Національний автомобільний перевізник 

Зміна складу посадових осіб емітента

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.06.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 153/01

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

В. о. Генерального директора

Гриненко О. В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 1. Повне найменування емітента:

  І. Загальні відомості

  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”

 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

 3. Місцезнаходження:

  02099, м.Київ, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7

 4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05475156

 5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 566-20-97, (044) 566-84-00

 6. Адреса електронної пошти: olgalegalrapid@gmail.com

 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://rapid.com.ua/opryliud-infy-emitentom/osob-infa-emitenta/osob-info-posad-osob/ukzmina-skladu-posadovih-osib-emitenta-23062023/

23.06.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

06.06.2023

припинено повноваження

виконуючий обов’язки генерального директора

Мітченко Марія Іванівна

0,01

Зміст інформації:

Звільнена з АТ “КВК “Рапід” з 06.06.2023 у зв’язку з виходом на пенсію з одночасним припиненням виконання обов’язків генерального директора товариства АТ “КВК “Рапід” Мітченко Марія Іванівна.

Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) – 0,01%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 06.12.2022 року.

Заванатажити документи у .zip-архіві

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.06.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 153/01

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

В. о. Генерального директора

Гриненко О. В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 1. Повне найменування емітента:

  І. Загальні відомості

  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”

 2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

 3. Місцезнаходження:

  02099, м.Київ, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7

 4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05475156

 5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 566-20-97, (044) 566-84-00

 6. Адреса електронної пошти: olgalegalrapid@gmail.com

 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://rapid.com.ua/category/opryliud- infy-emitentom/osob-infa-emitenta/

23.06.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

06.06.2023

припинено повноваження

виконуючий обов’язки генерального директора

Мітченко Марія Іванівна

0,01

Зміст інформації:

Звільнена з АТ “КВК “Рапід” з 06.06.2023 у зв’язку з виходом на пенсію з одночасним припиненням виконання обов’язків генерального директора товариства АТ “КВК “Рапід” Мітченко Марія Іванівна.

Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) – 0,01%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 06.12.2022 року.

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!