Національний автомобільний перевізник 

Протокол лічильної комісії 2015

Додаток №  2 до Протоколу №   4 від  10.04.2015р.

річних Загальних Зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Про підсумки голосування та прийняті рішення на річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» від 10 квітня 2015 року (Протокол № 4 від 10.04.2015року)/ Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (надалі за текстом –Товариство): 02099 м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 7, у приміщенні клубу ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід».

Дата, час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори): 10 квітня 2015 року з 09.00 години до 11.20 години.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбувалась 10 квітня 2015 року за місцем проведення Загальних зборів, початок реєстрації – о 08.00 годині, закінчення реєстрації – о 09.00 годині.

Дата складання протоколу: 10 квітня 2015року.

Склад Лічильної комісії Товариства:

Голова Лічильної комісії – Старенчук О.Я.;

Член Лічильної комісії- Цівун В.В.;

Член Лічильної комісії- Васильєва С.А.;

Член Лічильної комісії- Брягіна В.В.

Загальна кількість акціонерів  включених до «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства»  ,(Додаток № 12), надалі

« Перелік»  , складеного  на  24 годину  дати обліку 06.04.2015р. та наданого ПАТ « КВК « Рапід» Публічним  акціонерним товариством «Національний  депозитарій України»   ,   становить   189 акціонерів, яким належить  50 000 (_п”ятдесят тисяч  ) простих іменних акцій  Товариства , що складає 100% відсотків статутного капіталу Товариства.

         Згідно  цього  « Переліку»  , 23 акціонери з  189    мають у своїй власності    43 308  ( сорок три тисячі триста  вісім)  голосуючих акцій  , що на дату проведення цих зборів складає  100% відсотків голосуючих акцій   Товариства.

Загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства: 29 осіб. Кількість належних їм  простих іменних акцій Товариства  становить :  43685 (сорок три тисячі шістсот вісімдесят п”ять) акцій , що складає 87,37% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

За даними проведеної реєстрації, згідно  «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства», складеного  на дату обліку 06.04.2015р. та  наданого ПАТ « КВК « Рапід» 07.04.2015р. «Публічним  акціонерним товариством «Національний депозитарій України »   , зареєстровано 17 акціонерів    з кількістю 43060 ( сорок три тисячі  шістдесят ) голосуючих акцій, що становить  99,43% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які згідно законодавства та Статуту Товариства, мають право  приймати участь та голосувати з усіх   питань Порядку   денного на  Загальних зборах  акціонерів  ПАТ « КВК « Рапід» 10.04.2015 року.

Голосування з 1-8 питання Порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування  і є обраним варіантом  голосування .

Перелік питань, рішення з яких прийняті річними Загальними зборами акціонерів Товариства:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
  2. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
  3. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
  4. Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014рік та основних напрямків діяльності на 2015рік.
  5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2014рік.
  6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014рік.
  7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014рік.
  8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2014року.

Підсумки   проведення голосування щодо проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства від 10 квітня 2015 року (кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення) з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

1– Проект рішення по першому питанню порядку денного: 1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.

Обрати:

Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства

– Мітченко М.І..

Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства

– Василенко Т.П..

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

Голосували:

“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає _99,78 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;

“Проти'”- 96 голосів акціонерів, що складає  0,22 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;

“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними бюлетені з   0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по першому питанню порядку денного прийняте рішення:

Обрати:

Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства

– Мітченко М.І..

Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства

– Василенко Т.П..

2- Проект рішення по другому питанню порядку денного: 2. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товари

Для роботи на річних Загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі 4-х осіб та затвердити її у складі :

* акціонер Старенчук О.Я. – Голова Лічильної комісії;

* (за довіреністю акціонера ) , Цівун В.В. – член Лічильної комісії;

* (за довіреністю акціонера ), Брягіна В.В. – член Лічильної комісії;

*( за довіреністю акціонера ), Васильєва С.А. – член Лічильної комісії;

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

Голосували:

“За”-  42964  голосів акціонерів, що складає 99,78% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;

“Проти'”- 96_ голосів акціонерів, що складає 0,22% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;

“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по другому питанню порядку денного прийняте рішення:

Для роботи на річних Загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі 4-х осіб та затвердити її у складі :

* акціонер Старенчук О.Я. – Голова Лічильної комісії;

* (за довіреністю акціонера), Цівун В.В. – член Лічильної комісії;

* (за довіреністю акціонера), Брягіна В.В. – член Лічильної комісії;

* (за довіреністю акціонера, Васильєва С.А. – член Лічильної комісії;

3- Проект рішення по третьому питанню порядку денного:  Про затвердження порядку проведення річнихЗагальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок:

доповіді – до 15 хвилин;

виступи – до 5хвилин;

відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.

За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетені повинен бути передані Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по всіх питаннях Порядку денного.

Голосування з 1-8 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає 99,78% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;

“Проти'”- 96_ голосів акціонерів, що складає 0,22% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;

“Утримались”– 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними бюлетені з   0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по третьому питанню прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок:

доповіді – до 15 хвилин;

виступи – до 5хвилин;

відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.

За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по всіх питаннях Порядку денного.

Голосування з 1-8 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.

4- Проект рішення по четвертому питанню порядку денного: 4. Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та основних напрямків діяльності на 2015 рік.

Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.(Додаток № 3)

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає 99,78% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;

“Проти'”- 96_ голосів акціонерів, що складає 0,22% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;

“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.(Додаток № 3)

5- Проект рішення по п’ятому питанню порядку денного: 5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.(Додаток № 4)

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає 99,78% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;

“Проти'”- 96_ голосів акціонерів, що складає 0,22% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;

“Утримались”– 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по п’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.(Додаток № 4)

6- Проект рішення по шостому питанню порядку денного: 6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік (Додаток № 5 ).

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає 99,78% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;

“Проти'”- 96_ голосів акціонерів, що складає 0,22% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;

“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по шостому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік (Додаток № 5 ).

  1. Проект рішення по сьомому питанню порядку денного: 7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік(Додатки: № 6, № 7, № 8, № 9, № 10).

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає 99,78% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;

“Проти'”- 96_ голосів акціонерів, що складає 0,22% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;

“Утримались”– 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 (Додатки: № 6, № 7, № 8, № 9, №10, №13).

  1. Проект рішення по восьмому питанню порядку денного: 8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2014 року.

Затвердити «Розподіл прибутку товариства за підсумками 2014р.(Додаток № 11).

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

“За”- 42964 голосів акціонерів, що складає 99,78% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;

“Проти'”- 96 голосів акціонерів, що складає 0,22% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати;

“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати.

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити «Розподіл прибутку товариства за підсумками 2014р.(Додаток № 11).

 

Голова Лічильної комісії___________________________________Старенчук О.Я.

– Член Лічильної комісії Цівун В.В.

– Член Лічильної комісії Брягіна В.В.

 

   Член Лічильної комісії                                                      Васильєва С.А. –

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!