Національний автомобільний перевізник 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2016

Повідомлення про проведення загальних зборів

Публічне Акціонерне Товариство «Київська Виробнича Компанія «Рапід», код ЄДРПОУ 05475156 (надалі – «Товариство»), місцезнаходження: Україна, м.Київ, вул. Зрошувальна, буд. 7, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»).

 1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів:

15 квітня 2016р. о 9:00 годині за адресою: 02099, м.Київ, вул. Зрошувальна 7, в приміщенні клубу ПАТ “КВК ” РАПІД”.

 1. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

початок реєстрації о 8:00 годині, закінчення о 9:00 годині в день проведення зборів 15 квітня 2016 року за адресою: 02099, м.Київ, вул.Зрошувальна 7, в приміщенні клубу ПАТ ” КВК” РАПІД”.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

 1. Дата складення переліку акціонері які мають право на участь у загальних зборах:

11 квітня 2016р.

 1. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

Порядок денний:

 1. Про обранняГолови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
 2. Про обранняЛічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
 3. Про затвердженняпорядку  проведення річних Загальних зборів Товариства.

4.Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015рік та основних напрямків діяльності на 2016 рік.

 1. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік
 2. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
 3. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
 4. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2015 року.
 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати їх проведення ознайомитись з матеріалами , необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7, (кім.401), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Дейнега Н.М.

Довідки за телефоном (044) 566-35-17

 1. 6.Основніпоказники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 44342 52165
Основні засоби 24140 32428
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2310 1389
Сумарна дебіторська заборгованість 12684 13609
Грошові кошти та їх еквіваленти 1907 1172
Нерозподілений прибуток 23286 23229
Власний капітал 1072 1072
Статутний капітал 1000 1000
Довгострокові зобов’язання 11818 17730
Поточні зобов’язання 7166 9134
Чистий прибуток (збиток) 157 221
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50000 50000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 246 258

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор  __ПАТ«КВК «Рапід»     ______________
(підпис) 
_               Гриненко В.І._____________
(ініціали та прізвище керівника) 
                               

М. П. 

__26 лютого 2016р.____
(дата) 

Інформація для акціонерів ПАТ « КВК « Рапід»

                                          

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

Звертаємо Вашу увагу на вимогу Закону України «Про депозитарну систему України», про необхідність укладення договору на обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарноюустановою. Пунктом 10 розділу VI («Прикінцеві та перехідні положення») Закону України «Про депозитарну систему України» встановлено такі наслідки невиконання зазначеної вимоги :

«10. Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переклад прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переклад належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні в органах емітента.»

До відома :

Депозитарною установою (Зберігачем) є – ТОВ «Регістрсервіс», який знаходиться за адресою: 01054, м.Київ, вул.Воровського, буд. 26.

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!