National automobile carrier 

Звіт про управління ПАТ “КВК “РАПІД” (2020 рік)

Звіт керівництва (звіт про управління)
Публічного акціонерного товариства
«Київська виробнича компанія «Рапід»
(надалі – емітент/Товариство)
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року

 

 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Діяльність Товариства зосереджена на оптимізації внутрішніх процесів, підвищенні якості технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів,  розширенню парку вантажного автомобільного транспорту.

 1. Інформація про розвиток емітента.

Публічне  акціонерне товариство «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД» (скорочено – ПАТ «КВК «РАПІД») створено у формі публічного акціонерного товариства згідно з Законом України «Про акціонерні товариства».

Метою діяльності ПАТ «КВК «РАПІД» є здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Вищим органом Товариства.

Основними напрямками діяльності Товариства в 2020 році були:

 • Вантажний автомобільний транспорт;
 • Складське господарство;
 • Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
 • Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

За 2020 рік доходи ПАТ «КВК «Рапід» (без ПДВ) склали 160579,0 тис. грн. та сформовані в основному за рахунок:

 • діяльності автомобільного вантажного транспорту 127193,2 тис. грн.,
 • здавання в оренду власного нерухомого майна 14614,0 тис. грн.,
 • складське господарство – 6702,7 тис. грн.;
 • Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 5323,4 тис. грн.;
 • реалізації необоротних активів – 1366,0 тис.грн.
 • реалізації іноземної валюти та курсової різниці – 3227,0 тис. грн.;
 • інші доходи – 2152,7 тис. грн.

 

 З  метою збільшення  обсягу доходу  ведеться  постійна  робота  по   вивченню можливостей  щодо оновлення транспортних засобів.

 1. Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов’язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiя про:

а) завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування:

Товариство не укладало деривативів та не вчиняло правочинів, що до похідних цінних паперів;

б) завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування:

Товариство постійно контролює можливі кредитні ризики, систематично здійснює моніторинг статусу ліквідності та стану грошових потоків.

в) схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв:

Основнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства: 1.Нестабiльнiсть дiючого податкового законодавства; 2.Загальна економiчна криза; 3. Зростання цiн на пальне. Також важливим фактором є: – iнфляцiйнi процеси в економiцi, – неплатоспроможнiсть покупцiв у зв’зку з загальним економiчним спадом.Основнi ризики включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик.

 1. Звiт про корпоративне управлiння.

1) Посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент:

Власний кодекс корпоративного управління на ПАТ «КВК «РАПІД» не затверджувався.

б) кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати. Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати:

Немає.

в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги:

Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi чинним законодавством вимоги немає.

2) про вiдхилення емiтента вiд положень кодексу корпоративного управлiння:

Немає, оскільки власний кодекс корпоративного управління на ПАТ «КВК «РАПІД» не затверджувався.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) .

В  зв’язку з проведенням  заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби   (COVID-19),  в 2020  році чергові річні загальні збори акціонерів   ПАТ  « КВК « Рапід» не відбулися. Позачергових зборів в 2020р.теж не було.

Нижче наведена інформація про  останні чергові річні загальні збори , які відбулися  19.04.2019р.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
Х
Дата проведення 19.04.2019
Кворум зборів** 99,46 %
Опис Протягом звітного періоду Товариством були проведені лише річні загальні збори, які відбулись 19.04.2019 року та мали кворум  99,46 % з наступним порядком денним та прийнятими рішеннями:

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1.1. Прийняте рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 працівників Товариства: Голова лічильної комісії Старенчук Олексій Якович (акціонер Товариства) та члени  лічильної комісії Васильєва Світлана Андріївна (за довіреністю) та Литвиненко Галина Миколаївна (за довіреністю).1.2.ьВстановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.

2.1 Прийняте рішення: Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Мітченко М.І., секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства –  Василенко Т.П.

3.Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.

3.1Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів Товариства. При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок: доповіді – до 15 хвилин; виступи – до 5хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин. Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.

За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного. Голосування з усіх питань Порядку денного проводиться за принципом: одна  проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування. По всіх питаннях Порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.

4.Звіт Дирекції за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження основних напрямків діяльності  на 2019 рік.

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, заходи за результатами його розгляду, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік .

4.2. Визнати роботу Дирекції за наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства, затвердження заходів за результатами його розгляду 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення:

5.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2018 рік .

5.2. Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною.

6.Про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення:

6.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2018 рік .

6.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною.

7.Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

7.1 Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

8.Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8.1 Прийняте рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та визнати роботу зовнішнього аудиту задовільною .

9.Про розподіл прибутку та збитків Товариства  за підсумками 2018 року, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

9.1 Прийняте рішення:Затвердити «Розподіл прибутку товариства» за підсумками 2018 р. та виплатити дивіденди в розмірі  2 грн.00 коп. на 1 акцію .

10. Про затвердження «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

10.1 Прийняте рішення: Затвердити «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

11. Про затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується  на підписання цих контрактів.

Прийняте рішення:

11.1. Затвердити умови контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства ;

11.2. Обрати особою, яка уповноважується  на підписання цих контрактів Генерального директора ПАТ «КВК» Рапід» Гриненко В.І.

12. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.1  Прийняте рішення:  В зв’язку з тим, що Положення про винагороду Товариства Загальні збори акціонерів Товариства не затверджували, винагорода членам Наглядової ради не нараховувалась, прийнято рішення не затверджувати звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

13. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства.

Прийняте рішення:

13.1. В зв’язку з тим, що Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства не затверджувались, внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства не є доцільним.

13.2. Не вносити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства.

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Прийняте рішення:

14.1 Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рiшення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв, зокрема правочини наступного характеру: договорiв на придбання паливно-мастильних матерiалiв, запасних частин; кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; договорiв застави споруд, будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо пов’язаних з укладанням кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; угоди пов’язанi з забезпеченням виконання за кредитними угодами, договорами фiнансового лiзингу, договори застави майна; угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди) надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); та за якими Товариство виступатиме будь-якою iз сторiн .

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори Х
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (зазначити)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Х
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками Х

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування) Х
Підняттям рук
Інше (зазначити)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація Х
Додатковий випуск акцій Х
Унесення змін до статуту Х
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства Х
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства Х
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради Х
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу Х
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) Х
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді Х
Інше (зазначити) Позачергові збори у звітньому періоді не скликались та не проводились

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ___Ні__

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Позачергові збори у звітньому періоді не скликались та не проводились.

 

Так* Ні*
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити) Позачергові збори у звітньому періоді не скликались

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення – Позачергові збори у звітньому періоді не скликались

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення – Позачергові збори у звітньому періоді не скликались .

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Кількість осіб
Членів наглядової ради – акціонерів 5
Членів наглядової ради – представників акціонерів 0
Членів наглядової ради – незалежних директорів 0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

Так* Ні*
З питань аудиту Х
З питань призначень Х
З винагород Х
Інші (зазначити)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради –  Комітетів не створено.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Незалежний член
Так* Ні*
Мiтченко Марiя Iванiвна Голова Наглядової ради Х
Василенко Тетяна Петрiвна Член  Наглядової ради  Х
Манащенко Олексiй Кирилович Член  Наглядової ради Х
Олiйник Валерiй Анатолiйович Член  Наглядової ради Х
Яковенко Анатолiй Петрович Член  Наглядової ради Х

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так* Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі Х
Знання у сфері фінансів і менеджменту Х
Особисті якості (чесність, відповідальність) Х
Відсутність конфлікту інтересів Х
Граничний вік Х
Відсутні будь-які вимоги Х
Інші (зазначити) 1)Члени Наглядової ради обираються з числа дiєздатних акцiонерiв; 2) Член наглядової ради не може бути одночасно членом iншого органу Товариства

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так* Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками Х
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) Х
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена Х
Інше (зазначити)

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так* Ні*
Винагорода є фіксованою сумою Х
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій Х
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства Х
Члени наглядової ради не отримують винагороди Х
Інші (зазначити)

Інформація про виконавчий орган (одноосібний виконавчий орган)

Склад виконавчого органу Функціональні обов’язки
Генеральний директор

Hrynenko Volodymyr Ivanovych

Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства, несе відповідальність за ефективність його  роботи згідно з принципами, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів  відповідно до вимог законодавства. За підсумками календарного року Генеральний директор звітує перед черговими Загальними зборами акціонерів про проведену роботу.
Опис Повноваження: без довiреностi представляє iнтереси Товариства та дiє вiд його iменi; пiдписує довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту; забезпечує розробку концепцiї цiнової та тарифної полiтики щодо послуг, якi надаються Товариством; забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; вiд iменi Товариства укладає та пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього та органiзовує його виконання; затверджує, штатний розклад та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; в межах своєї компетенцiї видає накази i розпорядження, надає доручення та вказiвки, обов’язковi для виконання працiвниками Товариства; укладає угоди та вчиняє правочини вiд iменi Товариства, необхiднiсть яких покликана iнтересами Товариства та акцiонерiв Товариства, а також здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства; контролює додержання вимог законодавства працiвниками Товариства; розглядає заяви працiвникiв про прийом на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв, надання їм вiдпусток, iншi документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi; визначає умови працi i умови оплати працi осiб, якi працюють на умовах договору пiдряду, iнших цивiльно-правових договорiв, за винятком випадкiв, коли умови працi вiдповiдно до Статуту визначаються iншими органами Товариства; самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений законом розмiр, встановлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження; списує з балансу Товариства основнi засоби та iнших необоротнi активи, непридатнi для подальшого використання, морально застарiлi, фiзично зношенi, пошкодженi внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклi внаслiдок крадiжок або виявленi у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства; розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв; виписує векселя в оплату товарiв, робiт, послуг поставлених Товариству; затверджує номенклатуру Товариства; вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, необхiднi для досягнення статутних цiлей. Обов.язки: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрiшнього регулювання Товариством. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради, у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть; дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй Генерального директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв – Генеральний директор ПАТ “КВК “Рапiд” .

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? Так, створено ревізійну комісію.

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3(три) особи;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? – 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової  ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) .Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) .Так.

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): а)Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю про товариство.

б)Положення про винагороду членів Наглядової ради.

 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Так Так Ні Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) вiдсутнє

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Вiдсутнє

 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

N з/п Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 Hrynenko Volodymyr Ivanovych  86.01%

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Обмежень щодо прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на Загальних зборах Товариства немає.

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

Члени Наглядової ради Товариства обираються загальними зборами акціонерів в кількості 5 осіб терміном на 3 роки шляхом кумулятивного голосування. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Додаткові підстави для припинення повноважень членів Наглядової ради встановлюються положенням про Наглядову раду. Рішення Загальних Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради, також припиняються без рішення загальних зборів акціонерів у випадках: фізичної неможливості виконання обов’язків; визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім; набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає виконання ним обов’язків члена Наглядової ради Товариства; в разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо діючим законодавством України виключається можливість виконання такою особою обов’язків члена Наглядової ради Товариства. У таких випадках повноваження члена Наглядової ради вважаються припиненими з дати надходження відповідної документально підтвердженої інформації до Товариства.

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування строком на 7 років і виконує свої повноваження на підставі трудового договору з Товариством. Від імені Товариства такий договір  підписує Голова Наглядової ради. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради, Ревізійної комісії чи іншого органу Товариства.  Рішення про припинення повноважень (дострокове припинення повноважень) приймається Загальними зборами Товариства. Припинення повноважень Генерального директора може відбуватися як за ініціативою Наглядової ради так і за ініціативою Генерального директора, в порядку визначеному трудовим законодавством України.

Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки і діє у складі 3 (трьох) осіб. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа акціонерів Товариства, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Члени Ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов’язків з моменту затвердження повного складу Ревізійної комісії рішенням Загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього складу Ревізійної комісії припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього складу Ревізійної комісії і окреме рішення Загальними зборами у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатись до порядку денного Загальних зборів

У 2020 році додаткових винагород або компенсацій, крім прямо передбачених чинним законодавством, у разі звільнення посадових осіб Товариства, не передбачено та не виплачувалось.

9) повноваження посадових осіб емітента:

Щодо Наглядової ради:

До компетенції Наглядової ради, належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора;

3) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;

4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

 • затвердження ринкової вартості майна Товариства;

7) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди;

8) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

9) обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах;

 • обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 • визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
 • визначення дати складання переліку акціонерів: а) які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, б) які мають право на участь у Загальних зборах;
 • вирішення питань про участь Товариства в об’єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб;
 • вирішення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 • прийняття рішення про вчинення значних правочинів;
 • визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 • прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг;
 • прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов відповідних договорів, встановлення розміру оплати їх послуг;
 • надсилання акціонерам Товариства пропозицій про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка є власником контрольного пакета акцій Товариства;
 • затвердження річних звітів, які подають Генеральний директор та Ревізійна комісія;
 • внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків;
 • прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах;
 • виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами.

 

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів.

 

Щодо Генерального директора:

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Зокрема до компетенції Генерального директора належить:

1) Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження  квартальних, піврічних та річних  фінансових планів.

2) Затвердження річного бюджету Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних бюджетів Товариства;

3) Складання та надання на погодження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

4) Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;

5) Організаційно-технічне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.

6) Здійснення формування фондів, необхідних для ведення Товариством діяльності;

7) Прийняття рішення про відкриття (створення) та припинення діяльності (ліквідацію) структурних підрозділів Товариства, визначення напрямків їх діяльності.

8) Затвердження внутрішніх документів Товариством, функції та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

9) Щоквартальна підготовка звітів Генерального директора для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, фінансовогоплану, планів капіталізації та капітальних вкладень;

10) Визначення організаційної структури Товариства;

11) Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства;

12) Керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;

13) Прийняття рішення, в межах затвердженого Загальними зборами ліміту повноважень Генерального директора , щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;

14) Прийняття рішення, в межах затвердженого Загальними зборами ліміту повноважень Генерального директора, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами;

15) Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;

16) Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

17) Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;

18) Без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії. підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

19) Представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

20) Видавати від імені Товариства довіреності та зобов’язання;

21) Наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;

22) В межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;

23) Встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;

24) Підписувати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій членів Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;

25) Підписувати Колективний договір;

26) Вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

27) Приймати участь в Загальних зборах;

28) Затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;

29) Заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;

30) Розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Генерального директора Товариства;

31) Вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

32) Виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов’язані з діяльністю Товариства;

33) вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління та контролю Товариства. Повноваження, що не є виключною компетенцією Наглядової ради, можуть бути передані Наглядовою радою до компетенції Генерального директора Товариства. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

 

Щодо Ревізійної комісії:

Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, філій та представництв проводяться за рішенням Загальних зборів, Генерального директора, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів Товариства. Про результати

перевірок, які проводилися за ініціативою Генерального директора, Ревізійна комісія інформує Наглядову раду та звітує про таку перевірку на найближчих Загальних зборах. Члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов’язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від посадових осіб та працівників Товариства. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. Ревізійна комісія має право організовувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання Загальних зборів у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та подавати до Наглядової ради вимогу про скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії в установлених випадках присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Генеральний директор _________________________ /Гриненко В.І./
Головний   бухгалтер __________________________ /Лебединець Н.І./

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!