National automobile carrier 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2014

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

        Публічне Акціонерне Товариство «Київська Виробнича Компанія «Рапід», код ЄДРПОУ 05475156 (надалі – «Товариство»), місцезнаходження: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 7, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»)

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 11 квітня 2014 р. о 9:00 годині за адресою: 02099, м.Київ, вул. Зрошувальна 7, в приміщенні клубу ПАТ ” КВК” РАПІД”.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: початок реєстрації о 8:00 годині, закінчення о 9:00 годині в день проведення зборів за вищевказаною адресою. Для реєстрації на участь у Загальних зборах, акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 07 квітня 2014р.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
4. Про затвердження звіту дирекції про результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та основних напрямків діяльності на 2014 рік.
5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2013 року.
9. Про припинення повноважень членів та голови Наглядової ради Товариства.
10.Про обрання членів та голови Наглядової ради Товариства.
11. Про припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів та голови Ревізійної комісії Товариства.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: ознайомитись з матеріалами , необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7, (кім.204), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Дейнега Н.М. Довідки за телефоном (044) 576-43-89.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 48549 41354
Основні засоби 33674 25855
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1114 2237
Сумарна дебіторська заборгованість 11358 11282
Грошові кошти та їх еквіваленти 677 533
Нерозподілений прибуток 23108 23092
Equity 1072 1072
Статутний капітал 1000 1000
Довгострокові зобов’язання 14804 9663
Поточні зобов’язання 8565 6527
Чистий прибуток (збиток) 116 1121
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50000 50000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 307 305
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 04 березня2014р. № 41 БЮЛЕТЕНЬ Цінні папери України
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор
ПАТ «КВК «Рапід»
______________
(підпис)
М.П.
Гриненко В.І.
(ініціали та прізвище керівника)
(дата)

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!