National automobile carrier 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2012

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

      Публічне Акціонерне Товариство «Київська Виробнича Компанія «Рапід», код ЄДРПОУ 05475156 (надалі–«Товариство»), місцезнаходження: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 7, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»),    які відбудуться 26 березня 2012 року о 9.00 годині за адресою: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 7, у приміщенні клубу Публічного Акціонерного Товариства  «Київська виробнича компанія «Рапід».

     Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації –  о 8 .00 годині,  закінчення реєстрації – о 9.00 годині.

     Дата складення переліку акціонерів,  які мають  право на участь у Загальних зборах – 20 березня 2012 року.

     Перелік питань, що виносяться на голосування:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
  2. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
  3. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
  4. Прозатвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основних напрямків діяльності на 2012 рік.
  5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2011рік.
  6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011рік.
  7. 7.Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011рік.
  8. 8.Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2011 року.

    Для реєстрації  на участь у   Загальних зборах ,  акціонер   повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

    Ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: Україна, 02099,  м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7, (кім.204), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

     Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є  Дейнега Н.М.

     Довідки за телефоном (044) 576-43-89.

 Наглядова  рада Публічного Акціонерного Товариства  «Київська Виробнича Компанія   «Рапід»

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!