National automobile carrier 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 2019

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

22.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
2|2019
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Генеральний директор Гриненко Володимир Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
02099, м. Київ обл., м. Київ, вул. Зрошувальна, б. 7
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
05475156
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 566-20-97 (044) 566-84-00
6. Адреса електронної пошти
mitchenko@rapid.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR|00001|APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку https://rapid.com.ua/ ; https://rapid.com.ua/pravochyn-17042019.html 22.04.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 19.04.2019 45000 72115 62.40
Зміст інформації:
19.04.2019 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 8 вiд 19.04.2019) було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв та надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рiшення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв, зокрема правочини наступного характеру: договорiв на придбання паливно-мастильних матерiалiв, запасних частин; кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; договорiв застави споруд, будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо пов’язаних з укладанням кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; угоди пов’язанi з забезпеченням виконання за кредитними угодами, договорами фiнансового лiзингу, договори застави майна; угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди) надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); та за якими Товариство виступатиме будь-якою iз сторiн. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв -45000 тис грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 72115 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 62.40%.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства згiдно – 43371 штук простих iменних акцiй Товариства, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 43137 штук, становить 99.46 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 43137 голосуючих акцiй, що становить 100% голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах; «проти» – 0 голосуючих акцiй.

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!