National automobile carrier 

Відомості про зміну власників акцій від 08.04.2015

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор Гриненко Володимир Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 08.04.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “Рапiд”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
02099, м. Київ, Зрошувальна, 7
4. Код за ЄДРПОУ
05475156
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 566-20-97 (044) 566-84-00
6. Електронна поштова адреса
mitchenko@rapid.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://rapid.com.ua/vidomosti-pro-zminu-vlasnykiv-april-2015.html в мережі Інтернет 08.04.2015
(адреса сторінки) (дата)


Information on the change of owners of shares that own 10 percent or more of the voting shares

№ з/п Дата обліку(за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи – власника пакета акцій або зазначення “фізична особа” Код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб – резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності – для юридичних осіб – нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 06.04.2015 07.04.2015 фiзична особа 85.48 85.7
Зміст інформації:
Публiчне Акцiонерне Товариство «Київська Виробнича Компанiя «Рапiд» (надалi – «Товариство») повiдомля є, що на пiдставi реєструвласникiв iменних цiнних паперiв, складеного депозитарiєм Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» на облiкову дату 06.04.2015 р. та отриманого Товариством вiд депозитарiю 07.04.2015 р., Товариству стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: Власник акцiй – фiзична особа, розмiр частки якого до змiни пакета акцiй становив 85,48% (42742 штук голосуючих акцiй), збiльшив за рахунок придбання свiй пакет акцiй, пiсля чого розмiр частки акцiонера – фiзичної особi становить 85,7% (42850 штук голосуючих акцiй). Розмiр пакета акцiй акцiонера, у тому числi з урахуванням розмiру збiльшення становить 42850 штук простих iменних акцiй.

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!