National automobile carrier 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 2019

Інформація про проведення річних Загальних зборів Публічного Акціонерного Товариства «Київська Виробнича Компанія «Рапід»

  1. Повідомлення про проведення загальних зборів:

Затверджено Наглядовою Радою

Публічного Акціонерного Товариства

  «Київська Виробнича Компанія «Рапід»

 

1.      Повідомлення про проведення Загальних зборів

Публічне Акціонерне Товариство «Київська Виробнича Компанія «Рапід», код ЄДРПОУ 05475156 (надалі – «Товариство»), місцезнаходження: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна,  буд. 7, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»).

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 19 квітня 2019 р. о 9:00 годині за адресою: 02099, м.Київ, вул. Зрошувальна 7, в приміщенні клубу ПАТ “КВК” РАПІД”.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: початок реєстрації о 8:00 годині, закінчення о 9:00 годині в день проведення Загальних зборів 19 квітня 2019 року за адресою: 02099, м.Київ, вул. Зрошувальна 7, в приміщенні клубу ПАТ ” КВК” РАПІД”. Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15 квітня 2019 року.

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 працівників Товариства: Голова лічильної комісії Старенчук Олексій Якович (акціонер Товариства) та члени лічильної комісії Васильєва Світлана Андріївна (за довіреністю) та Литвиненко Галина Миколаївна (за довіреністю). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.

 

Проект рішення: Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Мітченко М.І., секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства –  Василенко Т.П.

 

3. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.

 

Проект рішення: затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів Товариства. При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок: доповіді – до 15 хвилин; виступи – до 5хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин. Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.

За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного. Голосування з усіх питань Порядку денного проводиться за принципом: одна  проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування. По всіх питаннях Порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.

 

4. Про розгляд звіту Дирекції за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження основних напрямків діяльності  на 2019 рік.

 

Проект рішення: 4.1. Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, заходи за результатами його розгляду, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік (додається). 4.2. Визнати роботу Дирекції за наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною.

 

5.  Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства, затвердження заходів за результатами його розгляду 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Проект рішення: 5.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2018 рік (додається). 5.2. Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною.

 

6. Про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Проект рішення: 6.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2018 рік (додається). 6.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною.
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

 

 

Проект рішення: 7. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік (додається).

 

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 

Проект рішення: 8. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та визнати роботу зовнішнього аудиту задовільною (додається).
9.  Про розподіл прибутку та збитків Товариства  за підсумками 2018 року, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

 

Проект рішення: Затвердити «Розподіл прибутку товариства» за підсумками 2018 р. та виплатити дивіденди в розмірі  2 грн.00 коп. на 1 акцію (додається).

 

10. Про затвердження «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

 

Проект рішення: затвердити «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

 

11. Про затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується  на підписання цих контрактів. Проект рішення: 11.1. Затвердити умови контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (додається);

11.2. Обрати особою, яка уповноважується  на підписання цих контрактів Генерального директора ПАТ «КВК» Рапід» Гриненко В.І.

12. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

Проект рішення:  в зв’язку з тим, що Положення про винагороду Товариства Загальні збори акціонерів Товариства не затверджували, винагорода членам Наглядової ради не нараховувалась, прийнято рішення не затверджувати звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
13. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства.

 

Проект рішення: 13.1. В зв’язку з тим, що Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства не затверджувались, внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства не є доцільним.

13.2. Не вносити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства.

 

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рiшення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв, зокрема правочини наступного характеру: договорiв на придбання паливно-мастильних матерiалiв, запасних частин; кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; договорiв застави споруд, будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо пов’язаних з укладанням кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; угоди пов’язанi з забезпеченням виконання за кредитними угодами, договорами фiнансового лiзингу, договори застави майна; угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди) надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); та за якими Товариство виступатиме будь-якою iз сторiн (додається).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та бюлетенями, а також з проектом договору про викуп товариством акцій Товариства, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: Україна, 02099,  м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7, (кім 2), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення: 02099, м.Київ, вул. Зрошувальна 7, в приміщенні клубу ПАТ “КВК” РАПІД”. Посадовою особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Генеральний директор Товариства  – Гриненко Володимир Іванович. Телефон для довідок: (044) 566-20-97.

Товариство до початку річних загальних зборів (до 19.04.2019) у встановленому ним порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів. Письмові запитання адресовані на адресу товариства надсилаються на адресу товариства: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна,  буд. 7 на ім’я Генерального директора Товариства – Гриненко Володимира Івановича. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (Генерального директора) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (Генерального директора) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення річних загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

 Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://rapid.com.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

 ПАТ « КВК» РАПІД» (тис. грн)*

Найменування показника Період
Звітний

2018р.

Попередній

2017р.

Усього активів 72115 50728
Основні засоби 43512 24255
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3282 2118
Сумарна дебіторська заборгованість 15926 18515
Грошові кошти та їх еквіваленти 6889 1242
Нерозподілений прибуток 25321 22628
Equity 27393 24700
Статутний капітал 1000 1000
Довгострокові зобов’язання 28761 12089
Поточні зобов’язання 4734 5310
Чистий прибуток (збиток) 2805 1929
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50000 50000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 241 252

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також – довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України. Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних загальних зборах Товариства. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ «НДУ» станом на 20.02.2019 загальна кількість акцій –50000 штук простих іменних акцій, голосуючих – 43306 штук простих іменних акцій. Привілейовані акції відсутні.

 

Генеральний директор  ПАТ«КВК «Рапід» ______________
(підпис) 
      Гриненко В.І._____________
(ініціали та прізвище керівника) 
 

М. П.

25 лютого 2019 р.____
(дата) 

 

2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ «НДУ» станом на 20.02.2019 загальна кількість акцій –50000 штук простих іменних акцій, голосуючих – 43306 штук простих іменних акцій. Привілейовані акції відсутні.

 

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;

Для участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також – довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України. Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних загальних зборах Товариства. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 працівників Товариства: Голова лічильної комісії Старенчук Олексій Якович (акціонер Товариства) та члени  лічильної комісії Васильєва Світлана Андріївна (за довіреністю) та Литвиненко Галина Миколаївна (за довіреністю). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.

 

Проект рішення: Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Мітченко М.І., секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства –  Василенко Т.П.

 

3. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.

 

Проект рішення: затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів

Товариства. При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок: доповіді – до 15 хвилин; виступи – до 5хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин. Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.

За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного. Голосування з усіх питань Порядку денного проводиться за принципом: одна  проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування. По всіх питаннях Порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.

 

4. Про розгляд звіту Дирекції за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження основних напрямків діяльності  на 2019 рік.

 

Проект рішення: 4.1. Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, заходи за результатами його розгляду, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік (додається). 4.2. Визнати роботу Дирекції за наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною.

 

5.  Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства, затвердження заходів за результатами його розгляду 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Проект рішення: 5.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2018 рік (додається). 5.2. Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною.

 

6. Про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Проект рішення: 6.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2018 рік (додається). 6.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за наслідками розгляду звіту за 2018 рік задовільною.
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

 

 

Проект рішення: 7. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік (додається).

 

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 

Проект рішення: 8. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та визнати роботу зовнішнього аудиту задовільною (додається).
9.  Про розподіл прибутку та збитків Товариства  за підсумками 2018 року, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

 

Проект рішення: Затвердити «Розподіл прибутку товариства» за підсумками 2018 р. та виплатити дивіденди в розмірі  2 грн.00 коп. на 1 акцію (додається).

 

10. Про затвердження «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

 

Проект рішення: затвердити «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

 

11. Про затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується  на підписання цих контрактів. Проект рішення: 11.1. Затвердити умови контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (додається);

11.2. Обрати особою, яка уповноважується  на підписання цих контрактів Генерального директора ПАТ «КВК» Рапід» Гриненко В.І.

12. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

Проект рішення:  в зв’язку з тим, що Положення про винагороду Товариства Загальні збори акціонерів Товариства не затверджували, винагорода членам Наглядової ради не нараховувалась, прийнято рішення не затверджувати звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
13. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства.

 

Проект рішення: 13.1. В зв’язку з тим, що Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства не затверджувались, внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства не є доцільним.

13.2. Не вносити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства.

 

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рiшення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв, зокрема правочини наступного характеру: договорiв на придбання паливно-мастильних матерiалiв, запасних частин; кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; договорiв застави споруд, будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо пов’язаних з укладанням кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; угоди пов’язанi з забезпеченням виконання за кредитними угодами, договорами фiнансового лiзингу, договори застави майна; угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди) надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); та за якими Товариство виступатиме будь-якою iз сторiн (додається).

 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, будуть розміщуватися на веб-сайті Товариства – http://rapid.com.ua протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня (18.04.2019), що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті – http://rapid.com.ua інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (станом на 15.04.2019).

Генеральний директор  ПАТ«КВК «Рапід»  Гриненко В.І.

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!