Національний автомобільний перевізник 

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням чергових Загальних

Зборів акціонерів

ЗАТ «Київська виробнича компанія «Рапід»

Протокол №  19 від  «18» квітня 2011 року

Додаток __

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Київська виробнича компанія «Рапід»

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.            Це Положення про Загальні збори акціонерів (далі – Положення) визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (далі – Товариство), а також прийняття ними рішень.

1.2.            Положення затверджується і може бути змінено, доповнене чи скасоване Загальними зборами акціонерів Товариства.

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1.            Загальні збори є вищим органом управління Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки його діяльності.

2.2.            Під час здійснення повноважень Загальні збори акціонерів керуються положеннями законодавства України, Статуту та Положення. Порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів встановлюється положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

2.3.            Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно до Статуту або внутрішніх положень Товариства належать до компетенції (включаючи виключну) інших органів Товариства.

2.4.            У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому чинним законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

2.5.            Акціонер не може бути позбавлений права приймати участь та голосувати на Загальних зборах, а так само жодним чином обмежений в цьому.

2.6.            Акціонерне товариство зобов’язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

2.7.            Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

 1. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

3.1.            Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1)        визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2)        внесення змін до Статуту Товариства;

3)        прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4)        прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5)        прийняття рішення про розміщення акцій;

6)        прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7)        прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8)        прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9)        затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Одноособовий виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

10)    затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;

11)    затвердження річного звіту Товариства;

12)    розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

13)    прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

14)    прийняття рішення про форму існування акцій;

15)    затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

16)    прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

17)    обрання Генерального директора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;

18)    обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

19)    прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради;

20)    обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

21)    затвердження висновків Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

22)    прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків визначених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

23)    прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директораф, звіту Ревізійної комісії;

24)    затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

25)    обрання комісії з припинення Товариства;

26)    вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом або положенням про загальні збори Товариства;

27)    прийняття рішення про вчинення значного правочину, вартість якого перевищує п’ятдесят відсотків від вартості активів Товариства;

28)    прийняття рішення про вчинення значного правочину, вартість якого перевищує двадцять п’ять відсотків від вартості активів ТоваристваЗагальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

3.2.            Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

 

 1. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

4.1.            Товариство щороку скликає Загальні збори для підведення підсумків діяльності Товариства за попередній рік (річні загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

4.2.            Усі інші збори акціонерів окрім річних, визнаються позачерговими.

4.3.            Для проведення Загальних зборів Наглядовою радою складається порядок денний. Порядок денний являє собою перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах, і може доповнюватись проектами рішень з цих питань.

4.4.            Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством випадках – акціонерами, які цього вимагають.

4.5.            Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

4.6.            Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів протягом строку, встановленого чинним законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.

4.7.            Дата складання переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення Загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за шістдесят днів до дати проведення Загальних зборів.

4.8.            Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, визначену п. 4.12 цього Положення.

4.9.            Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально листом кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за тридцять днів до дати їх проведення.

4.10.        Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства – у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

4.11.        Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі (біржам), на якій (яких) Товариство пройшло процедуру лістингу.

4.12.        Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

 • повне найменування та місцезнаходження Товариства;
 • дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
 • час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
 • дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 • перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний);
 • порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

4.13.        Доповнення (пропозиції) до порядку денного Загальних зборів вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

4.14.        Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.  Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

4.15.        Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками п’ять або більше відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

4.16.        Товариство не пізніше ніж за десять днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

4.17.        Наглядова рада має забезпечити акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Такі документи за запитом акціонера можуть надаватися для ознайомлення в електронній формі. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

4.18.        Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

 1. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.

5.1.            Для вирішення нагальних питань, віднесених до компетенції Загальних зборів на Товаристві проводяться позачергові Загальні збори.

5.2.            Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою:

1)        з власної ініціативи;

2)        на вимогу Генерального директора – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3)        на вимогу Ревізійної комісії;

4)        на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками десяти і більше відсотків простих акцій Товариства;

5)        в інших випадках, встановлених законом.

5.3.            Вимога про скликання позачергових Загальних зборів, складена у відповідності до вимог чинного законодавства, подається до Наглядової ради в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

5.4.            Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом десяти днів з моменту надходження до Товариства вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

5.5.            Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

1)        якщо вимога подана акціонерами, які на дату подання вимоги не є власниками десяти і більше відсотків простих акцій Товариства;

2)        неповноти даних, передбачених у п. 5.3. цього Положення.

5.6.            Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено до суду.

5.7.            Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, на протязі трьох днів з моменту його прийняття.

5.8.            Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

5.9.            Позачергові Загальні збори акціонерного Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

5.10.        Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний (який не може включати питання обрання членів Наглядової ради) не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

6.1.            Загальні збори проводяться в місці і на дату зазначені в повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

6.2.            Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

6.3.            Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

6.4.            Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

6.5.            Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

6.6.            Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

6.7.            Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави, за винятком наступних випадків:

1)             Посадові особи Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

2)             Представником акціонера-фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера-держави – уповноважена особа органу, що здійснює управління державною часткою у статутному капіталі Товариства.

6.8.            Участь представника акціонера на Загальних зборах посвідчується довіреністю. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

6.9.            Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

6.10.         Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

6.11.        Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії Товариства. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

6.12.        Повноваження реєстраційної комісії Товариства за рішенням Наглядової ради можуть передаватися Зберігачу / Депозитарію згідно договору. У такому разі головою реєстраційної комісії Товариства є представник Зберігача / Депозитарію.

6.13.        Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

6.14.        Мотивоване рішення реєстраційної комісії Товариства про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії Товариства, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

6.15.        Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

6.16.        Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

6.17.        При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов’язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів. При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

6.18.        Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням для проведення Загальних зборів.

6.19.        У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

6.20.        Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

6.21.        Право голосу на Загальних зборах мають акціонери, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

6.22.        Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається якщо за нього проголосували більш як п’ятдесят відсотків акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків визначених у п. 6.24. Положення.

6.23.        Рішення Загальних зборів Товариства з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 22 пункту 3.1. Положення, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

6.24.        Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.

6.25.        Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

6.26.        У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв’язку із неможливістю чітко визначити з нього волевиявлення акціонера.

6.27.        У разі якщо в бюлетені для кумулятивного голосування акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утрималися».

6.28.        Обраними до складу відповідного органу, вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів.

6.29.        У разі, якщо за підсумками голосування кандидати набрали рівну кількість голосів, що не дає змогу визначити, хто з цих осіб має бути остаточно обраний до складу відповідного органу (тобто, у разі включення кандидатів з рівною кількістю голосів до складу органу, що обирається, буде перевищена гранична чисельність цього органу), перевага надається тому кандидату (кандидатам), що був висунутий акціонером, що має меншу кількість акцій на дату проведення Загальних зборів.

6.30.        Голосування на Загальних зборах Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Якщо кількість акціонерів Товариства на дату складення переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах, становитиме сто осіб і менше, використання бюлетенів для голосування не є обов’язковим. Порядок голосування в цьому разі визначається за рішенням Наглядової ради.

6.31.        Не зважаючи на кількість акціонерів, при голосуванні з питань: злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; вчинення Товариством значного правочину, зміну розміру статутного капіталу – використання бюлетенів для голосування є обов’язковим.

6.32.        Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

1) повне найменування акціонерного товариства;

2) дату і час проведення загальних зборів;

3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи “за”, “проти”, “утримався”);

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім’я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату і час проведення Загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

6.33.        Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою (а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають) не пізніше ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Положенням, – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному у п. 4.17. Положення.

6.34.        Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

1)             якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством (або акціонерами, що скликають Загальні збори) зразка;

2)             на бюлетені відсутній підпис акціонера (його представника).

6.35.        Бюлетені, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом та чинним законодавством, не враховуються під час підрахунку голосів.

6.36.        Голоси акціонера при проведенні підрахунку голосування не враховуються у випадках:

1)             у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування;

2)             у разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому при здійсненні кумулятивного голосування;

3)             якщо з інших причин неможливо встановити характер волевиявлення акціонера.

6.37.        У разі якщо акціонер, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися із заявою до голови Лічильної комісії з проханням видати йому інший бюлетень. Голова Лічильної комісії видає інший бюлетень тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в журналі обліку учасників Загальних зборів навпроти прізвища акціонера і розписується. Виправлення в бюлетені не допускаються.

6.38.        Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

6.39.        Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися Депозитарію, який веде облік прав власності на акції Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

6.40.        Лічильна комісія складається не менше ніж з трьох осіб. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

6.41.        За підсумками голосування складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія.

6.42.        У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

1)             повне найменування Товариства;

2)             дата і місце проведення Загальних зборів;

3)             перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;

4)             рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

6.43.        Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

6.44.        Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, шляхом надсилання письмових повідомлень засобами поштового зв’язку.

6.45.        Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

6.46.        Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов’язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

 1. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1.            Протокол Загальних зборів – це документ письмової форми, який відображає хід Загальних зборів, голосування з питань порядку денного та прийняті рішення.

7.2.            Протокол Загальних зборів складається у письмовій формі протягом десяти календарних днів з моменту закриття Загальних зборів.

7.3.            До протоколу Загальних зборів обов’язково заносяться відомості про:

1)             дату, час і місце проведення Загальних зборів.

2)             дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

3)             загальну кількість осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

4)             загальну кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).

5)             кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання).

6)             головуючого та секретаря Загальних зборів.

7)             склад Лічильної комісії.

8)             порядок денний Загальних зборів.

9)             основні тези виступів.

10)         порядок голосування на Загальних зборах.

11)         підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

7.4.            Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

7.5.            Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Генерального директора.

 1. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1.            У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства, інших актів законодавства, Статуту та цього Положення, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.            Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними Зборами Товариства.

9.2.            Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення можуть бути внесені на розгляд Загальним зборам Наглядовою радою Товариства або акціонерами, які сукупно володіють не менше ніж десятьма відсотками акцій Товариства. Зміни та доповнення до Положення набувають чинності після їх затвердження Загальними Зборами Товариства.

9.3.            Всі питання, які не врегульовані Статутом Товариства, Положенням і внутрішніми документами Товариства, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Голова Зборів                                               ______________                    / _______________ /

Секретар Зборів                                           ______________                    / _______________ /

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!