Національний автомобільний перевізник 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “Рапід”
2. Код за ЄДРПОУ: 05475156
3. Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 566-20-97, (044) 566-84-00
5. Електронна поштова адреса: mitchenko@rapid.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://rapid.com.ua/pro-vynyknennya-osoblyvoi-informatsii.html
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення
ВІДОМОСТІ
про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи – власника пакета акцій або зазначення “фізична особа” Код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб – резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності – для юридичних осіб – нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни(у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 07.04.2014 08.04.2014 фізична особа _ 85,13 85,48
Зміст інформації:

Публiчне Акцiонерне Товариство «Київська Виробнича Компанiя «Рапiд» (надалi – «Товариство») повiдомляє, що на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного депозитарiєм Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» на облiкову дату 07.04.2014 р. та отриманого Товариством вiд депозитарiю 08.04.2014р., Товариству стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: Власник акцій – фізична особа, розмiр частки якого до змiни пакета акцiй становив 85,13% (42565 штук голосуючих акцій), збільшив за рахунок придбання свій пакет акцій, після чого розмiр частки акцiонера – фiзичної особi становить 85,48% (42742 штук голосуючих акцій). Розмiр пакета акцiй акцiонера, у тому числi з урахуванням розмiру збiльшення становить 42742 штук простих iменних акцiй.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Найменування посади _________
(підпис)
Гриненко В.І.
(ініціали та прізвище керівника)
Генеральний директор М.П. 11.04.2014
(дата)

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!