National automobile carrier 

Річний звіт емітента за 2012 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Гриненко В.I.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2013
(дата)
 
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
 
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента  
Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД”  
1.2. Організаційно-правова форма емітента  
Публічне акціонерне товариство  
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  
05475156  
1.4. Місцезнаходження емітента  
Дарницький, 02099, Київ, Зрошувальна, 7  
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  
(044) 566-20-97 (044) 566-84-00  
1.6. Електронна поштова адреса емітента  
mitchenko@rapid.com.ua  
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2013
  (дата)
 
2.2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 83(1587)   30.04.2013
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
 
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці https://rapid.com.ua/godovoy-otchet-2012.html в мережі Інтернет 30.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств  
е) інформація про рейтингове агентство  
є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов’язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
29. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)  
30. Примітки Iнформацiя, якої немає в рiчному звiтi, вiдсутня у зв’язку з тим, що: Протягом звiтного перiоду товариство лiцензiй та дозволи на окремi види дiяльностi не отримувало. Товариство не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств. ПАТ послугами рейтингового агентства не користується: в статутному капiталi товариства державна частка вiдсутня, стратегiчне значення для економiки i безпеки держави товариство не представляє,”домiнуюче”становище не займає. У зв`язку з тим, що емiтент – акцiонерне товариство, пункт “Iнформацiя про органи управлiння емiтента” не заповнюється. Борговi, iпотечнi, похiднi, сертифiкати ФОН та iншi цiннi папери не випускалися, на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не розмiщувались; фактiв лiстингу/делiстингу на фондових бiржах в звiтному перiодi не було; додаткова емiсiя не проводилась. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, тому що акцiї Товариства iснують в бездокументарнiй формi. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi i дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менш нiж 5 млн. грн.. Облiкова полiтика: у 2012 роцi Товариство складає попередню фiнансову звiтнiсть по МСФО. Рiчна фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв звiтностi. Емiтент не здiйснював випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД”
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ “КВК “РАПIД”
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
02099
3.1.5. Область, район
Дарницький
3.1.6. Населений пункт
Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
Зрошувальна, 7
 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
Серiя А01 № 345785
3.2.2. Дата державної реєстрації
05.04.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Дарницька районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
1000000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
1000000.00
 
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ “Конверсбанк”
3.3.2. МФО банку
339339
3.3.3. Поточний рахунок
260000942501
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  
ПАТ “Конверсбанк”  
3.3.5. МФО банку  
339339  
3.3.6. Поточний рахунок  
260000942501  
 
3.4. Основні види діяльності
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт
52.10 Складське господарство
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Гриненко Володимир Iванович CO 628586 27.03.2001 Печерським РУГУ МВС України м. Києва 85.130000000000
Мiтченко Марiя Iванiвна СН 780797 10.02.1998 Броварським МВГУ МВС України Київської обл. 0.010000000000
Ващук Олексiй Григорович   0.000000000000
Бєлан Анатолiй Iванович СН 138631 02.07.1996 Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi 0.018000000000
Богдан Анатолiй Григорович   0.000000000000
Василенко Тетяна Петрiвна СН 243050 05.07.1996 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва 0.010000000000
Губарець Станiслав Антонович   0.000000000000
Сабар Володимир Iванович   0.000000000000
Усього 85.168000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

У звiтному перiодi середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв склала 318 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв склала 5 осiб. Працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу – 0 особи. Фонд оплати працi за 2012 рiк склав 15823.80 тис.грн. Вiдносно попереднього року сереньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв збiльшилась. Фонд оплати працi за звiтний перiод збiльшився на 1724.8 тис.грн. , у звязку зi збiльшенням чисельностi штатних працiвникiв. З працiвниками Товариства укладається Колективний договiр. Колективним договором, зокрема, передбачене наступне: 1. Визначений перелiк посад та професiй працiвникiв Товариства, яким встановлюється ненормований робочий день та щорiчна додаткова вiдпустка за особливий характер роботи. 2. Визначений перелiк працiвникiв, що мають право на щорiчну додаткову вiдпустку за шкiдливi i важкi умови працi та особливий характер роботи. 3. Затверджений перелiк нагород та заохочень. Протягом 2012 року пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв не проводилось.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гриненко Володимир Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 628586 27.03.2001 Печерським РУГУ МВС України м. Києва
6.1.4. Рік народження**
1947
6.1.5. Освіта**
 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
36
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попередня посада – Генеральний директор ЗАТ «КВК «Рапiд» з 01.10.1993 року по 18.04.2011 року.
6.1.8. Опис
Загальний стаж роботи – 47 рокiв. Стаж керiвної роботи 36 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди за 2012 рiк – згiдно штатного розкладу. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18 квiтня 2011 року (Протокол №19) в зв’язку з прийнятим рiшенням про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства», змiну кiлькiсного складу органiв Товариства, призначено на посаду Генерального директора строком на 7 рокiв. Повноваження: без довiреностi представляє iнтереси Товариства та дiє вiд його iменi; пiдписує довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту; забезпечує розробку концепцiї цiнової та тарифної полiтики щодо послуг, якi надаються Товариством; забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; вiд iменi Товариства укладає та пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього та органiзовує його виконання; затверджує, штатний розклад та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; в межах своєї компетенцiї видає накази i розпорядження, надає доручення та вказiвки, обов’язковi для виконання працiвниками Товариства; укладає угоди та вчиняє правочини вiд iменi Товариства, необхiднiсть яких покликана iнтересами Товариства та акцiонерiв Товариства, а також здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства; контролює додержання вимог законодавства працiвниками Товариства; розглядає заяви працiвникiв про прийом на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв, надання їм вiдпусток, iншi документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi; визначає умови працi i умови оплати працi осiб, якi працюють на умовах договору пiдряду, iнших цивiльно-правових договорiв, за винятком випадкiв, коли умови працi вiдповiдно до Статуту визначаються iншими органами Товариства; самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений законом розмiр, встановлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження; списує з балансу Товариства основнi засоби та iнших необоротнi активи, непридатнi для подальшого використання, морально застарiлi, фiзично зношенi, пошкодженi внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклi внаслiдок крадiжок або виявленi у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства; розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв; виписує векселя в оплату товарiв, робiт, послуг поставлених Товариству; затверджує номенклатуру Товариства; вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, необхiднi для досягнення статутних цiлей. Обов,язки: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрiшнього регулювання Товариством. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради, у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть; дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй Генерального директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiтченко Марiя Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 780797 10.02.1998 Броварським МВГУ МВС України Київської обл.
6.1.4. Рік народження**
1949
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
35
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник структурного пiдроздiлу ЗАТ «КВК «Рапiд» з 01.07.1994 року по 18.04.2011 року.
6.1.8. Опис
Загальний стаж роботи – 46 рокiв. Стаж керiвної роботи 35 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2012 роцi: не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18 квiтня 2011 року (Протокол №19) в зв’язку з прийнятим рiшенням про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства», змiну кiлькiсного складу органiв Товариства, призначено на посаду Голови Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Повноваження та обов’язки: органiзовує роботу Наглядової ради; скликає та проводить засiдання Наглядової ради; представляє Наглядову раду на Загальних Зборах Товариства; вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв; пiдписує документи вiд iменi Наглядової ради; органiзує ведення протоколу засiдань Наглядової ради; повiдомляє iншi органи Товариства та адресатiв про рiшення та висновки Наглядової ради; забезпечує зберiгання документiв Наглядової ради; виносить на розгляд Наглядової ради кандидатуру Корпоративного секретаря; пiдписує нову редакцiю Статуту Товариства, якщо Загальними зборами не визначена iнша особа.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Василенко Тетяна Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 243050 05.07.1996 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва.
6.1.4. Рік народження**
1949
6.1.5. Освіта**
сер.спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
24
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднi посади – начальник вiддiлу кадрiв ЗАТ «КВК «Рапiд» з 03.03.1980 року по 11.04.2007 року.
6.1.8. Опис
Загальний стаж роботи – 40 рокiв. Стаж керiвної роботи 24 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2012 роцi: не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18 квiтня 2011 року (Протокол №19) в зв’язку з прийнятим рiшенням про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства», змiну кiлькiсного складу органiв Товариства, призначено на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Повноваження: пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Генерального директора; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Генерального директора, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї, для реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про участь Товариства в об’єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України «Про акцiонернi товариства», в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах; виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами. Обов’язки: вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; вiдповiдає за дотримання прав акцiонерiв, що обумовленi в Статутi Товариства та законодавствi України; сприяє успiшнiй дiяльностi Товариства та залученню акцiонерiв пiд час нових емiсiй цiнних паперiв; вiдповiдає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до вiдома Загальних Зборiв Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевiрок у формi письмових звiтiв; вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Манащенко Олексiй Кирилович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 172465 05.10.1999 Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1949
6.1.5. Освіта**
середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Ради ЗАТ «КВК «Рапiд» з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року.
6.1.8. Опис
Загальний стаж роботи – 46 рокiв. Стаж керiвної роботи 8 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2012 роцi: не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18 квiтня 2011 року (Протокол №19) в зв’язку з прийнятим рiшенням про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства», змiну кiлькiсного складу органiв Товариства, призначено на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Повноваження: пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Генерального директора; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Генерального директора, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї, для реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про участь Товариства в об’єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України «Про акцiонернi товариства», в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах; виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами. Обов’язки: вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; вiдповiдає за дотримання прав акцiонерiв, що обумовленi в Статутi Товариства та законодавствi України; сприяє успiшнiй дiяльностi Товариства та залученню акцiонерiв пiд час нових емiсiй цiнних паперiв; вiдповiдає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до вiдома Загальних Зборiв Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевiрок у формi письмових звiтiв; вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олiйник Валерiй Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 414338 11.03.1997 Шевченкiвським РУГУ МВС України м. Києва
6.1.4. Рік народження**
1960
6.1.5. Освіта**
середня спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Ради ЗАТ «КВК «Рапiд» з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року
6.1.8. Опис
Загальний стаж роботи – 36 рокiв. Стаж керiвної роботи 8 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2012 роцi – винагорода не виплачувалась В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18 квiтня 2011 року (Протокол №19) в зв’язку з прийнятим рiшенням про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства», змiну кiлькiсного складу органiв Товариства, призначено на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Повноваження: пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Генерального директора; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Генерального директора, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї, для реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про участь Товариства в об’єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України «Про акцiонернi товариства», в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах; виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами. Обов’язки: вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; вiдповiдає за дотримання прав акцiонерiв, що обумовленi в Статутi Товариства та законодавствi України; сприяє успiшнiй дiяльностi Товариства та залученню акцiонерiв пiд час нових емiсiй цiнних паперiв; вiдповiдає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до вiдома Загальних Зборiв Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевiрок у формi письмових звiтiв; вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яковенко Анатолiй Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 897415 08.09.1998 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва
6.1.4. Рік народження**
1950
6.1.5. Освіта**
середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднi посади – Член Ради ЗАТ «КВК «Рапiд» з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року.
6.1.8. Опис
Загальний стаж роботи – 41 рокiв. Стаж керiвної роботи 8 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2012 роцi- винагорода не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18 квiтня 2011 року (Протокол №19) в зв’язку з прийнятим рiшенням про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства», змiну кiлькiсного складу органiв Товариства, призначено на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Повноваження: пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Генерального директора; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Генерального директора, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї, для реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про участь Товариства в об’єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України «Про акцiонернi товариства», в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах; виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами. Обов’язки: вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; вiдповiдає за дотримання прав акцiонерiв, що обумовленi в Статутi Товариства та законодавствi України; сприяє успiшнiй дiяльностi Товариства та залученню акцiонерiв пiд час нових емiсiй цiнних паперiв; вiдповiдає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до вiдома Загальних Зборiв Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевiрок у формi письмових звiтiв; вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дятел Григорiй Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 329677 25.09.2003 Деснянським РУГУ МВС України м. Києва
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова ревiзiйної комiсiї ЗАТ «КВК «Рапiд» з 06.10.1981року по 18.04.2011 року.
6.1.8. Опис
Загальний стаж роботи – 33 рокiв. Стаж керiвної роботи 18 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2012 роцi – винагорода не виплачувалась В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18 квiтня 2011 року (Протокол №19) в зв’язку з прийнятим рiшенням про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства», змiну кiлькiсного складу органiв Товариства, призначено на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 3 роки. Повноваження: контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актiв регулюючих фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; вносить на Загальнi Збори або засiдання Наглядової Ради Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв; контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Генерального директора Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв.Обов’язки: проводити перевiрку щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який подається Генеральним директором, а також каси i майна; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними – Наглядову раду Товариства про усi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань; щорiчно готувати висновок за результатами фiнансового року; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства; дiяти в межах повноважень наданих внутрiшнiми документами Товариства та на пiдставi законодавства України.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перкун Володимир Якович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 776626 09.04.1998 Ватутiнським РУГУ МВС України м. Києва
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
член ревiзiйної комiсiї ЗАТ «КВК «Рапiд» з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року .
6.1.8. Опис
Стаж керiвної роботи 8 рокiв. Попереднi посади – член ревiзiйної комiсiї ЗАТ «КВК «Рапiд» з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2012 роцi – винагорода не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18 квiтня 2011 року (Протокол №19) в зв’язку з прийнятим рiшенням про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства», змiну кiлькiсного складу органiв Товариства, призначено на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 3 роки. Повноваження: контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актiв регулюючих фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; вносить на Загальнi Збори або засiдання Наглядової Ради Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв; контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Генерального директора Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв.Обов’язки: проводити перевiрку щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який подається Генеральним директором, а також каси i майна; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними – Наглядову раду Товариства про усi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань; щорiчно готувати висновок за результатами фiнансового року; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства; дiяти в межах повноважень наданих внутрiшнiми документами Товариства та на пiдставi законодавства України.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Трухан Петро Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 531425 23.01.2003 Ватутiнським РУГУ МВС України м. Києва
6.1.4. Рік народження**
1945
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
29
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднi посади – начальник служби безпеки руху ЗАТ «КВК «Рапiд», iнженер ЗАТ «КВК «Рапiд» з 15.07.1996 року по 14.08.2007року.
6.1.8. Опис
Стаж керiвної роботи 29 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2012 роцi – винагорода не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18 квiтня 2011 року (Протокол №19) в звязку з прийнятим рiшенням про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства», змiну кiлькiсного складу органiв Товариства, призначено на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 3 роки. Повноваження: контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актiв регулюючих фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; вносить на Загальнi Збори або засiдання Наглядової Ради Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв; контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Генерального директора Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв.Обов’язки: проводити перевiрку щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який подається Генеральним директором, а також каси i майна; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними – Наглядову раду Товариства про усi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань; щорiчно готувати висновок за результатами фiнансового року; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства; дiяти в межах повноважень наданих внутрiшнiми документами Товариства та на пiдставi законодавства України.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шинкарук Олена Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 885400 10.09.1998 Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi.
6.1.4. Рік народження**
1945
6.1.5. Освіта**
сер. спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
29
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ЗАТ «КВК «Рапiд»
6.1.8. Опис
Стаж керiвної роботи 18 рокiв. Згоди на рокриття паспортних даних не надано. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди за 2012 рiк – згiдно штатного розкладу. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно з призначенням на посаду головного бухгалтера товариства, призначено на посаду головного бухгалтера Товариства строком на 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов язки: Головний бухгалтер органiзує бухгалтерський облiк та фiнансову дiяльнiсть товариства, забезпечує складання фiнансової звiтностi, здiйснює контроль за рацiональним економним використанням матерiальних i фiнансових ресурсiв, збереженням матерiальних цiнностей i основних засобiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
 
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
 
Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Генеральний директор Гриненко Володимир Iванович СО 628586 27.03.2001 Печерським РУГУ МВС України м. Києва   42565 85.13000000000 42565 0 0 0
Голова Наглядової ради Мiтченко Марiя Iванiвна СН 780797 10.02.1998 Броварським МВГУ МВС України Київської обл.   5 0.01000000000 5 0 0 0
Член Наглядової ради Василенко Тетяна Петрiвна СН 243050 05.07.1996 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва   5 0.01000000000 5 0 0 0
Член Наглядової ради Манащенко Олексiй Кирилович СМ 172465 05.10.1999 Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл.   6 0.01200000000 6 0 0 0
Член Наглядової ради Олiйник Валерiй Анатолiйович СН 414338 11.03.1997 Шевченкiвським РУГУ МВС України м. Києва   5 0.01000000000 5 0 0 0
Член Наглядової ради Яковенко Анатолiй Петрович СН 897415 08.09.1998 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва   5 0.01000000000 5 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Дятел Григорiй Васильович МЕ 329677 25.09.2003 Деснянським РУГУ МВС України м. Києва   8 0.01600000000 8 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Перкун Володимир Якович СН 776626 09.04.1998 Ватутiн.РУГУ МВС Укр.м.Києва   5 0.01000000000 5 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Трухан Петро Iванович СО 531425 23.01.2003 Ватут.РУГУ МВС Укр.м. Києва   5 0.01000000000 5 0 0 0
Головний бухгалтер Шинкарук Олена Василiвна СН 885400 10.09.1998 Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi.   0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 42614 85.21800000000 42614 0 0 0
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Гриненко Володимир Iванович СО 628586 27.03.2001 Печерським РУГУ МВС України м. Києва   42565 85.13000000000 42565 0 0 0
Усього 42565 85.13000000000 42565 0 0 0
* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові. ** Не обов’язково для заповнення.  

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.03.2012
Кворум зборів** 85.950000000000
Опис Вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства Наглядовою радою Товариства (протокол вiд 03.02.2012 року №8) було прийняте рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Пропозицiї до порядку денного не вносились. ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Про обрання Голови та секретаря рiчних Загальних зборiв Товариства. 2. Про обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв Товариства. 3. Про затвердження порядку проведення рiчних Загальних зборiв Товариства. 4. Про затвердження звiту дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. 5. Про звiт Наглядової Ради Товариства за 2011 рiк. 6. Про звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк. 7. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. 8. Про розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2011 року. Пiдсумки проведення голосування щодо проектiв рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26 березня 2012 року (кiлькiсть голосiв «за», «проти» i «утримався» щодо кожного проекту рiшення) з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування: 1- По першому питанню порядку денного: При пiдведеннi пiдсумкiв голоси розподiлились таким чином: “За”- 42975 голосiв акцiонерiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах; “Проти'”- 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах; “Утримались” – 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах. Не голосувало – немає. Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. Рiшення прийнято. За результатами голосування по першому питанню порядку денного прийняте рiшення: Обрати: Головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Мiтченко М.I.. Секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Василенко Т.П.. 2- По другому питанню порядку денного: При пiдведеннi пiдсумкiв голоси розподiлились таким чином: “За”- 42975 голосiв акцiонерiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах; “Проти'”- 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах; “Утримались” – 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах. Не голосувало – немає. Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. Рiшення прийнято. За результатами голосування по другому питанню порядку денного прийняте рiшення: Для роботи на рiчних Загальних зборах акцiонерiв та затвердити її у складi 5-х осiб: – акцiонер Старенчук О.Я. – Голова Лiчильної комiсiї; – за довiренiстю акцiонера , Тишик М.С. – член Лiчильної комiсiї; – за довiренiстю акцiонера , Цивун В.В. – член Лiчильної комiсiї; – за довiренiстю акцiонера , Васильєва С.А.. – член Лiчильної комiсiї; – за довiренiстю акцiонера , Чайкун Л.Г. – член Лiчильної комiсiї. 3- По третьому питанню порядку денного: При пiдведеннi пiдсумкiв голоси розподiлились таким чином: Голосували: “За”- 42975 голосiв акцiонерiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах; “Проти'”- 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах; “Утримались” – 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах. Не голосувало – немає. Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. Рiшення прийнято. За результатами голосування по третьому питанню прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. При розглядi питань Порядку денного використовувати наступний порядок: доповiдi – до 15 хвилин; виступи – до 5хвилин; вiдповiдi на запитання – до 5 хвилин. Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Головi Загальних зборiв у письмовому виглядi, з обов’язковим зазначенням прiзвища. За оголошенi доповiдачами проекти рiшень акцiонери голосують з використанням бюлетенiв, одержаних при реєстрацiї на Загальних зборах, пiсля чого бюлетень повинен бути переданий Лiчильнiй комiсiї для пiдрахунку голосiв. Голова Лiчильної комiсiї оголошує результати голосування вiдразу пiсля завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного. По всiм питанням Порядку денного рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. Загальнi збори не мають права приймати рiшення з питань не включених до Порядку денного. 4- По четвертому питанню порядку денного: При пiдведеннi пiдсумкiв голоси розподiлились таким чином: “За”- 42913 голосiв акцiонерiв, що складає 99,856 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах; “Проти'”- 62 голоси акцiонерiв, що складає 0,144 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах; “Утримались” – 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах. Не голосувало – немає. Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. Рiшення прийнято. За результатами голосування по четвертому питанню порядку денного прийняте рiшення: Затвердити звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк.( Додаток № 3 ) 5- По п’ятому питанню порядку денного: При пiдведеннi пiдсумкiв голоси розподiлились таким чином: “За”- 42975 голосiв акцiонерiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах; “Проти'”- 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах; “Утримались” – 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах. Не голосувало – немає. Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. Рiшення прийнято. За результатами голосування по п’ятому питанню порядку денного прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2011 рiк.(Додаток № 4) 6- По шостому питанню порядку денного: При пiдведеннi пiдсумкiв голоси розподiлились таким чином: “За”- 42975 голосiв акцiонерiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах; “Проти'”- 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах; “Утримались” – 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах. Не голосувало – немає. Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. Рiшення прийнято. За результатами голосування по шостому питанню порядку денного прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк (Додаток № 5 ). 7. По сьомому питанню порядку денного: При пiдведеннi пiдсумкiв голоси розподiлились таким чином: “За”- 42975 голосiв акцiонерiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах; “Проти'”- 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах; “Утримались” – 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах. Не голосувало – немає. Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. Рiшення прийнято. За результатами голосування по сьомому питанню порядку денного прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2011 рiк (Додатки: № 6, № 7, № 8, № 9.). 8. По восьмому питанню порядку денного: При пiдведеннi пiдсумкiв голоси розподiлились таким чином: “За”- 42866 голосiв акцiонерiв, що складає 99,746 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах; “Проти'”- 109 голосiв акцiонерiв, що складає 0,254 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах; “Утримались” – 0 голосiв акцiонерiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах. Не голосувало – немає. Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. Рiшення прийнято. За результатами голосування по восьмому питанню порядку денного прийняте рiшення: Затвердити Розподiл прибутку товариства за пiдсумками 2011р.( Додаток № 10).
   

9. Інформація про дивіденди

  За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 100000.000 0.000 100000.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 2.000 0.000 2.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 694.530 0.000 93500.670 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 04.04.2013   25.05.2012  
Дата виплати дивідендів 10.04.2013   14.06.2012  
Опис Черговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 29 березня 2013 року було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2012 рiк. Дивiденди на одну акцiю -2,00 грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендi – 04.04.2013 р, строк виплати – з 10.04.2013 року до 10.10.2013 року. Черговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 26 березня 2012 року було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2011 рiк. Дивiденди, якi нарахованi за 2011 рiк, виплаченi у звiтному перiодi. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 25.05.2012 р, нарахованi дивiденди на одну акцiю -2,00 грн. Дата виплати дивiдендiв – з 14.06.2012р. Розмiр- 93500,67 грн.
 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство “Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв”
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107 Україна Шевченкiвський Київ Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон (044) 5854240
Факс (044) 5854240
Вид діяльності Професiйна депозитарна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.
Опис Послуги депозитарiю. Лiцензiю видано вiдповiдно до рiшення ДКЦПФР вiд 27.05.2009р. №519. Строк дiї лiцензiї: 27.05.2009р. – 27.05.2019р. Надає депозитарнi послуги, є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства «Мiжрегiональний фондовий союз».
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство «Акцiонерний комерцiйний банк «КИЇВ»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14371869
Місцезнаходження 01601 Україна Шевченкiвський м. Київ вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 399097
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.08.2010
Міжміський код та телефон (044) 235-40-20
Факс (044) 235-40-20
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Лiцензiя серiя АГ №399097, Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв, видана ДКЦПФР 17.08.2010. Дата початку термiну дiї лiцензiї – 17.08.2010 Дата закiнчення термiну дiї лiцензiї – 17.08.2015
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Фiзична особа – пiдприємець – аудитор – Шайдабеков Мiдєтбег Магомедович
Організаційно-правова форма Підприємець – фізична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2280014251
Місцезнаходження 04074 Україна Оболонський м. Київ вул. Агрегатна, 2 кв. 96
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво № 1969
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон (044)4303169
Факс (044)4303169
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Фiзична особа – пiдприємець – аудитор – Шайдабеков Мiдєтбег Магомедович. Iдентифiкацiйний код – 2280014251. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1969 вiд 23.02.2001р. Рiшенням АПУ № 228/4 вiд 24.02.2011р. термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 24.02.2016 року. Юридична адреса Аудиторської фiрми пiдприємця-аудитора: 04074, м. Київ, вул. Агрегатна, 2 кв. 96. Сертифiкат аудитора №001583 серiї А вiд 25.06.1998 р., дiйсний до 30.06.2013р.
   

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
 
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24.02.2011 624/10/1/10 Територiальне управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi UA 4000099477 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 20.000 50000 1000000.000 100.000000000000
Опис На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтентом не здiйснюється. Заяви на включення до лiстингу/делiстингу на органiзованi ринки не надавались. Намiрiв щодо подання таких заяв не має. Рiшень щодо розмiщення цiнних паперiв Товариством у звiтному роцi не приймалось. Свiдоцтво № 624/10/1/10 було отримано в зв’язку з приведенням найменування та дiяльностi Товариства вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства».
 
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Товариство зареєстровано Дарницькою районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю, № свiдоцтва про державну реєстрацiю та дата видачi свiдоцтва – Серiя А01 № 345785 вiд 05.04.1994 р., (дата змiни 26.04.2011р.) 10651050007000624. У 2011 роцi вiдбулась змiна найменування в зв’язку з приведенням дiяльностi ЗАТ «Київська виробнича компанiя «Рапiд» у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» на Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд». Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд» є повним правонаступником прав та обов’язкiв Закритого акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд».
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
ПАТ «КВК «Рапiд» не мiє структурних пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду не надходило будь-якої пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
У 2012 роцi Товариство складає попередню фiнансову звiтнiсть по МСФО. Звiтнiсть ПАТ в 2012 роцi складається на основi МСФЗ. Вiдповiдно до Закону «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» з 2012 року публiчнi акцiонернi товариства складають фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Вiдповiдно до спiльного листа НБУ, Мiнфiну та Держстату вiд 01.12.2011 р., ПАТ обирає датою переходу на МСФЗ з 01.01.2012 р. Пiдприємство самостiйно визначає свою облiкову полiтику. Облiкова полiтика Пiдприємства оформлена документально згiдно наказу «Про облiкову полiтику» вiд 31.01.2011р. №3. Господарськi операцiї здiйснюються на основi первинних документiв, на пiдставi яких, складають зведенi облiковi документи. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку. Облiк ведеться в журнально-ордернiй формi. Iнвентаризацiя основних засобiв та запасiв проводилася, за перiод, що пiдлягав перевiрцi. Iнвентаризацiя зобов’язань не проводилася, за перiод, що пiдлягав перевiрцi. Згiдно облiкової полiтики та вiдповiдно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод облiку основних засобiв: модель собiвартостi за п. 30 «Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi». нараховується прямолiнiйним методом. Термiн амортизацiї 2-3-5-20-50 рокiв в залежностi вiд технiчної характеристики основного засобу. Амортизацiя нараховується з мiсяця, що слiдує за мiсяцем вводу в експлуатацiю об’єкта основних засобiв. Надходження пiдтвердженнi первинними документами на придбання та оцiненi за вартiстю придбання. Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається, виходячи з первинних документiв, за цiнами та в кiлькостi зазначених в них та при трансформацiї звiтностi в вiдповiдностi з облiковою полiтикою Товариства i в частинi вимог п.9 та 10 МСБО 2. Порушень при веденнi облiку руху товарно-матерiальних цiнностей перевiркою не виявлено. Протягом року на Товариствi для оцiнки вибуття запасiв використовували метод собiвартостi перших за часом надходження запасiв, який залишався незмiнним протягом перевiреного перiоду. Облiк касових операцiй ведеться згiдно з «Положенням про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженого постановою НБУ № 72 вiд 19.02.2001р. Безготiвковi розрахунки здiйснюються Товариством з дотриманням вимог дiючого законодавства. У наявностi маються виписки банку з додатками до них, пiдiбранi в хронологiчному порядку.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд» станом на 31.12.2012р. Керiвництву ПАТ « КВК «Рапiд» Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку м. Київ Публiчне акцiонерне товариство «КВК «Рапiд», iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 05475156, юридична адреса: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7. Свiдоцтво про державну реєстрацiю: Серiя А01 № 345785 видане 05квiтня 1994 року Дарницькою районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю (дата внесення змiни 26.04.2011р.) номер запису 10651050007000624. Проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд». Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360. Повний пакет фiнансових звiтiв Товариства складається з: 1. Балансу станом на 31.12.2012 р. 2. Звiту про фiнансовi результати за 2012 р. 3.Звiту про рух грошових коштiв за 2012 р.; 4.Звiту про власний капiтал за 2012 р. 5. Примiток до рiчної фiнансової звiтностi. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за правильнiсть пiдготовки та достовiрне представлення фiнансової звiтностi вiдповiдно Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Мiжнароднi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть Товариства не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи помилок. Перевiрка запланована i проведена так, щоб забезпечити достатню впевненiсть в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудиторська перевiрка включала оцiнку вiдповiдностi застосованих Товариством принципiв облiку а також отримання доказiв, що пiдтверджують суми в фiнансовiй звiтностi i вiдомостi що в нiй розкритi, шляхом проведення тестiв. Аудиторську перевiрку проведено згiдно з вимогами: 1. Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть». 2. Мiжнародних стандартiв аудиту. 3. Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Аудитор вважає, що отриманi аудиторськi докази є достатнiми та забезпечують достатню основу для висловлювання аудиторської думки. На думку аудитора рiчна звiтнiсть: 1.Достовiрно i об’єктивно, у всiх iстотних аспектах, вiдповiдно до визначеної концептуальної основи, вiдображає майнове i фiнансове положення Товариства, що перевiряється, станом на 31.12.2012р., а також його фiнансовi результати за перiод з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.; 2.У всiх iстотних аспектах складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку; – 3.Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2012р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства та бiльша нормативного. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. – активи i зобов’язання враховуються на тiй пiдставi, що Товариство зможе виконати свої зобов’язання i реалiзувати активи в процесi звичайної дiяльностi як мiнiмум 12 мiсяцiв з дати складання перевiреної аудитором фiнансової звiтностi. Проведенi аудиторськi процедури дають нам можливiсть пiдтвердити припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. Звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства та не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому; – вiдповiдає вимогам чинного законодавства, що регулює принципи бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi в Українi, а також Статуту Товариства. Проведений аналiз показникiв фiнансового стану товариства дає можливiсть зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рiвень показникiв забезпечує Товариству високу платоспроможнiсть та фiнансову стiйкiсть при вiрогiдностi його безперервного функцiонування, як суб’єкта господарювання. З В I Т ПРО ПЕРЕВIРКУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Публiчного акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд» за перiод з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. 1. Замовлення та його виконання. Публiчне акцiонерне товариство «КВК «Рапiд», iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 05475156, юридична адреса: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7. Аудиторська перевiрка проведена фiзичною особою – пiдприємцем – аудитором – Шайдабековим Мiдєтбегом Магомедовичем, iдентифiкацiйний код – 2280014251. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1969 вiд 23.02.2001р. Рiшенням АПУ № 228/4 вiд 24.02.2011р. термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 24.02.2016 року. Юридична адреса Аудиторської фiрми пiдприємця-аудитора: 04074 м. Київ, вул. Агрегатна, 2 кв. 96. Р/р 26000799967489 МФО 380838, ПАТ КБ “Правекс-банк”, тел. (044)430-31-69. Сертифiкат аудитора №001583 серiї А вiд 25.06.1998 р., дiйсний до 30.06.2013р. Пiдставою для проведення перевiрки є договiр № 20/03-13 вiд 06.03.2013р. мiж Публiчним акцiонерним товариством «КВК «Рапiд» та аудитором Шайдабековим Мiдєтбегом Магомедовичем. Початок перевiрки – 06.03.2013року. Кiнець перевiрки – 15.03.2013 року. 2. Iнформацiя про Товариство Публiчне акцiонерне товариство «КВК «Рапiд» зареєстровано 05квiтня 1994 року Дарницькою районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю: Серiя А01 № 345785 (дата внесення змiни 26.04.2011р.) номер запису 10651050007000624. Засновниками ПАТ «Київська виробнича компанiя «Рапiд»» є члени трудового колективу . Найменування емiтента Публiчне акцiонерне товариство «КВК «Рапiд» Код ЄДРПОУ 05475156 Код територiї за КОАТУУ 8036300000 Органiзацiйно-правова форма емiтента Публiчне акцiонерне товариство № свiдоцтва про державну реєстрацiю та дата видачi свiдоцтва Серiя А01 № 345785 вiд 05.04.1994 р., (дата змiни 26.04.2011р.) 10651050007000624 Орган, що видав свiдоцтво Дарницька районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя Юридична адреса та мiсцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б,7 Тел./факс (044) 566-20-97 / (044) 566-15-80 Основнi види дiяльностi 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт Кiлькiсть акцiонерiв 199 Чисельнiсть працiвникiв 318 Статутний капiтал (грн.) 1000000,00 Номiнальна вартiсть простої акцiї (грн.) 20,00 Кiлькiсть простих акцiй 50000 штук Частка простих акцiй у статутному капiталi (%) 100.00 Дата проведення останнiх зборiв акцiонерiв – 26 березня 2012 року. Акцiонерами пiдприємства є власники товариства , в кiлькостi 199 особи, яким належить 100% акцiй ( 50000 штук на суму 1000000,00 гривень). Найменування органу, що видав свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв, дата, номер – Територiальне управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi № 624/10/1/10 вiд 24.06.2011 року. Депозитарiй – Приватне акцiонерне товариство «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв», мiсцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, б.7-Г, лiцензiя – АВ 498004 вiд 19.11.2009р., код ЄДРПОУ 35917889. Зберiгач – Публiчне акцiонерне товариство «Акцiонерний комерцiйний банк «КИЇВ», мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, б.16-22, лiцензiя – АГ 399097 вiд 17.08.2010р., код ЄДРПОУ 14371869. ПАТ «Київська виробнича компанiя «Рапiд» є платником податку на прибуток на загальних пiдставах. Свiдоцтво платника ПДВ № 100337940, iндивiдуальний податковий номер 054751526513. Обiг цiнних паперiв проходив на вторинному неорганiзованому ринку. Цiннi папери не були включенi до лiстiнгу бiрж. Пiдприємство не входить до будь-яких асоцiацiй, корпорацiй, концернiв та об’єднань. Органами управлiння Публiчного акцiонерного товариства «КВК «Рапiд» є Загальнi збори акцiонерiв, Одноосiбний виконавчий орган – генеральний директор, Наглядова рада та Ревiзiйна комiсiя. Структурних пiдроздiлiв та фiлiй у Товариствi станом на 31.12.2012 р. не встановлено. Службами внутрiшнього контролю в Товариствi станом на 31.12.2012 р. є Наглядова рада в складi 5-ти осiб, ревiзiйна комiсiя в складi 3-х осiб. Вiдповiдальними особами є: Генеральний директор : Гриненко Володимир Iванович Головний бухгалтер : Шинкарук Олена Василiвна. 3. Операцiйне середовище, ризики та економiчнi умови Операцiйне середовище Українськiй економiцi все ще притаманнi ознаки ринку, що розвивається. Цi ознаки включають недостатньо розвинену дiлову iнфраструктуру та вiдсутнiсть нормативної бази, що регулює дiяльнiсть пiдприємств, обмежену конвертованiсть нацiональної валюти та водночас наявнiсть численних засобiв контролю валютних операцiй, низький рiвень лiквiдностi на ринках капiталу. Уряд вживає заходiв для вирiшення цих питань, однак до цього часу йому не вдалося запровадити реформи, необхiднi для створення банкiвської, правової та регуляторної систем, що iснують у країнах з бiльш розвиненою ринковою економiкою. Внаслiдок цього операцiям в Українi притаманнi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв. Крiм того, на операцiйне середовище та ризики значно вплинули змiни в податковому законодавствi, викликанi при прийняттi Податкового кодексу. Крiм того, притаманнi ризики в дiяльностi пiдприємств можливi внаслiдок змiни податкового законодавства, так з 01.01.2011р. прийнятий Податковий кодекс України, який внiс значнi змiни в iснуючу систему оподаткування України, i який не є остаточним, так як до нього постiйно вносяться змiни та доповнення. Концентрацiя кредитного ризику Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно можуть призвести до концентрацiї кредитного ризику Пiдприємства, складаються, в основному, з дебiторської та кредиторської заборгованостi за торговими операцiями. Кредитний ризик, пов’язаний з дебiторською заборгованiстю за торговими операцiями, зменшується з огляду на обмежену базу мiсцевих клiєнтiв. Кредитний ризик, пов’язаний з кредиторською заборгованiстю за торговими операцiями, збiльшується через отримання кредитiв. Стратегiя управлiння фiнансовим ризиком Пiдприємство може наражатись на фiнансовi ризики у зв’язку зi змiною цiн на певнi види послуг. Пiдприємство не очiкує на значне зниження цiн на послуги у передбачуваному майбутньому. Пiдприємство переглядає перспективи щодо цiн регулярно в ходi розгляду необхiдностi активного управлiння фiнансовим ризиком. Заява про вiдповiднiсть Фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства представлена в тисячах гривень. Операцiї Товариства вимiрюються в гривнях; таким чином, гривня є функцiональною валютою. Всi операцiї в валютах iнших, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi. Дiяльностi на валютному ринку Товариство не веде. 4. Облiкова полiтика У 2012 роцi Товариство складає попередню фiнансову звiтнiсть по МСФО. Це означає, що звiтнiсть ПАТ в 2012 роцi складається на основi МСФЗ. Однак, ця звiтнiсть не вважається повнiстю вiдповiдною МСФЗ, так як вона вiдповiдає не всiм вимогам мiжнародних стандартiв, так як не мiстить порiвняльну iнформацiю за порiвняльний перiод. Перша фiнансова звiтнiсть ПАТ за МСФЗ буде складатись за звiтний перiод 2013 року. За 2012 р. товариство складає попередню фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. При складаннi попереднього звiту за МСФЗ за 2012 р. не дотримуються деякi вимоги МСФЗ 1, МСБО 1 i МСБО 34. Данi попередньої фiнансової звiтностi, складеної за 2012 рiк на основi МСФЗ, будуть використанi в якостi зрiвняних даних для складання повних фiнансових звiтiв за МСФЗ за звiтний перiод 2013 року. Вiдповiдно до Закону «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» з 2012 року публiчнi акцiонернi товариства складають фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Вiдповiдно до спiльного листа НБУ, Мiнфiну та Держстату вiд 01.12.2011 р., ПАТ обирає датою переходу на МСФЗ з 01.01.2012 р. 5 . Ведення бухгалтерського облiку Пiдприємство самостiйно визначає свою облiкову полiтику. Облiкова полiтика Пiдприємства оформлена документально згiдно наказу “Про облiкову полiтику” вiд 31.01.2011р. №3. Господарськi операцiї здiйснюються на основi первинних документiв, на пiдставi яких, складають зведенi облiковi документи. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку. Облiк ведеться в журнально-ордернiй формi. Iнвентаризацiя основних засобiв та запасiв проводилася, за перiод, що пiдлягав перевiрцi. Iнвентаризацiя зобов’язань не проводилася, за перiод, що пiдлягав перевiрцi. Зберiгання документiв, регiстрiв та звiтностi здiйснюється на протязi встановленого законодавством перiоду. Розкриття iнформацiї наведено в тис. грн. 6. Фiнансова звiтнiсть 6.1 Роз’яснення до Балансу Основнi засоби Згiдно облiкової полiтики та вiдповiдно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод облiку основних засобiв: модель собiвартостi за п. 30 «Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi». Первинна вартiсть основних засобiв, на балансi станом на 31.12.2012 р., складала 87650 тис. грн. Знос станом на 31.12.2012 р. складає 61795 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012 р. становить 25855 тис. грн. При вiдображеннi у облiку руху основних засобiв порушень не визначено. Первинна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 р., складала 142 тис. грн. Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 р. складає 110 тис. грн., залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 р. становить 32 тис. грн. Оцiнка основних засобiв станом на 31.12.2012 р. вiдповiдно МСФЗ не переоцiнена та вiдображена в облiку по залишковiй вартостi. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Термiн амортизацiї 2-3-5-20-50 рокiв в залежностi вiд технiчної характеристики основного засобу. Амортизацiя нараховується з мiсяця, що слiдує за мiсяцем вводу в експлуатацiю об’єкта основних засобiв. Надходження пiдтвердженнi первинними документами на придбання та оцiненi за вартiстю придбання. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2012 р. в Товариствi становлять 8 тис.грн. Оборотнi активи Виробничi запаси Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається, виходячи з первинних документiв, за цiнами та в кiлькостi зазначених в них та при трансформацiї звiтностi в вiдповiдностi з облiковою полiтикою Товариства i в частинi вимог п.9 та 10 МСБО 2. Порушень при веденнi облiку руху товарно-матерiальних цiнностей перевiркою не виявлено. Протягом року на Товариствi для оцiнки вибуття запасiв використовували метод собiвартостi перших за часом надходження запасiв, який залишався незмiнним протягом перевiреного перiоду. Амортизацiя МБП нараховувалася в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi. До складу малоцiнних необоротних активiв включалися активи вартiстю до 1000 грн. Iнвентаризацiя запасiв проводилася. Облiк товарно-матерiальних цiнностей вiвся на активному балансовому рахунку 20 «Виробничi запаси». Виробничi запаси станом на 31.12.2012 року складають 848 тис. грн., товари станом на 31.12.2012 року складають 290 тис. грн. Незавершене виробництво станом на 31.12.2012 року складає 1099 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть . Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 р. складає 11182 тис. грн., а саме: за товари, роботи та послуги 6612 тис. грн., з бюджетом 3345 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1225 тис. грн., просроченої заборгованостi бiльше 3-х рокiв немає. Кредиторська заборгованiсть на 31.12.2012р. становить 6527 тис.грн., в т.ч.:поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями – 113 тис.грн., за товари, роботи, послуги –3475 тис.грн., з бюджетом – 179 тис.грн., з позабюджетних платежiв – 63 тис.грн., зi страхування – 483 тис.грн., з оплати працi – 1024 тис.грн., з учасниками – 35 тис.грн., iншi поточнi зобов’язання – 1155 тис.грн. Розрахунок резерву сумнiвних боргiв на Товариствi був здiйснений при трансформацiї звiтностi. Iнформацiя про iншу дебiторську заборгованiсть для перевiрки надавалась, але в аудиторському висновку не вiдображається в зв’язку з тим, що становить комерцiйну таємницю Товариства. Пiдтвердження дебiторської заборгованостi вiд стороннiх органiзацiй надано для перевiрки в повному обсязi. Iнвентаризацiя заборгованостей Товариства за 2012 рiк проводилась. На момент проведення iнвентаризацiї в Товариствi, аудитор присутнiй не був, так як дата проведення iнвентаризацiї передувала датi проведення аудиторської перевiрки. В зв’язку з цим, наш аудиторський висновок буде модифiковано вiдповiдним чином. Грошовi кошти Облiк касових операцiй ведеться згiдно з «Положенням про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженого постановою НБУ № 72 вiд 19.02.2001р. Безготiвковi розрахунки здiйснюються Товариством з дотриманням вимог дiючого законодавства. У наявностi маються виписки банку з додатками до них, пiдiбранi в хронологiчному порядку. Станом на 31.12.2012 року залишок грошових коштiв на поточному рахунку в банку становить 530 тис.грн. Власний капiтал Статутний капiтал Товариства становить 1000000,00грн.,(один мiльйон гривень 00 коп.) та подiлений на 50000 (п’ятдесят тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 20,00. (двадцять гривень 00 копiйок) кожна, випущених в бездокументарнiй формi iснування, якi розподiляються мiж акцiонерами. На 31.12.2012 року заявлений статутний фонд був сплачений на 100,00%. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi пiдприємства в цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. За перiод, що пiдлягав перевiрцi, ПАТ «КВК «Рапiд» не проводило додаткової емiсiї цiнних паперiв. Змiн до статутних документiв не було. Викуп власних акцiй пiдприємство не здiйснювало. Територiальним управлiнням ДКЦПФР у м. Києвi було видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за № 624/10/1/10 вiд 24.06.2011 року. Акцiонерами пiдприємства є власники товариства , в кiлькостi 199 осiб, яким належить 100% акцiй ( 50000 штук на суму 1000000,00 гривень). Iнформацiя про осiб, що володiють не менше 10% акцiй на 31.12.2012р. 1. Гриненко Володимир Iванович – 42565 штук – 85,13%. Дивiденди на протязi звiтного перiоду не сплачувались та не нараховувались. Резервний капiтал товариства за результатами дiяльностi за 2012 рiк не нараховувався та складає станом на 31.12.2012 р. 250 тис. грн. Додатковий вкладений капiтал товариства станом на 31.12.2012 р. складає 822 тис. грн. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2012р. складає 23092 тис.грн. Викуп власних акцiй у 2012 роцi Товариство не здiйснювало. Проведений аудит дає нам право пiдтвердити правильнiсть та адекватнiсть визначення як загальної величини власного капiталу, його структури за перелiченим вище призначення, так i достовiрностi його вiдображення у вiдповiдних статтях Балансу (форма №1) станом на 31.12.2012 року. Акцiї оцiненi по засновницькiй вартостi. Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснюється, акцiї не включенi до лiстингу жодної фондової бiржi. Частка держави в Статутному капiталi ПАТ вiдсутня. Порядок формування Статутного кпiталу здiйснювався згiдно Закону України «Про господарськi товариства» вiд 19.09.1991 р. За № 1577-12-ВР з наступними змiнами та доповненнями. Проведений аудит дає нам право пiдтвердити правильнiсть визначення та достовiрнiсть формування величини Статутного капiталу, його повну сплату та вiдповiднiсть установчим документам. Заборгованiсть Довгостроковi фiнансовi зобов’язання станом на 31.12.2012 р. становлять 9663 тис.грн., в тому числi: iншi довгостроковi зобов’язання 9663 тис.грн. Поточнi зобов’язання на 31.12.2012р. становлять 6527 тис.грн., в т.ч.:поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями – 113 тис.грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги –3475 тис.грн., поточнi зобов’язання з бюджетом – 179 тис.грн., з позабюджетних платежiв – 63 тис.грн., зi страхування – 483 тис.грн., з оплати працi – 1024 тис.грн., з учасниками – 35 тис.грн., iншi поточнi зобов’язання – 1155 тис.грн. Облiк розрахункiв з пiдзвiтними особами ведеться згiдно первинних документiв. Перевiркою не встановлено порушень ведення облiку розрахункiв з пiдзвiтними особами. Визначення, облiк та оцiнка зобов`язань вiдповiдає, прийнятiй на Товариствi полiтицi. Вибiркова перевiрка дає змогу зробити висновок, що у всiх суттєвих аспектах зобов`язання Товариства у бухгалтерському облiку вiдображенi у повному обсязi та вiдповiдають розмiру їх засобiв чи витрат. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2012 рiк з урахуванням вирахувань на податок на додану вартiсть (4238 тис.грн.) склав 91596 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за звiтний перiод склала 85814 тис.грн., сума iнших операцiйних доходiв склала 6497 тис.грн., сума iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi на 31.12.2012р. становить 1626 тис.грн. За 2012 рiк сума адмiнiстративних витрат складає 6470 тис.грн., сума витрат на збут – 408 тис.грн., iнших операцiйних витрат становить 4091 тис.грн., сума фiнансових витрат – 974 тис.грн., iнших витрат вiд операцiйної дiяльностi – 309 тис.грн., сума податку вiд звичайної дiяльностi становить 433 тис.грн. Сума чистого прибутку за 2012 рiк становить 1220 тис. грн. Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi (тис.грн.) Найменування показника Перiод на 31.12.2012 р. на 31.12.2011 р. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї – 91596 97785 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, Послуг) (тис.грн.) – 85814 86403 Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.) – 1220 3032 Необоротнi активи (тис.грн.) – 25895 24097 Оборотнi активи (тис.грн.) – 14071 15635 Довгостроковi зобов’язання 9663 7369 Поточнi зобов’язання (тис.грн.) – 6527 8782 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй (шт.) – 50000 50000 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю – 24,40 60,64 6.2 Дiї, що виникли пiсля дати Балансу За перiод з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. не пройшли подiї, що могли суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства. Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось нi купiвлi, нi продажу понад 10 вiдсоткiв вартостi активiв (у тому числi акцiй (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капiталi iншої юридичної особи), не пов’язану з основною дiяльнiстю. Iнформацiя про змiни в органiзацiйнiй структурi товариства за звiтний перiод: змiн не було. Протягом звiтного перiоду створення нових дочiрнiх пiдприємств емiтента та набуття пiдприємством статусу залежного вiд емiтента не вiдбувалось. Iнформацiя стосовно системи оцiнки та управлiння ризиками. Товариство для ефективного управлiння ризиками здiйснює такi заходи: – регулярно виявляє та оцiнює ризики, якi впливають на досягнення стратегiчних та операцiйних цiлей; – забезпечує прийняття рiшень з врахуванням їх потенцiйних ризикiв та встановленню ризик-апетиту; – обирає оптимальну стратегiю управлiння ризиками, порiвнюючи ступiнь зниження ризику та вартiсть заходiв з їх управлiння. 7. Операцiї з пов’язаними сторонами Протягом 2012 року Товариство не мало операцiй з пов’язаними сторонами. 8. Непередбаченi зобов’язання Податковi та юридичнi питання Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здiйснення операцiй, продовжує розвиватися як наслiдок переходу до ринкової економiки. Положення законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, регiональних i центральних органiв державної влади та iнших урядових iнститутiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання не спiвпадають. Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Товариства здiйснювалась вiдповiдно до законодавства, i всi передбаченi законодавством податки були нарахованi та сплаченi в законодавчо-установленi термiни. Захворювання За перiод, що пiдлягав перевiрцi, в Товариствi не зафiксованi випадки виробничого травматизму чи професiйного захворювання, що є позитивним фактором. Вiдповiдно, виплат сум компенсацiй втрат вiд нещасних випадкiв на виробництвi та вiд професiйних захворювань протягом перiоду – не було. Оподаткування На думку керiвництва, Пiдприємство сплатило всi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв. Економiчне середовище Пiдприємство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Пiдприємства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Пiдприємства, а також на здатнiсть Пiдприємства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками. Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову кредиторську заборгованiсть, банкiвськi кредити, цiннi папери, фiнансову оренду. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Пiдприємства. Також Пiдприємство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та короткостроковi депозити. Основнi ризики включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2012р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства i становить 25164 тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв (Товариством) та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Виконання значних правочинiв Товариство у 2012 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» не мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” Аудитор здiйснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» : – вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. В ходi перевiрки фiнансової звiтностi Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк внаслiдок шахрайства. З А К Л Ю Ч Е Н Н Я На пiдставi проведеної перевiрки фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «КВК «Рапiд», iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 05475156, юридична адреса: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б.7 можна зробити наступнi заключення: У 2012 роцi Публiчне акцiонерне товариство складає попередню фiнансову звiтнiсть по МСФО. Це означає, що звiтнiсть Товариства в 2012 роцi складається на основi МСФЗ. Однак, ця звiтнiсть не вважається повнiстю вiдповiдною МСФЗ, так як вона вiдповiдає не всiм вимогам мiжнародних стандартiв, так як не мiстить порiвняльну iнформацiю за порiвняльний перiод, данi, представленi у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають сальдо i оборотам в регiстрах бухгалтерського облiку. Крiм того, вiдповiдно до спiльного п.6 листа НБУ, Мiнфiну та Держстату вiд 01.12.2011 р. №12-208/1757-14830, №31-08410-06-5/30523, №04/4-07/702, ПАТ обирає датою переходу на МСФЗ з 01.01.2012 р. та подає балансовi звiти лише на 01.01.2012р. та 31.12.2012р., а порiвняльна iнформацiя про прибутки та збитки за 2011р. не наводитося, хоча це й суперечить п.21 та п.22 МСФЗ 1. Умовно – позитивна думка. На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрiбними, про якi йдеться в попередньому параграфi, та якщо б ми були в змозi пiдтвердити кiлькiсть основних засобiв, фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «КВК «Рапiд» справедливо та достовiрно вiдображає iнформацiю згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi i в усiх суттєвих аспектах пiдготовлена та вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятої Облiкової полiтики i реально та точно вiдображає його фiнансовий стан на 31 грудня 2012 року по результатах операцiй з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року i дозволяє пiдтвердити правильнiсть та адекватнiсть формування власного капiталу, його структури, призначення та його 100% сплати за рахунок внескiв акцiонерiв. Фiнансова звiтнiсть у всiх iстотних аспектах складено на пiдставi даних бухгалтерського облiку. При складаннi Фiнансової звiтностi були дотриманi принципи послiдовностi i безперервностi дiяльностi. У всiх iстотних аспектах складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку. Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2012 р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства та бiльша вiд нормативного. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Активи i зобов’язання враховуються на тiй пiдставi, що Товариство зможе виконати свої зобов’язання i реалiзувати активи в процесi звичайної дiяльностi як мiнiмум 12 мiсяцiв з дати складання перевiреної аудитором фiнансової звiтностi. Проведенi аудиторськi процедури дають нам можливiсть пiдтвердити припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. Звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства та не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому. Вiдповiдає вимогам чинного законодавства, що регулює принципи бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi в Українi, а також Статуту Товариства. Проведений аналiз показникiв фiнансового стану товариства дає нам можливiсть зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рiвень показникiв забезпечує Товариству середню платоспроможнiсть та фiнансову стiйкiсть при вiрогiдностi його безперервного функцiонування, як суб’єкта господарювання. Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння, якi затвердженi Загальними зборами акцiонерiв. Фiнансова звiтнiсть пiдписана уповноваженими особами. Додатки, пiдписанi аудитором: 1. Балансу станом на 31.12.2012 р. 2. Звiту про фiнансовi результати за 2012 р. 3. Звiту про рух грошових коштiв за 2012 р.; 4. Звiту про власний капiтал за 2012 р. Аудиторська перевiрка проведена фiзичною особою-пiдприємцем аудитором – Шайдабековим Мiдєтбегом Магомедовичем. Iдентифiкацiйний код – 2280014251. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1969 вiд 23.02.2001 р. Рiшенням АПУ № 228/4 вiд 24.02.2011р. термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 24.02.2016 року. Юридична адреса Аудиторської фiрми пiдприємця-аудитора: 04074 м. Київ, вул. Агрегатна, 2 кв. 96. Р/р 26000799967489 МФО 380838, ПАТ КБ “Правекс-банк”, тел. (044)430-31-69. Сертифiкат аудитора №001583 серiї А вiд 25.06.1998 р., дiйсний до 30.06.2013р. Аудитор Шайдабеков М.М. Дата видачi аудиторського висновку “ 15 ” березня 2013 Додаток До аудиторського висновку Аналiз показникiв про фiнансовий стан ПАТ «Київська виробнича компанiя «Рапiд» станом на 31.12.2012 року. Аудитором були розрахованi коефiцiєнти, що надають iнформацiю про фiнансове становище пiдприємства та зроблений висновок по ним. Коефiцiєнти 31.12.2012р. 31.12.2011р. 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi – 0,10 0,12 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi – 2,16 1,78 3. Коефiцiєнт автономiї – 0,61 0,60 4. Коефiцiєнт структури капiталу – 0,64 0,94 5. Рентабельнiсть активiв – 0,01 0,03 6. Рентабельнiсть акцiонерного капiталу – 1,22 3,03 7. Коефiцiєнт валового доходу – 0,06 0,11 8. Рентабельнiсть реалiзацiї – 0,01 0,03 9. Рентабельнiсть витрат – 0,01 0,04 Фiнансову стабiльнiсть пiдприємства характеризують наступнi показники: Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, який досяг станом на 31.12.2012р. значення 0,10, що є низьким, у порiвняннi з попереднiм перiодом вiн зменшився на 0,02, за рахунок зменшення кредиторської заборгованостi. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi станом на 31.12.2012р. складає 2,16, що є високим, у порiвняннi з 31.12.2011р. вiн збiльшився на 0,38, також за рахунок зменшення кредиторської заборгованостi. Коефiцiєнт автономiї, який показує ступiнь залежностi пiдприємства вiд зовнiшних джерел фiнансування, складає 0,61 станом на 31.12.2012р., як видно з даних аналiтичної таблицi значення вказаного показника є не високим. Пiдприємство має не великий ступiнь автономностi. Станом на 31.12.2012р. коефiцiєнт структури капiталу складає 0,64, що являеться не високим показником. В порiвняннi з 31.12.2011р. вiн зменшився на 0,30, що характеризує негативнi змiни в дiяльностi пiдприємства . Рентабельнiсть активiв складає станом на 31.12.2011р. 0,01. Рентабельнiсть акцiонерного капiталу складає станом на 31.12.2011р. 1,22. Бiльш детальну iнформацiю про стан пiдприємства надає показник вiрогiдностi банкрутства, який розраховується наступним чином: Z = 1,2 х (ОК : СА) + 1,4 х [(СР + ФЦ + НР) : СА] + 3,3 х (СР : СА) + 0,6 х (СФ : СО) + (ЧР : СА),де СА – всього активiв по балансу; ОК – величина оборотного капiталу; Р – резерви; ФЦ- фонди спец. призначення та цiльового фiнансування; НР – величина нерозподiленого прибутку (+) або непокритого збитку (-); СР – сума виручки вiд реалiзацiї; СФ – Статутний фонд; СО – сума зобов`язань пiдприємства; ЧР – чиста виручка вiд реалiзацiї. Вiрогiднiсть банкрутства при Z: 1,8 та менше — дуже висока, 1,81 – 2,7 — висока, 2,8 – 2,9 — можлива, 3,0 та бiльше — маленька. Z(2012рiк) = 1,2 х (14071 : 41354) + 1,4 х [(95834+250+23092) : 41354] + 3,3 х (95834 : 41354) + 0,6 х (1000 : (9663+6527)) + (91596 : 41354) = 14,30 Вiдповiдно з розрахунком даного показника станом на 31.12.2012р., пiдприємство являється фiнансово- стабiльним , завдяки доходу вiд реалiзацiї продукцiї. Аудитор Шайдабеков М.М. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1969 вiд 23.02.2001 р. Рiшенням АПУ № 228/4 вiд 24.02.2011р. термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 24.02.2016 року. Сертифiкат аудитора №001583 серiї А вiд 25.06.1998 р., дiйсний до 30.06.2013р. Дата видачi аудиторського висновку “ 15 ” березня 2013 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об’ємі постачання
Основними видами дiяльностi емiтента є: вантажний автомобiльний транспорт, складське господарство, надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна, технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв, торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами, торгiвля iншими автотранспортними засобами,допомiжне обслуговування наземного транспорту, iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту,дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За звiтнiй перiод значного придбання або вiдчуження основних засобiв не вiдбувалося. За останнi п,ять рокiв значного придбання активiв не було та не планується.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Мiсцезнаходження основних засобiв за адресою емiтента. В оренду основнi засоби пiдприємство не бере. Термiни та умови користування (утримування) основних засобiв вiдповiдають технiчним умовам кожного об’єкту облiку, проводяться вiдповiднi капiтальнi та поточнi ремонти. Первинна вартiсть основних засобiв, на балансi станом на 31.12.2012 р., складала 87650 тис. грн. Знос станом на 31.12.2012 р. складає 61795 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012 р. становить 25855 тис. грн. Первинна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 р., складала 142 тис. грн. Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 р. складає 110 тис. грн., залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 р. становить 32 тис. грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства: 1.Нестабiльнiсть дiючого податкового законодавства; 2.Загальна економiчна криза; 3. Зростання цiн на пальне. Також важливим фактором є: – iнфляцiйнi процеси в економiцi, – неплатоспроможнiсть покупцiв у зв’зку з загальним економiчним спадом.Основнi ризики включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Протягом звiтного року Товариством не було сплачено штрафних санкцiй та пенi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв товариства, а також на здатнiсть товариства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення.Товариство може наражатись на фiнансовi ризики у зв’язку зi змiною цiн на певнi види послуг. Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств», затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2012 р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства та бiльша вiд нормативного. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Товариство не очiкує на значне зниження цiн на послуги у передбачуваному майбутньому.Товариство переглядає перспективи щодо цiн регулярно в ходi розгляду необхiдностi активного управлiння фiнансовим ризиком.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду вiдсутнi укладенi, але ще не виконанi договори (контракти).
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариство велику увагу придiляє питанням розвитку свого пiдприємства та фiнансовому оздоровленню його майбутньої дiяльностi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
За звiтний перiод розробок та дослiджень Товариством не проводилось.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент, вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Подiї, якi представляють додаткову iнформацiю про обставини, що iснували на дату балансу: – дебiтори пiдприємства, заборгованiсть яких ранiше було визнано сумнiвною, банкротом не оголошувались; – переоцiнка активiв пiсля звiтної дати не проводиться; – продаж запасiв, що свiдчило б про необгрунтованiсть оцiнки чистої собiвартостi її реалiзацiї на дату балансу не проводиться; -помилок, якi привели б до спотворення даних фiнансової звiтностi не виявлено. Подiї, що вказують, якi виникли пiсля дати балансу: – рiшення про припинення операцiй, що становлять значну частину основної дiяльностi пiдприємства не приймалося; – знищення активiв в пiслябалансовий перiод не було; – контракти вiдносно значних капiтальних i фiнансових iнвестицiй не укладалися; – законодавчi акти, якi iстотно впливали б на дiяльнiсть пiдприємства не приймалися. Iнша iнформацiя, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.
 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
 
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 23957.000 25341.600 0.000 0.000 23957.000 25341.600
будівлі та споруди 8155.000 8048.100 0.000 0.000 8155.000 8048.100
машини та обладнання 2176.300 2167.600 0.000 0.000 2176.300 2167.600
транспортні засоби 13416.900 14855.300 0.000 0.000 13416.900 14855.300
інші 222.200 270.600 0.000 0.000 222.200 270.600
2. Невиробничого призначення: 84.000 513.400 0.000 0.000 84.000 513.400
будівлі та споруди 42.500 40.300 0.000 0.000 42.500 40.300
машини та обладнання 5.900 4.200 0.000 0.000 5.900 4.200
транспортні засоби 6.400 457.600 0.000 0.000 6.400 457.600
інші 15.800 11.300 0.000 0.000 15.800 11.300
Усього 24041.000 25855.000 0.000 0.000 24041.000 25855.000
Опис Первинна вартiсть основних засобiв, на балансi станом на 31.12.2012 р., складала 87650 тис. грн. Знос станом на 31.12.2012 р. складає 61795 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012 р. становить 25855 тис. грн. При вiдображеннi у облiку руху основних засобiв порушень не визначено. Первинна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 р., складала 142 тис. грн. Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 р. складає 110 тис. грн., залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 р. становить 32 тис. грн. Оцiнка основних засобiв станом на 31.12.2012 р. вiдповiдно МСФЗ не переоцiнена та вiдображена в облiку по залишковiй вартостi. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Термiн амортизацiї 2-3-5-20-50 рокiв в залежностi вiд технiчної характеристики основного засобу. Амортизацiя нараховується з мiсяця, що слiдує за мiсяцем вводу в експлуатацiю об”єкта основних засобiв. Надходження пiдтвердженнi первинними документами на придбання та оцiненi за вартiстю придбання. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2012 р. в Товариствi становлять 8 тис.грн.
 
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
 
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 25164.000 24041.000
Статутний капітал (тис. грн.) 1000.000 1000.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1000.000 1000.000
Опис Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004р.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2012р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства i становить 25164 тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
 
13.3. Інформація про зобов’язання емітента
 
Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов’язання X 179.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов’язання X 16011.000 X X
Усього зобов’язань X 16190.000 X X
Опис: Усього зобов’язань на 31.12.2012 року – 16190 тис.грн, в т.ч. довгостроковi зобов’язання – 9663 тис.грн., кредиторська заборгованiсть на 31.12.2012р. становить 6527 тис.грн., в т.ч.: поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями – 113 тис.грн., за товари, роботи, послуги – 3475 тис.грн., з бюджетом – 179 тис.грн., з позабюджетних платежiв – 63 тис.грн., зi страхування – 483 тис.грн., з оплати працi – 1024 тис.грн., з учасниками – 35 тис.грн., iншi – 1155 тис.грн.
 

ІНФОРМАЦІЯ про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
 
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 1 0
2 2011 1 0
3 2010 2 1
 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
 
  Так Ні
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   X
Реєстратор   X
Депозитарій   X
Інше (запишіть): Нi Ні
 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
 
  Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X
 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
 
  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): Нi Ні
 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
 
  Так Ні
Реорганізація   X
Внесення змін до статуту товариства   X
Прийняття рішення про зміну типу товариства   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень   X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень   X
Інше (запишіть): Нi Ні
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
 
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
 
Який склад наглядової ради (за наявності)?
 
  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 15
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
 
  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) У складi Наглядовi ради iнших комiтетiв не створено
Інші (запишіть) Iнших комiтетiв не створено
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні
 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
 
  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) немає
 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
 
  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть): А)Члени Наглядової ради обираються з числа дiєздатних акцiонерiв; Б) Член наглядової ради не може бути одночасно членом iншого органу Товариства   X
 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
 
  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X  
Інше (запишіть) не було обрано нового члена
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так
 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2.00
 
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
 
  Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Ні Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): Нi Ні Ні Ні
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
 
  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні
 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
 
  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган (правління) X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю про товариство
 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
 
  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Так Ні Ні Так
 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
 
  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X
 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
 
  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Правління або директор   X
Інше (запишіть) вiдсутнє
 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
 
З якої причини було змінено аудитора?
 
  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Не змiнювало
 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
 
  Так Ні
Ревізійна комісія X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Вiдсутнє
 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
 
  Так Ні
З власної ініціативи   X
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради X  
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) Вiдсутнє
 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
 
  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): не планує   X
 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились  
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі – особа)?
 
  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи   X
Не задовольняли умови договору з особою   X
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів   X
суду   X
Інше (запишіть) За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв в зв’язку з дематерiалiзацiєю
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: не приймали
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не оприлюднювал, в зв”язку з тим, що не приймали кодекс
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року не затверджували та не приймали

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Товариство не є фiнансовою установою
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Товариство не є фiнансовою установою
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Товариство не є фiнансовою установою
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Товариство не є фiнансовою установою
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Товариство не є фiнансовою установою
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Товариство не є фiнансовою установою
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Товариство не є фiнансовою установою
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Товариство не є фiнансовою установою
Інформація про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Товариство не є фiнансовою установою
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Товариство не є фiнансовою установою
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Товариство не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Товариство не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Товариство не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Товариство не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Товариство не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Товариство не є фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Товариство не є фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Товариство не є фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Товариство не є фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Товариство не є фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Товариство не є фiнансовою установою
 
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД” за ЄДРПОУ 05475156
Територія   за КОАТУУ 8036300000
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності   за КВЕД 49.41
Середня кількість працівників 318  
Одиниця виміру: тис.грн.  
Адреса 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б.7  
 
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)    
за міжнародними стандартами фінансової звітності V  
 
Баланс на 31.12.2012 р.
 
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
– залишкова вартість 010 56 32
– первісна вартість 011 142 142
– накопичена амортизація 012 ( -86 ) ( -110 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 8
Основні засоби:
– залишкова вартість 030 24041 25855
– первісна вартість 031 84111 87650
– знос 032 ( -60070 ) ( -61795 )
Довгострокові біологічні активи:
– справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
– первісна вартість 036 0 0
– накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
– які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
– інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 24097 25895
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 631 848
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 1099
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 298 290
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
– чиста реалізаційна вартість 160 8671 6612
– первісна вартість 161 8671 6612
– резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
– за бюджетом 170 4193 3345
– за виданими авансами 180 0 0
– з нарахованих доходів 190 0 0
– із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 786 1225
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
– в національній валюті 230 340 423
– у т.ч. в касі 231 4 4
– в іноземній валюті 240 616 110
Інші оборотні активи 250 100 119
Усього за розділом II 260 15635 14071
III. Витрати майбутніх періодів 270 462 1388
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Balance 280 40194 41354
 
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1000 1000
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 822 822
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 250 250
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 21971 23092
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 24043 25164
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 7369 9663
Усього за розділом III 480 7369 9663
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 1151 113
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4467 3475
Поточні зобов’язання за розрахунками:
– з одержаних авансів 540 0 0
– з бюджетом 550 118 179
– з позабюджетних платежів 560 45 63
– зі страхування 570 492 483
– з оплати праці 580 938 1024
– з учасниками 590 34 35
– із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов’язання 610 1537 1155
Усього за розділом IV 620 8782 6527
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Balance 640 40194 41354
 
Примітки 1 Визначається в порядку, встановленому спецiально уповноваженим центральнiм органом виконавчої влади у галузi статистики. 2 З рядка 420 графа 4 Сума благодiйної допомоги (421).
Head Гриненко В.I.
Головний бухгалтер Шинкарук О.В.
 
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД” за ЄДРПОУ 05475156
Територія   за КОАТУУ 8036300000
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності   за КВЕД 49.41
 
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)    
за міжнародними стандартами фінансової звітності V  
 
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 31.12.2012 р.
 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
 
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 95834 102197
Податок на додану вартість 015 -4238 -4412
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
  025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 91596 97785
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( -85814 ) ( -86403 )
Валовий:
– прибуток 050 5782 11382
– збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 6497 22566
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( -6470 ) ( 6109 )
Витрати на збут 080 ( -408 ) ( -334 )
Інші операційні витрати 090 ( -4091 ) ( -23797 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
– прибуток 100 1310 3708
– збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 33
Інші доходи 130 1626 381
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( -974 ) ( -324 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( -309 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
– прибуток 170 1653 3798
– збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( -433 ) ( -766 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
– прибуток 190 1220 3032
– збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
– доходи 200 0 0
– витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
– прибуток 220 1220 3032
– збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
 
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
 
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 39706 41677
Витрати на оплату праці 240 16172 14256
Відрахування на соціальні заходи 250 5296 4602
Амортизація 260 5591 3755
Інші операційни витрати 270 28035 39409
Разом 280 94800 103699
 
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 50.00000000 50.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 50.00000000 50.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.02440000 0.06064000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.02440000 0.06064000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00200000 0.00200000
 
Примітки Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2012 рiк з урахуванням вирахувань на податок на додану вартiсть (4238 тис.грн.) склав 91596 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за звiтний перiод склала 85814 тис.грн., сума iнших операцiйних доходiв склала 6497 тис.грн., сума iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi на 31.12.2012р. становить 1626 тис.грн. За 2012 рiк сума адмiнiстративних витрат складає 6470 тис.грн., сума витрат на збут – 408 тис.грн., iнших операцiйних витрат становить 4091 тис.грн., сума фiнансових витрат – 974 тис.грн., iнших витрат вiд операцiйної дiяльностi – 309 тис.грн., сума податку вiд звичайної дiяльностi становить 433 тис.грн. Сума чистого прибутку за 2012 рiк становить 1220 тис. грн.
Head Гриненко В.I.
Головний бухгалтер Шинкарук О.В.
 
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД” за ЄДРПОУ 05475156
Територія   за КОАТУУ 8036300000
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності   за КВЕД 49.41
 
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)    
за міжнародними стандартами фінансової звітності V  
 
Звіт про рух грошових коштів за 31.12.2012 р.
 
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 100012 99291
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 538 903
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 4292 881
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 045 0 27
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 36
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 7 15
Інші надходження 080 1333 394
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( -54196 ) ( -60056 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( -8962 ) ( -7446 )
Працівникам 105 ( -13139 ) ( -11601 )
Витрат на відрядження 110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 )
Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( -1468 ) ( -967 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( -5822 ) ( -5117 )
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 ( -2316 ) ( -2370 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( -11852 ) ( -222 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 8427 13768
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 8427 13768
 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
– фінансових інвестицій 180 336 0
– необоротних активів 190 1548 458
– майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
– відсотки 210 0 3
– дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 30
Придбання:
– фінансових інвестицій 240 ( -47 ) ( 0 )
– необоротних активів 250 ( -7673 ) ( -14510 )
– майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -5836 -14019
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -5836 -14019
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 117
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( -94 ) ( -89 )
Інші платежі 360 ( -2921 ) ( -1244 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -3015 -1216
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -3015 -1216
Чистий рух коштів за звітній період 400 -424 -1467
Залишок коштів на початок року 410 957 511
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 533 -956
 
Примітки Облiк касовихоперацiй ведеться згiдно з «Положенням про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженого постановою НБУ № 72 вiд 19.02.2001р. Безготiвковi розрахунки здiйснюються Товариством з дотриманням вимог дiючого законодавства. У наявностi маються виписки банку з додатками до них, пiдiбранi в хронологiчному порядку. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2012 рiк з урахуванням вирахувань на податок на додану вартiсть (4238 тис.грн.) склав 91596 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за звiтний перiод склала 85814 тис.грн., сума iнших операцiйних доходiв склала 6497 тис.грн., сума iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi на 31.12.2012р. становить 1626 тис.грн. За 2012 рiк сума адмiнiстративних витрат складає 6470 тис.грн., сума витрат на збут – 408 тис.грн., iнших операцiйних витрат становить 4091 тис.грн., сума фiнансових витрат – 974 тис.грн., iнших витрат вiд операцiйної дiяльностi – 309 тис.грн., сума податку вiд звичайної дiяльностi становить 433 тис.грн.
Head Гриненко В.I.
Головний бухгалтер Шинкарук О.В.
 
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД” за ЄДРПОУ 05475156
Територія   за КОАТУУ 8036300000
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності   за КВЕД 49.41
 
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)    
за міжнародними стандартами фінансової звітності V  
 
Звіт про власний капітал за 31.12.2012 р.
 
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 1000 0 822 0 250 21971 0 0 24043
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 1000 0 822 0 250 21971 0 0 24043
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
  120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 1220 0 0 1220
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 -100 0 0 -100
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 1120 0 0 1120
Залишок на кінець року 300 1000 0 822 0 250 23091 0 0 25163
 
Примітки Статутний капiтал Товариства становить 1000000,00грн.,(один мiльйон гривень 00 коп.) та подiлений на 50000 (п’ятдесят тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 20,00. (двадцять гривень 00 копiйок) кожна, випущених в бездокументарнiй формi iснування, якi розподiляються мiж акцiонерами. На 31.12.2012 року заявлений статутний фонд був сплачений на 100,00%. ПАТ «КВК «Рапiд» не проводило додаткової емiсiї цiнних паперiв. Змiн до статутних документiв не було. Викуп власних акцiй пiдприємство не здiйснювало. Резервний капiтал товариства за результатами дiяльностi за 2012 рiк не нараховувався та складає станом на 31.12.2012 р. 250 тис. грн. Додатковий вкладений капiтал товариства станом на 31.12.2012 р. складає 822 тис. грн. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2012р. складає 23092 тис.грн. Викуп власних акцiй у 2012 роцi Товариство не здiйснювало.
Head Гриненко В.I.
Головний бухгалтер Шинкарук О.В.
 
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
I. Нематеріальні активи
 
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об’єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 142 85 0 0 0 0 0 24 0 0 0 142 107
Разом 080 142 85 0 0 0 0 0 24 0 0 0 142 107
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
 
II. Основні засоби
 
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 11304 2747 158 0 0 0 0 267 0 0 0 11462 2990 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 4914 2600 564 0 0 430 188 357 0 0 0 5043 2738 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 67129 53198 6752 0 0 3411 3391 4843 0 0 0 70239 54378 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 651 523 111 0 0 15 15 42 0 0 0 746 545 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 99 99 52 0 0 5 5 52 0 0 0 146 142 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0
Разом 260 84111 59181 7637 0 0 3861 3599 5561 0 0 0 87650 60807 0 0 0 0
 
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 38349
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 20
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
 
III. Капітальні інвестиції
 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 7616 8
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 57 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 7673 8
 
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
 
IV. Фінансові інвестиції
 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства 350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0
 
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
 
V. Доходи і витрати
 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів 440 1766 0
Операційна курсова різниця 450 1553 1445
Реалізація інших оборотних активів 460 285 274
Штрафи, пені, неустойки 470 29 161
Утримання об’єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 2864 2212
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 8
непродуктивні витрати і втрати 492 X 29
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 974
Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій 570 336 47
Доходи від об’єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 242
Інші доходи і витрати 630 0 0
 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
 
VI. Грошові кошти
 
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 4
Поточний рахунок у банку 650 530
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 534
 
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
 
VII. Забезпечення і резерви
 
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
  760 0 0 0 0 0 0 0
  770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 8 0 0 0 0 0
Разом 780 0 8 0 0 0 0 0
 
VIII. Запаси
 
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 144 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 499 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 2 0 0
Запасні частини 850 195 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 8 0 0
Незавершене виробництво 890 1099 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 290 0 0
Разом 920 2237 0 0
 
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 2
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
 
IX. Дебіторська заборгованість
 
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 6612 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 1225 0 0 0
 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
 
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
 
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
 
XI. Будівельні контракти
 
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
– валова замовників 1120 0
– валова замовникам 1130 0
– з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
 
XII. Податок на прибуток
 
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 433
Відстрочені податкові активи:  
– на початок звітного року 1220 0
– на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:  
– на початок звітного року 1230 0
– на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати – усього 1240 433
у тому числі:  
– поточний податок на прибуток 1241 433
– зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
– збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу – усього 1250 0
у тому числі:  
– поточний податок на прибуток 1251 0
– зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
– збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
 
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
 
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 5585
Використано за рік – усього 1310 0
в тому числі на:  
– будівництво об’єктів 1311 0
– придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
– з них машини та обладнання 1313 0
– придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
– погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
  1316 0
  1317 0
 
XIV. Біологічні активи
 
Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи – усього у тому числі: 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи – усього у тому числі: 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
  1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0
 
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
 
Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього у тому числі: 1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього у тому числі: 1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси – усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
  1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 
Head Гриненко В.I.
Головний бухгалтер Шинкарук О.В.
 

Інформація щодо аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд» станом на 31.12.2012р. Керiвництву ПАТ « КВК «Рапiд» Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку м. Київ Публiчне акцiонерне товариство «КВК «Рапiд», iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 05475156, юридична адреса: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7. Свiдоцтво про державну реєстрацiю: Серiя А01 № 345785 видане 05квiтня 1994 року Дарницькою районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю (дата внесення змiни 26.04.2011р.) номер запису 10651050007000624. Проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд». Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360. Повний пакет фiнансових звiтiв Товариства складається з: 1. Балансу станом на 31.12.2012 р. 2. Звiту про фiнансовi результати за 2012 р. 3.Звiту про рух грошових коштiв за 2012 р.; 4.Звiту про власний капiтал за 2012 р. 5. Примiток до рiчної фiнансової звiтностi. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за правильнiсть пiдготовки та достовiрне представлення фiнансової звiтностi вiдповiдно Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Мiжнароднi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть Товариства не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи помилок. Перевiрка запланована i проведена так, щоб забезпечити достатню впевненiсть в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудиторська перевiрка включала оцiнку вiдповiдностi застосованих Товариством принципiв облiку а також отримання доказiв, що пiдтверджують суми в фiнансовiй звiтностi i вiдомостi що в нiй розкритi, шляхом проведення тестiв. Аудиторську перевiрку проведено згiдно з вимогами: 1. Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть». 2. Мiжнародних стандартiв аудиту. 3. Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Аудитор вважає, що отриманi аудиторськi докази є достатнiми та забезпечують достатню основу для висловлювання аудиторської думки. На думку аудитора рiчна звiтнiсть: 1.Достовiрно i об’єктивно, у всiх iстотних аспектах, вiдповiдно до визначеної концептуальної основи, вiдображає майнове i фiнансове положення Товариства, що перевiряється, станом на 31.12.2012р., а також його фiнансовi результати за перiод з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.; 2.У всiх iстотних аспектах складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку; – 3.Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2012р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства та бiльша нормативного. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. – активи i зобов’язання враховуються на тiй пiдставi, що Товариство зможе виконати свої зобов’язання i реалiзувати активи в процесi звичайної дiяльностi як мiнiмум 12 мiсяцiв з дати складання перевiреної аудитором фiнансової звiтностi. Проведенi аудиторськi процедури дають нам можливiсть пiдтвердити припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. Звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства та не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому; – вiдповiдає вимогам чинного законодавства, що регулює принципи бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi в Українi, а також Статуту Товариства. Проведений аналiз показникiв фiнансового стану товариства дає можливiсть зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рiвень показникiв забезпечує Товариству високу платоспроможнiсть та фiнансову стiйкiсть при вiрогiдностi його безперервного функцiонування, як суб’єкта господарювання. З В I Т ПРО ПЕРЕВIРКУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Публiчного акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд» за перiод з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. 1. Замовлення та його виконання. Публiчне акцiонерне товариство «КВК «Рапiд», iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 05475156, юридична адреса: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7. Аудиторська перевiрка проведена фiзичною особою – пiдприємцем – аудитором – Шайдабековим Мiдєтбегом Магомедовичем, iдентифiкацiйний код – 2280014251. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1969 вiд 23.02.2001р. Рiшенням АПУ № 228/4 вiд 24.02.2011р. термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 24.02.2016 року. Юридична адреса Аудиторської фiрми пiдприємця-аудитора: 04074 м. Київ, вул. Агрегатна, 2 кв. 96. Р/р 26000799967489 МФО 380838, ПАТ КБ “Правекс-банк”, тел. (044)430-31-69. Сертифiкат аудитора №001583 серiї А вiд 25.06.1998 р., дiйсний до 30.06.2013р. Пiдставою для проведення перевiрки є договiр № 20/03-13 вiд 06.03.2013р. мiж Публiчним акцiонерним товариством «КВК «Рапiд» та аудитором Шайдабековим Мiдєтбегом Магомедовичем. Початок перевiрки – 06.03.2013року. Кiнець перевiрки – 15.03.2013 року. 2. Iнформацiя про Товариство Публiчне акцiонерне товариство «КВК «Рапiд» зареєстровано 05квiтня 1994 року Дарницькою районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю: Серiя А01 № 345785 (дата внесення змiни 26.04.2011р.) номер запису 10651050007000624. Засновниками ПАТ «Київська виробнича компанiя «Рапiд»» є члени трудового колективу . Найменування емiтента Публiчне акцiонерне товариство «КВК «Рапiд» Код ЄДРПОУ 05475156 Код територiї за КОАТУУ 8036300000 Органiзацiйно-правова форма емiтента Публiчне акцiонерне товариство № свiдоцтва про державну реєстрацiю та дата видачi свiдоцтва Серiя А01 № 345785 вiд 05.04.1994 р., (дата змiни 26.04.2011р.) 10651050007000624 Орган, що видав свiдоцтво Дарницька районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя Юридична адреса та мiсцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б,7 Тел./факс (044) 566-20-97 / (044) 566-15-80 Основнi види дiяльностi 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт Кiлькiсть акцiонерiв 199 Чисельнiсть працiвникiв 318 Статутний капiтал (грн.) 1000000,00 Номiнальна вартiсть простої акцiї (грн.) 20,00 Кiлькiсть простих акцiй 50000 штук Частка простих акцiй у статутному капiталi (%) 100.00 Дата проведення останнiх зборiв акцiонерiв – 26 березня 2012 року. Акцiонерами пiдприємства є власники товариства , в кiлькостi 199 особи, яким належить 100% акцiй ( 50000 штук на суму 1000000,00 гривень). Найменування органу, що видав свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв, дата, номер – Територiальне управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi № 624/10/1/10 вiд 24.06.2011 року. Депозитарiй – Приватне акцiонерне товариство «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв», мiсцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, б.7-Г, лiцензiя – АВ 498004 вiд 19.11.2009р., код ЄДРПОУ 35917889. Зберiгач – Публiчне акцiонерне товариство «Акцiонерний комерцiйний банк «КИЇВ», мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, б.16-22, лiцензiя – АГ 399097 вiд 17.08.2010р., код ЄДРПОУ 14371869. ПАТ «Київська виробнича компанiя «Рапiд» є платником податку на прибуток на загальних пiдставах. Свiдоцтво платника ПДВ № 100337940, iндивiдуальний податковий номер 054751526513. Обiг цiнних паперiв проходив на вторинному неорганiзованому ринку. Цiннi папери не були включенi до лiстiнгу бiрж. Пiдприємство не входить до будь-яких асоцiацiй, корпорацiй, концернiв та об’єднань. Органами управлiння Публiчного акцiонерного товариства «КВК «Рапiд» є Загальнi збори акцiонерiв, Одноосiбний виконавчий орган – генеральний директор, Наглядова рада та Ревiзiйна комiсiя. Структурних пiдроздiлiв та фiлiй у Товариствi станом на 31.12.2012 р. не встановлено. Службами внутрiшнього контролю в Товариствi станом на 31.12.2012 р. є Наглядова рада в складi 5-ти осiб, ревiзiйна комiсiя в складi 3-х осiб. Вiдповiдальними особами є: Генеральний директор : Гриненко Володимир Iванович Головний бухгалтер : Шинкарук Олена Василiвна. 3. Операцiйне середовище, ризики та економiчнi умови Операцiйне середовище Українськiй економiцi все ще притаманнi ознаки ринку, що розвивається. Цi ознаки включають недостатньо розвинену дiлову iнфраструктуру та вiдсутнiсть нормативної бази, що регулює дiяльнiсть пiдприємств, обмежену конвертованiсть нацiональної валюти та водночас наявнiсть численних засобiв контролю валютних операцiй, низький рiвень лiквiдностi на ринках капiталу. Уряд вживає заходiв для вирiшення цих питань, однак до цього часу йому не вдалося запровадити реформи, необхiднi для створення банкiвської, правової та регуляторної систем, що iснують у країнах з бiльш розвиненою ринковою економiкою. Внаслiдок цього операцiям в Українi притаманнi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв. Крiм того, на операцiйне середовище та ризики значно вплинули змiни в податковому законодавствi, викликанi при прийняттi Податкового кодексу. Крiм того, притаманнi ризики в дiяльностi пiдприємств можливi внаслiдок змiни податкового законодавства, так з 01.01.2011р. прийнятий Податковий кодекс України, який внiс значнi змiни в iснуючу систему оподаткування України, i який не є остаточним, так як до нього постiйно вносяться змiни та доповнення. Концентрацiя кредитного ризику Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно можуть призвести до концентрацiї кредитного ризику Пiдприємства, складаються, в основному, з дебiторської та кредиторської заборгованостi за торговими операцiями. Кредитний ризик, пов’язаний з дебiторською заборгованiстю за торговими операцiями, зменшується з огляду на обмежену базу мiсцевих клiєнтiв. Кредитний ризик, пов’язаний з кредиторською заборгованiстю за торговими операцiями, збiльшується через отримання кредитiв. Стратегiя управлiння фiнансовим ризиком Пiдприємство може наражатись на фiнансовi ризики у зв’язку зi змiною цiн на певнi види послуг. Пiдприємство не очiкує на значне зниження цiн на послуги у передбачуваному майбутньому. Пiдприємство переглядає перспективи щодо цiн регулярно в ходi розгляду необхiдностi активного управлiння фiнансовим ризиком. Заява про вiдповiднiсть Фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства представлена в тисячах гривень. Операцiї Товариства вимiрюються в гривнях; таким чином, гривня є функцiональною валютою. Всi операцiї в валютах iнших, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi. Дiяльностi на валютному ринку Товариство не веде. 4. Облiкова полiтика У 2012 роцi Товариство складає попередню фiнансову звiтнiсть по МСФО. Це означає, що звiтнiсть ПАТ в 2012 роцi складається на основi МСФЗ. Однак, ця звiтнiсть не вважається повнiстю вiдповiдною МСФЗ, так як вона вiдповiдає не всiм вимогам мiжнародних стандартiв, так як не мiстить порiвняльну iнформацiю за порiвняльний перiод. Перша фiнансова звiтнiсть ПАТ за МСФЗ буде складатись за звiтний перiод 2013 року. За 2012 р. товариство складає попередню фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. При складаннi попереднього звiту за МСФЗ за 2012 р. не дотримуються деякi вимоги МСФЗ 1, МСБО 1 i МСБО 34. Данi попередньої фiнансової звiтностi, складеної за 2012 рiк на основi МСФЗ, будуть використанi в якостi зрiвняних даних для складання повних фiнансових звiтiв за МСФЗ за звiтний перiод 2013 року. Вiдповiдно до Закону «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» з 2012 року публiчнi акцiонернi товариства складають фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Вiдповiдно до спiльного листа НБУ, Мiнфiну та Держстату вiд 01.12.2011 р., ПАТ обирає датою переходу на МСФЗ з 01.01.2012 р. 5 . Ведення бухгалтерського облiку Пiдприємство самостiйно визначає свою облiкову полiтику. Облiкова полiтика Пiдприємства оформлена документально згiдно наказу “Про облiкову полiтику” вiд 31.01.2011р. №3. Господарськi операцiї здiйснюються на основi первинних документiв, на пiдставi яких, складають зведенi облiковi документи. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку. Облiк ведеться в журнально-ордернiй формi. Iнвентаризацiя основних засобiв та запасiв проводилася, за перiод, що пiдлягав перевiрцi. Iнвентаризацiя зобов’язань не проводилася, за перiод, що пiдлягав перевiрцi. Зберiгання документiв, регiстрiв та звiтностi здiйснюється на протязi встановленого законодавством перiоду. Розкриття iнформацiї наведено в тис. грн. 6. Фiнансова звiтнiсть 6.1 Роз’яснення до Балансу Основнi засоби Згiдно облiкової полiтики та вiдповiдно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод облiку основних засобiв: модель собiвартостi за п. 30 «Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi». Первинна вартiсть основних засобiв, на балансi станом на 31.12.2012 р., складала 87650 тис. грн. Знос станом на 31.12.2012 р. складає 61795 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012 р. становить 25855 тис. грн. При вiдображеннi у облiку руху основних засобiв порушень не визначено. Первинна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 р., складала 142 тис. грн. Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 р. складає 110 тис. грн., залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 р. становить 32 тис. грн. Оцiнка основних засобiв станом на 31.12.2012 р. вiдповiдно МСФЗ не переоцiнена та вiдображена в облiку по залишковiй вартостi. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Термiн амортизацiї 2-3-5-20-50 рокiв в залежностi вiд технiчної характеристики основного засобу. Амортизацiя нараховується з мiсяця, що слiдує за мiсяцем вводу в експлуатацiю об’єкта основних засобiв. Надходження пiдтвердженнi первинними документами на придбання та оцiненi за вартiстю придбання. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2012 р. в Товариствi становлять 8 тис.грн. Оборотнi активи Виробничi запаси Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається, виходячи з первинних документiв, за цiнами та в кiлькостi зазначених в них та при трансформацiї звiтностi в вiдповiдностi з облiковою полiтикою Товариства i в частинi вимог п.9 та 10 МСБО 2. Порушень при веденнi облiку руху товарно-матерiальних цiнностей перевiркою не виявлено. Протягом року на Товариствi для оцiнки вибуття запасiв використовували метод собiвартостi перших за часом надходження запасiв, який залишався незмiнним протягом перевiреного перiоду. Амортизацiя МБП нараховувалася в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi. До складу малоцiнних необоротних активiв включалися активи вартiстю до 1000 грн. Iнвентаризацiя запасiв проводилася. Облiк товарно-матерiальних цiнностей вiвся на активному балансовому рахунку 20 «Виробничi запаси». Виробничi запаси станом на 31.12.2012 року складають 848 тис. грн., товари станом на 31.12.2012 року складають 290 тис. грн. Незавершене виробництво станом на 31.12.2012 року складає 1099 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть . Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 р. складає 11182 тис. грн., а саме: за товари, роботи та послуги 6612 тис. грн., з бюджетом 3345 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1225 тис. грн., просроченої заборгованостi бiльше 3-х рокiв немає. Кредиторська заборгованiсть на 31.12.2012р. становить 6527 тис.грн., в т.ч.:поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями – 113 тис.грн., за товари, роботи, послуги –3475 тис.грн., з бюджетом – 179 тис.грн., з позабюджетних платежiв – 63 тис.грн., зi страхування – 483 тис.грн., з оплати працi – 1024 тис.грн., з учасниками – 35 тис.грн., iншi поточнi зобов’язання – 1155 тис.грн. Розрахунок резерву сумнiвних боргiв на Товариствi був здiйснений при трансформацiї звiтностi. Iнформацiя про iншу дебiторську заборгованiсть для перевiрки надавалась, але в аудиторському висновку не вiдображається в зв’язку з тим, що становить комерцiйну таємницю Товариства. Пiдтвердження дебiторської заборгованостi вiд стороннiх органiзацiй надано для перевiрки в повному обсязi. Iнвентаризацiя заборгованостей Товариства за 2012 рiк проводилась. На момент проведення iнвентаризацiї в Товариствi, аудитор присутнiй не був, так як дата проведення iнвентаризацiї передувала датi проведення аудиторської перевiрки. В зв’язку з цим, наш аудиторський висновок буде модифiковано вiдповiдним чином. Грошовi кошти Облiк касових операцiй ведеться згiдно з «Положенням про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженого постановою НБУ № 72 вiд 19.02.2001р. Безготiвковi розрахунки здiйснюються Товариством з дотриманням вимог дiючого законодавства. У наявностi маються виписки банку з додатками до них, пiдiбранi в хронологiчному порядку. Станом на 31.12.2012 року залишок грошових коштiв на поточному рахунку в банку становить 530 тис.грн. Власний капiтал Статутний капiтал Товариства становить 1000000,00грн.,(один мiльйон гривень 00 коп.) та подiлений на 50000 (п’ятдесят тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 20,00. (двадцять гривень 00 копiйок) кожна, випущених в бездокументарнiй формi iснування, якi розподiляються мiж акцiонерами. На 31.12.2012 року заявлений статутний фонд був сплачений на 100,00%. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi пiдприємства в цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. За перiод, що пiдлягав перевiрцi, ПАТ «КВК «Рапiд» не проводило додаткової емiсiї цiнних паперiв. Змiн до статутних документiв не було. Викуп власних акцiй пiдприємство не здiйснювало. Територiальним управлiнням ДКЦПФР у м. Києвi було видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за № 624/10/1/10 вiд 24.06.2011 року. Акцiонерами пiдприємства є власники товариства , в кiлькостi 199 осiб, яким належить 100% акцiй ( 50000 штук на суму 1000000,00 гривень). Iнформацiя про осiб, що володiють не менше 10% акцiй на 31.12.2012р. 1. Гриненко Володимир Iванович – 42565 штук – 85,13%. Дивiденди на протязi звiтного перiоду не сплачувались та не нараховувались. Резервний капiтал товариства за результатами дiяльностi за 2012 рiк не нараховувався та складає станом на 31.12.2012 р. 250 тис. грн. Додатковий вкладений капiтал товариства станом на 31.12.2012 р. складає 822 тис. грн. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2012р. складає 23092 тис.грн. Викуп власних акцiй у 2012 роцi Товариство не здiйснювало. Проведений аудит дає нам право пiдтвердити правильнiсть та адекватнiсть визначення як загальної величини власного капiталу, його структури за перелiченим вище призначення, так i достовiрностi його вiдображення у вiдповiдних статтях Балансу (форма №1) станом на 31.12.2012 року. Акцiї оцiненi по засновницькiй вартостi. Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснюється, акцiї не включенi до лiстингу жодної фондової бiржi. Частка держави в Статутному капiталi ПАТ вiдсутня. Порядок формування Статутного кпiталу здiйснювався згiдно Закону України «Про господарськi товариства» вiд 19.09.1991 р. За № 1577-12-ВР з наступними змiнами та доповненнями. Проведений аудит дає нам право пiдтвердити правильнiсть визначення та достовiрнiсть формування величини Статутного капiталу, його повну сплату та вiдповiднiсть установчим документам. Заборгованiсть Довгостроковi фiнансовi зобов’язання станом на 31.12.2012 р. становлять 9663 тис.грн., в тому числi: iншi довгостроковi зобов’язання 9663 тис.грн. Поточнi зобов’язання на 31.12.2012р. становлять 6527 тис.грн., в т.ч.:поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями – 113 тис.грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги –3475 тис.грн., поточнi зобов’язання з бюджетом – 179 тис.грн., з позабюджетних платежiв – 63 тис.грн., зi страхування – 483 тис.грн., з оплати працi – 1024 тис.грн., з учасниками – 35 тис.грн., iншi поточнi зобов’язання – 1155 тис.грн. Облiк розрахункiв з пiдзвiтними особами ведеться згiдно первинних документiв. Перевiркою не встановлено порушень ведення облiку розрахункiв з пiдзвiтними особами. Визначення, облiк та оцiнка зобов`язань вiдповiдає, прийнятiй на Товариствi полiтицi. Вибiркова перевiрка дає змогу зробити висновок, що у всiх суттєвих аспектах зобов`язання Товариства у бухгалтерському облiку вiдображенi у повному обсязi та вiдповiдають розмiру їх засобiв чи витрат. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2012 рiк з урахуванням вирахувань на податок на додану вартiсть (4238 тис.грн.) склав 91596 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за звiтний перiод склала 85814 тис.грн., сума iнших операцiйних доходiв склала 6497 тис.грн., сума iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi на 31.12.2012р. становить 1626 тис.грн. За 2012 рiк сума адмiнiстративних витрат складає 6470 тис.грн., сума витрат на збут – 408 тис.грн., iнших операцiйних витрат становить 4091 тис.грн., сума фiнансових витрат – 974 тис.грн., iнших витрат вiд операцiйної дiяльностi – 309 тис.грн., сума податку вiд звичайної дiяльностi становить 433 тис.грн. Сума чистого прибутку за 2012 рiк становить 1220 тис. грн. Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi (тис.грн.) Найменування показника Перiод на 31.12.2012 р. на 31.12.2011 р. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї – 91596 97785 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, Послуг) (тис.грн.) – 85814 86403 Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.) – 1220 3032 Необоротнi активи (тис.грн.) – 25895 24097 Оборотнi активи (тис.грн.) – 14071 15635 Довгостроковi зобов’язання 9663 7369 Поточнi зобов’язання (тис.грн.) – 6527 8782 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй (шт.) – 50000 50000 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю – 24,40 60,64 6.2 Дiї, що виникли пiсля дати Балансу За перiод з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. не пройшли подiї, що могли суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства. Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось нi купiвлi, нi продажу понад 10 вiдсоткiв вартостi активiв (у тому числi акцiй (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капiталi iншої юридичної особи), не пов’язану з основною дiяльнiстю. Iнформацiя про змiни в органiзацiйнiй структурi товариства за звiтний перiод: змiн не було. Протягом звiтного перiоду створення нових дочiрнiх пiдприємств емiтента та набуття пiдприємством статусу залежного вiд емiтента не вiдбувалось. Iнформацiя стосовно системи оцiнки та управлiння ризиками. Товариство для ефективного управлiння ризиками здiйснює такi заходи: – регулярно виявляє та оцiнює ризики, якi впливають на досягнення стратегiчних та операцiйних цiлей; – забезпечує прийняття рiшень з врахуванням їх потенцiйних ризикiв та встановленню ризик-апетиту; – обирає оптимальну стратегiю управлiння ризиками, порiвнюючи ступiнь зниження ризику та вартiсть заходiв з їх управлiння. 7. Операцiї з пов’язаними сторонами Протягом 2012 року Товариство не мало операцiй з пов’язаними сторонами. 8. Непередбаченi зобов’язання Податковi та юридичнi питання Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здiйснення операцiй, продовжує розвиватися як наслiдок переходу до ринкової економiки. Положення законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, регiональних i центральних органiв державної влади та iнших урядових iнститутiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання не спiвпадають. Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Товариства здiйснювалась вiдповiдно до законодавства, i всi передбаченi законодавством податки були нарахованi та сплаченi в законодавчо-установленi термiни. Захворювання За перiод, що пiдлягав перевiрцi, в Товариствi не зафiксованi випадки виробничого травматизму чи професiйного захворювання, що є позитивним фактором. Вiдповiдно, виплат сум компенсацiй втрат вiд нещасних випадкiв на виробництвi та вiд професiйних захворювань протягом перiоду – не було. Оподаткування На думку керiвництва, Пiдприємство сплатило всi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв. Економiчне середовище Пiдприємство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Пiдприємства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Пiдприємства, а також на здатнiсть Пiдприємства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками. Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову кредиторську заборгованiсть, банкiвськi кредити, цiннi папери, фiнансову оренду. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Пiдприємства. Також Пiдприємство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та короткостроковi депозити. Основнi ризики включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2012р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства i становить 25164 тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв (Товариством) та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Виконання значних правочинiв Товариство у 2012 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» не мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” Аудитор здiйснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» : – вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. В ходi перевiрки фiнансової звiтностi Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк внаслiдок шахрайства. З А К Л Ю Ч Е Н Н Я На пiдставi проведеної перевiрки фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «КВК «Рапiд», iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 05475156, юридична адреса: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б.7 можна зробити наступнi заключення: У 2012 роцi Публiчне акцiонерне товариство складає попередню фiнансову звiтнiсть по МСФО. Це означає, що звiтнiсть Товариства в 2012 роцi складається на основi МСФЗ. Однак, ця звiтнiсть не вважається повнiстю вiдповiдною МСФЗ, так як вона вiдповiдає не всiм вимогам мiжнародних стандартiв, так як не мiстить порiвняльну iнформацiю за порiвняльний перiод, данi, представленi у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають сальдо i оборотам в регiстрах бухгалтерського облiку. Крiм того, вiдповiдно до спiльного п.6 листа НБУ, Мiнфiну та Держстату вiд 01.12.2011 р. №12-208/1757-14830, №31-08410-06-5/30523, №04/4-07/702, ПАТ обирає датою переходу на МСФЗ з 01.01.2012 р. та подає балансовi звiти лише на 01.01.2012р. та 31.12.2012р., а порiвняльна iнформацiя про прибутки та збитки за 2011р. не наводитося, хоча це й суперечить п.21 та п.22 МСФЗ 1. Умовно – позитивна думка. На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрiбними, про якi йдеться в попередньому параграфi, та якщо б ми були в змозi пiдтвердити кiлькiсть основних засобiв, фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «КВК «Рапiд» справедливо та достовiрно вiдображає iнформацiю згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi i в усiх суттєвих аспектах пiдготовлена та вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятої Облiкової полiтики i реально та точно вiдображає його фiнансовий стан на 31 грудня 2012 року по результатах операцiй з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року i дозволяє пiдтвердити правильнiсть та адекватнiсть формування власного капiталу, його структури, призначення та його 100% сплати за рахунок внескiв акцiонерiв. Фiнансова звiтнiсть у всiх iстотних аспектах складено на пiдставi даних бухгалтерського облiку. При складаннi Фiнансової звiтностi були дотриманi принципи послiдовностi i безперервностi дiяльностi. У всiх iстотних аспектах складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку. Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2012 р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства та бiльша вiд нормативного. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Активи i зобов’язання враховуються на тiй пiдставi, що Товариство зможе виконати свої зобов’язання i реалiзувати активи в процесi звичайної дiяльностi як мiнiмум 12 мiсяцiв з дати складання перевiреної аудитором фiнансової звiтностi. Проведенi аудиторськi процедури дають нам можливiсть пiдтвердити припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. Звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства та не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому. Вiдповiдає вимогам чинного законодавства, що регулює принципи бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi в Українi, а також Статуту Товариства. Проведений аналiз показникiв фiнансового стану товариства дає нам можливiсть зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рiвень показникiв забезпечує Товариству середню платоспроможнiсть та фiнансову стiйкiсть при вiрогiдностi його безперервного функцiонування, як суб’єкта господарювання. Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння, якi затвердженi Загальними зборами акцiонерiв. Фiнансова звiтнiсть пiдписана уповноваженими особами. Додатки, пiдписанi аудитором: 1. Балансу станом на 31.12.2012 р. 2. Звiту про фiнансовi результати за 2012 р. 3. Звiту про рух грошових коштiв за 2012 р.; 4. Звiту про власний капiтал за 2012 р. Аудиторська перевiрка проведена фiзичною особою-пiдприємцем аудитором – Шайдабековим Мiдєтбегом Магомедовичем. Iдентифiкацiйний код – 2280014251. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1969 вiд 23.02.2001 р. Рiшенням АПУ № 228/4 вiд 24.02.2011р. термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 24.02.2016 року. Юридична адреса Аудиторської фiрми пiдприємця-аудитора: 04074 м. Київ, вул. Агрегатна, 2 кв. 96. Р/р 26000799967489 МФО 380838, ПАТ КБ “Правекс-банк”, тел. (044)430-31-69. Сертифiкат аудитора №001583 серiї А вiд 25.06.1998 р., дiйсний до 30.06.2013р. Аудитор Шайдабеков М.М. Дата видачi аудиторського висновку “ 15 ” березня 2013 Додаток До аудиторського висновку Аналiз показникiв про фiнансовий стан ПАТ «Київська виробнича компанiя «Рапiд» станом на 31.12.2012 року. Аудитором були розрахованi коефiцiєнти, що надають iнформацiю про фiнансове становище пiдприємства та зроблений висновок по ним. Коефiцiєнти 31.12.2012р. 31.12.2011р. 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi – 0,10 0,12 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi – 2,16 1,78 3. Коефiцiєнт автономiї – 0,61 0,60 4. Коефiцiєнт структури капiталу – 0,64 0,94 5. Рентабельнiсть активiв – 0,01 0,03 6. Рентабельнiсть акцiонерного капiталу – 1,22 3,03 7. Коефiцiєнт валового доходу – 0,06 0,11 8. Рентабельнiсть реалiзацiї – 0,01 0,03 9. Рентабельнiсть витрат – 0,01 0,04 Фiнансову стабiльнiсть пiдприємства характеризують наступнi показники: Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, який досяг станом на 31.12.2012р. значення 0,10, що є низьким, у порiвняннi з попереднiм перiодом вiн зменшився на 0,02, за рахунок зменшення кредиторської заборгованостi. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi станом на 31.12.2012р. складає 2,16, що є високим, у порiвняннi з 31.12.2011р. вiн збiльшився на 0,38, також за рахунок зменшення кредиторської заборгованостi. Коефiцiєнт автономiї, який показує ступiнь залежностi пiдприємства вiд зовнiшних джерел фiнансування, складає 0,61 станом на 31.12.2012р., як видно з даних аналiтичної таблицi значення вказаного показника є не високим. Пiдприємство має не великий ступiнь автономностi. Станом на 31.12.2012р. коефiцiєнт структури капiталу складає 0,64, що являеться не високим показником. В порiвняннi з 31.12.2011р. вiн зменшився на 0,30, що характеризує негативнi змiни в дiяльностi пiдприємства . Рентабельнiсть активiв складає станом на 31.12.2011р. 0,01. Рентабельнiсть акцiонерного капiталу складає станом на 31.12.2011р. 1,22. Бiльш детальну iнформацiю про стан пiдприємства надає показник вiрогiдностi банкрутства, який розраховується наступним чином: Z = 1,2 х (ОК : СА) + 1,4 х [(СР + ФЦ + НР) : СА] + 3,3 х (СР : СА) + 0,6 х (СФ : СО) + (ЧР : СА),де СА – всього активiв по балансу; ОК – величина оборотного капiталу; Р – резерви; ФЦ- фонди спец. призначення та цiльового фiнансування; НР – величина нерозподiленого прибутку (+) або непокритого збитку (-); СР – сума виручки вiд реалiзацiї; СФ – Статутний фонд; СО – сума зобов`язань пiдприємства; ЧР – чиста виручка вiд реалiзацiї. Вiрогiднiсть банкрутства при Z: 1,8 та менше — дуже висока, 1,81 – 2,7 — висока, 2,8 – 2,9 — можлива, 3,0 та бiльше — маленька. Z(2012рiк) = 1,2 х (14071 : 41354) + 1,4 х [(95834+250+23092) : 41354] + 3,3 х (95834 : 41354) + 0,6 х (1000 : (9663+6527)) + (91596 : 41354) = 14,30 Вiдповiдно з розрахунком даного показника станом на 31.12.2012р., пiдприємство являється фiнансово- стабiльним , завдяки доходу вiд реалiзацiї продукцiї. Аудитор Шайдабеков М.М. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1969 вiд 23.02.2001 р. Рiшенням АПУ № 228/4 вiд 24.02.2011р. термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 24.02.2016 року. Сертифiкат аудитора №001583 серiї А вiд 25.06.1998 р., дiйсний до 30.06.2013р. Дата видачi аудиторського висновку “ 15 ” березня 2013 р.  

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI за 2012 рiк Загальна iнформацiя про пiдприємство Публiчне акцiонерне товариство «КВК «Рапiд» зареєстровано 05 квiтня 1994 року Дарницькою районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю: Серiя А01 № 345785 (дата внесення змiни 26.04.2011р.) номер запису 10651050007000624. У 2011 роцi вiдбулась змiна найменування в зв’язку з приведенням дiяльностi ЗАТ «Київська виробнича компанiя «Рапiд» у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» на Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд». Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд» є повним правонаступником прав та обов’язкiв Закритого акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд». Публiчне акцiонерне товариство «КВК «Рапiд» веде такi основнi види дiяльностi згiдно КВЕД: 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт 52.10 Складське господарство 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 45.19 Торгiвля iншими автотранспортними засобами 45.11 Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами 52.21 допомiжне обслуговування наземного транспорту 52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування Основа складання фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть, за рiк, який завершився 31.12.2012, складена згiдно Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.99 року N 996-XIV. Пiдприємством обрано дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012 року, у зв’язку з чим були прийнятi змiни в облiковiй полiтицi. Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi з урахуванням положень МСФЗ 1 “Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi” та з виходячи з припущення, що Пiдприємство буде продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського облiку. Стандарти, якi були застосованi для складання фiнансової звiтностi за рiк, який завершився 31.12.2012: МСБО1 “Подання фiнансової звiтностi”, МСБО 16 “Основнi засоби”, МСБО 40 “Iнвестицiйна нерухомiсть”, МСБО 38 “Нематерiальнi активи”, МСБО 2 “Запаси”, МСБО 37 “Забезпечення , умовнi зобов’язання та умовнi активи”, МСБО 18 “Дохiд”, МСБО 19 “Виплати працiвникам”, МСБО 10 “Подiї пiсля дати балансу”, МСБО 33 “Прибуток на акцiю”, МСБО 39 “Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка”, МСФЗ 7 “Фiнансовi iнструменти: розкриття” та iншi. Фiнансова звiтнiсть надана в тисячах гривень. Основнi положення облiкової полiтики 1. Нематерiальнi активи Нематерiальними активами визнаються (згiдно МСБО 38) iдентифiкованi негрошовi активи, якi не мають фiзичної форми, використовуються в виробництвi чи в наданнi товарiв та послуг, для передачi в оренду чи для адмiнiстративних цiлей, та вiд використання яких пiдприємство має економiчнi вигоди. Первiсно нематерiальнi активи оцiнiються по собiвартостi, яка включає покупну цiну, iмпортнi мита, невiдшкодовуванi податки та будь-якi прямi витрати на пiдготовку активiв до експлуатацiї. Пiсля первiсного признання, в подальшому нематерiальнi активи облiковуються по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується кожного мiсяця протягом всього строку їх корисного використання. Строк корисного використання нематерiальних активiв визначається по кожному об`єкту окремо в момент зарахування їх на баланс, виходячи з: – строку корисного використання ; – передбаченого технологiчного старiння; – правових чи iнших подiбних обмежень по строкам його використання та iнших факторiв. Амортизация нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнейним методом. Перiод, строк та метод амортизацiї переглядається на кiнец кожного фiнансового року. Амортизацiя начисляється амортизовану вартiсть нематерiальних активiв, яка є рiзницю мiж первоначальною вартiстю та лiквидацiйною вартiстю. Лiквидацiйна вартiсть нематерiальних активiв прийнята рiвною нулю. Для нарахування амортизацiї застосовуються наступнi строки корисного використання нематерiальних активiв для основних групп: Iншi нематерiальнi активи 24 мiс -240 мiс До складу iнших нематерiальних активiв включається програмне забеспечення. 1. Нематерiальнi активи Групи нематерiальних активiв Залишок на початок року Надiйшло за рiк Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Втрати вiд зменшення кориностi за рiк Iншi змiни за рiк Залишок на кiнець року первiсної (переоцiненої) вартостi накопиченої амортизацiї первiсна (переоцiнена) вартiсть накопи-чена аморти-зацiя первiсної (переоцiненої) вартостi накопиченої амортизацiї первiсна (переоцi-нена) вартiсть Накопичена амортизацiя первiсна (переоцiнена) вартiсть накопичена амортизацiя 2. Основнi засоби . Основними засобами (згiдно МСБО 16) визнаються матерiальнi активи, якi облiковуються пiдприємством в цiлях використання їх в процесi виробництва чи в наданнi товарiв та послуг чи для адмiнiстративних цiлей, а також будуть використовуватися протягом бiльше одного року. Об`єкти основних засобiв приймаються до облiку по первiснiй вартостi (первiсна оцiнка), яка включає покупну цiну, iмпортнi мита, невiдшкодовуванi податки та будь-якi прямi витрати з доведення об`єктiв до робочого стану для використання за призначенням. Пiсля первiсного визнання, в подальшому основнi засоби облiковуються по собiвартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого убутку вiд зменшення корисностi. Строк корисного використання основних засобiв визначається, виходячи з: 1) очiкуваного використання активу; 2) очiкувакувного фiзичного зносу, який залежить вiд експлуатацiйних факторiв, ремонту та технiчного обслуговування активу; 3) технiчного та морального зносу, виникаючих в результатi змiн чи обмежень вдосконалень виробництва, а також у зв`язку iз змiнами спросу на ринку продукцiї чи об`єму надання послуг по активу; 4) юридичних та тому подiбних обмежень з використання активiв. Строк корисного використання основних засобiв визначається на основi об`єктивного рiшення , що грунтується на досвiдi эксплуатацiї подiбних активiв. Амортизацiя об`єктiв основних засобiв нараховується, виходячи iз нового строку корисного використання , починаючи з мiсяця, следуючого за мiсяцем змiни сроку корисного використовування . Амортизацiї пiдлягає вартiсть основних засобiв, що амортизуються, яка є рiзницю мiж первiсною вартiстю та лiквiдацiйною вартiстю. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прийнята рiвною нулю. Основнi засоби для облiку роздiленi на основнi групи: – Будiвлi та споруди – Машини та обладнання – Транспортнi засоби – Iнструменти, прилади, iнвентар – Iншi основнi засоби. До складу групи “Будiвлi та споруди” включається вартiсть нежитлових примiщень, майданчикiв, якi мають характер нерухомостi та є власнiстю пiдприємства. До складу групи “Машини та обладнання” включаються вартiсть котлiв, верстатiв, кран-балок, технiчного обладнання та апаратiв енергетичного характеру, загального призначення, а також спецiалiзованого використання. До складу групи “Транспортнi засоби” включається вартiсть механiчних транспортних засобiв та iнших транспортних засобiв. До складу групи “Iнструменти, прилади, iнвентар” включаються вартiсть об`єктiв, якi вiдносяться до приладiв, iнструментiв, оснащення та рухомого майна. До складу групи “Iншi основнi засоби” включаються iншi основнi засоби, якi не увiйшли до вище перелiчених груп. Амортизация основних засобiв здiйснюється прямолiнейним методом. Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається, виходячи з первинних документiв, за цiнами та в кiлькостi зазначених в них та при трансформацiї звiтностi в вiдповiдностi з облiковою полiтикою Товариства i в частинi вимог п.9 та 10 МСБО 2. Протягом року на Товариствi для оцiнки вибуття запасiв використовували метод собiвартостi перших за часом надходження запасiв, який залишався незмiнним протягом перевiреного перiоду. Амортизацiя МБП нараховувалася в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi. До складу малоцiнних необоротних активiв включалися активи вартiстю до 1000 грн. Iнвентаризацiя запасiв проводилася. Облiк товарно-матерiальних цiнностей вiвся на активному балансовому рахунку 20 «Виробничi запаси». Виробничi запаси станом на 31.12.2012 року складають 848 тис. грн., товари станом на 31.12.2012 року складають 290 тис. грн. Незавершене виробництво станом на 31.12.2012 року складає 1099 тис.грн.

Продовження тексту приміток

  1. Незавершене будiвництво. До статтi “Незавершене будiвництво” включаються вартiсть придбання чи вартiсть виробництва ще незавершених об’єктiв, якi пiсля укомплектування та прийняття їх у користування будуть визнанi у складi основних засобiв чи iнвестицiйної нерухомостi, якi вiдносяться до iнвестицiй. 4.Вiдстроченi податковi активи Вiдстроченi податковi активи (згiдно МСБО 12) – суми податку на прибуток, якi належать до вiдшкодування в майбутнiх перiодах вiдповiдно до: o(а) вираховуємих тимчасових рiзниць; o(b) перенесених невикористаних податкових збиткiв; o(c) перенесених невикористаних податкових кредитiв. Тимчасовiх рiзницi – рiзницi мiж балансовою вартiстю актива чи зобов’язання в звiтi про фiнансовий стан та їхньою податковою базою. Кредиторська заборгованiсть на 31.12.2012р. становить 6527 тис.грн., в т.ч.:поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями – 113 тис.грн., за товари, роботи, послуги –3475 тис.грн., з бюджетом – 179 тис.грн., з позабюджетних платежiв – 63 тис.грн., зi страхування – 483 тис.грн., з оплати працi – 1024 тис.грн., з учасниками – 35 тис.грн., iншi поточнi зобов’язання – 1155 тис.грн. 5.Виробничi запаси До складу запасiв входять матерiальнi цiнностi, призначенi для споживання при виготовленнi продукцiї в одному виробничому циклi, здiйснення робiт або послуг на всiх стадiях; у виглядi безпосередньо запасiв на складах, у виглядi незавершеного виробництва, у виглядi готової продукцiї, призначеної для реалiзацiї, i у виглядi товарiв, закуплених i зберiгаються для перепродажу. Оцiнка запасiв (матерiалiв, сировини (палива), комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв) при вибуттi здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО). Найменування показника Балансова вартiсть на початок року Балансова вартiсть на кiнець року 6.Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає забогованiсть за реалiзовану готову продукцiю, оказанi послуги оренди примiщень та iншi послуги. Додаток 6 Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 р. складає 11182 тис. грн., а саме: за товари, роботи та послуги 6612 тис. грн., з бюджетом 3345 тис.грн., , просроченої заборгованостi бiльше 3-х рокiв немає. 7.Аванси виданi. Аванси виданi включають дебiторську заборгованiсть постачальникiв за ТМЦ та iншi. 8. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Iнша поточна дебiторська заборгованiсть включає дебiторську заборгованiсть с покупцями та дебiторську забогованiсть с державними цiльовими фондами. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 р. складає 1225 тис. грн. Додаток 8 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на 31.12.2011 на 31.12.2012 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 р. складає 1225 тис. грн 9. Виданi аванси за основнi засоби Аванси виданi на придбання необоротних матерiальних активiв Додаток 9 Аванси, виданi на придбання необоротних матерiальних активiв Станом на початок року Станом на кiнець року з iншим структурам 10. Грошовi кошти. До складу грошових коштiв вiдносяться наявнi кошти i кошти на рахунках у банках роздiльно в нацiональнiй та iноземнiй валютi. Додаток 10 Найменування показника На початок року На кiнець року Поточний рахунок у банку (в нацiональнiй валютi) 4 88 Станом на 31.12.2012 року залишок грошових коштiв на поточному рахунку в банку становить 530 тис.грн. 11. Статутний капiтал. Статутний капiтал – це капiтал Товариства, що дорiвнює сумi номiнальної вартостi всiх розмiщених акцiй Товариства, та який формується за рахунок внескiв акцiонерiв Товариства пiд час розмiщення акцiй. Додаток 11 На 31.12.11 Назва власника цiнних паперiв Загальна кiлькiсть ЦП Загальна номiнальна вартiсть ЦП Вiдсоток у статутному капiталi Акцiонери згiдно реєстру 199 100% На 31.12.12 Назва власника цiнних паперiв Загальна кiлькiсть ЦП Загальна номiнальна вартiсть ЦП Вiдсоток у статутному капiталi Акцiонери згiдно реєстру 199 100% 12. Порядок розподiлу прибутку та дивiденди Порядок розподiлу прибутку i покриття збиткiв Товариства визначається Рiшенням Загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства України. За рахунок чистого прибутку , що залишається в розпорядженнi Товариства: – Виплачуються дивiденди; – Створюється та поповнюється резервний каптал; – Накопичується нерозподiлений прибуток (покривається збиток). Напрямки використання нерозподiленого прибутку затверджуються Загальними зборами акцiонерiв. Дивiденд – це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акцiонеру з розрахунку на одну належну йому акцiю. На кожну просту акцiю Товариства нараховується однаковий розмiр дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв на одну акцiю затверджується Загальними зборами акцiонерiв. Черговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 29 березня 2013 року було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2012 рiк. Дивiденди на одну акцiю -2,00 грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендi – 04.04.2013 р, строк виплати – з 10.04.2013 року до 10.10.2013 року. Черговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 26 березня 2012 року було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2011 рiк. Дивiденди, якi нарахованi за 2011 рiк, виплаченi у звiтному перiодi. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 25.05.2012 р, нарахованi дивiденди на одну акцiю -2,00 грн. Дата виплати дивiдендiв – з 14.06.2012р. Розмiр- 93500,67 грн.

Продовження тексту приміток

Додаток 12 Найменування показника На початок року На кiнець року Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 13. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає забогованiсть за сировину та матерiали, послуги оренди обладнання, ремонту та тех. обслуговування обладнання, транспортнi послуги, послуги зв язку та iншi ТМЦ та послуги. Додаток 13 кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги –3475 тис.грн. 14. Аванси одержанi Аванси одержанi включають аванси покупцiв за готову продукцiю та ТМЦ. 15. Iншi поточнi зобов’язання Iншi поточнi зобов’язання включають кредиторську заборгованiсть за договорами надання позик, кредиторську заборгованiсть з пiдзвiтними особами, кредиторську заборгованiсть з робiтниками по iншим операцiям. Додаток 15 Iншi поточнi зобов язання на 31.12.2011 на 31.12.2012 iншi поточнi зобов’язання – 1155 тис.грн. 16. Виручка вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг визначається за справедливою вартiстю проданих товарiв або послуг. Виручка вiд продажу послуг та товарiв визнається (згiдно МСБО 18) в момент їх поставки покупцям i переходу права власностi та вiдображається у фiнансовiй звiтностi за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ)

Продовження тексту приміток

Додаток 16 Стаття На 31.12.12 На терiторiї України Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2012 рiк з урахуванням вирахувань на податок на додану вартiсть (4238 тис.грн.) склав 91596 тис.грн. 17. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Собiвартiсть реалiзованих послуг(згiдно МСБО 2) складається з виробничої собiвартостi послуг, реалiзованих протягом звiтного перiоду i загальновиробничих витрат. У виробничу собiвартiсть послуг включається: – амортизацiя примiщень (обладнання); – витрати на оплату працi обслуговуючого персоналу; – нарахування на фонд оплати працi обслуговуючого персоналу; – iншi прямi витрати. Iнформацiя про структуру собiвартостi реалiзованих послуг та товарiв за звiтний перiод Додаток 17 Статтi витрат За 2012 рiк Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за звiтний перiод склала 85814 тис.грн., сума iнших операцiйних доходiв склала 6497 тис.грн. 18. Iншi доходи та витрати. До складу iншiх доходiв включається позитивний фiнансовий результат вiд продажу основних засобiв, НМА, зменшений на суму лiквiдацiї основних засобiв, НМА, а також доход вiд безкоштовно отриманих ТМЦ, доход вiд списання кредиторської заборгованостi, доход вiд реалiзацiї запасiв та iншi. До складу iншiх операцiйних витрат включаються витрати зi списання дебiторської заборгованостi, отриманi штрафи, пенi, собiвартiсть реалiзованих запасiв, операцiйна курсова рiзниця та iншi витрати. Доходи i витрати Найменування показника Доходи Витрати сума iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi на 31.12.2012р. становить 1626 тис.грн. 19. Адмiнiстративнi витрати та витрати на збут. Додаток 19 № п/п Статтi витрат За 2012 рiк За 2012 рiк сума адмiнiстративних витрат складає 6470 тис.грн., сума витрат на збут – 408 тис.грн., iнших операцiйних витрат становить 4091 тис.грн., сума фiнансових витрат – 974 тис.грн., iнших витрат вiд операцiйної дiяльностi – 309 тис.грн., сума податку вiд звичайної дiяльностi становить 433 тис.грн. 21. Iнформацiя про судовi позови та про подiї пiсля дати балансу. – Пiдприємство не має планiв по припиненню дiяльностi або окремих видiв дiяльностi; – немає змiн у законодавствi, якi можуть негативно вплинути на дiяльнiсть пiдприємства; – вiдсутнi судовi позови та невиконанi зобов’язання; – На пiдприємствi немає втрати основного ринку збуту, лiцензiї або основного постачальника; – На пiдприємствi немає проблеми з робочою силою; – На пiдприємствi немає дефiциту сировини та основних матерiалiв; – Пiдприємство здатне отримати фiнансування для розробки важливих нових продуктiв або здiйснення iнших важливих iнвестицiй; – Пiдприємство володiє правом власностi (пiдтверджене документально) i контролює всi активи, представленi у фiнансовiй звiтностi. Власнi активи пiдприємства не обтяженi заставним правом. – Пiдприємством були виконанi всi аспекти договiрних зобов’язань, якi могли б iстотно вплинути на фiнансову звiтнiсть у разi їх недотримання. Не iснує яких-небудь додаткових угод до дiючих договорiв, iнформацiя про якi не була розкрита. -Нам не вiдомо про будь-якi умови або подiї, що можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi протягом, щонайменше, 12 мiсяцiв з дати фiнансової звiтностi. – Фiнансова звiтнiсть не мiстить спотворень i пропускiв iнформацiї. Генеральний директор : Гриненко Володимир Iванович Головний бухгалтер : Шинкарук Олена Василiвна.

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!