Національний автомобільний перевізник 

Аудиторський висновок станом на 31.12.2015

[vc_row disable_element=”yes”]

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

станом на 31.12.2015р.

Керівництву ПАТ « Київська виробнича компанія «Рапід»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

м. Київ

Проведено аудиторську перевірку фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід». Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360. Повний пакет фінансових звітів Товариства складається з:

–          Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р. (Форма 1);

–          Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за рік, що закінчився 31 грудня 2015 р. (Форма 2);

–          Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2015 р. (Форма 3);

–          Звіту про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2015 р. (Форма 4);

–          Приміток до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 р.

Інформація про Товариство

Публічне акціонерне товариство «КВК «Рапід» зареєстровано 05квітня 1994 року Дарницькою районною в м. Києві державною адміністрацією: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи – Серія А01, № 345785 (дата внесення зміни 26.04.2011р.) номер запису 10651050007000624.

Засновниками ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід»» є члени трудового колективу.

Найменування емітента Публічне акціонерне товариство « Київська виробнича компанія «Рапід»
Код ЄДРПОУ 05475156
Код території за КОАТУУ 8036300000
Організаційно-правова форма емітента Публічне а кціонерне товариство
№ свідоцтва про державну реєстрацію та

дата видачі свідоцтва

Серія А01 № 345785  від 05.04.1994 р., (дата зміни 26.04.2011р.) ,№ запису10651050007000624
Орган, що видав свідоцтво Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація
Юридична адреса та місцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7
Тел./факс (044) 566-20-97 / (044) 566-15-80
Основні види діяльності
49.41

45.20

68.20

52.10

45.11

Вантажний  автомобільний транспорт

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Складське господарство

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

Чисельність працівників 249
Статутний капітал (грн.) 1000000,00
Номінальна вартість простої акції (грн.) 20,00
Кількість простих акцій 50000 штук
Частка простих акцій у статутному капіталі (%) 100.00

Найменування органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів, дата, номер – Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області № 624/10/1/10 від 12.11.2010 року.

Депозитарій – Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» ( Код за ЄДРПОУ 30370711) , що діє на підставі «Порядку про умови надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів», затвердженого Рішенням НКЦПФР №597 від 16.04.2013р

Зберігач – Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕГІСТРСЕРВІС»,Код за ЄДРПОУ 25196955 місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Воровського, б.26, ліцензія – АЕ №286544 від 08.10.2013р., діє з 12.10.2013р., строк дії необмежений.

Підприємство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об’єднань. Органами управління Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» є Загальні збори акціонерів,  Одноосібний виконавчий орган – генеральний директор, Наглядова рада та Ревізійна комісія.

Структурних підрозділів та філій у Товаристві станом на 31.12.2015 р. не встановлено.

Служб ами внутрішнього контролю в Товаристві станом на 31.12.2015 р. є Наглядова рада в складі 5-ти осіб, ревізійна комісія в складі 3-х осіб.

Відповідальними особами є: Генеральний директор : Гриненко Володимир Іванович

Головний бухгалтер: Шинкарук Олена Василівна.

Замовлення та його виконання.

Публічне акціонерне товариство «Київська виробнича компанія «Рапід»,ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05475156, юридична адреса: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7. Підставою для проведення перевірки є договір № б/н від 01.03.2016 року між Публічним акціонерним товариством «Київська виробнича компанія «Рапід» та аудитором Шайдабековим Мідєтбегом Магомедовичем.

Початок перевірки – 11.03.2016 року. Кінець перевірки – 18.03.2016 року.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки, невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».

Відповідальність аудитора

Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки. Міжнародні стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність Товариства не містить суттєвих викривлень внасл i док шахрайства чи помилок.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірності подання суб’єктом господарювання фінансового звіту з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального поданняфінансової звітності.

Опис аудиторської перевірки

Відповідно до умов договору № б/н від 01.03.2016 року фізична особа-підприємець аудитор провів аудиторську перевірку фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Київська Виробнича Компанія «РАПІД» Аудит було здійснено відповідно вимогам Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

Повний пакет фінансових звітів Товариства складається з:      

–          Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р. (Форма 1);

–          Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за рік, що закінчився 31 грудня 2015 р. (Форма 2);

–          Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2015 р. (Форма 3);

–          Звіту про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2015 р. (Форма 4);

–          Приміток до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 р.

Бухгалтерській облік у товаристві ведеться згідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організації, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку станом на кінець останнього дня звітного періоду. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва товариства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов’язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Аудитор виконав завдання з огляду фінансової звітності Товариства у відповідності до МСЗО 2400 «Завдання з огляду фінансових звітів» та здійснив запити стосовно всіх суттєвих тверджень у фінансових звітах та виконав інші аналітичні процедури огляду з метою зменшення до помірного рівня ризику висловлення невідповідного висновку в разі, якщо фінансова інформація суттєво викривлена.

Аудитор вважає, в ході проведення аудиторської перевірки ним отримані достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Аудитор не мав можливості виконати такі необхідні аудиторські процедури як спостереження за інвентаризацією основних засобів, оскільки дата проведення інвентаризації передувала запрошенню нас як Аудитора, інші процедури, щодо перевірки наявності основних засобів, не були проведені через обмеження у часі перевірки.

Умовно-позитивна думка

Аудитор провів аудит фінансових звітів Товариства, що включають баланс станом на     31.12.2015р., звіт про фінансові результати за 2015 рік, звіт про рух грошових коштів за 2015 рік, звіт про власний капітал за 2015 рік.

Зібрані докази не дають аудитору підставу сумніватись в здатності Публічного акціонерного товариства безперервно продовжувати свою діяльність.

На думку Аудитора, за винят­ком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умов­но-позитивної думки», щодо повного комплекту фінансової звітності, фінансова звітність справедливо і достовірно відображає фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2015 р, результати його діяльності за 2015 рік та складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів фінансової звітності та облікової політики Товариства.

Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення думки аудитора.

Пояснювальний параграф

        Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на примітки про припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому.

              На дату затвердження звітності, Публічне акціонерне товариство «КВК «Рапід» функціонує в нестабільному середовищі. Поліпшення економічної ситуації в Україні в значній мірі залежатиме від ефективності фіскальних і інших заходів, які здійснюватимуться урядом України. Невизначеність політичних, юридичних, податкових i нормативно-законодавчих умов функціонування може вплинути на розмір прибутку Компанії. Але на цю дату неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на ліквідність і дохід підприємства, стабільність і структуру її операцій із споживачами послуг.

 Ведення бухгалтерського обліку

Підприємство самостійно визначає свою облікову політику. Господарські операції здійснюються на основі первинних документів, на підставі яких, складають зведені облікові документи. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Облік ведеться в журнально-ордерній формі.

Зберігання документів, регістрів та звітності здійснюється на протязі встановленого законодавством періоду. Розкриття інформації наведено в тис. грн.

Класифікація та оцінка активів.

Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів та їх зносу.

Згідно облікової політики та відповідно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод обліку основних засобів: модель собівартості за п. 30 «Після визнання активом, об’єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності».

Необоротні активи Товариства, відображені в балансі станом на 31.12.2015р. в сумі      26386 тис. грн., представлені нематеріальними активами, основними засобами.

Станом на 31.12.2015 нематеріальні активи за їх первісною вартістю склали – 142 тис. грн., накопичена амортизація – 142 тис. грн.

Пер віс на вартість основних засобів на балансі станом на 31.12.2015 р., склала               86063 тис. грн., а саме:

o       будинки та споруди – 12562 тис.грн.

o       машини та обладнання – 4854 тис.грн.

o       транспортні засоби – 67627 тис.грн.

o       інструменти – 817 тис.грн.

o       малоцінні необоротні активи – 203 тис.грн.

Знос станом на 31.12.2015 р. склав 61923 тис. грн., а саме:

o       будинки та споруди – 4420 тис.грн.

o       машини та обладнання – 2760 тис.грн.

o       транспортні засоби – 53758 тис.грн.

o       інструменти – 790 тис.грн.

o       малоцінні необоротні активи – 195 тис.грн.

З алишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2015 р. станови ла 24140 тис. грн.

Нараховано амортизації за рік 9475 тис.грн.

При відображенні у обліку руху основних засобів порушень не визначено. Основні засоби у фінансовій звітності відображені за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого зносу. Собівартість активів включає витрати, які безпосередньо відносяться до придбання активу.

Станом на 31.12.2015 у бухгалтерського обліку за оборотно-сальдовою відомістю враховуються малоцінні необоротні матеріальні активи по залишковій вартості на суму 8 тис. грн.

Згідно оборотно – сальдової відомості станом на 31.12.2015 сума за статтею «Незавершені капітальні інвестиції» відсутні. Вимогами МСБО не передбачено розкриття у фінансовій звітності статті «Незавершені капітальні інвестиції» витрат з придбання інших необоротних матеріальних активів, оскільки їх розглядають як складову витрат. Тому залишок рахунку 153 «Придбання інших необоротних матеріальних активів» включено до статті «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки).

Облік та представлення інформації у фінансовій звітності стосовно нематеріальних активів відповідає у всіх суттєвих вимогах МСФЗ та обліковій політиці Товариства.

Амортизація нараховується прямолінійним методом та методом прискореного зменшення залишку. Термін амортизації 2-3-5-20-50 років в залежності від технічної характеристики основного засобу. Амортизація нараховується з місяця, що слідує за місяцем вводу в експлуатацію об’єкта основних засобів. Станом на 31.12.2015р. нараховано амортизації 9475 тис.грн. Надходження підтвердженні первинними документами на придбання та оцінені за вартістю придбання.

Класифікація та оцінка запасів та готової продукції.

Оцінка товарно-матеріальних цінностей відбувається, виходячи з первинних документів, за цінами та в кількості зазначених в них та при трансформації звітності в відповідності з обліковою політикою Товариства і в частині вимог п.9 та 10 МСБО 2. Порушень при веденні обліку руху товарно-матеріальних цінностей перевіркою не виявлено.

Протягом року на Товаристві для оцінки вибуття запасів використовували метод собівартості перших за часом надходження запасів, який залишався незмінним протягом перевіреного періоду. Інвентаризація запасів проводилася. Облік товарно-матеріальних цінностей вівся на активному балансовому рахунку 20 «Виробничі запаси».

Виробничі запаси станом на 31.12.2015 року скла ли 1861 тис. грн., а саме:

o       сировина і матеріали – 562 тис.грн.

o       паливо – 1030 тис.грн.

o       будівельні матеріали – 17 тис.грн.

o       запасні частини – 242 тис.грн.

o       малоцінні та швидкозношувані предмети – 10 тис.грн.

Незавершене виробництво за звітний період склало 65 тис.грн., товари – 384 тис.грн.

Облік дебіторської заборгованості.

Порядок розкриття інформації про дебіторську заборгованість в обліку та звітності в цілому відповідає встановленим вимогам. Дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує ймовірність одержання Товариством майбутніх економічних вигод і сума такої заборгованості може бути надійно оцінена і складає станом на 31.12.2015 року 12684 тис.грн., в тому числі:

o       дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги – 9420 тис.грн.

o       дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 2434 тис.грн.

o       інша поточна дебіторська заборгованість – 830 тис.грн.

Резерв сумнівних боргів не нараховувався. Інформація про іншу дебіторську заборгованість для перевірки надавалась, але в аудиторському висновку не відображається в зв’язку з тим, що становить комерційну таємницю Товариства.

Підтвердження дебіторської заборгованості від сторонніх організацій надано для перевірки в повному обсязі.

Грошові кошти

Облік касових операцій ведеться згідно з «Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою НБУ № 72 від 19.02.2001р.

Станом на 31.12.2015 року залишок грошових коштів в національній валюті на поточному рахунку в банку становить 1752 тис.грн., готівкою – 2 тис.грн., грошові кошти в дорозі – 153 тис.грн.

             Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого законодавства. У наявності маються виписки банку з додатками до них, підібрані в хронологічному порядку.

Витрати майбутніх періодів  станом на 31.12.2015 року склали 867 тис.грн.

Відображення зобов’язань у фінансовій звітності.

Довгострокові фінансові зобов’язання станом на 31.12.2015 р. складають 11818 тис.грн., в тому числі: інші довгострокові зобов’язання – 11818 тис.грн.

Поточні зобов’язання Товариства станом на 31.12.2015 становили 7166 тис. грн., в тому числі:

– поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 3825 тис. грн.;

– поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 340 тис. грн.;

– поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування – 569 тис. грн.;

– поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці – 1116 тис. грн.

– поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками – 47 тис.грн.

– інші поточні зобов’язання – 1269 тис. грн.

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться згідно первинних документів. Перевіркою не встановлено порушень ведення обліку розрахунків з підзвітними особами.

Визначення, облік та оцінка зобов`язань відповідає, прийнятій на Товаристві політиці.

Вибіркова перевірка дає змогу зробити висновок, що у всіх суттєвих аспектах зобов`язання Товариства у бухгалтерському обліку відображені у повному обсязі та відповідають розміру їх засобів чи витрат.

Відображення складу власного капіталу.

Статутний капітал Товариства становить 1000000,00грн.,(один мільйон гривень 00 коп.) та поділений на 50000 (п’ятдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 20,00. (двадцять гривень 00 копійок) кожна, випущених в бездокументарній формі існування, які розподіляються між акціонерами. На 31.12.2015 року заявлений статутний фонд був сплачений на 100,00%. Акціонерами підприємства є власники товариства, яким належить 100% акцій ( 50000 штук на суму 1000000,00 гривень).

Інформація про осіб, що володіють не менше 10% акцій на 31.12.2015року:

 1. Гриненко Володимир Іванович – 42850 штук, що становить 85,70% статутного капіталу.

За період, що підлягав перевірці, ПАТ «КВК «Рапід» не проводило додаткової емісії цінних паперів. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 624/10/1/10 було видане Територіальним управлінням ДКЦПФР у м. Києві 24.06.2011 року.

Протягом звiтного перiоду вiдбулось збiльшення фiзичною особою вiдсотка акцiй до 85,70%, що склало 42850 штук простих iменних акцiй. – «Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй», дата вчинення дiї – 07.04.2015 року.

Інформація про зміни в організаційній структурі товариства за звітний період: Змін в організаційній структурі товариства за звітний період не відбувалось.

Черговими Загальними зборами акціонерів вiд 10 квiтня 2015 року було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2014 рiк. Дивiденди на одну акцiю -2,00 грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 14.04.2015 р, строк виплати – з 20.04.2015 року. Дивiденди, якi нарахованi за 2014 рiк, виплаченi у звiтному перiодi. Розмiр – 93 тис. грн. Дивіденди за 2015 рік не нараховувались та не виплачувались.

Змін до статутних документів не було.

У відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність», «Про цінні папери і фондовий ринок», Статуту Товариства, ми провели аудит достовірності бухгалтерського обліку наявності та руху власного капіталу Товариства шляхом перевірки як засновницьких документів, так і даних первинного, аналітичного і синтетичного обліку в розрізі його фактичної структури станом на 31.12.2015 року:

o       с татутний  капітал в розмірі 1000 тис. грн.

o       д одатковий капітал – 822 тис.грн.

o       резервний капітал – 250 тис.грн.

o       нерозподілений прибуток – 23286 тис.грн.

o       власний капітал – 25358 тис.грн.

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі підприємства в цілому відповідає вимогам чинного законодавства України.

Проведений аудит дає нам право підтвердити правильність та адекватність визначення як загальної величини власного капіталу, його структури за переліченим вище призначення, так і достовірності його відображення у відповідних статтях Балансу (форма №1) станом на 31.12.2015 року.

Акції оцінені по засновницькій вартості. Торгівля акціями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснюється, акцiї не включенi до лiстингу жодної фондової бiржi. Частка держави в Статутному капіталі станом на 31.12.2015 року відсутня. Порядок формування Статутногокапіталу здійснювався згідно Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. За№ 1577-12-ВР з наступними змінами та доповненнями. Проведений аудит дає нам право підтвердити правильність визначення та достовірність формування величини Статутного капіталу, його повну сплату та відповідність установчим документам.

Аналіз даних балансу Товариства свідчить, що в загальному обсязі коштів пасиву переважають власні кошти, а саме:

 • всього джерел за пасивом балансу 44342 тис.грн., з них:
 • власних – 25358 тис.грн., або 57,19 %.
 • залучених – 18984 тис.грн., або 42,81 %.

Класифікація та оцінка витрат виробництва та обігу.

Облік витрат виробництва відповідає вимогам МСБО і прийнятій товариством обліковій політиці та податковому обліку витрат передбаченому ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств”. Бухгалтерський облік витрат Товариство здійснює на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт, накладних, інших первинних та розрахункових документів. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства, і ці витрати достовірно оцінені.

Витрати Товариства відображені в “Звіті про фінансові результати ” відповідно вимогам МС БО за період, що підлягав перевірці, склали:

 • собівартість реалізованої продукції – 116929 тис.грн.
 • адміністративні витрати – 7777 тис.грн.,
 • інші операційні витрати – 11120 тис.грн.,
 • фінансові витрати – 9134 тис.грн.,
 • інші витрати – 70 тис.грн.,
 • витрати з податку на прибуток

На нашу думку, інформація представлена в статтях у Звіті про фінансові результати розкрита в усіх суттєвих аспектах і достовірно відображає величину і структуру витрат Товариства.

Облік фінансових результатів.

Перевіркою підтверджуємо достовірність чистих доходів від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг), наведених у звіті про фінансові результати за 2015 рік у сумі 136381 тис.грн.

 • Інші операційні доходи – 9100 тис.грн.
 • Інші фінансові доходи – 4 тис.грн.
 • Інші доходи – 141 тис.грн.

Класифікація та оцінка валового доходу за звітний період здійснена відповідно до МСБО. Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу і оцінка доходу достовірно визначена. Критерії визнання доходу, відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, застосовуються окремо до кожної операції. Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Доходи та витрати Товариства відображені в “Звіті про фінансові результати”. На нашу думку, інформація представлена в статтях у Звіті про фінансові результати розкрита в усіх суттєвих аспектах і достовірно відображає величину і структуру витрат Товариства.

За результатами діяльності за 2015 рік прибутки Товариства склали 157 тис.грн.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника Період

                                                                                                 на 31.12.2014р. на 31.12.2015 р.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції  109463   136381
Собівартість реалізованої продукції

(товарів, робіт, послуг)

 99513 116929
Чистий прибуток (збиток)     221    157
Необоротні активи  34520 26386
Оборотні активи   17645 17956
Довгострокові зобов’язання 17730         11818
Поточні зобов’язання   9134  7166
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)   50000 50000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію    4,42 3,14

Дії, що виникли після дати Балансу

За період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. не пройшли події, що могли суттєво вплинути на фінансову звітність Публічного акціонерного товариства.

            Протягом звітного періоду не відбулись ні купівля ні продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов’язана з основною діяльністю.

Протягом звітного періоду створення нових дочірніх підприємств емітента та набуття підприємством статусу залежного від емітента не відбувалось.

Операції з пов’язаними сторонами

Протягом 2015 року Товариство не мало операцій з пов’язаними сторонами.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)».

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств”, затверджених рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р. Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2015р. більша від статутного капіталу Товариства і становить 25358 тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів (Товариством) та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Інформація щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства”.

Товариство у 2015 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності).

Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства”

За результатами перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити

висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

За результатами проведених нами процедур аудитором не ідентифіковані ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Аналіз та оцінка фінансових показників.

            На підставі отриманих облікових даних Аудитором проведений аналіз показників фінансового стану Товариства. Джерелом інформації для визначення показників фінансового стану Товариства були: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 (форма №1) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015рік (форма №2).

Коефіцієнт швидкої ліквідності. Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов’язання. Коефіцієнт швидкої ліквідності обчислюється як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов’язань Товариства. Він відображає платіжні можливості Товариства щодо сплати поточних зобов’язань за умовами своєчасного проведення розрахунків, тобто показує, скільки ліквідних коштів припадає на 1грн. поточної заборгованості і становить 2,04, що більше оптимального значенн я (0,6-0,8). Товариство зможе виконати свої зобов’язання перед кредиторами, якщо вони одночасно зажадають від Товариства повернення боргів.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань Товариства, та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Орієнтовне позитивне значення показника 1-2. Розрахований коефіцієнт вищий за оптимальне значення. Так, значення цього показника за даними балансу Товариства на кінець періоду становить 2,51. Це свідчить про те, що Товариство за рахунок наявних коштів, мобілізації боргів на свою користь та реалізації запасів і інших активів в змозі одночасно задовольнити вимоги кредиторів.

 Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань Товариства. Він показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Орієнтовне позитивне значення показника 0,25-0,5. Значення цього показника за даними балансу Товариства на кінець року становить 0,27.Це свідчить про те, що 27% боргів товариства може бути сплачено негайно.

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення цього показника на кінець року становить 0,57. Це свідчить про те, що Товариство здійснює свою діяльність за рахунок позичкового капіталу лише на 43%.

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) характеризує залежність Товариства від залучених засобів. Розраховані коефіцієнти звітного періоду вищі за оптимальне значення – це свідчить про те, що  Товариства не залежить від залучених коштів.

Коефіцієнт рентабельності активів характеризує ефективність використання (рентабельність) активів підприємства та показує розмір чистого прибутку (збитку) на одну гривну активів. Значення цього коефіцієнта 0,003.Зменшення коефіцієнта за аналогічний період попереднього року вказує на спад темпу економічного розвитку Товариства. За результатами своєї діяльності за звітний період Товариство отримало прибутки у розмірі 157 тис.грн.

Інші елементи

Аудиторська перевірка проведена фізичною особою-підприємцем аудитором – Шайдабековим Мідєтбегом Магомедовичем. Ідентифікаційний код – 2280014251. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 1969 від 23.02.2001 р. Рішенням АПУ № 228/4 від 24.02.2011р. термін дії Свідоцтва продовжено до 24.02.2018 року.Юридична адреса Аудиторської фірми підприємця-аудитора: 04074 м. Київ, вул. Агрегатна, 2 кв. 96.

  Р/р 26000799967489 МФО 380838, ПАТ КБ “Правекс-банк”,   тел. (044)430-31-69.Сертифікат аудитора №001583 серії А від 25.06.1998 р., дійсний до 28.06.2018 р.

Фізична особа-підприємець( аудитор)                                                     Шайдабеков М.М.

Дата видачі аудиторського висновку        “ 18 ” березня 2016 р.

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!