Національний автомобільний перевізник 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 2019

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

22.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
1/2019
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Генеральний директор Гриненко Володимир Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
02099, м. Київ обл., м. Київ, вул. Зрошувальна, б. 7
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
05475156
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 566-20-97 (044) 566-84-00
6. Адреса електронної пошти
mitchenko@rapid.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR|00001|APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку https://rapid.com.ua/ ; https://rapid.com.ua/dividend-17042019.html 22.04.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 19.04.2019 100000.00 20.05.2019 – 19.10.2019 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
19.04.2019 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв (Протокол №8 вiд 19.04.2019 року). Протоколом Наглядової ради Товариства № 95 вiд 19.04.2019 року встановлено дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв- 10.05.2019 року; строк виплати дивiдендiв – з 20.05.2019 року по 19.10.2019 року; спосiб виплати дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам, порядок виплати дивiдендiв – виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi. Розмiр дивiдендiв що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (грн) – 2 грн на одну просту iменну акцiю,що становить 100 000 грн без урахування оподаткування.

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!