National automobile carrier 

Протокол №9 річних загальних зборів акціонерів 2021

Завантажити документ у форматі .pdf

[vc_row disable_element=”yes”]ПРОТОКОЛ № 9

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Київська виробнича компанія «Рапід»

(далі – Товариство)

(ідентифікаційний код 05475156)

 

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (надалі за текстом –Товариство): 02099 м. Київ, вул. Зрошувальна, 7, у приміщенні клубу ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід».

Дата, час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори):  07 червня   2021 року з  10.00 години до 12.30 години.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбувалась 07 червня   2021 року за місцем проведення Загальних зборів, початок реєстрації – о 09.00 годині, закінчення реєстрації –  о 10.00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 01 червня   2021 року( Додаток № 35).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: та наданого 03.06.2021 р. ПАТ « КВК « Рапід» Публічним  акціонерним товариством «Національний  депозитарій України» (надалі – Перелік), становить 185 акціонерів, яким належить 49979  простих іменних акцій  Товариства, також  ще 21 акція рахується за депозитарною установою ПАТ «АКБ» Київ» (НДУ уповноважений на зберігання) , що загалом складає 50000  акцій (100% відсотків статутного капіталу Товариства).

Згідно  цього ж  Переліку, з  185 акціонерів  22 особи   мають у своїй власності 43616 ( сорок три тисячі шістсот шістнадцять   голосуючих   акцій ) , що складає  100%  голосуючих акцій   Товариства.

За даними проведеної реєстрації, згідно  «Переліку акціонерів» , які мають право на участь  і  голосування з усіх питань порядку денного (тобто вони є власниками голосуючих акцій   на Загальних зборах ПАТ « КВК « Рапід»  07  червня  2021 р.),  складеного на 24 годину   01.06.2021р. та  03.06.2021 р.  наданого  ПАТ «КВК « Рапід»  Публічним  акціонерним товариством «Національний депозитарій України»  , зареєстровано  13 акціонерів з кількістю належних їм  43093  голосуючих акцій, що становить  98,80% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які згідно законодавства та Статуту Товариства мають право приймати участь   в  даних Загальних зборах акціонерів  та  голосувати зі всіх питань порядку денного.

          Кворум Загальних зборів: Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно Статуту Товариства Загальні збори визнаються правомочними, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, оскільки для участі у Загальних зборах зареєструвались  акціонери, які  в сукупності є власниками більше  ніж 50 % голосуючих акцій  Товариства , а саме:  мають  43093 голосуючих акції, що становить 98,80% від всіх голосуючих акцій Товариства.

Збори вважаються такими, що відбулися.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Наглядовою радою Товариства (Протокол № 119 від 26.04.2021 року) було прийняте рішення про проведення 07 червня .2021р. річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

У відповідності до Статуту Товариства реєстрацію акціонерів та їх представників   , що прибули на Загальні збори, здійснила Реєстраційна комісія, обрана Наглядовою радою Товариства (Протокол № 119 від 26.04.2021 року).

 

Склад реєстраційної комісії:

Старенчук Олексій Якович – голова комісії;

Литвиненко Галина Миколаївна – член комісії ;

Васильєва Світлана Андріївна – член комісії .

 

43093 голосуючих акції, які 07.06.2021 року зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства,  при підрахунку голосів   з питань порядку денного   складають 100% голосуючих акцій з усіх питань порядку денного Загальних зборів. Протокол Реєстраційної комісії ( Додаток № 1), із «Переліком» зареєстрованих акціонерів ( Додаток №35), за підписом Голови  та членів  Реєстраційної комісії, додаються до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Під час реєстрації акціонери (їх представники) отримали бюлетені для голосування. Письмових заяв і скарг щодо процедури реєстрації акціонерів (їх представників) не отримано.

 

Голосування з 1-25, 27, 29, 31 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства,  крім  проведення  кумулятивного голосування.

По питаннях 26, 28 та 30 Порядку денного рішення голосування здійснюється в порядку кумулятивного голосування та проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

З першого питання порядку денного підрахунок здійснювала тимчасова лічильна комісія на річних  Загальних зборах акціонерів ПАТ «КВК «РАПІД» у складі: голова тимчасової лічильної комісії – акціонер Старенчук  О.Я., члени тимчасової лічильної комісії: Васильєва С.А, за довіреністю (Додаток № 36)., Литвиненко Г.М., за довіреністю (Додаток № 37), до обрання річними Загальними зборами акціонерів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Термін дії повноважень тимчасової лічильної комісії Товариства – до прийняття річними Загальними зборами акціонерів Товариства рішення з першого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства щодо обрання Загальними зборами акціонерів Лічильної комісії Товариства.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства.

3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

 1. Про розгляд звіту Дирекції за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження основних напрямків діяльності  на 2020 рік.
 2. Про розгляд звіту Дирекції за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження основних напрямків діяльності  на 2021 рік.
 3. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства, затвердження заходів за результатами його розгляду 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства, затвердження заходів за результатами його розгляду 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2020, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

 

 1. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

 

 1. Щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.
 2. Про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2019 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 3. Про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2020 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 4. Обрання аудитора (аудиторської фірми) ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГO ТОВАРИСТВА

«КИЇВСЬКА  ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ   «РАПІД» для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років).

 1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 2. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 3. Про розподіл прибутку та збитків Товариства  за підсумками 2019 року, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
 4. Про розподіл прибутку та збитків Товариства  за підсумками 2020 року, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
 5. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
 6. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
 7. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 8. Надання повноважень на підписання cтатуту Товариства у новій редакції.
 9. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
 10. Про припинення повноважень Генерального директора ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА   «КИЇВСЬКА  ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ   «РАПІД».
 11. Про обрання Генерального директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”.
 12. Про припинення повноважень Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА   «КИЇВСЬКА  ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ   «РАПІД».
 13. Про обрання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 14. Про припинення повноважень Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА   «КИЇВСЬКА

ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ   «РАПІД».

 1. Про обрання Ревізійної комісії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”.
 2. Прийняття рішення про визнання таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”

 

З питання порядку денного №1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали: Голову Наглядової ради Мітченко М.І., яка повідомила про необхідність обрати Лічильну комісію та поставила на голосування наступний проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 працівників Товариства: Голова лічильної комісії Старенчук Олексій Якович (акціонер Товариства) та члени  лічильної комісії Васильєва Світлана Андріївна ,за довіреністю,( Додаток № 36) та Литвиненко Галина Миколаївна ,за довіреністю ( Додаток № 37). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

 Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по першому питанню порядку денного прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 працівників Товариства: Голова лічильної комісії Старенчук Олексій Якович (акціонер Товариства) та члени  лічильної комісії Васильєва Світлана Андріївна (за довіреністю) та Литвиненко Галина Миколаївна (за довіреністю). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.

 

З питання порядку денного 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства

Слухали: Мітченко М.І., яка запропонувала обрати Голову, секретаря річних Загальних зборів Товариства та поставив на розгляд наступний проект рішення: Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Мітченко М.І., секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства –  Василенко Т.П.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по другому питанню порядку денного прийняте рішення:

Обрали Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Мітченко М.І., секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства –  Василенко Т.П.

 

З питання порядку денного 3: Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко М.І., яка зауважила на необхідності затвердити порядок денний Загальних зборів та поставила на голосування наступний проект рішення: Спосіб голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень  для  голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для  якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень.

Голосування з 1-25, 27, 29, 31 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства,  крім  проведення  кумулятивного голосування.

По питанням 26, 28, 30 Порядку денного рішення голосування здійснюється в порядку кумулятивного голосування та проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення з питань порядку денного «Прийняття рішення про зміну типу Товариства» та «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок: доповіді – до 15 хвилин; виступи – до 5хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин. Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по третьому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердили наступний порядок проведення річних Загальних зборів  Товариства.

Спосіб голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень  для  голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для  якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень.

Голосування з 1-25, 27, 29, 31 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства,  крім  проведення  кумулятивного голосування.

По питанням 26, 28, 30 Порядку денного рішення голосування здійснюється в порядку кумулятивного голосування та проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення з питань порядку денного «Прийняття рішення про зміну типу Товариства» та «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок: доповіді – до 15 хвилин; виступи – до 5хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин. Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.

 

З питання порядку денного 4. Про розгляд звіту Дирекції за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження основних напрямків діяльності  на 2020 рік.

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка зачитала звіт дирекції за 2019 рік та поставила на голосування наступний проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, заходи за результатами його розгляду, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік (Додаток №3). 4.2. Визнати роботу Дирекції за наслідками розгляду звіту за 2019 рік задовільною. Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:

4.1. Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, заходи за результатами його розгляду, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік (Додаток №3). 4.2. Визнати роботу Дирекції за наслідками розгляду звіту за 2019 рік задовільною.

 

З питання порядку денного 5. Про розгляд звіту Дирекції за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження основних напрямків діяльності  на 2021 рік.

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка зачитала звіт дирекції за 2020 рік та поставила на голосування наступний проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, заходи за результатами його розгляду, визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік (Додаток №4). 5.2. Визнати роботу Дирекції за наслідками розгляду звіту за 2020 рік задовільною.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по п’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:

5.1. Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, заходи за результатами його розгляду, визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік (Додаток №4). 5.2. Визнати роботу Дирекції за наслідками розгляду звіту за 2020 рік задовільною.

 

З питання порядку денного 6. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства, затвердження заходів за результатами його розгляду 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка зачитала звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік та поставила на голосування наступний проект рішення:

6.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2019 рік (Додаток №5). 6.2. Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за наслідками розгляду звіту за 2019 рік задовільною.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по шостому питанню порядку денного прийняте рішення:

6.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2019 рік (Додаток № 5). 6.2. Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за наслідками розгляду звіту за 2019 рік задовільною.

 

З питання порядку денного 7. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства, затвердження заходів за результатами його розгляду 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка зачитала звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік та поставила на голосування проект рішення: 7.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2020 рік (Додаток №6). 7.2. Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за наслідками розгляду звіту за 2020 рік задовільною.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:

7.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2020 рік (Додаток №6). 7.2. Визнати роботу Наглядової Ради Товариства за наслідками розгляду звіту за 2020 рік задовільною.

 

З питання порядку денного 8. Про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка зачитала текст звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та поставила на голосування наступний проект рішення:

8.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2019 рік (Додаток №7). 8.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за наслідками розгляду звіту за 2019 рік задовільною.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:

8.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2019 рік (Додаток №7). 8.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за наслідками розгляду звіту за 2019 рік задовільною.

 

З питання порядку денного 9. Про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2020, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:  Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка зачитала текст звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та поставила на голосування наступний проект рішення:

9.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2020 рік (Додаток №8). 9.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за наслідками розгляду звіту за 2020 рік задовільною.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по дев’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:

9.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства та заходи за результатами його розгляду за 2020 рік (Додаток №8). 9.2. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за наслідками розгляду звіту за 2020 рік задовільною.

 

З питання порядку денного 10. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка зачитала звіт та баланс Товариства за 2019 рік та поставила на на голосування проект рішення:

 1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік (Додатки № 9; 9.1;  9.2;  9.3;  9.4;  9.5 ).

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по десятому питанню порядку денного прийняте рішення:

 1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік (Додатки № № 9; 9.1; 9.2;  9.3;  9.4;  9.5).

 

З питання порядку денного 11. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

Слухали:   Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка зачитала звіт та баланс Товариства за 2020 рік та поставила на голосування наступний проект рішення:

 1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік (Додатки № 10, 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5 ).

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по одинадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

 1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік(Додатки № 10, 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5 ).

 

З питання порядку денного 12. Щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко М.І., яка доповіла про відсутність доцільності у внесенні змін до положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства (Додаток № 25), винагорода членам Наглядової ради не нараховувалась, а положення про винагороду виконавчого органу Товариства не затверджувалось.

Поставлено на голосування наступний проект рішення:

 1. Визнати недоцільним внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по дванадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

 1. Визнати недоцільним внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства (Додаток № 25),.

 

З питання порядку денного 13. Про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2019 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко М.І., яка зачитала тест звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2019 рік (Додаток № 11), вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та поставила на голосування проект рішення:

 1. Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2019 рік (Додаток № 11)., вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку .

 

 

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по тринадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

 1. Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2019 рік (Додаток № 11), вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку .

 

З питання порядку денного 14. Про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2020 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка зачитала текст  звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2020 рік (Додаток № 12), вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та  поставила на голосування наступний проект рішення:

 1. Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2020 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (Додаток № 12).

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

 1. Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2020 рік (Додаток № 12),, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку .

 

З питання порядку денного 15. Обрання аудитора (аудиторської фірми) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГO ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ  «РАПІД» для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років).

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка повідомила, що Наглядовою радою товариства було надано рекомендації Загальним зборам акціонерів Товариства призначити (переобрати) аудиторську фірму Товариства –  Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська компанія “ЗЕЛЛЕР” код ЄДРПОУ 31867227, Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2904, прийняте рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року, Компанія включена до Розділу Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti/, Суб’єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, рішення АПУ №29/3 від 30.01.2020 року – для проведення аудиторської перевірки за результатами 2020 року та 2019 (Протоколи засідання Наглядової ради № 122 від 05.05.2021 року та протокол № 123 від 06.05.2021 року).  Голова Загальних зборів поставила на голосування наступний проект рішення:

 1. Обрати аудитора (аудиторську фірму) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД» для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) – Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська компанія “ЗЕЛЛЕР” (код ЄДРПОУ 31867227).

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по п’ятнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

 1. Обрати аудитора (аудиторську фірму) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД» для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) – Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська компанія “ЗЕЛЛЕР” (код ЄДРПОУ 31867227).

 

З питання порядку денного 16. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка зачитала текст висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019  рік (Додатки № 13, №14) та  поставила на голосування наступний проект рішення:

 1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та визнати роботу зовнішнього аудиту задовільною (Додатки № 13, №14).

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по шістнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

 1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та визнати роботу зовнішнього аудиту задовільною (Додатки № 13, №14).

 

З питання порядку денного 17. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка зачитала текст висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2020  рік (Додатки №№ 15,16) та  поставила на голосування наступний проект рішення:

 1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та визнати роботу зовнішнього аудиту задовільною (Додатки № 15, №16).

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по сімнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

 1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та визнати роботу зовнішнього аудиту задовільною (Додатки № 15, №16).

З питання порядку денного 18. Про розподіл прибутку та збитків Товариства  за підсумками 2019 року, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Слухали:

Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка доповіла про  необхідність затвердити «Розподіл прибутку та збитків товариства» за підсумками 2019 р., збитків немає, виплатити дивіденди  за 2019 рік в розмірі  2 грн.00 коп. на 1 акцію та поставила на голосування наступний проект рішення:

Затвердити «Розподіл прибутку товариства» за підсумками 2019 р. та виплатити дивіденди в розмірі  2 грн.00 коп. на 1 акцію (Додаток № 17).

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

 1. Затвердити «Розподіл прибутку товариства» за підсумками 2019 р. та виплатити дивіденди в розмірі  2 грн.00 коп. на 1 акцію (Додаток № 17).

 

З питання порядку денного 19. Про розподіл прибутку та збитків Товариства  за підсумками 2020 року, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка доповіла про  необхідність затвердити «Розподіл прибутку та збитків товариства» за підсумками 2020 р., збитків немає, виплатити дивіденди  за 2020 рік в розмірі  2 грн.00 коп. на 1 акцію  та поставила на голосування наступний проект рішення:

 1. Затвердити «Розподіл прибутку товариства» за підсумками 2020 р. та виплатити дивіденди в розмірі  2 грн.00 коп. на 1 акцію (Додаток № 18).

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по дев’ятнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

 1. Затвердити «Розподіл прибутку товариства» за підсумками 2020 р. та виплатити дивіденди в розмірі  2 грн.00 коп. на 1 акцію (Додаток № 18).

 

З питання порядку денного 20. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка повідомила про необхідність  змінити тип Товариства з «публічне» на «приватне» та  поставила на голосування наступний проект рішення:

 1. Змінити тип Товариства з «публічне» на «приватне» (Додаток № 19).

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по двадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

 1. Змінити тип Товариства з «публічне» на «приватне» (Додаток № 19).

 

З питання порядку денного 21. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка зауважила, що в зв’язку з прийнятим рішенням про зміну типу Товариства з  «публічного» на «приватне», необхідно прийняти рішення про зімну найменування Товариства та  поставила на голосування наступний проект рішення:

 1. Змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД” на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по двадцять першому питанню порядку денного прийняте рішення:

 1. Змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД” на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”.

 

З питання порядку денного 22. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка зауважила, що в зв’язку з прийнятим рішенням про зміну типу Товариства з  «публічного» на «приватне», необхідно внести змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та  поставила на голосування наступний проект рішення:

 1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (Додаток № 20).

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по двадцять другому питанню порядку денного прийняте рішення:

 1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (Додаток № 20).

 

З питання порядку денного 23. Надання повноважень на підписання cтатуту Товариства у новій редакції.

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка зачитала текст проекту рішення щодо надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції  Голові зборів  Мітченко Марії Іванівні та Секретарю зборів  Василенко Тетяні Петрівні та поставила на голосування наступний проект рішення:

 1. Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції  Голові зборів  Мітченко Марії Іванівні та Секретарю зборів Василенко Тетяні Петрівні.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по двадцять третьому питанню порядку денного прийняте рішення:

 1. Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції  Голові зборів  Мітченко Марії Іванівні та Секретарю зборів Василенко Тетяні Петрівні.

 

З питання порядку денного 24. Внесення змін до положень  Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка текст проекту рішення щодо внесення  змін до положень про   загальні збори,  наглядову раду, генерального директора,   ревізійну комісію, про винагороду членів наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”, шляхом викладення їх у новій редакції (Додатки : № 21, №22, №23, №24, №25) та  поставила на голосування наступний проект рішення:

 1. Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, генерального директора,   ревізійну комісію, про винагороду членів наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”, шляхом викладення їх у новій редакції (Додатки : № 21, №22, №23, №24, №25).

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по двадцять четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:

 1. Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, генерального директора,   ревізійну комісію, про винагороду членів наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”, шляхом викладення їх у новій редакції (Додатки : № 21, №22, №23, №24, №25)

З питання порядку денного  25. Про припинення повноважень Генерального директора  ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА   «КИЇВСЬКА  ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ   «РАПІД».

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка повідомила, що в зв’язку з прийнятим рішенням про зміну типу Товариства з  «публічного» на «приватне», необхідно переобрати органи Товариства та  поставила на голосування наступний проект рішення:

 1. Припинити повноваження Генерального директора ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА   «КИЇВСЬКА  ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ   «РАПІД» – Гриненка Володимира Івановича.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по двадцять п’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:

 1. Припинити повноваження Генерального директора ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА   «КИЇВСЬКА  ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ   «РАПІД» – Гриненка Володимира Івановича.

 

З питання порядку денного 26. Про обрання Генерального директора.

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка повідомила, що в зв’язку з прийнятим рішенням про зміну типу Товариства з  «публічного» на «приватне», прийнятим рішенням щодо припинення повноважень Генерального директора, необхідно обрати Генерального директора Товариства та  поставила на голосування наступний проект рішення:

 1. Обрати Генеральним директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД” Гриненка Володимира Івановича ( Додаток № 26)  .

Кількість кумулятивних голосів, отриманих кандидатом на посаду Генерального директора  – Гриненком Володимиром Івановичем  :

“За”-  __43093______­ кумулятивних голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –   0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –    0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного .

За результатами голосування по двадцять шостому питанню порядку денного прийняте рішення:

 1. Обрати Генеральним директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД” Гриненка Володимира Івановича ( Додаток № 26) .

 

З питання порядку денного 27. Про припинення повноважень Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА   «КИЇВСЬКА  ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ   «РАПІД».

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка повідомила, що в зв’язку з прийнятим рішенням про зміну типу Товариства з  «публічного» на «приватне», необхідно переобрати органи Товариства та  поставила на голосування наступний проект рішення:

 1. Припинити повноваження Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА   «КИЇВСЬКА  ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ   «РАПІД» у повному складі: Мітченко М.І.-Голови Наглядової ради Товариства; Василенко Т.П., Манащенко О.К., Олійника В.А. та Яковенка А.П. –  членів  Наглядової ради Товариства.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по двадцять сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:

 1. Припинити повноваження Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА   «КИЇВСЬКА  ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ   «РАПІД» у повному складі: Мітченко М.І.-Голови Наглядової ради Товариства; Василенко Т.П., Манащенко О.К., Олійника В.А. та Яковенка А.П. –  членів  Наглядової ради Товариства.

 

З питання порядку денного 28. Про обрання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”, затвердження умов  договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка повідомила, що в зв’язку з прийнятим рішенням про зміну типу Товариства з  «публічного» на «приватне» та необхідністю переобрати органи Товариства,  поставлено  на голосування наступний проект рішення:

 

28.1. Обрати Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”  у кількості 5 осіб:  Мітченко М.І.-Головою Наглядової ради Товариства; Василенко Т.П., Манащенко О.К., Олійника В.А. та  Яковенка А.П. –  членами      Наглядової ради Товариства.

28.2. Затвердити умови  договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства (Додатки :  № 27/1 та 27/2, № 28/1 та 28/2, №29/1 та 29/2, №30/1 та 30/2, № 31/1 та 31/2).

28.3. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, Генерального директора ПАТ «КВК» Рапід» Гриненко В.І.

28.4. Затвердити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства .

 

Кількість голосів, отриманих кандидатом на посаду Голови наглядової ради.

Мiтченко Марiєю Iванiвною :

Голосували:

“За”-  __43093______­ кумулятивних голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –   0   кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –    0  кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного .

 

Кількість голосів, отриманих кандидатом на посаду члена Наглядової ради

 Василенко Тетяною Петрiвною:

Голосували:

Голосували:

“За”-  __43093______ кумулятивних ­голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –   0  кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –    0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного .

 

Кількість голосів, отриманих кандидатом на посаду члена Наглядової ради

 Манащенко  Олексiєм Кириловичем:

Голосували:

“За”-  __43093______­ кумулятивних голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –   0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –    0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного .

 

Кількість голосів, отриманих кандидатом на посаду члена Наглядової ради

 

Олiйником Валерiєм Анатолiйовичем:

Голосували:

“За”-  __43093______­ кумулятивних голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –   0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –    0  кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного .

 

Кількість голосів, отриманих кандидатом на посаду члена Наглядової ради

Яковенком Анатолiєм Петровичем:

Голосували:

“За”-  __43093_____ кумулятивнихголосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –   0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –    0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного .

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 кумулятивних голосів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

Рішення прийняте.

 

За результатами голосування по двадцять восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:

28.1. Обрати Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”  у кількості 5 осіб:  Мітченко М.І.-Головою Наглядової ради Товариства; Василенко Т.П., Манащенко О.К., Олійника В.А. та  Яковенка А.П. –  членами      Наглядової ради Товариства.

28.2. Затвердити умови  договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства Товариства       (Додатки :  № 27/1 та 27/2, № 28/1 та 28/2, №29/1 та 29/2, №30/1 та 30/2, № 31/1 та 31/2).

 

28.3. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, Генерального директора ПАТ «КВК» Рапід» Гриненко В.І.

28.4. Затвердити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства

 

 

 

 

З питання порядку денного 29. Про припинення повноважень Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА   «КИЇВСЬКА  ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ   «РАПІД».

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка повідомила, що в зв’язку з прийнятим рішенням про зміну типу Товариства з  «публічного» на «приватне», необхідно переобрати органи Товариства та  поставила на голосування наступний проект рішення:

 1. Припинити повноваження Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА   «КИЇВСЬКА  ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ   «РАПІД» у повному складі: Голова Ревізійної комісії – Дятел Григорій Васильович; Перкун Володимир Якович та Дяченко Юрій Дмитрович – члени Ревізійної комісії.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по двадцять дев’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:

 1. Припинити повноваження Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО   АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА   «КИЇВСЬКА  ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ   «РАПІД» у повному складі: Голова Ревізійної комісії – Дятел Григорій Васильович; Перкун Володимир Якович та Дяченко Юрій Дмитрович – члени Ревізійної комісії.

 

З питання порядку денного 30. Обрати Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”  у кількості 3 осіб:  Голова Ревізійної комісії – Дятел Григорiй Васильович; Перкун Володимир Якович та Дяченко Юрiй Дмитрович – члени Ревізійної комісії. (Додатки  :   № 32, № 33, №34).

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка повідомила, що в зв’язку з прийнятим рішенням про зміну типу Товариства з  «публічного» на «приватне», необхідно переобрати органи Товариства та  поставила на голосування наступний проект рішення:

Проект рішення: 30. Обрати Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”  у кількості 3 осіб:  Голова Ревізійної комісії – Дятел Григорiй Васильович; Перкун Володимир Якович та Дяченко Юрiй Дмитрович – члени Ревізійної комісії. (Додатки № 32, 33, 34).

Кількість голосів, отриманих кандидатом на посаду Голови Ревізійної комісії –

Дятел Григорiй Васильович:

Голосували:

“За”-  __43093_____ кумулятивнихголосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –   0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –    0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного .

Кількість голосів, отриманих кандидатом на посаду члена Ревізійної комісії  –

Перкун Володимир Якович:

Голосували:

“За”-  __43093_____ кумулятивнихголосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –   0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –    0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного .

Кількість голосів, отриманих кандидатом на посаду члена члена Ревізійної комісії  –

Дяченко Юрiй Дмитрович:

Голосували:

“За”-  __43093_____ кумулятивнихголосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –   0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –    0 кумулятивних голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного .

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 кумулятивних голосів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

Рішення прийняте.

За результатами голосування по тридцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

 1. Обрати Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД” у кількості 3 осіб: Голова Ревізійної комісії – Дятел Григорiй Васильович; Перкун Володимир Якович та Дяченко Юрiй Дмитрович – члени Ревізійної комісії(Додатки  :   № 32, № 33, №34).

 

З питання порядку денного 31. Прийняття рішення про визнання таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”.

Слухали: Голову Загальних зборів Мітченко Марію Іванівну, яка повідомила, що в зв’язку з прийнятим рішенням про зміну типу Товариства з  «публічного» на «приватне», необхідно визначити таким, що втратило чинність Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”  та  поставила на голосування наступний проект рішення:

 1. Прийняти рішення про визнання таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”.

Голосували:

“За”-  43093 голосів акціонерів, що складає  100  % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Проти” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

“Утримались” –  0 голосів акціонерів, що складає  0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Не голосували – 0 акціонерів , яким належить  0 голосуючих акцій, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та які   мають право  голосувати з усіх питань порядку денного;

Визнано недійсними –  0 бюлетенів з 0 голосами.

За результатами голосування по тридцять першому питанню порядку денного прийняте рішення:

 1. Прийнято рішення про визнання таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “РАПІД”.

 

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Мітченко Марія Іванівна доповіла, що підсумки голосування визначено на підставі Протоколів про підсумки голосування  на річних Загальних Зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (Додаток №2 до Протоколу  № 9  від  07.06.2021 р.)  та  зачитала ці протоколи.

Рішення Загальних зборів акціонерів вважаються прийнятими, Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів ПАТ « КВК» Рапід» можна вважати закритими. Час закінчення проведення Загальних зборів акціонерів 12 годин 30 хвилин.

 

Підписи:

Голова річних Загальних зборів акціонерів          ________________                     М.І.Мітченко

Секретар річних Загальних зборів акціонерів     ________________                    Т.П.Василенко

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!