Національний автомобільний перевізник 

Информация о проведении Общего собрания Общества 2020

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення:

 1.1.Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 осіб: Голова лічильної комісії: Старенчук Олексій Якович, члени  лічильної комісії: Васильєва Світлана Андріївна  та Литвиненко Галина Миколаївна.

1.2.Припинити повноваження Лічильної комісії після закінчення загальних зборів акціонерів,складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання їх всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства. Проект рішення:

2.Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Мітченко МаріяІванівна, секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства –  Василенко Тетяна Петрівна.

3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

 

Проект рішення:

3.Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень  для  голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для  якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень.

Голосування з 1-18, 20, 22 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства,  крім  проведення  кумулятивного голосування.

По питанням 19, 21, 23 Порядку денного рішення голосування здійснюється в порядку кумулятивного голосування та проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення з питань порядку денного «Прийняття рішення про зміну типу Товариства» та «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок: доповіді – до 15 хвилин; виступи – до 5хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин. Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.

4. Про розгляд звіту Дирекції за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження основних напрямків діяльності  на 2020 рік. Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, заходи за результатами його розгляду, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік (додається). 4.2. Визнати роботу Дирекції за наслідками розгляду звіту за 2019 рік задовільною.

 

5. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства, затвердження заходів за результатами його розгляду 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2019 рік (додається). 5.2. Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за наслідками розгляду звіту за 2019 рік задовільною.

6. Про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Проект рішення:

6.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2019 рік (додається). 6.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за наслідками розгляду звіту за 2019 рік задовільною.

7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

 

 

Проект рішення:

7. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік (додається).

8. Щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Проект рішення:

8. Не вносити зміни до положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

9. Про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Проект рішення:

9. Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (додається).

 

 

10. Обрання аудитора (аудиторської фірми) ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГO ТОВАРИСТВА  

«КИЇВСЬКА  ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ   «РАПІД»для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років).

Проект рішення:

10. Обрати аудитора (аудиторську фірму) ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  

«КИЇВСЬКА  ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ   «РАПІД»для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) – Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська компанія “ЗЕЛЛЕР” (код ЄДРПОУ 31867227).

 

11. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення:

11. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та визнати роботу зовнішнього аудиту задовільною (додається).

12. Про розподіл прибутку та збитків Товариства  за підсумками 2019 року, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Проект рішення: 12. Затвердити «Розподіл прибутку товариства» за підсумками 2019 р. та виплатити дивіденди в розмірі  2 грн.00 коп. на 1 акцію (додається).
13. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Проект рішення:

13. Змінити тип Товариства з «публічне» на «приватне».

14. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства. Проект рішення:

14. Змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД” на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”.

15. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Проект рішення:

15. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (додається).

16. Надання повноважень на підписання cтатуту Товариства у новій редакції. Проект рішення:

16. Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції  Голові зборів  Мітченко МаріїІванівні та Секретарю зборів  Василенко Тетяні Петрівні.

17. Внесення змін до положень  Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Проект рішення:

17. Внести зміни до положень про   загальні збори,  наглядову раду, генерального директора,   ревізійну комісію, про винагороду членів наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”, шляхом викладення їх у новій редакції (додаються).

18Про припинення повноважень Генерального директора ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА   «КИЇВСЬКА

ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ   «РАПІД».

Проект рішення:

18. Припинити повноваження Генерального директора ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА   «КИЇВСЬКА 

ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ   «РАПІД» – Гриненка Володимира Івановича.

19. Про обрання Генерального директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”. Проект рішення:

19. Обрати Генеральним директором  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”  Гриненка Володимира Івановича.

20. Про припинення повноважень Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА   «КИЇВСЬКА

ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ   «РАПІД».

Проект рішення:

20. Припинити повноваження Наглядової ради  ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА   «КИЇВСЬКА 

ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ   «РАПІД» у повному складі: Мітченко М.І.-Голови Наглядової ради Товариства; Василенко Т.П., Манащенко О.К., Олійника В.А. та  Яковенка А.П. –  членів  Наглядової ради Товариства.

21. Про обрання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”, затвердження умов  договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Проект рішення:

21.1. Обрати Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”  у кількості 5 осіб:  Мітченко М.І.-Головою Наглядової ради Товариства; Василенко Т.П., Манащенко О.К., Олійника В.А. та  Яковенка А.П. –  членами      Наглядової ради Товариства.

21.2. Затвердити умови  договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства (додається).

21.3. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, Генерального директора ПАТ «КВК» Рапід» Гриненко В.І.

21.4. Затвердити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства (додається).

22. Про припинення повноважень Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА   «КИЇВСЬКА

ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ   «РАПІД».

Проект рішення:

22. Припинити повноваження Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА   «КИЇВСЬКА 

ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ   «РАПІД» у повному складі: Голова Ревізійноїкомісії – Дятел Григорій Васильович; Перкун Володимир Якович та Дяченко Юрій Дмитрович – члени Ревізійноїкомісії.

23. Про обрання Ревізійної комісії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”. Проект рішення:

23. Обрати Ревізійну комісію

 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”  у кількості 3 осіб:  Голова Ревізійноїкомісії – Дятел Григорiй Васильович; Перкун Володимир Якович та Дяченко Юрiй Дмитрович – члени Ревізійноїкомісії.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення (до 17.04.2020 року) ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та бюлетенями, а також з проектами документів Товариства, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: Україна, 02099,  м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7, (кім 2), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення: 02099, м.Київ, вул. Зрошувальна 7,в приміщенні клубу ПАТ “КВК” РАПІД”. Посадовою особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Генеральний директор Товариства  – Гриненко Володимир Іванович. Телефон для довідок: (044) 566-20-97.

Товариство до початку річних загальних зборів (до 17.04.2020) у встановленому ним порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів. Письмові запитання адресовані на адресу товариства надсилаються на адресу товариства: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна,  буд. 7 на ім’я Генерального директора Товариства – Гриненко Володимира Івановича. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (Генерального директора) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (Генерального директора) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Наглядова рада акціонерного товариства, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення річних загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»http://rapid.com.ua.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акційстаном на дату 19.02.2020 року складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 50000 шт. простих іменних акцій, з них 43555 шт. голосуючих станом на 19.02.2020 р. Привілейовані акції відсутні.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також – довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України. Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних загальних зборах Товариства. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

 ПАТ « КВК» РАПІД» (тис. грн)*

Найменування показника Період
Звітний

2019р.

Попередній

2018р.

Усього активів 63638 72115
Основні засоби (за залишковою вартістю) 45589 43512
Запаси 2932 3282
Сумарна дебіторська заборгованість 13144 15926
Гроші та їх еквіваленти 486 6889
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 25339 25321
Власний капітал 27411 27393
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1000 1000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 15600 28761
Поточні зобов’язання і забезпечення 6036 4734
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 118 2805
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50000 50000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 2.36 56.10

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, будуть розміщуватися на веб-сайті Товариства – http://rapid.com.ua

протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня (16.04.2020 року), що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті – http://rapid.com.ua інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (станом на 13.04.2020 року).

 

Генеральний директор

ПАТ«КВК «Рапід»                 ______________________________   Гриненко В.І.

 

                                                                                                             03 березня 2020р.

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!