Національний автомобільний перевізник 

Протокол лічильної комісії 2017

Додаток № 2 до Протоколу № 6 від 21 .04 .2017 р.

Річних Загальних Зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід»

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування та прийняті рішення на річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» від 21 квітня 2017 року (Протокол № 6 від 21.04.2017 року) Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (надалі за текстом – Товариство): 02099 м. Київ, вул. Зрошувальна, 7, у приміщенні клубу ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід». Дата, час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори): 21 квітня 2017 року з 09.00 годин до 12.30 годин. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбувалась 21 квітня 2017 року за місцем проведення Загальних зборів, початок реєстрації – о 08.00 годині, закінчення реєстрації – о 09.00 годині. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, згідно реєстру акціонерів які мають право приймати участь у річних загальних зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 24.00 годину 14 квітня 2017 року, складає – 32 акціонери з загальною кількістю голосуючих акцій – 44141 голосуюча акція, що становить 100% голосуючих акцій Товариства. Дата складання протоколу 21 квітня 2017 року. Склад тимчасової Лічильної комісії (надалі – Лічильної комісії) Товариства:

Голова Лічильної комісії – Старенчук О.Я.;
Член Лічильної комісії- Васильєва С.А.;
Член Лічильної комісії- Брягіна В.В.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались 15 акціонерів, які мають право приймати участь у цих загальних зборах та голосувати з усіх питань порядку денного, відповідно до реєстру акціонерів складеного Національним депозитарієм України станом на 24.00 годину 14 квітня 2017 року, які у сукупності володіють 43185 (сорок три тисячі сто вісімдесят п’ять) голосуючих акцій Товариства, що складає 100% голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та становить 99,89% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Голосування з 1-9, 11 та 13 питання Порядку денного проводиться за принципом: одна проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших.Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування. Голосування з питань 10 та 12 Порядку денного проводиться в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Перелік питань, рішення з яких прийняті річними Загальними зборами акціонерів Товариства:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
  2. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
  3. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
  4. Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основних напрямків діяльності на 2017 рік.
  5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
  6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
  7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
  8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2016 року.
  9. Про припинення повноважень членів та голови Наглядової ради.
  10.Про обрання членів та голови Наглядової ради.
  11. Про припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії.
  12. Про обрання членів та голови Ревізійної комісії.
  13.Попереднє схвалення значних правочинів.Відповідно до ч. 6 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Враховуючи, що ч. 2 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що наглядова рада акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, – акціонери, які цього вимагають) зобов’язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії. Таким чином, Голова Лічильної комісії запропонував змінити черговість розгляду питань 1 та 2 порядку денного Загальних Зборів та поставив на голосування перелік питань порядку денного у наступній черговості:

  1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
  2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
  3. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
  4.Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основних напрямків діяльності на 2017 рік.
  5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
  6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
  7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
  8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2016 року.
  9. Про припинення повноважень членів та голови Наглядової ради.
  10.Про обрання членів та голови Наглядової ради.
  11. Про припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії.
  12. Про обрання членів та голови Ревізійної комісії.
  13.Попереднє схвалення значних правочинів.

  При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
  Голосували:
  “За” – 43138голосів акціонерів, що складає99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
  За результатами голосування прийняте рішення: змінити черговість розгляду питань 1 та 2 порядку денного Загальних Зборів та поставив на визначити перелік питань порядку денного у наступній черговості:

  1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
  2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
  3. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
  4.Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основних напрямків діяльності на 2017 рік.
  5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
  6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
  7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
  8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2016 року.
  9. Про припинення повноважень членів та голови Наглядової ради.
  10.Про обрання членів та голови Наглядової ради.
  11. Про припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії.
  12. Про обрання членів та голови Ревізійної комісії.
  13.Попереднє схвалення значних правочинів.

  Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства від 21 квітня 2017 року (кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення) з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

  1- Проект рішення по першому питанню порядку денного:
  1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства
  Для роботи на річних Загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб та затвердити її у складі:
  – акціонер Старенчук О.Я. – Голова Лічильної комісії;
  – за довіреністю акціонера, Брягіна В.В. – член Лічильної комісії;
  – за довіреністю акціонера, Васильєва С.А. – член Лічильної комісії.

  При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
  Голосували:
  “За”- 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;
  “Проти'”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного; “Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
  За результатами голосування по першому питанню порядку денного прийняте рішення:
  Для роботи на річних Загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб та затвердити її у складі:
  – акціонер Старенчук О.Я. – Голова Лічильної комісії;
  – за довіреністю акціонера, Брягіна В.В. – член Лічильної комісії;
  – за довіреністю акціонера, Васильєва С.А. – член Лічильної комісії.

  При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
  Голосували:
  “За” – 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
  За результатами голосування по першому питанню порядку денного прийняте рішення:
  Для роботи на річних Загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб та затвердити її у складі :
  – акціонер Старенчук О.Я. – Голова Лічильної комісії;
  – за довіреністю акціонера, Брягіна В.В. – член Лічильної комісії;
  – за довіреністю акціонера, Васильєва С.А. – член Лічильної комісії.

  2- Проект рішення по другому питанню порядку денного:
  1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
  Обрати:
  Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства
  – Мітченко М.І.
  Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства
  – Василенко Т.П.

  При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
  Голосували:
  “За” – 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

  За результатами голосування по другому питанню порядку денного прийняте рішення:
  Обрати:
  Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства
  – Мітченко М.І.
  Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства
  – Василенко Т.П.

  3- Проект рішення по третьому питанню порядку денного:
  3. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства
  Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

  При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок:
  доповіді – до 15 хвилин;
  виступи – до 5хвилин;
  відповіді на запитання – до 5 хвилин.
  Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.
  За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного.
  Голосування з 1-9, 11 та 13 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування. Голосування з питань 10, 12 Порядку денного проводиться в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.
  По питанням 1-9, 11 та 13 Порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
  По питанням 10, 12 Порядку денного рішення голосування здийснюється в порядку кумулятивного голосування та проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
  Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
  Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.

  При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
  Голосували:

  “За” – 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

  За результатами голосування по третьому питанню прийняте рішення:
  Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

  При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок:
  доповіді – до 15 хвилин;
  виступи – до 5хвилин;
  відповіді на запитання – до 5 хвилин.
  Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.
  За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного.
  Голосування з 1-9, 11 та 13 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна проста іменна акція – один голос.
  Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування. Голосування з питань 10, 12 Порядку денного проводиться в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування.
  По питанням 1-9, 11 та 13 порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
  По питанням 10, 12 Порядку денного рішення голосування здийснюється в порядку кумулятивного голосування та проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
  Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
  Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.

  4- Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:
  4. Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016рік та основних напрямків діяльності на 2017 рік.
  Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.(Додаток № 3)

  При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином: Голосували: “За” – 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;
  “Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;
  “Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;
  Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;
  Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
  За результатами голосування по четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:
  Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.( Додаток № 3 )

  5- Проект рішення по п’ятому питанню порядку денного:
  5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

  Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.(Додаток № 4)

  При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

  Голосували:

  “За” – 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Проти” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
  За результатами голосування по п’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:
  Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.(Додаток № 4)

  6- Проект рішення по шостому питанню порядку денного:
  6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

  Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік (Додаток № 5 ).

  При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

  Голосували:

  “За” – 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

  За результатами голосування по шостому питанню порядку денного прийняте рішення:
  Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік (Додаток № 5 ).

  7. Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:
  7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

  Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік (Додатки: № 6, № 7, № 8, № 9,№10.).

  При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

  Голосували:
  “За”- 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

  За результатами голосування по сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:
  Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік (Додатки: № 6, № 7, № 8, № 9,№10.).

  8. Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:
  8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2016 року.

  Затвердити «Розподіл прибутку товариства за підсумками 2016р. (Додаток № 11).

  При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
  Голосували:
  “За”- 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

  За результатами голосування по восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:
  Затвердити «Розподіл прибутку товариства за підсумками 2016р. та виплатити дивіденди в розмірі 2 грн. на одну акцію( Додаток № 11).

  9. Проект рішення по дев”ятому питанню порядку денного:
  9. Про припинення повноважень членів та голови Наглядової ради Товариства.

  Припинити повноваження членів та голови Наглядової ради Товариства.

  При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

  Голосували:
  “За” – 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

  За результатами голосування по 9 питанню порядку денного прийняте рішення:
  Припинити повноваження членів та голови Наглядової ради Товариства.

  10. Проект рішення по десятому питанню порядку денного:
  10.Про обрання членів та голови Наглядової ради Товариства.
  Обрати:
  Мітченко М.І.-Головою наглядової ради Товариства,
  Василенко Т.П., Манащенко О.К., Олійника В.А. та Яковенка А.П. – членами Наглядової ради Товариства.

  При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

  Голосували:
  Мітченко М.І.-Голова Наглядової ради
  “За” – 43570 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 20,18% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Проти”- 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного:
  “Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0 % кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного.
  Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 235 кумулятивних голосів,тобто 0,11% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ; Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
  Василенко Т.П. – член Наглядової ради
  “За” – 43030 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 19,928% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Проти”- 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного:
  “Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного.
  Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 235 кумулятивних голосів, тобто 0,11% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;
  Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

  Манащенко О.К. – член Наглядової ради
  “За”- 43030 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 19,928% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Проти”- 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного:
  “Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного.
  Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 235 кумулятивних голосів, тобто 0,11% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

  Олійник В.А. – член Наглядової ради
  “За”- 43030 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 19,928% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Проти”- 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного:
  “Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного.
  Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 235 кумулятивних голосів, тобто 0,11% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

  Яковенко А.П.– член Наглядової ради
  “За”- 43030 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 19,928% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Проти”- 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного:
  “Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного.
  Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 235 кумулятивних голосів, тобто 0,11% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

  За результатами голосування по 10 питанню порядку денного прийняте рішення обрати:

  Мітченко М.І.-Головою наглядової ради Товариства.
  Василенко Т.П., Манащенко О.К., Олійника В.А. та Яковенка А.П. – членами Наглядової ради Товариства.

  11. Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного:
  11. Про припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії Товариства.
  Припинити повноваження членів та голови Ревізійної комісії Товариства.

  При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
  Голосували:
  “За”- 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
  За результатами голосування по 11 питанню порядку денного прийняте рішення:
  Припинити повноваження членів та голови Ревізійної комісії.

  12. Проект рішення по дванадцятому питанню порядку денного:
  12. Про обрання членів та голови Ревізійної комісії Товариства.
  Обрати:
  Дятла Г. В.-Головою ревізійної комісії
  Перкуна В.Я. та Дяченка Ю.Д. – членами ревізійної комісії Товариства.

  При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
  Голосували:
  Дятел Г.В. – Голова Ревізійної комісії.
  “За” – 43347 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 33,49% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Проти”- 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 141 кумулятивний голос і становить – 0,11% кумулятивнихголосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
  Перкун В.Я. – член Ревізійної комісії.
  “За” – 43035 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 33,25% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Проти” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 141 кумулятивний голос і становить – 0,11% кумулятивнихголосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
  Дяченко Ю.Д.– член Ревізійної комісії.
  “За”- 43032 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 33,25% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Проти”- 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 141 кумулятивний голос і становить – 0,11% кумулятивнихголосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
  За результатами голосування по 12 питанню порядку денного прийняте рішення обрати:
  Дятла Г. В. – Головою ревізійної комісії.
  Перкуна В.Я. та Дяченка Ю.Д. – членами ревізійної комісії Товариства.

  13- Проект рішення по тринадцятому питанню порядку денного:
  Попередньо схвалити значні правочини.

  При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:
  Голосували:
  “За”- 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного та 97,73% від всіх голосуючих акцій товариства;
  “Проти”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  “Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Не голосували – 1 акціонер, якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного;
  Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.
  За результатами голосування по 13 питанню порядку денного прийняте рішення: Попередньо схвалити значні правочини.

  Підписи:

  Голова Лічильної комісії/________________________Старенчук О.Я.
  Член Лічильної комісії________________________Брягіна В.В.
  Член Лічильної комісії________________________Васильєва С.А.

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!