Національний автомобільний перевізник 

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор Гриненко Володимир Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б. 7
4. Код за ЄДРПОУ
05475156
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 566-20-97 (044) 566-84-00
6. Електронна поштова адреса
mitchenko@rapid.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 21.04.2017 2.00 15.05.2017 – 21.10.2017 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв- 12.05.2017.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн) – 2 грн на одну акцiю, строк виплати дивiдендiв -15.05.2017-21.10.2017. Спосiб виплати дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам, порядок виплати дивiдендiв -виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!