National automobile carrier 

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор Гриненко Володимир Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б. 7
4. Код за ЄДРПОУ
05475156
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 566-20-97 (044) 566-84-00
6. Електронна поштова адреса
mitchenko@rapid.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://rapid.com.ua/dividend-17042018.html в мережі Інтернет 18 квітня 2018 року
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 17.04.2018 100000.00 15.05.2018 – 17.10.2018 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
17.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв (Протокол №7 вiд 17.04.2018 року). Протоколом Наглядової ради Товариства № 82 вiд 17.04.2018 року встановлено дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв- 07.05.2018. Розмiр дивiдендiв що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн) – 2 грн на одну акцiю,що становить 100 000 грн без урахування оподаткування. Строк виплати дивiдендiв – з 15.05.2018 року по 17.10.2018 року. Спосiб виплати дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам, порядок виплати дивiдендiв – виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!