засоби – 22483 тис. грн.; – iнструменти, прилади та iнвентар – 298 тис. грн.; Основнi засоби у фiнансовiй звiтностi вiдображенi за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу. Собiвартiсть активiв включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Станом на 31.12.2013 у бухгалтерського облiку за оборотно-сальдовою вiдомiстю враховуються малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 28 тис. грн. Згiдно оборотно – сальдової вiдомостi станом на 31.12.2013 сума за статтею «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» вiдсутнi. Вимогами МСБО не передбачено розкриття у фiнансовiй звiтностi статтi «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» витрат з придбання iнших необоротних матерiальних активiв, оскiльки їх розглядають як складову витрат. Тому залишок рахунку 153 «Придбання iнших необоротних матерiальних активiв» включено до статтi «Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки). Облiк та представлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi стосовно нематерiальних активiв вiдповiдає у всiх суттєвих вимогах МСФЗ та облiковiй полiтицi Товариства.Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Термiн амортизацiї 2-3-5-20-50 рокiв в залежностi вiд технiчної характеристики основного засобу. Амортизацiя нараховується з мiсяця, що слiдує за мiсяцем вводу в експлуатацiю об’єкта основних засобiв. Надходження пiдтвердженнi первинними документами на придбання та оцiненi за вартiстю придбання. Оборотнi активи Виробничi запаси Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається, виходячи з первинних документiв, за цiнами та в кiлькостi зазначених в них та при трансформацiї звiтностi в вiдповiдностi з облiковою полiтикою Товариства i в частинi вимог п.9 та 10 МСБО 2. Порушень при веденнi облiку руху товарно-матерiальних цiнностей перевiркою не виявлено. Протягом року на Товариствi для оцiнки вибуття запасiв використовували метод собiвартостi перших за часом надходження запасiв, який залишався незмiнним протягом перевiреного перiоду. Амортизацiя МБП нараховувалася в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi. До складу малоцiнних необоротних активiв включалися активи вартiстю до 1000 грн. Iнвентаризацiя запасiв проводилася. Облiк товарно-матерiальних цiнностей вiвся на активному балансовому рахунку 20 «Виробничi запаси». Виробничi запаси станом на 31.12.2013 року складають 838 тис. грн., товари станом на 31.12.2013 року складають 218 тис. грн. Незавершене виробництво станом на 31.12.2013 року складає 59 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть . Порядок розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть в облiку та звiтностi в цiлому вiдповiдає встановленим вимогам. Дебiторська заборгованiсть визначається активом, якщо iснує ймовiрнiсть одержання Товариством майбутнiх економiчних вигод i сума такої заборгованостi може бути надiйно оцiнена i складає 11358 тис.грн., в тому числi: – Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги – 6795 тис.грн. – Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 3403 тис.грн. – Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 1160 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Iнформацiя про iншу дебiторську заборгованiсть для перевiрки надавалась, але в аудиторському висновку не вiдображається в зв’язку з тим, що становить комерцiйну таємницю Товариства. Пiдтвердження дебiторської заборгованостi вiд стороннiх органiзацiй надано для перевiрки в повному обсязi. Грошовi кошти Облiк касових операцiй ведеться згiдно з «Положенням про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженого постановою НБУ № 72 вiд 19.02.2001р. Станом на 31.12.2013 року залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi на поточному рахунку в банку становить 674 тис.грн., в касi – 3 тис.грн. Безготiвковi розрахунки здiйснюються Товариством з дотриманням вимог дiючого законодавства. У наявностi маються виписки банку з додатками до них, пiдiбранi в хронологiчному порядку. Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2013 року склали 1556 тис.грн. Зобовязання Поточнi зобов’язання Товариства станом на 31.12.2013 становили 8565 тис. грн., в тому числi поточна кредиторська заборгованiсть за: – товари, роботи, послуги – 5396 тис. грн.; – розрахунками з бюджетом – 190 тис. грн.; – розрахунками зi страхування – 515 тис. грн.; – розрахунками з оплати працi – 1082 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками – 40 тис.грн. та iншi поточнi зобов’язання – 1342 тис. грн. Довгостроковi зобов’язання Товариства станом на 31.12.2013 року становили 14804 тис.грн., в тому числi: iншi довгостроковi зобовязання – 14804 тис.грн. Облiк та представлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi стосовно поточних зобов‘язань вiдповiдає у всiх суттєвих вимогах МСФЗ та облiковiй полiтицi Товариства. Власний капiтал Статутний капiтал Товариства становить 1000000,00грн.,(один мiльйон гривень 00 коп.) та подiлений на 50000 (п’ятдесят тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 20,00. (двадцять гривень 00 копiйок) кожна, випущених в бездокументарнiй формi iснування, якi розподiляються мiж акцiонерами. На 31.12.2013 року заявлений статутний фонд був сплачений на 100,00%. Акцiонерами пiдприємства є власники товариства , в кiлькостi 194 осiб, яким належить 100% акцiй ( 50000 штук на суму 1000000,00 гривень). Iнформацiя про осiб, що володiють не менше 10% акцiй на 31.12.2013р. 1. Гриненко Володимир Iванович – 42677 штук – 85,35%. За перiод, що пiдлягав перевiрцi, ПАТ «КВК «Рапiд» не проводило додаткової емiсiї цiнних паперiв. Змiн до статутних документiв не було. Викуп власних акцiй пiдприємство не здiйснювало. Територiальним управлiнням ДКЦПФР у м. Києвi було видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за № 624/10/1/10 вiд 24.06.2011 року. На протязi звiтного перiоду станом на 31.12.2013 року були нарахованi та сплаченi дивiденди в сумi 91 тис.грн. У вiдповiдностi з вимогами Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про цiннi папери i фондовий ринок», Статуту Товариства , ми провели аудит достовiрностi бухгалтерського облiку наявностi та руху власного капiталу Товариства шляхом перевiрки як засновницьких документiв, так i даних первинного, аналiтичного i синтетичного облiку в розрiзi його фактичної структури: – Статутного капiталу в розмiрi 1000 тис. грн. – Додатковий капiтал – 822 тис.грн. – Резервний капiтал – 250 тис.грн. – Нерозподiлений прибуток – 23108 тис.грн. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi пiдприємства в цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Проведений аудит дає нам право пiдтвердити правильнiсть та адекватнiсть визначення як загальної величини власного капiталу, його структури за перелiченим вище призначення, так i достовiрностi його вiдображення у вiдповiдних статтях Балансу (форма №1) станом на 31.12.2013 року. Акцiї оцiненi по засновницькiй вартостi. Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснюється, акцiї не включенi до лiстингу жодної фондової бiржi. Частка держави в Статутному капiталi ПАТ вiдсутня. Порядок формування Статутного капiталу здiйснювався згiдно Закону України «Про господарськi товариства» вiд 19.09.1991 р. За № 1577-12-ВР з наступними змiнами та доповненнями. Проведений аудит дає нам право пiдтвердити правильнiсть визначення та достовiрнiсть формування величини Статутного капiталу, його повну сплату та вiдповiднiсть установчим документам. Класифiкацiя та оцiнка витрат виробництва та обiгу. Облiк витрат виробництва вiдповiдає вимогам МСБО i прийнятiй товариством облiковiй полiтицi та податковому облiку витрат передбаченому ЗУ “Про оподаткування прибутку пiдприємств”. Бухгалтерський облiк витрат Товариство здiйснює на пiдставi наступних первинних документiв: актiв виконаних робiт, накладних, iнших первинних та розрахункових документiв. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов’язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства, i цi витрати достовiрно оцiненi. Витрати Товариства вiдображенi в “Звiтi про фiнансовi результати ” вiдповiдно вимогам МСБО за перiод, що пiдлягав перевiрцi, склали: o Собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 83835 тис.грн. o Адмiнiстративнi витрати – 6394 тис.грн. o Iншi операцiйнi витрати – 5221 тис.грн. o Фiнансовi витрати – 1406 тис.грн. o Iншi витрати – 18 тис.грн. На нашу думку, iнформацiя представлена в статтях у Звiтi про фiнансовi результати розкрита в усiх суттєвих аспектах i достовiрно вiдображає величину i структуру витрат Товариства. Облiк фiнансових результатiв. Перевiркою пiдтверджуємо достовiрнiсть чистих доходiв вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг), наведених у звiтi про фiнансовi результати за рiк у сумi 90092 тис.грн. Класифiкацiя та оцiнка валового доходу за звiтний перiод здiйснена вiдповiдно до МСБО. Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капiталу i оцiнка доходу достовiрно визначена. Критерiї визнання доходу, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку , застосовуються окремо до кожної операцiї. Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. Доходи та витрати Товариства вiдображенi в “Звiтi про фiнансовi результати”. На нашу думку, iнформацiя представлена в статтях у Звiтi про фiнансовi результати розкрита в усiх суттєвих аспектах i достовiрно вiдображає величину i структуру витрат Товариства. За результатами дiяльностi за 2013 рiк прибутки Товариства склали 116 тис.грн. Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi (тис.грн.) Найменування показника Перiод на 31.12.2012 р. на 31.12.2013 р. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї – 91596 90092 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, Послуг) (тис.грн.) – 85814 83835 Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.) – 1220 116 Необоротнi активи (тис.грн.) – 25895 33694 Оборотнi активи (тис.грн.) – 15459 14855 Довгостроковi зобов’язання 9663 14804 Поточнi зобов’язання (тис.грн.) – 6527 8565 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй (шт.) – 50000 50000 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю – 24,40 0,23 6.2 Дiї, що виникли пiсля дати Балансу За перiод з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. не пройшли подiї, що могли суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства. Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось нi купiвлi, нi продажу понад 10 вiдсоткiв вартостi активiв (у тому числi акцiй (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капiталi iншої юридичної особи), не пов’язану з основною дiяльнiстю. Iнформацiя про змiни в органiзацiйнiй структурi товариства за звiтний перiод: змiн не було. Протягом звiтного перiоду створення нових дочiрнiх пiдприємств емiтента та набуття пiдприємством статусу залежного вiд емiтента не вiдбувалось. Черговими Загальними зборами акцiонерi вiд 11 квiтня 2014 року було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2013 рiк. Дивiденди на одну акцiю -2,00 грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отриманням дивiдендiв – 30.05.2014 р, строк виплати – з 15.06.2014року.Черговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 29 березня 2013 року було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2012 рiк. Дивiденди на одну акцiю -2,00 грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 04.04.2013 р, строк виплати – з 10.04.2013 року.Дивiденди, як iнарахованi за 2012 рiк, виплаченi у звiтному перiодi. Розмiр- 91000,00 грн. 7.Операцiї з пов’язаними сторонами Протягом 2013 року Товариство не мало операцiй з пов’язаними сторонами. 8.Непередбаченi зобов’язання Податковi та юридичнi питання Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здiйснення операцiй, продовжує розвиватися як наслiдок переходу до ринкової економiки. Положення законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, регiональних i центральних органiв державної влади та iнших урядових iнститутiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання не спiвпадають. Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Товариства здiйснювалась вiдповiдно до законодавства, i всi передбаченi законодавством податки були нарахованi та сплаченi в законодавчо-установленi термiни. Захворювання За перiод, що пiдлягав перевiрцi, в Товариствi не зафiксованi випадки виробничого травматизму чи професiйного захворювання, що є позитивним фактором. Вiдповiдно, виплат сум компенсацiй втрат вiд нещасних випадкiв на виробництвi та вiд професiйних захворювань протягом перiоду – не було. Оподаткування На думку керiвництва, Пiдприємство сплатило всi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв. Економiчне середовище Пiдприємство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Пiдприємства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Пiдприємства, а також на здатнiсть Пiдприємства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками. Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову кредиторську заборгованiсть, банкiвськi кредити, цiннi папери, фiнансову оренду. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Пiдприємства. Також Пiдприємство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та короткостроковi депозити. Основнi ризики включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2013р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства i становить 25180 тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв (Товариством) та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Виконання значних правочинiв Товариство у 2013 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» не мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. В ходi перевiрки фiнансової звiтностi аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк внаслiдок шахрайства. Аналiз та оцiнка фiнансових показникiв . Аналiз та економiчна оцiнка платоспроможностi та фiнансової стiйкостi Товариства здiйсненi на основi даних фiнансових звiтiв, шляхом розрахункiв системи показникiв – коефiцiєнтiв про лiквiднiсть i фiнансову стiйкiсть та на основi перевiрки даних первинного, аналiтичного та синтетичного облiку. Для складання довiдки були наданi: Фiнансовi звiти за 2012р та 2013р., оборотно – сальдовi вiдомостi по рахунках. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi. Аналiз лiквiдностi дозволяє визначити спроможнiсть Товариства сплачувати свої поточнi зобов’язання. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi обчислюється як вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних засобiв (грошових коштiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi) до поточних зобов’язань Товариства. Вiн вiдображає платiжнi можливостi Товариства щодо сплати поточних зобов’язань за умовами своєчасного проведення розрахункiв, тобто показує, скiльки лiквiдних коштiв припадає на 1грн. поточної заборгованостi, i становить 1,40. Що бiльше оптимальному значенню (0,6-0,8). Товариство зможе виконати свої зобов’язання перед кредиторами, якщо вони одночасно зажадають вiд Товариства повернення боргiв на. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов’язань Товариства, та показує достатнiсть ресурсiв Товариства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов’язань. Орiєнтовне позитивне значення показника 1-2. Розрахований коефiцiєнт не вищий за оптимальне значення. Так, значення цього показника за даними балансу Товариства на кiнець перiоду становить 1,73. Це свiдчить про те, Що Товариство за рахунок наявних коштiв, мобiлiзацiї боргiв на свою користь та реалiзацiї запасiв i iнших активiв в змозi одночасно задовольнити вимоги кредиторiв. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових коштiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов’язань Товариства. Вiн показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Орiєнтовне позитивне значення показника 0,25-0,5. Значення цього показника за даними балансу Товариства на кiнець року становить 0,08. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї) показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Значення цього показника на кiнець року становить 0,52. Це свiдчить про те, що Товариство здiйснює свою дiяльнiсть за рахунок власного та позичкового капiталу . Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених засобiв. Розрахованi коефiцiєнти звiтного перiоду вищi за оптимальне значення – це свiдчить про залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв. Коефiцiєнт рентабельностi активiв в 2013р. становив – 0,12 – це свiдчить про те, що кожна вкладена гривня принесла Товариству прибуток в розмiрi 0,12грн. За результатами дiяльностi Товариство отримало прибуток в розмiрi – 116 тис.грн. Аудиторська перевiрка проведена фiзичною особою-пiдприємцем аудитором – Шайдабековим Мiдєтбегом Магомедовичем. Iдентифiкацiйний код – 2280014251. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1969 вiд 23.02.2001 р. Рiшенням АПУ № 228/4 вiд 24.02.2011р. термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 24.02.2016 року. Юридична адреса Аудиторської фiрми пiдприємця-аудитора: 04074 м. Київ, вул. Агрегатна, 2 кв. 96. Р/р 26000799967489 МФО 380838, ПАТ КБ “Правекс-банк”, тел. (044)430-31-69. Сертифiкат аудитора №001583 серiї А вiд 25.06.1998 р., дiйсний до 28.06.2018р. Фiзична особа-пiдприємець аудитор Шайдабеков М.М. Дата видачi аудиторського висновку “ 30 ” березня 2014 р.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2012 1 0
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Протягом звiтного перiоду та останнiх 3 рокiв позачерговi збори не скликались Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 15

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядовi ради iнших комiтетiв не створено
Інші (запишіть) Iнших комiтетiв не створено
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) немає

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): А)Члени Наглядової ради обираються з числа дiєздатних акцiонерiв; Б) Член наглядової ради не може бути одночасно членом iншого органу Товариства X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) немає
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3.00

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так
 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю про товариство

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Так Ні Ні Так
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) вiдсутнє
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Не змiнювало

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Вiдсутнє

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Вiдсутнє
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: не приймали
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не оприлюднювал, в зв,язку з тим, що не приймали кодекс
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
не затверджували та не приймали
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД” за ЄДРПОУ 05475156
Територія за КОАТУУ 8036300000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.41
Середня кількість працівників 310
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, будинок № 7
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 20 32
первісна вартість 1001 142 142 142
накопичена амортизація 1002 -110 -122 -110
Незавершені капітальні інвестиції 1005 8 0 8
Основні засоби: 1010 25855 33674 25855
первісна вартість 1011 87650 88045 87650
знос 1012 -61795 -54371 -61795
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 25895 33694 25895
II. Оборотні активи
Запаси 1100 2237 1114 2237
Виробничі запаси 1101 848 838 848
Незавершене виробництво 1102 1099 59 1099
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 290 218 290
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 6612 6795 6612
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 0 0 0
з бюджетом 1135 3337 3403 3337
у тому числі з податку на прибуток 1136 1192 915 1192
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1232 1160 1232
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 533 677 533
Готівка 1166 4 3 4
Рахунки в банках 1167 529 674 529
Витрати майбутніх періодів 1170 1388 1556 1388
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 120 150 120
Усього за розділом II 1195 15459 14855 15459
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 41354 48549 41354
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1000 1000 1000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 822 822 822
Емісійний дохід 1411 44 44 44
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 250 250 250
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 23092 23108 23092
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 25164 25180 25164
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 9663 14804 9663
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 9663 14804 9663
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями 1610 113 0 113
за товари, роботи, послуги 1615 3475 5396 3475
за розрахунками з бюджетом 1620 179 190 179
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 483 515 483
за розрахунками з оплати праці 1630 1024 1082 1024
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 35 40 35
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1218 1342 1218
Усього за розділом IІІ 1695 6527 8565 6527
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 41354 48549 41354
Примітки Необоротнi активи Товариства, вiдображенi в балансi станом на 31.12.2013 в сумi 33694 тис. грн., представленi нематерiальними активами, основними засобами. Станом на 31.12.2013 нематерiальнi активи склали 20 тис. грн., їх первiсна вартiсть складає – 142 тис. грн., накопичена амортизацiя – 122 тис. грн. Станом на 31.12.2013 основнi засоби за первiсною вартiстю складають 88045 тис. грн., знос складає – 54371 тис. грн., залишкова вартiсть – 33674 тис. грн. До складу основних засобiв входять: – будiвлi та споруди у сумi – 8491 тис. грн.; – машини та обладнання – 2374 тис. грн.; – транспортнi засоби – 22483 тис. грн.; – iнструменти, прилади та iнвентар – 298 тис. грн. Станом на 31.12.2013 у бухгалтерського облiку за оборотно-сальдовою вiдомiстю враховуються малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 28 тис. грн. Виробничi запаси станом на 31.12.2013 року складають 838 тис. грн., товари станом на 31.12.2013 року складають 218 тис. грн. Незавершене виробництво станом на 31.12.2013 року складає 59 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть визначається активом, якщо iснує ймовiрнiсть одержання Товариством майбутнiх економiчних вигод i сума такої заборгованостi складає 11358 тис.грн., в тому числi: -Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги – 6795 тис.грн. -Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 3403 тис.грн. -Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 1160 тис.грн.
Керівник Гриненко В.I.
Головний бухгалтер Шинкарук О.В.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД” за ЄДРПОУ 05475156
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2013 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 90092 91596
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -83835 ) ( -85814 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий: прибуток 2090 6257 5782
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 4160 6497
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -6394 ) ( -6470 )
Витрати на збут 2150 ( -293 ) ( -408 )
Інші операційні витрати 2180 ( -5221 ) ( -4091 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 1310
 збиток 2195 ( -1491 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 3208 1626
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -1406 ) ( -974 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( -18 ) ( -309 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 293 1653
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -177 -433
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 116 1220
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 36263 39706
Витрати на оплату праці 2505 16683 16172
Відрахування на соціальні заходи 2510 5595 5296
Амортизація 2515 3397 5591
Інші операційні витрати 2520 30121 28035
Разом 2550 92059 94800
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 50 50
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 50 50
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0.0244
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0.0244
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0.0020
Примітки За результатами дiяльностi за 2013 рiк прибутки Товариства склали 116 тис.грн. Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi (тис.грн.) Найменування показника Перiод на 31.12.2012 р. на 31.12.2013 р. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї – 91596 90092 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, Послуг) (тис.грн.) – 85814 83835 Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.) – 1220 116 Необоротнi активи (тис.грн.) – 25895 33694 Оборотнi активи (тис.грн.) – 15459 14855 Довгостроковi зобов’язання- 9663 14804 Поточнi зобов’язання (тис.грн.) – 6527 8565 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй (шт.) – 50000 50000 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю – 24.40 0.23 Витрати Товариства вiдображенi в “Звiтi про фiнансовi результати ” вiдповiдно вимогам МСБО за перiод, що пiдлягав перевiрцi, склали: Собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 83835 тис.грн.Адмiнiстративнi витрати – 6394 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати – 5221 тис.грн. Фiнансовi витрати – 1406 тис.грн. Iншi витрати – 18 тис.грн.
Керівник Гриненко В.I.
Головний бухгалтер Шинкарук О.В.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД” за ЄДРПОУ 05475156
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 12 місяців 2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 105306 100012
Повернення податків і зборів 3005 2126 4292
у тому числі податку на додану вартість 3006 2126 4292
Цільового фінансування 3010 66 172
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 213 366
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 7
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 696 1333
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 ( -55838 ) ( -54196 )
Праці 3105 ( -13440 ) ( -13139 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -6123 ) ( -5822 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( -4041 ) ( -3784 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( -904 ) ( -1468 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( -3137 ) ( -2316 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -9513 ) ( -8962 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 4765 8427
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0 336
необоротних активів 3205 0 1548
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( -47 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( -7673 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 -5836
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( -91 ) ( -94 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( -4591 ) ( -2921 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -4682 -3015
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 83 -424
Залишок коштів на початок року 3405 533 957
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 61 0
Залишок коштів на кінець року 3415 677 533
Примітки Облiк касових операцiй ведеться згiдно з «Положенням про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженого постановою НБУ № 72 вiд 19.02.2001р. Станом на 31.12.2013 року залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi на поточному рахунку в банку становить 674 тис.грн., в касi – 3 тис.грн. Безготiвковi розрахунки здiйснюються Товариством з дотриманням вимог дiючого законодавства. У наявностi маються виписки банку з додатками до них, пiдiбранi в хронологiчному порядку. Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2013 року склали 1556 тис.грн.
Керівник Гриненко В.I.
Головний бухгалтер Шинкарук О.В.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД” за ЄДРПОУ 05475156
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 12 місяців 2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на: амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу 3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0
Примітки Звiт про рух коштiв Товариства складається за прямим методом.
Керівник Гриненко В.I.
Головний бухгалтер Шинкарук О.В.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД” за ЄДРПОУ 05475156
(найменування)

Звіт про власний капітал за 12 місяців 2013 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1000 0 822 250 23092 0 0 25164
Коригування: Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 1000 0 822 250 23092 0 0 25164
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 116 0 0 116
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 -100 0 0 -100
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників: Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 16 0 0 16
Залишок на кінець року 4300 1000 0 822 250 23108 0 0 25180
Примітки Структура власного капiталу Товариства: – Статутний капiтал в розмiрi 1000 тис. грн. – Додатковий капiтал – 822 тис.грн. – Резервний капiтал – 250 тис.грн. – Нерозподiлений прибуток – 23108 тис.грн. На протязi звiтного перiоду станом на 31.12.2013 року були нарахованi та сплаченi дивiденди в сумi 91 тис.грн. Викуп власних акцiй пiдприємство не здiйснювало.
Керівник Гриненко В.I.
Головний бухгалтер Шинкарук О.В.

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!