National automobile carrier 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 2018

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор Гриненко Володимир Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б. 7
4. Код за ЄДРПОУ
05475156
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 566-20-97 (044) 566-84-00
6. Електронна поштова адреса
mitchenko@rapid.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://rapid.com.ua/pravochyn-17042018.html в мережі Інтернет 18 квітня 2018 року
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 17.04.2018 45000 50728 88.708
Зміст інформації:
17.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 7 вiд 17.04.2018) було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв та надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рiшення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв, зокрема правочини наступного характеру: договорiв на придбання паливно-мастильних матерiалiв, запасних частин; кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; договорiв застави споруд, будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо пов’язаних з укладанням кредитних угод та договорiв фiнансового лiзингу; угоди пов’язанi з забезпеченням виконання за кредитними угодами, договорами фiнансового лiзингу, договори застави майна; угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди) надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); та за якими Товариство виступатиме будь-якою iз сторiн. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв -45000 тис грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 50728 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 88.708%.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства згiдно – 43152 штук акцiй Товариства, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 43093 штук, становить 99.86 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 43093 голосуючих акцiй, що становить 100% голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах; «проти» – 0 голосуючих акцiй.

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!