National automobile carrier 

Statute

Завантажити документ у форматі .pdf

[vc_row disable_element=”yes”]

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

черговими Загальними зборами акціонерів

Закритого акціонерного товариства 

«Київська виробнича компанія «Рапід»

Протокол від 18 квітня 2011 року № 19

С Т А Т У Т

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Київська виробнича компанія «Рапід»

Код ЄДРПОУ 05475156

( НОВА  РЕДАКЦІЯ )

КИЇВ – 2011

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1Публічне акціонерне товариство «Київська виробнича компанія «Рапід» (надалі – Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок” та інших нормативно-правових актів.

1.2. Публічне акціонерне товариство «Київська виробнича компанія «Рапід» (ідентифікаційний код 05475156) є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (ідентифікаційний код 05475156) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Публічне акціонерне товариство «Київська виробнича компанія «Рапід» (ідентифікаційний код 05475156) є повним правонаступником прав та обов’язків Закритого акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (ідентифікаційний код 05475156).

1.4.Товариство здійснює діяльність відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, інших чинних законодавчих актів України.

1.5. Статут Товариства (далі за текстом – Статут) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.6. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України.

1.7. Повне  та скорочене найменування Товариства.

Повне:

–          українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Київська виробнича компанія «Рапід»;

–          англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ««Kyiv Production Company «Rapid»;

–          російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Киевская производственная компания «Рапид».

Скорочене:

–          українською мовою: ПАТ «КВК«Рапід»;

–          англійською мовою: PJSC «KPС «Rapid»;

–      російською мовою: ПАО «КПК «Рапид».

1.8. Місцезнаходження Товариства: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 7.

  1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – публічне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов’язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.4. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.5. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.

2.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено цим Статутом або чинним законодавством України.

2.7. Джерелами формування майна Товариства є:

1)         внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;

2)         доходи, отримані від надання робіт (послуг) а також від іншої господарської діяльності Товариства;

3)         доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;

4)         кредити банків та інших кредиторів;

5)         кошти та/або майно, надані в якості міжнародної технічної допомоги;

6)         благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;

7)         набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;

         8)    інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.8 Товариство є власником:

1)         майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;

2)         доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;

3)         нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;

4)         іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.9. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.

2.10. Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.

2.11. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності, визначених Розділом 3 цього Статуту.

2.12. Товариство користується усіма правами наданими законодавством так і тими які випливають з цивільної дієздатності юридичної особи.

2.13. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

2.15. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов’язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно.

2.16. Товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів.

2.17 Товариство самостійно розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

2.18. Створювані Товариством дочірні підприємства та відокремлені підрозділи можуть наділятися основними фондами та обіговими коштами, які є власністю Товариства.

            Відокремлені підрозділи Товариства (філії та представництва) не є юридичними особами та діють від імені Товариства на підставі положення про даний відокремлений підрозділ, затвердженого Загальними зборами акціонерів. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреності виданої виконавчим органом Товариства від імені Товариства.

2.19. Товариство виконує свої зобов’язання перед Україною, щодо виконання заходів мобілізаційної підготовки, згідно доведених йому мобілізаційних завдань та збереження матеріальних цінностей державного резерву.

  1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення виробничо-господарської та іншої діяльності та розподіл прибутку між учасниками Товариства. При реалізації зазначеної мети, Товариство прагне досягнення наступних цілей:

  • одержання прибутку;
  • ефективне використання власних і залучених коштів;
  • задоволення потреб населення в його послугах (роботах, товарах);
  • реалізація на основі отриманого доходу інтересів акціонерного Товариства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу.

3.2. Предметом діяльності Товариство є:

1)         Залучення та розміщення коштів, рухомого та нерухомого майна за дорученням клієнтів;

2)         Купівля-продаж, утримання, обмін рухомого та нерухомого майна, інші операції з рухомим та нерухомим майном;

3)         Здача в найм (оренду) об’єктів рухомого та нерухомого майна;

4)         Придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг);

5)         Придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг (факторинг);

6)         Операції з іноземною валютою у відповідності з законодавством України;

7)         Видача та приймання грошових переказів, будівництво та технічне обслуговування передавальних станцій супутникового зв’язку, поштові перевезення, обробка поштової кореспонденції, використання радіочастот, будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних та зв’язку;

8)         Фінансова допомога клієнтам та партнерам Товариства, інші фінансові операції;

9)         Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів усіма видами транспорту, агентування та фрахтування морського торговельного флоту, виконання авіаційно-хімічних робіт;

10)     Виробництво та ремонт засобів вимірювання та контролю;

11)     Виготовлення та реалізація пива, спирту, горілчаних, лікерних і коньячних виробів;

12)     Виготовлення та реалізація медикаментів, здійснення медичної практики;

13)     Проектування, будівництво та експлуатація об’єктів атомної енергетики, послуги по їх обслуговуванню;

14)     Створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор, випуск лотерей;

15)     Послуги у сфері профорієнтації та працевлаштування;

16)     Вирощування та реалізація сільськогосподарської продукції;

17)     Виробництво товарів виробничо-технічного та наукового призначення;

18)     Торговельна та посередницька діяльність;

19)     Організація та проведення експозицій, виставок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів, культурно-видовищних та спортивно-видовищних заходів;

20)     Видавнича діяльність;

21)     Консультаційні, юридичні, інформаційні послуги з питань господарської та іншої діяльності;

22)     Комісійно-посередницькі, агентські послуги;

23)     Послуги у сфері комп’ютерного програмування;

24)     Послуги у сфері туризму, організації відпочинку та готельного господарства;

25)     Послуги у сфері маркетингу та інжинірингу;

26)     Рекламні послуги;

27)     Побутові послуги, послуги прокату;

28)     Ремонт, монтаж та інша діяльність по обслуговуванню механічних та електронних пристроїв;

29)     Послуги у сфері охорони майна, особистої охорони та безпеки;

30)     Ділерська  діяльність.

31)     Будівельна, ремонтно-будівельна та реставраційна діяльність;

32)     Розробка та проведення експертиз проектно-кошторисної документації для об’єктів будівництва, авторський нагляд;

33)     Створення, утримання та обслуговування закладів громадського харчування, в тому числі ресторанів, кафе, барів та ін.;

34)     Благодійницька  та спонсорська діяльність.

35)    промислової продукції і товарів народного споживання, будівельних матеріалів і конструкцій, надання різноманітних виробничих послуг;

36)   Перевезення за замовленнями підприємств і приватних осіб вантажів як у межах міста Києва і області, так і в межах України, європейських   та азіатських країн;

37)   Ремонт та технічне обслуговування автомобілів і агрегатів до них вітчизняного та іноземного виробництва;

38) Надання транспортно-експедиційних послуг, здійснення обробки та обслуговування вантажів українських й іноземних підприємств, установ і організацій в порядку міжнародного обміну товарами та послугами;

39)   Супроводження й охорона різноманітних транспортних засобів та вантажів, що транспортуються по території України чи за її межами;

40)                 Надання консигнаційних та складських послуг вітчизняним та   іноземним   юридичним   особам   через   мережу    створюваних   Товариством консигнаційних складів;

41)  Здійснення будівництва, реконструкції та ремонту об`єктів промислового та сільськогосподарського призначення, житла та споруд соціальної сфери, а також виконання пуско-налагоджувальних і спеціальних робіт та надання інжинірингових послуг;

42)  Переробка   сільськогосподарської   продукції   та   випуск   продуктів харчування;

43)  Здійснення лізингових операцій;

44)  Ремонт, реставрація, технічне (сервісне) обслуговування транспортних засобів, машин і механізмів, побутової апаратури, обчислювальної техніки та інших засобів виробництва;

45)  Будівництво та експлуатація об`єктів торгівлі і громадського харчування;

46)  Проведення інкасації й обміну національної та іноземних валют відпо відно до чинного законодавства;

47)  Виконання брокерських та ділерських операцій;

48)  Виконання спільних з вітчизняними й іноземними діловими партнерами виробничих, торгово-посередницьких, туристичних, спортивних, культурних, навчальних, медичних і екологічних програм;

49)  Збір, обробка та реалізація інформації в межах, що не суперечать чинному законодавству;

50)   Здійснення винахідницької та раціоналізаторської діяльності, сприяння раціоналізаторам та винахідникам;

51)  Продаж та прокат автотратранспорту, агрегатів, вузлів, запасних частин, обладнання, відео- та аудіоапаратури громадянам, підприємствам, організаціям і установам;

52)  Здійснення інноваційної діяльності, розробка, впровадження та освоєння нових технологій і винаходів, придбання і реалізація ліцензій, патентів, “ноу-хау” тощо;

53)  Організація та здійснення оптової і роздрібної торгівлі промисловими, продовольчими і сировинними товарами, нафтопродуктами, скрапленим газом, створення при необхідності власної торговельної інфраструктури;

54)  Організація виробництва конкурентоспроможної промислової продукції, споживчих товарів та виконання інших робіт у сфері матеріального виробництва для потреб України і для експорту;

55)  Здійснення торгово-закупівельних, постачальницько-збутових та посередницьких операцій з матеріальними цінностями та об’єктами нерухомості;

56)  Фінансування розвитку перспективних напрямків матеріального виробництва, об`єктів інфраструктури та фінансово-кредитної сфери;

57)  Створення цільових фондів грошових коштів під реалізацію інвестицій у конкретні науково-технічні та соціально-економічні програми;

58)  Надання консультаційних та методичних послуг з питань інвестиційної діяльності і створення акціонерних та інших господарських товариств;

59)  Здійснення зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі й експортно-імпортних операцій, підпорядкованої досягненню мети Товариства;

60)  Виконання робіт та послуг по зберіганню матеріально-технічних,
продовольчих та сировинних ресурсів державного резерву;

61)  Оптова, роздрібна та комісійна торгівля, в тому числі за вільно
конвертовану валюту у відповідності з чинним законодавством;

62)  Інформаційно-видавнича, редакційно-видавнича та рекламна діяльність з використанням преси, радіо і телебачення у встановленому чинним законодавством порядку;

63)  Провадження посередницької діяльності митного перевізника;

64)  Організація і проведення в Україні та за кордоном виставок, виставок-продажі, ярмарок, аукціонів, салонів-магазинів з метою демонстрації і продажу товарів підприємств-виробників України та іноземних виробників,а також демонстрація виробів і товарів та послуг, що реалізуються Товариством;

65)  Здійснення та сприяння товарообмінних (бартерних) операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках, інша діяльність, що базується на формах зустрічної поставки;

66)  Здійснення торговельно-закупівельних, постачальницько-збутових, експортно-імпортних й посередницьких операцій з матеріальними цінностями, у тому числі з об’єктами нерухомості;

67)  Виконання брокерських і ділерських операцій на біржах та здійснення операцій з цінними паперами через створювані власні брокерські контори і фірми згідно чинного законодавства;

68)  Внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим  морським, залізничним та автомобільним транспортом, агентування і фрахтування морського торговельного флоту;

69)  Дольова участь в будівництві об’єктів виробничого, соціально-культур ного призначення та будівництві житла;

70)  Зовнішньоекономічна діяльність;

71)  Діяльність, пов”язана з наданням послуг для одержання професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації;

72)  меті Товариства чи сприяє її досягненню, і не є такою, що прямо і виключно заборонена чинним законодавством України.

3.3. Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності не заборонені законодавством України, в порядку та межах встановлених законодавством.

3.4. Якщо для здійснення певного виду діяльності необхідно отримання ліцензії (дозволу), Товариство здійснює таку діяльність тільки після отримання відповідної ліцензії (дозволу)

3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

  1. СТАТУТНИЙ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Для діяльності Товариства існує статутний капітал з вартості вкладів акціонерів, унесених у результаті придбання ними акцій.

4.2. Статутний капітал Товариства становить 1 000 000,00 грн. (Один мільйон гривень 00 копійок).

4.3. Статутний капітал Товариства поділений на 50 000 (П’ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 20, 00 грн. (Двадцять гривень 00 копійок).

4.4. Товариство може розміщувати акції одного типу – прості іменні. Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування.

4.5. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. В разі прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, розмір статутного капіталу не може бути меншим за мінімальний розмір встановлений законодавством)

4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

1)         підвищення номінальної вартості акцій;

2)         розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій, кожен акціонер Товариства має право викупити акцій нового випуску у кількості пропорційно частці такого акціонера у статутному капіталі Товариства.

4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.9. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

4.10. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

1)         зменшення номінальної вартості акцій;

2)         анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.11. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.12. Зменшення статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

4.13. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за згодою між виконавчим органом Товариства та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

4.14. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством порядку.

4.15. Товариство може  здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Акції придбані Товариством підлягають анулюванню або реалізації на протязі одного року з моменту їх придбання. В разі прийняття рішення про реалізацію акцій, такі акції в першу чергу пропонуються для придбання акціонерам Товариства. Акціонер, який виявляє намір придбати такі акції, має право придбати усі акції наявні у Товариства.

4.15.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому цим Статутом порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається відповідно до чинного законодавства.

4.15.2. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов’язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких він вимагає. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов’язкового викупу яких він вимагає.

4.15.3. У разі невиконання Товариством зобов’язань з обов’язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (один) відсоток ціни викупу акцій.

4.16. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперів, відкритого відповідним акціонером в обраного ним зберігача.

4.17. Акціонер має право відчужити акції у порядку встановленому законодавством України.

4.18. Акціонер може вільно відчужувати акції особам, які не є акціонерами Товариства і не потребує згоди інших акціонерів Товариства на відчуження акцій.

4.19. Товариство проходить процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі. Укладання договорів купівлі-продажу акцій Товариства, після проходження процедури лістингу на фондовій біржі, здійснюється лише на цій фондовій біржі.

4.20. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

4.21. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

4.22. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

4.23. Обов’язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

4.24. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

4.25. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства.

4.26. У разі  або дроблення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

4.27. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.28. Товариство створює резервний капітал у розмірі 15 (п’ятнадцять) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п’ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Якщо розмір резервного капіталу Товариства складає менш, ніж 15 (п’ятнадцять) відсотків від статутного капіталу, чистий прибуток Товариства спрямовується на поповнення резервного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не визначено чинним законодавством України.

4.29. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, для фінансування невідкладних витрат Товариства, які відповідно до чинного законодавства України мають здійснюватися за рахунок власних коштів Товариства, тощо. Кошти резервного капіталу використовуються виключно за призначенням згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

  1. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ.

5.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи включаючи нерезидентів, які набули право власності на акції Товариства. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперів, відкритого відповідним акціонером в обраного ним зберігача.

5.2. Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

1)         брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

2)         одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Генеральний директор Товариства (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов’язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов’язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ.  Особливості доступу до іншої інформації визначаються Генеральним директором Товариства.

3)         одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

4)         на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства у випадку, встановленому пунктом 4.7. Статуту;

5)         реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

5.3. Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав.

5.4. Власнику кожного класу привілейованих акцій визначаються наступні:

1) розмір і черговість виплати дивідендів;

2). ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації товариства;

3) випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

4) порядок отримання інформації.

5) Товариство виплачує дивіденди за привілейованими акціями в наступному розмірі.

6) Одна привілейована акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання.

7) Акціонери-власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення загальними зборами Товариства таких питань:

7.1. припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

7.2. внесення змін до статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів – власників цього класу привілейованих акцій;

7.3. внесення змін до статуту товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів – власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства.

5.5. Рішення загальних зборів Товариства, що приймається за участю акціонерів – власників привілейованих акцій, які мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано три чверті голосів акціонерів – власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

5.6. Під час голосування акціонерів – власників кількох класів привілейованих акцій за такими акціями підраховуються разом.

5.7. Переважним правом, акціонерів визнається:

1) право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

2) право акціонера – власника привілейованих акцій придбавати розміщувані товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

3) Переважне право надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов’язково, в порядку, встановленому законодавством.

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!