Національний автомобільний перевізник 

ПРО ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ ТОВАРИСТВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням чергових Загальних

Зборів акціонерів

ЗАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» Протокол №  19   від  «18» квітня 2011 року

Додаток __

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ
З ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ТОВАРИСТВО
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Київська виробнича компанія «Рапід»

2011 р

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення розроблене відповідно до вимог ст. 78, п. 25.1, п. 26.2 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-УІ, статуту ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» та визначає обсяг і порядок розкриття акціонерам Товариства інформації про діяльність Товариства, а також відповідальність за порушення норм, встановлених цим Положенням.

1.1.Терміни

У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

Товариство — Публічне акціонерне товариство «Київська виробнича компанія «Рапід».

Веб-сторінка Товариства- сторінка Товариства в мережі Інтернет (________________)

Відповідальна особа –______________________________________.

1.2.    Мета та завдання

Метою цього Положення є визначення порядку розкриття акціонерам Товариства інформації про діяльність Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства щодо збереження та захисту конфіденційної інформації Товариства.

1.3.    Сфера дії документу

1.3.1. Це Положення є обов’язковим до виконання всіма працівниками та структурними підрозділами Товариства, а також акціонерами Товариства в процесі реалізації свого права на інформацію про діяльність Товариства.

1.3.2.Це Положення застосовується як додаткове та не обмежує вимоги стосовно:

–        розкриття інформації на фондовому ринку згідно чинного законодавства України;

–        оприлюднення інформації, що підлягає опублікуванню згідно нормативно-правових актів ДКЦПФР;

–        подачі звітності та надання іншої інформації про діяльність Товариства іншим органам державної влади та місцевого самоврядування;

–        збереження, захисту, порядку використання та розкриття Конфіденційної інформації згідно нормативних документів Товариства.

1.4.Законодавство

Це Положення розроблено відповідно до:

–        Закону України «Про акціонерні товариства»;

–        Статуту ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід»;

–        Внутрішніх нормативних документів Товариства.

  1. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ АКЦІОНЕРАМТОВАРИСТВА

2.1. Обсяг інформації, що підлягає розкриттю акціонерам Товариства та способи її      розкриття.

2.1.1. На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних Документів:

2.1.1.1. Статут Товариства, зміни до Статуту Товариства, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;

2.1.1.2. Внутрішні положення документи Товариства та зміни до них;

2.1.1.3.      Протоколи Загальних Зборів акціонерів Товариства;

2.1.1.4.      Висновки Ревізійної комісії Товариства;

2.1.1.5.      Матеріали, які надаються акціонерам Товариства для ознайомлення під час підготовки до Загальних Зборів;

2.1.2.      З метою забезпечення реалізації прав акціонерів на інформацію, а також оперативності її отримання акціонерами Товариство використовує такі засоби інформування:

а) інформування через мережу Інтернет шляхом розміщення інформації на Веб-сторінці Товариства;

б)  надання інформації в паперовому вигляді на письмовий запит акціонера в порядку та на умовах, визначених цим Положенням;

в)    інші засоби публічного інформування (розміщення публікацій в засобах масової інформації, інформування під час публічних промов та подій, рекламних акцій тощо).

2.2.   Порядок розкриття інформації на Веб-сторінці Товариства

2.2.1. Документи, передбачені Законом України « Про акціонерні товариства»,розміщуються на Веб-сторінці Товариства, починаючи з моменту набуття чинності вимогами ст.ст. 77, 78 Закону «Про акціонерні товариства», але за період не більше ніж три останні роки.

2.2.2.         Для розкриття інформації в межах цього Положення на Веб-сторінці Товариства створюється спеціальна сторінка «Інформація до оприлюднення» (________________________________).

2.2.3.         Розміщення Документів на Веб-сторінці Товариства забезпечують:

а)    Відповідальна особа – в частині координації процесу взаємодії організаційних одиниць Товариства при розміщенні інформації, що підлягає розкриттю, на Веб-сторінці Товариства;

б)    відділ ІТ систем – в частині розміщення в електронному форматі Документів на Веб-сторінці.

2.2.4.         Протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання Документа від ___________ відділ, Відповідальна особа перевіряє його та, у випадку відсутності зауважень, направляє до відділу  ІТ систем.

2.2.5.         У випадку виявлення зауважень щодо Документа, Відповідальна особа доводить їх до відома ______________________ відділ.

2.2.6.         ________________ відділ протягом 2 (двох) робочих днів зобов’язаний виправити виявлені недоліки або вчинити інші дії щодо оформлення документу.

2.2.7.         ________________________ відділ протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання Документа забезпечує відповідність його оформлення та надсилає Документ відділу  ІТ систем.

2.2.8.         Відділ ІТ систем протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання Документа забезпечує його розміщення в електронному форматі на Веб-сторінці Товариства.

2.3. Порядок розкриття акціонерам Товариства інформації шляхом  ознайомлення у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням

2.3.1.      Акціонери Товариства для отримання копій Документів або для ознайомлення з копіями Документів в приміщенні Товариства направляють письмовий запит (далі-Запит) до Товариства за його місцезнаходженням.

2.3.2.      Запит повинен містити:

а)     відомості про особу акціонера Товариства, кількість та тип належних йому акцій;

б)     перелік запитуваних Документів із обов’язковим зазначенням:

–      – реквізитів кожного Документа: дати, номеру, органу(особи), що видав;

– конкретного обсягу інформації, необхідної акціонеру Товариства, по кожному Документу, що запитується;

– мету ознайомлення з Документами.

в)      спосіб отримання доступу до Документів: шляхом ознайомлення у приміщенні Товариства
за його Місцезнаходженням;

г)      контактний телефон для зв’язку з акціонером Товариства, адреса електронної пошти та поштова адреса для
листування;

д)     зобов’язання про нерозголошення відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, третім
особам;

е)      дату та підпис акціонера Товариства (фізичної особи або уповноваженого представника юридичної
особи).Запит акціонера Товариства – юридичної особи оформлюється на фірмовому бланку юридичної особи
та містити відбиток печатки.

У додатку до Запиту акціонер зобов’язаний надати копію документу, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства із зазначенням кількості та типу належних акцій, засвідченого зберігачем або нотаріально.

У випадку бажання акціонера ознайомитись з копіями Документів у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням, він повинен зазначити у запиті про день та час прибуття до Товариства. Визначений акціонером день для ознайомлення з запитуваними Документами має бути робочим та призначеним не раніше, ніж через 5 (п»ять ) робочих днів з дати надходження Запиту до Товариства.

2.3.3.Якщо Документи, зазначені в Запиті, розміщено на Веб-сторінці Товариства, вони надаються акціонеру у вигляді роздрукованих копій, які посвідчуються Відповідальною особою Товариства у встановленому порядку.

2.3.4.         Щодо Документів, які не розміщено на Веб-сторінці Товариства, Відповідальна особа після отримання Запиту реєструє його та упродовж одного робочого дня надсилає відповідним підрозділам вимогу про надання Документів згідно отриманого Запиту акціонера Товариства.

Відповідний підрозділ протягом 5-го (п»яти ) робочих днів з дати надходження вимоги надає Відповідальній особі копії відповідних Документів, які Відповідальна особа посвідчує у встановленому порядку.

2.3.5.      Після отримання Документів від відповідних підрозділів Відповідальна особа:

а)    у випадку ознайомлення з копіями Документів у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням надає акціонеру Товариства копії запитуваних Документів у вказані ним в Запиті день та час;

2.3.6.      У випадку ознайомлення з копіями Документів за місцезнаходженням Товариства акціонер повинен з’явитись до Товариства у вказаний ним в Запиті робочий день та час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку Товариства.

Відповідальна особа забезпечує ознайомлення акціонера Товариства із засвідченими копіями Документів.

2.3.7.      Факт ознайомлення акціонера Товариства з Документами підтверджується підписом акціонера Товариства (уповноваженого представника акціонера Товариства-юридичної особи) на копії цих Документів або листі-відповіді із зазначенням дати ознайомлення.

Копії Документів після ознайомлення з ними акціонера підлягають поверненню Відповідальній особі

2.3.8.Якщо акціонер не прибув до Товариства для ознайомлення з копіями Документів у зазначений ним у Запиті день та час,то для ознайомлення з копіями Документів у інший час акціонер повинен подати новий Запит.

2.3.9.Відповідальна особа вправі прийняти рішення про надання витягів з Документів відповідно до конкретного обсягу інформації, запитаного акціонером Товариства.

2.3.10.Строк надання акціонеру Товариства Документів не повинен перевищувати:

а)    шляхом ознайомлення у приміщенні Товариства за його Місцезнаходженням – 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Запиту за умови, що акціонер з’явився для ознайомлення у вказаний ним в Запиті робочий день та час.

2.3.11.   У випадку наявності об’єктивних причин, в тому числі з огляду на великий обсяг запитуваних Документів, зберігання Документів не за місцезнаходженням Товариства, наявності в запитуваних Документах конфіденційної інформації тощо, з метою забезпечення права акціонера на отримання повної, достовірної інформації, строки надання Документів, зазначені в цьому Положенні вище, можуть бути подовжені, про що Відповідальна особа повідомляє акціонера, в тому числі у день його прибуття до Товариства для ознайомлення з копіями Документів.

2.3.12.   Строк надання копій Документів подовжується до надання акціонером доказів повної сплати вартості витрат на виготовлення копій Документів та витрат, пов’язаних з пересиланням Документів поштою

2.4.    Особливості надання акціонерам Товариства Документів, які містять конфіденційну інформацію.

2.4.1.У випадку, якщо Запит стосується Документів, що містять конфіденційну інформацію, Відповідальна особа самостійно визначає ознаки наявності в запитуваних Документах інформації, що становить конфіденційну інформацію.

2.4.2. Конфіденційна інформація розкривається за рішенням Генерального директора Товариства.

2.5.  Підстави для відмови в розкритті інформації акціонерам Товариства

2.5.1.Підставами для відмови в розкритті інформації акціонерам Товариства є:

1.відсутність або невідповідність відомостей про особу акціонера, кількість та тип належних йому акцій відомостям, що містяться в реєстрі Товариства;

2.невідповідність Запиту за формою та змістом вимогам п. 2.3.2 цього Положення;

3.наявність в Документі, що запитується акціонером Товариства, відомостей, що містять конфіденційну інформацію, за відсутності підстав розкриття конфіденційної інформації.

  1. відсутність згоди особи на розкриття відомостей про неї, якщо Документ, що запитується акціонером Товариства, містить інформацію про таку особу.
  2. інші підстави, передбачені законодавством та нормативними документами Товариства.

2.5.2.Відповідальна особа направляє письмове повідомлення акціонеру Товариства про відмову в розкритті інформації за наявності підстав, передбачених п. 2.5.1.цього Положення.

  1. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА СТЯГНЕННЯ ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ АКЦІОНЕРАМ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ

3.1.  За надання акціонерам копій Документів встановлюється плата у розмірі вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів поштою, та визначається з врахуванням ціни закупівлі Товариством відповідних матеріалів, чинних тарифів на поштові послуги та інше.

3.2.  Плата сплачується акціонерами на платіжні реквізити Товариства на підставі рахунку, наданого акціонерам Відповідальною особою.

Відповідальність за визначення розміру плати та стягнення плати за надання акціонерам копій документів покладається на Відповідальну особу.

3.3. Товариство не надає акціонеру копії Документів до моменту надання доказів повної сплати вартості витрат, вказаних в п.3.1 цього розділу.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОТРИМАННЯ ПОЛОЖЕННЯ

Керівники організаційних одиниць та працівники Товариства, відділу IT систем, відповідальна особа,  несуть персональну відповідальність за належне дотримання цього Положення відповідно до норм чинного законодавства.

Голова зборів   _____________________________/__________________/

Секретар зборів____________________________/__________________/

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!