Національний автомобільний перевізник 

Протокол №5 річних загальних зборів акціонерів 2016

Протокол загальних зборів №5 2016 року в формате.doc

ПРОТОКОЛ № 5

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Київська виробнича компанія «Рапід»

(далі – Товариство), ідентифікаційний код 05475156.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (надалі за текстом –Товариство): 02099 м. Київ, вул. Зрошувальна, 7, у приміщенні клубу ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід».

Дата, час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори): 15 квітня 2016 року, початок о 9.00 годині, закінчення об 11 годині 20 хвилин.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбувалась 15 квітня 2016 року за місцем проведення Загальних зборів. Початок реєстрації о 8.00 годині, закінчення реєстрації о 9.00 годині.

Дата та час складення «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства» (надалі «Перелік») : 24 години 11 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах» – 188 осіб, з них 29 акціонерів є власниками голосуючих акцій.

Загальна кількість простих іменних акцій, які належать 188 акціонерам -50000 простих іменних акцій, з них 29 акціонерам належать – 43860 голосуючих акцій, що на дату проведення Загальних зборів. складає 100% голосуючих акцій Товариства.

Всьго для участі в річних Загальних зборах 15.04.2016р. зареєструвався 21 акціонер, яким належить 43328 простих іменних акцій, що складає 86,66% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

З 21 акціонера, які зареєструвалисядля участі у Загальних зборах, 13 акціонерів є власниками 42938 голосуючих акцій Товариства, що становить 97.90% від усіх голосуючих акцій товариства. Ці 13 акціонерів мають право голосувати (приймати рішення) з усіх питань Порядку денного даних Загальних зборів.

42938 голосуючих акцій – це 100% голосуючих акцій Товариства що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах 15.04.2016р.

Кворум Загальних зборів складає – 97,90% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства . Збори вважаються такими, що відбулися.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Наглядовою радою Товариства (протокол №53 від 11.02.2016 року) було прийняте рішення про проведення 15.04.2016р. річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

У відповідності до Статуту Товариства реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на Загальні збори, здійснила Реєстраційна комісія, обрана Наглядовою радою Товариства (протокол №53 від 11.02.2016 року).

Склад реєстраційної комісії:

Старенчук Олексій Якович – голова комісії;

Брягіна Валентина Василівна – член комісії;

Васильєва Світлана Андріївна – член комісії;

Цівун Віра Василівна – член комісії.

Згідно «Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства», (надалі « Перелік»),наданого 13.04.2016 року та складеного станом на 24 годину 11.04.2016 року Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства складає 188 акціонерів, яким належить 50000 (п’ятдесят тисяч) акцій, що складає 100 % простих іменнихакцій Товариствата 100% статутного капіталу Товариства.

Для участі у Загальних зборах Товариства зареєструвалися 21 (двадцять один) акціонер з кількістю 43328 (сорок три тисячі триста двадцять вісім) акцій, що становить 86,66% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, які згідно законодавства та Статуту мають право приймати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

13 акціонерів, ззареєстрованого 21 акціонера, володіють 42938 (сорок дві тисячі дев’ятсоттридцятю вісьмома ) голосуючими акціями Товариства, які складають 100% голосуючих акцій на Загальних зборах Товариства 15.04.2016р.

Протокол Реєстраційної комісії, (Додаток № 1), із «Переліком» зареєстрованих акціонерів,за підписом Голови Реєстраційної комісії, (Додаток №12), додаються до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно Статуту Товариства Загальні збори визнаються правомочними, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, оскільки для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери Товариства, які в сукупності є власниками не менше, ніж 50 % голосуючих акцій, а саме акціонери, 42938 (сорок дві тисячі дев’ятсот тридцятю вісьмома ) голосуючими акціями Товариства, які складають 100% голосуючих акцій на Загальних зборах акціонерів Товариства 15.04.2016р.

Під час реєстрації акціонери (їх представники) отримали бюлетені для голосування. Письмових заяв і скарг щодо процедури реєстрації акціонерів (їх представників) не отримано.

На Загальних зборах без права голосу присутні:

Дейнега Наталія Миколаївна – представник дирекції;

Голосування з 1-8 питання Порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування і є обраним варіантом голосування .

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.

2. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

3. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.

4. Про затвердження звіту дирекції про результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015рік та основних напрямків діяльності на 2016 рік.

5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2015 року.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 1: Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.

Слухали:

Дяченко Юрія Дмитровича, який запропонував обрати Голову та секретаря річних Загальних зборів Товариства. Поіменно:

Обрати:

Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства

– Мітченко М.І..

Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства

– Василенко Т.П..

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

Голосували , (вказується кількість голосів, тобто голосуючих акцій, акціонерів які зареєструвалися і мають право на участь та голосування на даних річнихзагальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного) :

“За”- 42938 голосів, що складає 100 % голосів (голосуючих акцій);

“Проти”- 0 голосів, що складає 0 % голосів (голосуючих акцій);

“Утримались”- 0 голосів, що складає 0% голосів (голосуючих акцій);

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними 0бюлетенів з 0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по першому питанню порядку денного прийняте рішення обрати:

Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства

– Мітченко М.І..

Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства

– Василенко Т.П..

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 2. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

Слухали:

Мітченко Марію Іванівну, яка запропонувала обрати лічильну комісію для роботи на зборах із складу Реєстраційної комісії та затвердити її у складі 4-х осіб .

Поіменно:

– акціонер Старенчук Олексій Якович – голова лічильної комісії;

– за довіреністю Брягіна Валентина Василівна – член лічильної комісії;

– за довіреністю Васильєва Світлана Андріївна – член лічильної комісії;

– за довіреністю Цівун Віра Василівна-член лічильної комісії.

Голосували, (вказується кількість голосів, тобто голосуючих акцій, акціонерів які зареєструвалися і мають право на участь та голосування на даних річних загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного):

“За”- 42938 голосів, що складає 100 % голосів (голосуючих акцій);

“Проти”- 0 голосів, що складає 0 % голосів (голосуючих акцій);

“Утримались”- 0 голосів, що складає 0% голосів (голосуючих акцій);

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними 0бюлетенів з 0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по другому питанню порядку денного прийняте рішення:

Для роботи на річних Загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі 4-х осіб та затвердити її у складі :

– акціонер Старенчук О.Я. – Голова Лічильної комісії;

* за довіреністю акціонера*, Цівун В.В. – член Лічильної комісії;

*за довіреністю акціонера*, Брягіна В.В. – член Лічильної комісії;

*за довіреністю акціонера*, Васильєва С.А. – член Лічильної комісії;

3- Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 3: Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.

Слухали:

Яковенко Анатолія Петровича, який запропонував затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів Товариства:

Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок:

доповіді – до 15 хвилин;

виступи – до 5хвилин;

відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.

За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по всіх питанняхПорядку денного.

Голосування з 1-8 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна проста іменна голосуючаакція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.

Голосували , (вказується кількість голосів,тобто голосуючих акцій, акціонерів якізареєструвалисяі мають право на участь та голосування на даних річнихзагальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного) :

“За”- 42938 голосів, що складає 100 % голосів (голосуючих акцій);

“Проти”- 0 голосів, що складає 0 % голосів (голосуючих акцій);

“Утримались”- 0 голосів, що складає 0% голосів (голосуючих акцій);

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними 0бюлетенів з 0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по третьому питанню прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок:

доповіді – до 15 хвилин;

виступи – до 5хвилин;

відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.

За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по всіх питанняхПорядку денного.

Голосування з 1-8 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна проста іменна голосуюча акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 4: Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основних напрямків діяльності на 2016 рік.

Слухали:

Генерального директора Гриненка Володимира Івановича, який зачитав звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік,та вніс пропозицію затвердити їх.

Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. (Додаток № 3).

Голосували, (вказується кількість голосів, тобто голосуючих акцій, акціонерів які зареєструвалисяі мають право на участь та голосування на даних річних загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного) :

“За”- 42938 голосів, що складає 100 % голосів (голосуючих акцій);

“Проти”- 0 голосів, що складає 0 % голосів (голосуючих акцій);

“Утримались”- 0 голосів, що складає 0% голосів (голосуючих акцій);

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними 0бюлетенів з 0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. (Додаток № 3).

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 5: Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

Слухали:

Голову Наглядової ради Мітченко Марію Іванівну, яка зачитала звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та виступила з пропозицією про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

Голосували, (вказується кількість голосів,тобто голосуючих акцій, акціонерів які зареєструвалися і мають право на участь та голосування на даних річних загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного):

“За”- 42938 голосів, що складає 100 % голосів (голосуючих акцій);

“Проти”- 0 голосів, що складає 0 % голосів (голосуючих акцій);

“Утримались”- 0 голосів, що складає 0% голосів (голосуючих акцій);

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по п’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.(Додаток № 4)

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 6: Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Дятла Григорія Васильовича, який зачитав звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, та повідомив про необхідність затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Голосували, (вказується кількість голосів, тобто голосуючих акцій, акціонерів які зареєструвалися і мають право на участь та голосування на даних річних загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного):

“За”- 42938 голосів, що складає 100 % голосів (голосуючих акцій);

“Проти”- 0 голосів, що складає 0 % голосів (голосуючих акцій);

“Утримались”- 0 голосів, що складає 0% голосів (голосуючих акцій);

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними 0бюлетенів з 0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по шостому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік (Додаток № 5).

Визнати роботу керівних органів Товариства хорошою.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 7: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

Слухали:

Першого заступника Генерального директора Мітченко Марію Іванівну, яка зачитала річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік та повідомила про необхідність затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

Голосували, (вказується кількість голосів, тобто голосуючих акцій, акціонерів які зареєструвалися і мають право на участь та голосування на даних річних загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного) :

“За”- 42938 голосів, що складає 100 % голосів (голосуючих акцій);

“Проти”- 0 голосів, що складає 0 % голосів (голосуючих акцій);

“Утримались”- 0 голосів, що складає 0% голосів (голосуючих акцій);

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік (Додатки: № 6, № 7, № 8, № 9,№10).

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 8: Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2015 року.

Слухали:

Першого заступника Генерального директора Мітченко Марію Іванівну, яка доповіла про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2015 року та повідомила про необхідність затвердження розподілу прибутку Товариства за підсумками 2015 року.

Голосували, (вказується кількість голосів, тобто голосуючих акцій, акціонерів які зареєструвалися і мають право на участь та голосування на даних річних загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного):

“За”- 42938 голосів, що складає 100 % голосів (голосуючих акцій);

“Проти”- 0 голосів, що складає 0 % голосів (голосуючих акцій);

“Утримались”- 0 голосів, що складає 0% голосів (голосуючих акцій);

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити «Розподіл прибутку товариства за підсумками 2015р., (Додаток № 11). Виплатити дивіденди акціонерам Товариства за підсумками 2015 року в сумі 2 грн.00 коп. на одну акцію

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Мітченко Марія Іванівна доповіла, що підсумки голосування визначено на підставі «Протоколу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства про підсумки голосування» від 15.04.2016р. року, зачитаного на Загальних зборах Головою лічильної комісії Старенчуком О.Я.(Додаток №2).

Рішення Загальних зборів акціонерів вважаються прийнятими, Порядок денний вичерпаний.

Загальні збори акціонерів ПАТ « КВК» Рапід» можна вважати закритими.

Час закінчення проведення Загальних зборів акціонерів 11 годин 20 хвилин.

Голова річних Загальних зборів акціонерів         ___________________         М.І.Мітченко

Секретар річних Загальних зборів акціонерів     ___________________           Т.П.Василенко

Генеральний директор ПАТ « КВК « Рапід»           ___________________         В.І. Гриненко

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!