Національний автомобільний перевізник 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2017

Публічне Акціонерне Товариство Київська Виробнича Компанія «Рапід», код ЄДРПОУ 05475156 (надалі – «Товариство»), місцезнаходження: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 7, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»).

 1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 21 квітня 2017р. о 9:00 годині за адресою: 02099, м.Київ, вул. Зрошувальна 7, в приміщенні клубу ПАТ “КВК” РАПІД”.
 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: початок реєстрації о 8:00 годині, закінчення о 9:00 годині в день проведення Загальних зборів 21 квітня 2017 року за адресою: 02099, м.Київ, вул. Зрошувальна 7, в приміщенні клубу ПАТ ” КВК” РАПІД”. Для реєстрації на участь у Загальних зборах, акціонер повинен >мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
 3. Датаскладення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 квітня 2017 року.
 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.

 1. Про обранняЛічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
 2. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
 3. Про затвердження звіту дирекції про результати  фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основних напрямків діяльності на 2017 рік.
 4. Прозвіт Наглядової Ради Товариства> за 2016 рік.
 5. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
 6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
 7. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2016 року.
 8. Про припинення повноважень членів та голови Наглядової ради.

10.Про обрання членів та голови Наглядової ради.

 1. Про припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії.
 2. Про обрання членів та голови Ревізійної комісії.
 3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 4. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення ознайомитись з матеріалами , необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7, (кім.401),щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Дейнега Н.М.

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://rapid.com.ua

 1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 42564 44342
Основні засоби 17083 24140
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2764 2310
Сумарна дебіторська заборгованість 15646 12684
Грошові кошти та їх еквіваленти 987 1907
Нерозподілений прибуток 23363 23286
Власний капітал 1072
Статутний капітал 1000 1000
Довгострокові зобов’язання 5336 11818
Поточні зобов’язання 3825 7166
Чистий прибуток (збиток) 177 157
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50000 50000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 238 246
 1. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 21.03 №54(2559)
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор __ПАТ«КВК «Рапід» ______________
(підпис)
      Гриненко В.І.
(ініціали та прізвище керівника)
                            М. П. 10 березня 2017р.
(дата)

Проекти рішень з питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним річних Загальних зборів:

З питання порядку денного – 1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати:

Головою Загальних зборів Товариства – Голову Наглядової ради   Мітченко М.І.

Секретарем Загальних зборів Товариства – акціонера  Василенко Т.П.

З питання порядку денного – № 2. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати та затвердити лічильну комісію у складі 3-х осіб:

Голова Лічильної комісії –  акціонер  Старенчук О.Я.;

Члени Лічильної комісії-: Брягіна В.В. ( по довіреності). Васильєва С.А. ( по довіреності).

З питання порядку денного – № 3. Про затвердження порядку  проведення річних

Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення річних Загальних зборів Товариства.

З питання порядку денного: 4. Про затвердження звіту дирекції про результати

фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2016 рік та основних напрямків

діяльності  на 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства

за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік .

З питання порядку денного: 5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 201рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт  Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

З питання порядку денного – 6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за

2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік .

З питання порядку денного: 7Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за

2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

З питання порядку денного – 8Про розподіл прибутку Товариства  за підсумками 2016 року.

Проект рішення:

Затвердити  розподілу  прибутку Товариства  за підсумками 2016 року.

З питання порядку денного – 9Про припинення повноважень членів  та голови Наглядової

ради.

Проект рішення:

У зв’язку із закiнченням термiну (строку) дiї повноважень припинити повноваження членів  та

голови Наглядової ради  у складі: Голови Наглядової ради  – Мiтченко Марiї Iванiвни та

членiв Наглядової Ради Товариства – Василенко Тетяни Петрiвни, Манащенка Олексiя

Кириловича, Олiйника Валерiя Анатолiйовича, Яковенка Анатолiя Петровича.

З питання порядку денного – 10. Про обрання голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Обрати головою Наглядової ради Товариства Мiтченко Марiю Iванiвну;

2. Обрати членів Наглядової ради Товариства: Василенко Тетяни Петрiвни, Манащенка Олексiя Кириловича, Олiйника Валерiя Анатолiйовича, Яковенка Анатолiя Петровича.

З питання порядку денного –11. Про припинення повноважень членів та голови Ревізійної

комісії.

Проект рішення:

У зв’язку із закiнченням термiну (строку) дiї припинити повноваження членів та голови Ревізійної комісії у складі:

Голови Ревізійної комісії Товариства – Дятла Григорiя Васильовича;

Членів Ревізійної комісії Товариства – Перкуна Володимира Якович та Трухана Петра Iвановича.

З питання порядку денного – 12. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: 1. Обрати головою Ревізійної комісії Товариства – Дятла Григорiя Васильовича;

2. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства – Перкуна Володимира Яковича та Дяченка Юрія Дмитровича.

З питання порядку денного – 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становитиме 50 і більше відсотків вартості активів

за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, зокрема:

укладення Товариством кредитних та лізингових договорів (правочинів), договорів з купівлі (придбання) паливно-мастильних матеріалів, автозапчастин, автомобілів, причепів, напівпричепів та іншого автомобільного обладнання.

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!