Національний автомобільний перевізник 

Повідомлення про підсумки голосування та прийняті рішення на Загальних зборах акціонерів 2014

Додаток № 2  до Протоколу №  3 від 11.04.2014 р.
Річних Загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Київська виробнича компанія «Рапід»

ПРОТОКОЛ  ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування та прийняті рішення на річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» від   11 квітня 2014  року (Протокол № 3 від 11.04.2014року)

      Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (надалі за текстом –Товариство): 02099 м. Київ, вул. Зрошувальна, 7, у приміщенні клубу ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід».
Дата, час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори):  11 квітня  2014 року з  09.00 години до 11.20 години.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбувалась 11 квітня  2014 року за місцем проведення Загальних зборів, початок реєстрації – о 08.00 годині, закінчення реєстрації –  о 09.00 годині.

Дата складання протоколу 11 квітня 2014 року.

Склад Лічильної комісії Товариства:

Голова Лічильної комісії – Старенчук О.Я.;
Член Лічильної комісії – Цивун В.В.;
Член Лічильної комісії – Васильєва С.А.;
Член Лічильної комісії – Брягіна В.В.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались 31 акціонер, які у сукупності володіють 43855 (сорок три тисячі вісімсот п’ятьдесят п’ять) голосами, що складає 87,7 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Голосування з 1-9, 11 питання Порядку денного проводиться за принципом: одна проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування. Голосування з питань 10, 12 Порядку денного проводиться в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Перелік питань, рішення з яких прийняті річними Загальними зборами акціонерів Товариства:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження порядку  проведення річних Загальних зборів Товариства.
4. Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2013рік та основних напрямків діяльності  на 2014 рік.
5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Про розподіл прибутку Товариства  за підсумками 2013 року.
9. Про припинення повноважень членів  та голови Наглядової ради Товариства.
10.Про обрання членів та голови Наглядової ради Товариства.
11. Про припинення  повноважень  членів та голови Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів та голови Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства від 11 квітня  2014 року (кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення) з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

1- Проект рішення по першому питанню порядку денного:
1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
Обрати:
Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства
– Мітченко М.І..
Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства
– Василенко Т.П..

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За” –  43808 голосів акціонерів, що складає  99,89 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти” –  47 голосів акціонерів, що складає 0,11 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів присутніх на  Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по першому питанню порядку денного прийняте рішення:
Обрати:
Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства
– Мітченко М.І..
Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства
–  Василенко Т.П..

2- Проект рішення по другому питанню порядку денного:
2. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товари

Для роботи на річних Загальних зборах акціонерів  обрати  лічильну комісію  у складі 4-х осіб  та затвердити її у складі :

  1. акціонер Старенчук О.Я. – Голова Лічильної комісії;
  2. за довіреністю акціонера  .  , Цивун В.В. – член Лічильної комісії;
  3. за довіреністю акціонера  .  , Брягіна  В.В. – член Лічильної комісії;
  4. за довіреністю акціонера  . , Васильєва С.А. – член Лічильної комісії;
  5.  

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За”- 43855голосів акціонерів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти'”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по другому питанню порядку денного прийняте рішення:
Для роботи на річних Загальних зборах акціонерів  обрати  лічильну комісію  у складі 4-х осіб  та затвердити її у складі :

  1. акціонер Старенчук О.Я. – Голова Лічильної комісії;
  2. за довіреністю акціонера  .  , Цивун В.В. – член Лічильної комісії;
  3. за довіреністю акціонера  .  , Брягіна  В.В. – член Лічильної комісії;
  4. за довіреністю акціонера  . , Васильєва С.А. – член Лічильної комісії;

3- Проект рішення по третьому питанню порядку денного:
3. Про затвердження порядку  проведення річних
Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок:
доповіді – до 15 хвилин;
виступи – до 5хвилин;
відповіді на запитання – до 5 хвилин.
Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.
За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного.
Голосування з 1-9, 11 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна  проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування. Голосування з питань 10, 12 Порядку денного проводиться  в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування.
По питанням 1-9, 11 Порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
По питанням 10, 12 Порядку денного рішення голосування здийснюється в порядку кумулятивного голосування та проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
Члени органу Товариства  вважаються обраними, а орган Товариства  вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За” – 43855 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти” – 0  голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по третьому питанню прийняте рішення:
Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок:
доповіді – до 15 хвилин;
виступи – до 5 хвилин;
відповіді на запитання – до 5 хвилин.
Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.
За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного.
Голосування з 1-9, 11 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна  проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування. Голосування з питань 10, 12 Порядку денного проводиться  в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування.
По питанням 1-9, 11 Порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
По питанням 10, 12 Порядку денного рішення голосування здийснюється в порядку кумулятивного голосування та проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
Члени органу Товариства  вважаються обраними, а орган Товариства  вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.

4- Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:
4. Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та основних напрямків діяльності на 2014 рік.
Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.(Додаток №3)

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За” –  43855 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти” – 0 голоси акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:
Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік (Додаток №3).

5- Проект рішення по п’ятому питанню порядку денного:
5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік (Додаток № 4).

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За” –  43855 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по п’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік (Додаток № 4).

6- Проект рішення по шостому питанню порядку денного:
6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
 Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік (Додаток №5).

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За”-  43855 голосів акціонерів, що складає  100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти'”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по шостому питанню порядку денного прийняте рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік (Додаток №5).

7. Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
 Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік (Додатки: № 6, № 7, № 8, № 9,№10.).

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За” –  43855 голосів акціонерів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік(Додатки: №6, №7, №8, №9, №10).

8. Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:
8. Про розподіл прибутку Товариства  за підсумками 2013 року.
Затвердити «Розподіл прибутку товариства за підсумками 2013 року (Додаток №11).

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За” – 43855 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:
Затвердити «Розподіл прибутку товариства за підсумками 2013 року (Додаток №11).
9. Проект рішення по дев’ятому  питанню порядку денного:
9. Про припинення повноважень членів  та голови Наглядової ради Товариства.
Припинити повноваження членів  та голови Наглядової ради Товариства.

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За” –  43855 голосів акціонерів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти'”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по 9 питанню порядку денного прийняте рішення:
Припинити повноваження членів  та голови Наглядової ради Товариства.

10. Проект рішення по десятому  питанню порядку денного:
10.Про обрання членів та голови Наглядової ради Товариства.
Обрати :
Мітченко М.І.-Головою наглядової ради Товариства, а
Василенко Т.П., Манащенко О.К., Олійника В.А. та  Яковенка А.П.  членами Наглядової ради Товариства.

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
Мітченко М.І.–Голова Наглядової ради
“За” –  44279 голосів акціонерів, що складає 20.19% голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти” – 96 голосів акціонерів, що складає 0,04 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Василенко Т.П. – член  Наглядової ради
“За”-  43706 голосів акціонерів, що складає 19,93% голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти'”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Манащенко О.К. – член  Наглядової ради
“За” –  43718 голосів акціонерів, що складає 19,94 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Олійник В.А. – член  Наглядової ради
“За”-  43733 голосів акціонерів, що складає 19,95 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти'”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Яковенко А.П.– член  Наглядової ради

“За” –  43743 голосів акціонерів, що складає 19,95 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.

Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по 10 питанню порядку денного прийняте рішення:
обрати:
Мітченко М.І.-Головою наглядової ради Товариства, а Василенко Т.П., Манащенко О.К., Олійника В.А. та  Яковенка А.П.  членами Наглядової ради Товариства.

11. Проект рішення по одинадцятому  питанню порядку денного:
11. Про припинення  повноважень  членів та голови Ревізійної комісії Товариства.

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
“За”-  43855 голосів акціонерів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти'”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по 11 питанню порядку денного прийняте рішення:
Припинити повноваження членів  та голови Ревізійної комісії.

12. Проект рішення по дванадцятому   питанню порядку денного:
12. Про обрання членів та голови Ревізійної комісії Товариства.

Обрати :
Дятла Г. В.-Головою ревізійної комісії, а Перкуна В.Я. та Трухана  П.І, -членами ревізійної комісії Товариства.

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
Голосували:
Дятел  Г.В.-Голова Ревізійної комісії.
“За”-  43982 голосів акціонерів, що складає 33,43 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти'”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
 Перкун В.Я. –  член Ревізійної комісії.
“За”-  43833 голосів акціонерів, що складає 33,32 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти'”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.
Трухан.П.І.– член Ревізійної комісії.
“За”-  43750голосів акціонерів, що складає 33,25 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Проти'”- 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах;
“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах.

Не голосувало – немає.
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.
Рішення прийнято.
За результатами голосування по 12 питанню порядку денного прийняте рішення:
обрати :
Дятла Г. В. – Головою ревізійної комісії, а Перкуна В.Я. та Трухана  П.І. – членами ревізійної комісії Товариства.

   Голова Лічильної комісії________________________Старенчук О.Я.

   Член Лічильної комісії                                                      Цивун В.В.

   Член Лічильної комісії                                                       Брягіна  В.В.

   Член Лічильної комісії                                                      Васильєва С.А.

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!