National automobile carrier 

Протокол №6 річних загальних зборів акціонерів 2017

Протокол загальних зборів №6 2017 року в формате.doc

ПРОТОКОЛ № 6

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Київська виробнича компанія «Рапід»

(далі – Товариство)

(ідентифікаційний код 05475156)

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (надалі за текстом –Товариство): 02099 м. Київ, вул. Зрошувальна, 7, у приміщенні клубу ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід».

Дата, час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори): 21 квітня 2017 року з 09.00 години до 12.30 години.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбувалась 21 квітня 2017 року за місцем проведення Загальних зборів, початок реєстрації – о 08.00 годині, закінчення реєстрації – о 09.00 годині. Дата та час складення «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства» (надалі « Перелік») : 24 години 14 квітня 2017 року.

Загальна кількість акціонерів включених до «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ « КВК « Рапід», складеного на 24 години 00 хвилин 14.04.2017р. та наданого ПАТ « КВК « Рапід» Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» 19.04.2017р., становить 185 акціонерів фізичних осіб , яким належить 49979 простих іменних акцій Товариства та 21 акція , яка числиться за Депозитарною установою «АКБ «Київ» (уповноважений на зберігання НДУ) , що разом складає 50000 акцій, тобто 100% відсотків статутного капіталу Товариства. Згідно цього ж « Переліку» , з 185 акціонерів 32 акціонери мають у своїй власності 44141 ( сорок чотири тисячі сто сорок одну) голосуючу акцію , що складає 100% відсотків голосуючих акцій Товариства.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися 20 осіб. Кількість належних їм простих іменних акцій становить 43457 акцій , що складає 86.91% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

За даними проведеної реєстрації, згідно «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ « КВК « Рапід», наданого «Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України » станом на 24 годину 14 квітні 2017 року , зареєстровано 15 акціонерів які мають право голосувати на цих загальних зборах з усіх питань порядку денного з кількістю належних їм голосуючих акцій – 43185 (сорок три тисячі сто вісімдесят п”ять ) , що становить 97,83 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які згідно законодавства та Статуту Товариства мають право приймати участь в даних Загальних зборах акціонерів та голосувати зі всіх питань порядку денного.

Усі акціонери (їх представники), які з’явилися для участі у Загальних зборах, надали документи, які ідентифікують їх особу, представниками 2 акціонерів було надано також документи, що підтверджують їх повноваження.

Підстав для відмови акціонерам (їх представникам) в реєстрації для участі у Загальних зборах не виявлено.

Скарги та зауваження щодо реєстрації акціонерів у присутніх відсутні.

43185 голосуючих акцій Товариства, які належать 15 зареєстрованим особам, становлять 100% голосуючих акцій Товариства , що належать акціонерам які зареєструвалися 21.04.2017р. для участі в цих Загальних зборах .

Кворум Загальних зборів складає – 97,83% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства . Збори вважаються такими , що відбулися.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Наглядовою радою Товариства (протокол № від 16.02.2017року) було прийняте рішення про проведення 21.04.2017р. річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

У відповідності до Статуту Товариства реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на Загальні збори, здійснила Реєстраційна комісія, обрана Наглядовою радою Товариства (протокол №61 від 16.02.2017 року).

Склад реєстраційної комісії:

Старенчук Олексій Якович – голова комісії;

Брягіна Валентина Василівна – член комісії;

Васильєва Світлана Андріївна – член комісії;

Протокол Реєстраційної комісії ,( Додаток № 1), із «Переліком» зареєстрованих акціонерів ,за підписом Голови та членів Реєстраційної комісії, ( Додаток №12), додаються до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Під час реєстрації акціонери (їх представники) отримали бюлетені для голосування. Письмових заяв і скарг щодо процедури реєстрації акціонерів (їх представників) не отримано. На Загальних зборах без права голосу присутні: Дейнега Наталія Миколаївна – представник дирекції.

Голосування з 1-9, 11 та 13 питання Порядку денного проводиться за принципом: одна проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування.

Голосування з питань 10 та 12 Порядку денного проводиться в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Перелік питань, рішення з яких прийняті річними Загальними зборами акціонерів Товариства:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.

2. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

3. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.

4.Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основних напрямків діяльності на 2017рік.

5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016рік.

8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2016 року.

9. Про припинення повноважень членів та голови Наглядової ради.

10.Про обрання членів та голови Наглядової ради.

11. Про припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії.

12. Про обрання членів та голови Ревізійної комісії.

13.Попереднє схвалення значних правочинів.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 1: Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.

Слухали: Дяченко Юрія Дмитровича, який запропонував обрати Голову та секретаря річних Загальних зборів Товариства.

Поіменно обрати:

Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства

– Мітченко М.І.

Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства

– Василенко Т.П.

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

Голосували:

“За”- 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Проти'”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по першому питанню порядку денного прийняте рішення:

Обрати:

Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства

– Мітченко М.І.

Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства

– Василенко Т.П.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 2. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

Слухали: Мітченко Марію Іванівну, яка запропонувала обрати лічильну комісію для роботи на зборах із складу Реєстраційної комісії та затвердити її у складі 3-х осіб .

Поіменно:

– акціонер Старенчук Олексій Якович-голова лічильної комісії;

– за довіреністю Брягіна Валентина Василівна-член лічильної комісії;

– за довіреністю Васильєва Світлана Андріївна-член лічильної комісії.

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

Голосували:

“За”- 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Проти'”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по другому питанню порядку денного прийняте рішення:

Для роботи на річних Загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб та затвердити її у складі :

– акціонер Старенчук О.Я. – Голова Лічильної комісії;

– за довіреністю акціонера , Брягіна В.В. – член Лічильної комісії;

– за довіреністю акціонера , Васильєва С.А. – член Лічильної комісії.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 3: Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.

Слухали: Яковенко Анатолія Петровича, який запропонував затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів Товариства:

При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок:

доповіді – до 15 хвилин;

виступи – до 5хвилин;

відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.

За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного.

Голосування з 1-9, 11 та 13 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування. Голосування з питань 10, 12 Порядку денного проводиться в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

По питанням 1-9, 11 та 13 Порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

По питанням 10, 12 Порядку денного рішення голосування здийснюється в порядку кумулятивного голосування та проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

Голосували:

“За”- 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Проти'”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по третьому питанню прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок:

доповіді – до 15 хвилин;

виступи – до 5хвилин;

відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.

За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного.

Голосування з 1-9, 11 та 13 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування. Голосування з питань 10, 12 Порядку денного проводиться в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування.

По питанням 1-9, 11 та 13 порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

По питанням 10, 12 Порядку денного рішення голосування здийснюється в порядку кумулятивного голосування та проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 4: Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основних напрямків діяльності на 2017 рік.

Слухали: Генерального директора Гриненка Володимира Івановича , який зачитав звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік ,та вніс пропозицію затвердити їх.

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

Голосували:

“За”- 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Проти'”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.( Додаток № 3 )

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 5: Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2016рік.

Слухали: Голову Наглядової ради Мітченко Марію Іванівну , яка зачитала звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та виступила з пропозицією

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.(Додаток № 4)

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

Голосували:

“За”- 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Проти'”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по п’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016р.(Додаток № 4)

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 6: Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Дятла Григорія Васильовича, який зачитав звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, та запропонував

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік (Додаток № 5 ). .

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

Голосували:

“За”- 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Проти'”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по шостому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік (Додаток № 5 ).

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 7: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016рік.

Слухали: Голову наглядової ради Мітченко Марію Іванівну, яка зачитала річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік та запропонувала

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік (Додатки: № 6, № 7, № 8, № 9,№10.).

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

Голосували:

“За”- 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Проти'”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік

(Додатки: № 6, № 7, № 8, № 9,№10.).

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 8: Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2016 року.

Слухали: Голову наглядової ради Мітченко Марію Іванівну, яка доповіла про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2016 року та запропонувала

Затвердити «Розподіл прибутку товариства за підсумками 2016р.( Додаток № 11).

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

Голосували:

“За”- 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Проти'”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити «Розподіл прибутку товариства за підсумками 2016р. та виплатити дивіденди в розмірі 2 грн.00 коп. на 1 акцію( Додаток № 11).

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 9: . Про припинення повноважень членів та голови Наглядової ради Товариства.

По дев”ятому питанню порядку денного слухали акціонера Василенко Т.П. , яка доповіла про те , що Наглядова рада Товариства ,відповідно до Закону України про Акцірнерні товариства , обиралась в 2014р. терміном на 3 роки . Тобто на даний момент строк дії її повноважень закінчився , в зв”язку з чим необхідно припинити її повноваження та запропонувала

Припинити повноваження членів та голови Наглядової ради Товариства.

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

Голосували:

“За”- 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Проти'”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по 9 питанню порядку денного прийняте рішення:

Припинити повноваження членів та голови Наглядової ради Товариства.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 10: Про обрання членів та голови Наглядової ради Товариства

По десятому питанню порядку денного виступив акціонер Дяченко Ю.Д., який запропонував обрати Наглядову раду в кількості 5 осіб , а саме :

Обрати :

Мітченко М.І.-Головою наглядової ради Товариства,

Василенко Т.П., Манащенко О.К., Олійника В.А. та Яковенка А.П. членами Наглядової ради Товариства.

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

Голосували:

Мітченко М.І.–Голова Наглядової ради

“За”- 43570 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 20,18% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Проти'”- 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного :

“Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0 % кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного .

Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 235 кумулятивних голосів,тобто 0,11% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

Василенко Т.П. – член Наглядової ради

“За”- 43030 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 19,928% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Проти'”- 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного :

“Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0 % кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного .

Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 235 кумулятивних голосів, тобто 0,11% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

Манащенко О.К. – член Наглядової ради

“За”- 43030 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 19,928% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Проти'”- 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного :

“Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0 % кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного .

Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 235 кумулятивних голосів, тобто 0,11% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

Олійник В.А.. – член Наглядової ради

“За”- 43030 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 19,928% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Проти'”- 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного :

“Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0 % кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного .

Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 235 кумулятивних голосів, тобто 0,11% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

Яковенко А.П.– член Наглядової ради

“За”- 43030 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 19,928% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Проти'”- 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного :

“Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0 % кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного .

Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 235 кумулятивних голосів, тобто 0,11% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по 10 питанню порядку денного прийняте рішення обрати :

Мітченко М.І.-Головою наглядової ради Товариства.

Василенко Т.П., Манащенко О.К., Олійника В.А. та Яковенка А.П. – членами Наглядової ради Товариства.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 11: Про припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії Товариства.

По одинадцятому питанню порядку денного слухали акціонера Василенко Т.П. , яка доповіла про те , що Ревізійна комісія Товариства ,відповідно до Закону України про Акцірнерні товариства , обиралась в 2014р. терміном на 3 роки . Тобто на даний момент строк дії її повноважень закінчився , в зв”язку з чим необхідно припинити її повноваження .

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

Голосували:

“За”- 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Проти'”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по 11 питанню порядку денного прийняте рішення:

Припинити повноваження членів та голови Ревізійної комісії.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 12: Про обрання членів та голови Ревізійної комісії Товариства.

По дванадцятому питанню порядку денного виступив акціонер Яковенко А.П., який запропонував обрати Ревізійну комісію у складі 3 осіб , асаме : акціонера Дятла Г. В.-Головою ревізійної комісії ; акціонерів Перкуна В.Я. та Дяченка Ю.Д. -членами ревізійної комісії .

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

Голосували:

Дятел Г.В.-Голова Ревізійної комісії.

“За”- 43347 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 33,49% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Проти'”- 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 141 кумулятивний голос і становить – 0,11% кумулятивнихголосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

Перкун В.Я. – член Ревізійної комісії.

“За”- 43035 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 33,25% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Проти'”- 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 141 кумулятивний голос і становить – 0,11% кумулятивнихголосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

Дяченко Ю.Д..– член Ревізійної комісії.

“За”- 43032 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 33,25% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Проти'”- 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Утримались” – 0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0% кумулятивних голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 141 кумулятивний голос і становить – 0,11% кумулятивнихголосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

.За результатами голосування по 12 питанню порядку денного прийняте рішення обрати :

Дятла Г. В.-Головою ревізійної комісії.

Перкуна В.Я. та Дяченка Ю.Д. -членами ревізійної комісії Товариства.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 13: Попереднє схвалення значних правочинів.

Слухали: Голову Наглядової ради Мітченко Марію Іванівну, яка доповіла про те , що може виникнути необхідність укладання значних правочинів та запропонувала Попередньо схвалити значні правочини.(Додаток № 13)

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

Голосували:

“За”- 43138 голосів акціонерів, що складає 99,89% голосів акціонерів присутніх на Зборах, які мають право голосувати з усіх питань порядку денного та 97,73 % від всіх голосуючих акцій товариства;

“Проти'”- 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

“Утримались” – 0 голосів акціонерів, що складає 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Не голосували – 1 акціонер , якому належить 47 голосуючих акцій, що складає 0,11% голосів акціонерів присутніх на Зборах , які мають право голосувати з усіх питань порядку денного ;

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по 13 питанню порядку денного прийняте рішення:

Попередньо схвалити значні правочини.(Додаток №13)

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Мітченко Марія Іванівна доповіла, що підсумки голосування визначено на підставі “Протоколу засідання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства про підсумки голосування на річних загальних зборах” від 21.04.2017 року(Додаток №2) та зачитала цей протокол.

Рішення Загальних зборів акціонерів вважаються прийнятими, Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів ПАТ « КВК» Рапід» можна вважати закритими. Час закінчення проведення Загальних зборів акціонерів 12 годин 30 хвилин.

.

Голова річних Загальних зборів акціонерів ________________М.І.Мітченко

Секретар річних Загальних зборів акціонерів ______________Т.П.Василенко

Генеральний директор ПАТ « КВК « Рапід»_________________ В.І. Гриненко

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!