Національний автомобільний перевізник 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2013

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Публічне Акціонерне Товариство «Київська Виробнича Компанія «Рапід», код ЄДРПОУ 05475156 (надалі – «Товариство»), місцезнаходження: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 7, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 29 березня 2013 року о 9:00 годині за адресою: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 7, у приміщенні клубу Публічного Акціонерного Товариства «Київська виробнича компанія «Рапід».
Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою. Початок реєстрації – о 8:00 годині, закінчення реєстрації – о 9:00 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 25 березня 2013 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів.
2 Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
3.Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
4.Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012рік та основних напрямків діяльності на 2013 рік.
5.Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
6.Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
7.Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8 Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2012 року.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах, акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: Україна, 02099, м.Київ, вулиця Зрошувальна, буд.7, (кім.204), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Дейнега Наталія Миколаївна.
Довідки за телефоном (044) 576-43-89.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 41354 40194
Основні засоби 25855 24041
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 2237 929
Сумарна дебіторська заборгованість 11282 13760
Грошові кошти та їх еквіваленти 956 533
Нерозподілений прибуток 23092 21971
Власний капітал 1072 1072
Статутний капітал 1000 1000
Довгострокові зобов’язання 9663 7369
Поточні зобов’язання 6527 8782
Чистий прибуток (збиток) 1121 3032
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50000 50000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 305 317
Генеральний директор ПАТ «КВК «Рапід» ____________Гриненко В.І.

Наглядова рада Публічного Акціонерного Товариства «Київська Виробнича Компанія «Рапід»
 

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!