Національний автомобільний перевізник 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор Гриненко Володимир Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.03.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б. 7
4. Код за ЄДРПОУ
05475156
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 566-20-97 (044) 566-84-00
6. Електронна поштова адреса
mitchenko@rapid.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.03.2018 звільнено Головний бухгалтер Червук Тетяна Станiславiвна СР 425489
11.06.1998 Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй обл.
0
Зміст інформації:
20.03.2018 року Наказом Генерального Директора про звiльнення № 115-ВК, на пiдставi її власної заяви, припинено повноваження (звiльнено) головного бухгалтера Товариства Червук Тетяни Станiславiвни (паспорт СР 425489 виданий 11.06.1998р. Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй обл.); яка не є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi – з 04.08.2017 по 20.03.2018 р. На посаду Головного бухгалтера та тичасово виконуючого обов язки Головного бухгалтера, замiсть звiльненого Головного бухгалтера, нiкого не призначено.

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!