National automobile carrier 

Протокол лічильної комісії 2016

Додаток №2 до Протоколу №5 від 15.04.2016 р.

Річних Загальних Зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Київська виробнича компанія «Рапід»

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування та прийняті рішення на річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» від 15 квітня 2016 року (Протокол № 5 від 15.04.2016 року)

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (надалі за текстом – Товариство): 02099 м. Київ, вул. Зрошувальна, 7, у приміщенні клубу ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід».

Дата, час проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори): 15 квітня 2016 року з 09.00 години до 11.20 години.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбувалась 15 квітня 2016 року за місцем проведення Загальних зборів, початок реєстрації – о 08.00 годині, закінчення реєстрації – о 09.00 годині.

Дата складання протоколу: 15 квітня 2016 року

Склад Лічильної комісії Товариства:

Голова Лічильної комісії – Старенчук О.Я.;

Член Лічильної комісії – Цівун В.В.;

Член Лічильної комісії – Васильєва С.А.;

Член Лічильної комісії – Брягіна В.В.

Загальна кількість акціонерів включених до «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ «КВК «Рапід», складеного на дату обліку 11.04.2016р. та наданого ПАТ «КВК «Рапід» Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», становить 188 акціонерів, яким належить 50000 простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % відсотків статутного капіталу Товариства. Згідно цього ж «Переліку», з 188 акціонерів 29 акціонерів мають у своїй власності 43860

(сорок три тисячі вісімсот шістдесят) голосуючих акцій, що складає 100% відсотків голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства_- 21 особа. Кількість належних їм акцій становить: 43328 акцій , що складає 86.66% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

За даними проведеної реєстрації, згідно «Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ «КВК «Рапід», наданого «Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», зареєстровано 13 акціонерів, які мають право приймати участь та голосувати на цих загальних зборах, з кількістю 42938(сорок дві тисячі дев’ятсот тридцять вісім ) голосуючих акцій, що становить 97.90% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які згідно законодавства та Статуту Товариства мають право приймати участь та голосувати по всіх питаннях порядку денного на Загальних зборах акціонерів Товариства 15 квітня 2016 року.

Голосування з 1-8 питання Порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування.

Перелік питань, рішення з яких прийняті річними Загальними зборами акціонерів Товариства:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
 2. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
 3. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
 4. Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основних напрямків діяльності на 2016 рік.
 5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.
 6. Прозвіт та висновки Ревізійної комісії Товаристваза 2015 рік.
 7. Прозатвердження річного звітута балансу Товариства за 2015 рік.
 8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2015 року.

Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства від 15 квітня 2016 року (кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення) з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

1- Проект рішення по першому питанню порядку денного:

 1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.

Обрати:

Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства

– Мітченко М.І..

Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства

– Василенко Т.П..

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

Голосували, (вказується кількість голосів, тобто голосуючих акцій, акціонерів які зареєструвалися і мають право на участь та голосування на даних річних загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного):

“За” – 42938 голосів, що складає 100 % голосів (голосуючих акцій);

“Проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів (голосуючих акцій);

“Утримались” – 0 голосів що складає 0% голосів (голосуючих акцій);

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними 0 бюлетені з 0 голосами.

Рішення прийнято

За результатами голосування по першому питанню порядку денного прийняте рішення обрати:

Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства

– Мітченко М.І..

Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства

– Василенко Т.П..

2- Проект рішення по другому питанню порядку денного:

 1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товари

Для роботи на річних Загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі 4-х осіб та затвердити її у складі:

– акціонер Старенчук О.Я. – Голова Лічильної комісії;

*за довіреністю акціонера*, Цівун В.В. – член Лічильної комісії;

*за довіреністю акціонера*, Брягіна В.В. – член Лічильної комісії;

*за довіреністю акціонера*, Васильєва С.А. – член Лічильної комісії;

При підведенні підсумків голоси розподілились таким чином:

Голосували, (вказується кількість голосів, тобто голосуючих акцій , акціонерів які зареєструвалися і мають право на участь та голосування на даних річних загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного):

“За”- 42938 голосів, що складає 100 % голосів (голосуючих акцій);

“Проти ” – 0 голосів, що складає 0 % голосів (голосуючих акцій);

“Утримались” – 0 голосів, що складає 0% голосів (голосуючих акцій);

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по другому питанню порядку денного прийняте рішення:

Для роботи на річних Загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі 4-х осіб та затвердити її у складі:

– акціонер Старенчук О.Я. – Голова Лічильної комісії;

*за довіреністю акціонера*, Цівун В.В. – член Лічильної комісії;

*за довіреністю акціонера*, Брягіна В.В. – член Лічильної комісії;

*за довіреністю акціонера*, Васильєва С.А. – член Лічильної комісії;

3- Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

 1. Про затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок:

доповіді – до 15 хвилин;

виступи – до 5хвилин;

відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.

За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по всіх питаннях Порядку денного.

Голосування з 1-8 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна проста іменна голосуюча акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.

Голосували, (вказується кількість голосів, тобто голосуючих акцій, акціонерів які зареєструвалися і мають право на участь та голосування на даних річних загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного):

“За”- 42938 голосів, що складає 100 % голосів (голосуючих акцій);

“Проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів (голосуючих акцій);

“Утримались” – 0 голосів що складає 0% голосів (голосуючих акцій);

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по третьому питанню прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок:

доповіді – до 15 хвилин;

виступи – до 5хвилин;

відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.

За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по всіх питаннях Порядку денного.

Голосування з 1-8 питань Порядку денного проводиться за принципом: одна проста іменна голосуюча акція – один голос. Голосування проводиться з використанням бюлетенів шляхом викреслювання не обраних варіантів голосування, наведених у бюлетені. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід викреслити два інших. Залишений (не викреслений) варіант голосування є обраним варіантом голосування.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань не включених до Порядку денного.

4- Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:

 1. Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основних напрямків діяльності на 2016 рік.

Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. (Додаток № 3).

Голосували, (вказується кількість голосів ,тобто голосуючих акцій, акціонерів які зареєструвалися і мають право на участь та голосування на даних річних загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного):

“За”- 42938 голосів , що складає 100 % голосів (голосуючих акцій) ;

“Проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів (голосуючих акцій);

“Утримались” – 0 голосів, що складає 0% голосів (голосуючих акцій);

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. (Додаток № 3 ).

5- Проект рішення по п’ятому питанню порядку денного:

 1. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік (Додаток № 4)

Голосували, (вказується кількість голосів, тобто голосуючих акцій, акціонерів які зареєструвалися і мають право на участь та голосування на даних річних загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного):

“За” – 42938 голосів, що складає 100 % голосів (голосуючих акцій);

“Проти ” – 0 голосів, що складає 0 % голосів (голосуючих акцій);

“Утримались ” – 0 голосів, що складає 0% голосів (голосуючих акцій);

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по п’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2015рік.(Додаток № 4)

6- Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

 1. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015рік.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік (Додаток № 5).

Голосували, (вказується кількість голосів, тобто голосуючих акцій, акціонерів які зареєструвалися і мають право на участь та голосування на даних річних загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного):

“За” – 42938 голосів, що складає 100% голосів (голосуючих акцій);

“Проти” – 0 голосів, що складає 0% голосів (голосуючих акцій);

“Утримались” – 0 голосів, що складає 0% голосів (голосуючих акцій);

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по шостому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік (Додаток № 5).

 1. Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:
 2. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік (Додатки: № 6, № 7, № 8, № 9,№10).

Голосували, (вказується кількість голосів, тобто голосуючих акцій, акціонерів які зареєструвалися і мають право на участь та голосування на даних річних загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного):

“За” – 42938 голосів, що складає 100 % голосів (голосуючих акцій);

“Проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів (голосуючих акцій);

“Утримались” – 0 голосів, що складає 0% голосів (голосуючих акцій);

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік (Додатки: № 6, № 7, № 8, № 9,№10.).

 1. Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:

Затвердити «Розподіл прибутку товариства за підсумками 2015 р.(Додаток № 11).

Голосували, (вказується кількість голосів, тобто голосуючих акцій, акціонерів які зареєструвалися і мають право на участь та голосування на даних річних загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного):

“За”- 42938 голосів, що складає 100 % голосів (голосуючих акцій);

“Проти “- 0 голосів, що складає0 % голосів (голосуючих акцій);

“Утримались” – 0 голосів, що складає 0% голосів (голосуючих акцій);

Не голосувало – немає.

Визнано недійсними 0 бюлетенів з 0 голосами.

Рішення прийнято.

За результатами голосування по восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити «Розподіл прибутку товариства за підсумками 2015 р.(Додаток № 11).

Голова Лічильної комісії          Старенчук О.Я.

Член Лічильної комісії          Цівун В.В. -;

Член Лічильної комісії          Брягіна В.В.

Член Лічильної комісії          Васильєва С.А.

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!