National automobile carrier 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

20.05.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 268/01
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Генеральний директор       Гриненко В.І.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ “РАПIД”
2. Організаційно-правова форма ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
3. Місцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б. 7
4.Ідентифікаційний код юридичної особи 05475156
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 566-20-97, (044) 566-84-00
6. Адреса електронної пошти mitchenko@rapid.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку https://rapid.com.ua/glav-buh-20200518.html 20.05.2020
(URL-адреса веб-сайту) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.05.2020 р звільнено Головний бухгалтер Тарсукова Людмила Анатоліївна  _   0.000
Зміст інформації:
Рішення про звільнення Головного бухгалтера Тарсукової Людмили Анатоліївни прийнято Генеральним директором Товариства  18.05.2020 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі п.1 ст.36 КЗпП України за угодою сторін (наказ Генерального директора №220-ВК від 18.05.2020р.).

Посадова особа Тарсукова Людмила Анатоліївна, яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.06.2019 року до 19.05.2020 року.

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.05.2020 р призначено Головний бухгалтер Лебединець Наталія Іванівна    0.000 
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Генеральним директором Товариства 18.05.2020 р.

Призначення посадової особи виконано в зв’язку  зі  звільненням   Головного бухгалтера Товариства Тарсукової Людмили Анатоліївни, а також тим, що  наказом Генерального директора  заступник Головного бухгалтера Товариства Лебединець Наталія Іванівна  переведено на посаду Головного бухгалтера Товариства ( наказ про переведення  №221-ВК від 18.05.2020р.).

Посадова особа Лебединець Наталія Іванівна призначена на посаду Головний бухгалтер.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу:  безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник  Головного  бухгалтера Публічного акціонерного товариства “Київська виробнича компанія  ” Рапід”.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!