National automobile carrier 

ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ТОВАРИСТВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням чергових Загальних

Зборів акціонерів

ЗАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» Протокол №  19   від  «18» квітня 2011 року

Додаток __

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Київська виробнича компанія «Рапід»

 

 1. Загальні положення.

1.1.    Це Положення визначає порядок створення, діяльності та повноваження Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (надалі – Ревізійна комісія).

1.2.    Метою діяльності Ревізійної комісії є здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (надалі – Товариства).

1.3.    Ревізійна комісія підзвітна Загальним Зборам акціонерів Товариства та діє відповідно до цього Положення про Ревізійну комісію (надалі – Положення), Статуту Товариства, рішень Загальних Зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні Збори), Закону України «Про акціонерні товариства».

1.4.    Розміри та порядок отримання членами Ревізійної комісії винагороди визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства та відображаються у відповідному договорі з членом Ревізійної комісії.

 1. Порядок створення Ревізійної комісії.

2.1.    Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, які обираються Загальними Зборами з числа акціонерів, які мають цивільну дієздатність виключно шляхом кумулятивного голосування.

2.2.    Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів  Товариства строком на 3 (три) роки. Встановлення іншого строку повноважень Ревізійної комісії можливе лише після внесення відповідних змін до цього Положення.

2.3.    Ревізійну комісію очолює Голова, який обирається Загальними Зборами акціонерів  Товариства.

2.4.    До складу Ревізійної комісії не можуть бути обрані члени Наглядової Ради або Генеральний директор Товариства, корпоративний секретар, особи, що не мають повної цивільної дієздатності, а також члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії.

2.5.    Загальні Збори акціонерів Товариства простою більшістю голосів у будь-який час можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії. Рішення Загальних Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися як стосовно всіх, так і стосовно окремих членів Ревізійної комісії.

2.6.    Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються Загальними Зборами з одночасним припиненням відповідного договору, укладеного з таким членом Ревізійної комісії, за наявності однієї з таких підстав:

а)    незадовільної оцінки його діяльності Загальними Зборами за підсумками роботи за рік;

б)    систематичного невиконання членом Ревізійної комісії обов’язків, покладених на нього згідно договору.

2.7.    Повноваження члена Ревізійної комісії також припиняються з одночасним припиненням відповідного договору, в наступних випадках:

а)    у разі неможливості виконання обов’язків члена Ревізійної комісії за станом здоров’я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Ревізійної комісії. У разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії такої заяви – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа від медичної установи;

б)    у разі набрання законної сили вироком або рішенням суду, згідно якого члена Ревізійної комісії засуджено до позбавлення або обмеження волі – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

в)    у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

2.8.    Права та обов’язки членів Ревізійної комісії визначаються Статутом Товариства, цим Положенням, законодавством України, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Такі договори від імені Товариства підписуються Генерального директора Товариства чи іншою уповноваженою Загальними Зборами особою на інших умовах, що затверджуються Загальними Зборами. Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення повноважень члена Ревізійної комісії.

 1. Функції Ревізійної Комісії.

3.1.    Ревізійна комісія Товариства відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1.      контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актів регулюючих фінансово-господарську діяльність Товариства;

3.1.2.      розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним Зборам;

3.1.3.      вносить на Загальні Збори або засідання Наглядової Ради Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії Товариства, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів;

3.1.4.      контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Генерального директора Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів,

3.2.    Під час реалізації покладених на неї повноважень Ревізійна комісія контролює:

3.2.1. виконання встановлених Загальними зборами планів та основних напрямків діяльності Товариства;

3.2.2. виконання рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою ревізією;

3.2.3. стан розрахунків по дивідендах з акціонерами Товариства, дотримання прав власників акцій Товариства щодо правил розподілу прибутку;

3.2.4. відповідність розміру статутного фонду Товариства загальній кількості випущених акцій;

3.2.5. використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку;

3.2.6. стан каси і майна Товариства.

3.3.    Члени Ревізійної комісії Товариства зобов’язані:

а)    проводити перевірку щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, який подається Генеральним директором, а також каси і майна;

б)    повідомляти Загальні збори акціонерів, а в період між ними – Наглядову раду Товариства про усі виявлені в ході перевірок чи розслідувань;

в)    щорічно готувати висновок за результатами фінансового року;

г)    вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів Товариства у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства;

ґ)    діяти в межах повноважень наданих внутрішніми документами Товариства та на підставі законодавства України.

3.4.    Члени Ревізійної комісії Товариства мають право:

3.4.1. вимагати надання усіх документів необхідних для проведення перевірок ;

3.4.2. розглядати кошториси витрат та плани Товариства;

3.4.3. здійснювати ревізію бухгалтерських документів;

3.4.4. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових зборів;

3.4.5. бути присутніми на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного;

3.4.6. брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової Ради;

3.4.7. отримувати винагороду у розмірах та порядку, визначених Загальними зборами акціонерів;

3.5.    За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

а)    підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

б)    факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

3.6.    Без висновку Ревізійної комісії Загальні Збори акціонерів не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.

3.7.    Висновок Ревізійної Комісії щодо річної фінансової звітності Товариства має ґрунтуватися на наступній документації та інформації:

 • фінансовій звітності Товариства та звіту зовнішнього аудитора про фінансову звітність Товариства;
 • результатах обговорення фінансової звітності з Генеральним директора Товариства та зовнішнім аудитором;
 • будь-яких додаткових матеріалах, бухгалтерських даних та інших документах Товариства, що вивчалися Ревізійною комісією.

3.8.    Ревізійна комісія контролює відповідність діяльності Товариства законодавству України та нормативно-правовим актам, регулюючим фінансово-господарську діяльність Товариства шляхом:

 • оцінки ефективності внутрішньої системи контролю на предмет відповідності чинному законодавству України, нормативним документам регулюючих фінансово-господарську діяльність Товариства та заходам, що приймаються керівництвом регулюючих фінансово-господарську діяльність Товариства, у випадку виявлення фактів їх порушення;
 • розгляду зауважень по результатам перевірок контролюючих органів та аудиторських зауважень.

3.9.    Ревізійна комісія здійснює розгляд звітів внутрішніх та зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним Зборам, зокрема:

 • розглядає річний план перевірок служби внутрішнього аудиту з метою виключення можливості його необґрунтованого обмеження;
 • розглядає звіт про виконання річного плану перевірок служби внутрішнього аудиту;
 • розглядає роботу, ресурси та організаційну структуру служби внутрішнього аудиту;
 • вивчає достатність та своєчасність прийняття Генеральним директором регулюючих фінансово-господарську діяльність Товариства необхідних заходів з метою виконання рекомендацій служби внутрішнього аудиту;
 • розглядає звіт зовнішнього аудитора про фінансову звітність регулюючих фінансово-господарську діяльність Товариства;
 • вивчає достатність та своєчасність прийняття регулюючих фінансово-господарську діяльність Товариством заходів на виконання рекомендацій зовнішнього аудитора.

3.10.  Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів.

3.11.  Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним Зборам чи Наглядовій Раді Товариства.

3.12.  Генеральний директор на письмовий запит Голови Ревізійної комісії в строк не більше п’яти робочих днів повинно забезпечити доступ членів Ревізійної комісії в приміщенні Товариства до будь-якої інформації, яка є необхідною для виконання їх обов’язків.

 1. Порядок роботи Ревізійної комісії.

4.1.    Ревізійна комісія поводить чергові та позачергові перевірки.

4.2.    Чергові перевірки Ревізійна комісія проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для подання висновку по річному звіту та балансу. Чергові перевірки проводяться без спеціального рішення органів управління Товариства.

4.3.    Позачергові перевірки Ревізійна комісія проводить:

 • за рішенням Загальних зборів;
 • за рішенням Наглядової ради;
 • на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 (десять) % голосів.

4.4.    Генеральний директор чи його заступник можуть звернутися до Наглядової ради із заявою про проведення позачергової перевірки.

4.5.    Ревізійна комісія проводить засідання у разі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Ревізійної комісії не пізніше як за сім днів до дати засідання під розписку, крім випадків, коли дата проведення наступного засідання була визначена на минулому засіданні.

4.6.    Якщо член Ревізійної комісії з будь-яких причин не може взяти участі у засіданні, він може передати свої повноваження в засіданні іншому члену комісії, видавши довіреність, засвідчену печаткою Товариства та підписом Генерального директора. Передача одному члену Ревізійної комісії більше однієї довіреності не допускається.

4.7.    Ревізійна комісія для проведення організаційної та підготовчої роботи обирає секретаря Ревізійної комісії з числа її членів. Секретар Ревізійної комісії веде книгу протоколів Ревізійної комісії, до якої вносяться всі рішення Ревізійної комісії.

4.8.    Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні усі члени Ревізійної комісії чи їх представники з належним чином оформленими довіреностями.

Веде засідання Ревізійної комісії Голова Ревізійної комісії.

4.9.    Ревізійна комісія на своїх засіданнях розглядає та вирішує питання:

 • затвердження висновків по проведених перевірках;
 • додержання Статуту та внутрішніх документів Товариства посадовими особами;
 • інші питання контрольно-ревізійної діяльності.

4.10. Всі рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Ревізійної комісії має при голосуванні один голос.

4.11.  Протокол засідання Ревізійної комісії підписується Головою та секретарем Ревізійної комісії.

4.12.  Члени Ревізійної комісії, які не згодні з рішенням Ревізійної комісії, вправі висловити свою окрему думку, яка вноситься до протоколу та доводиться до відома Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.13. Ревізійна комісія може запрошувати на свої засідання Генерального директора Товариства, аудиторів або інших посадових осіб Товариства для надання необхідної інформації.

4.14.  Книга протоколів або завірена виписка з неї повинні бути у будь-який час надані для ознайомлення членам Наглядової ради, Генерального директора або акціонерам що сукупно володіють 10 (десятьма) відсотками голосів за їх письмовим запитом.

4.15.  Ревізійна комісія після перевірки річного звіту та балансу передає один примірник затвердженого висновку по ним Генеральному директору Товариства, яке вносить його із своїми поясненнями на розгляд Загальних зборів акціонерів.

 1. Відповідальність членів Ревізійної комісії.

5.1.       Члени Ревізійної комісії несуть персональну відповідальність за достовірність, повноту та об’єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях Ревізійної комісії, а також в інших документах, що підготовлені нею.

5.2.       Член Ревізійної комісії у разі порушення, невиконання або неналежного виконання ним своїх обов’язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України і внутрішніх положень Товариства.

 1. Заключні положення.

6.1.    Положення набуває чинності із дати його затвердження рішенням Загальних Зборів.

6.2.    Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються рішенням Загальних Зборів шляхом прийняття Положення в новій редакції.

Голова Зборів                                  ______________                   / _______________ /

Секретар Зборів                              ______________                   / _______________ /

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!