National automobile carrier 

Річний звіт емітента за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор Гриненко В.I.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2015
(дата)
 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД”
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05475156
4. Місцезнаходження
м. Київ , Дарницький, 02099, Київ, Зрошувальна, 7
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 566-20-97 (044) 566-84-00
6. Електронна поштова адреса
mitchenko@rapid.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2015
(дата)
 
2. Річна інформація опублікована у «Вiдомостi НКЦПФР» 82 (2086) 30.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці https://rapid.com.ua/godovoy-otchet-2014.html в мережі Інтернет 30.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Iнформацiя, якої немає в рiчному звiтi, вiдсутня у зв’язку з тим, що: Протягом звiтного перiоду товариство лiцензiй та дозволи на окремi види дiяльностi не отримувало. Товариство не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств. ПАТ послугами рейтингового агентства не користується: в статутному капiталi товариства державна частка вiдсутня, стратегiчне значення для економiки i безпеки держави товариство не представляє,”домiнуюче”становище не займає. У зв`язку з тим, що емiтент – акцiонерне товариство, пункт “Iнформацiя про органи управлiння емiтента” не заповнюється. Борговi, iпотечнi, похiднi, сертифiкати ФОН та iншi цiннi папери не випускалися, на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не розмiщувались; фактiв лiстингу/делiстингу на фондових бiржах в звiтному перiодi не було; додаткова емiсiя не проводилась. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, тому що акцiї Товариства iснують в бездокументарнiй формi. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi i дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менш нiж 5 млн. грн.. Облiкова полiтика: у 2014 роцi Товариство складає фiнансову звiтнiсть по МСФО. Рiчна фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв звiтностi. Емiтент не здiйснював випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi.Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється, оскiльки Товариство не є фiнансовою установою

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 345785
3. Дата проведення державної реєстрації
05.04.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
1000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
288
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт
52.10 Складське господарство
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
оранами управлiння Товариства є Загальнi Збори акцiонерiв, Генеральний директор, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
фiлiя АТ “УКРЕКСIМБАНК” в м. Києвi
2) МФО банку
380333
3) поточний рахунок
2600801222898
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
фiлiя АТ “УКРЕКСIМБАНК” в м. Києв
5) МФО банку
380333
6) поточний рахунок
2600801222898

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Гриненко Володимир Iванович CO 628586 27.03.2001 Печерським РУГУ МВС України м. Києва 85.480000000000
Мiтченко Марiя Iванiвна СН 780797 10.02.1998 Броварським МВГУ МВС України Київської обл. 0.010000000000
Ващук Олексiй Григорович 0.000000000000
Бiлан Анатолiй Iванович 0.018000000000
Богдан Анатолiй Григорович 0.000000000000
Василенко Тетяна Петрiвна СН 243050 05.07.1996 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва 0.010000000000
Губарець Станiслав Антонович 0.000000000000
Сабар Володимир Iванович 0.000000000000
Усього 85.50000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гриненко Володимир Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 628586 27.03.2001 Печерським РУГУ МВС України м. Києва
4) рік народження**
1947
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попередня посада – Генеральний директор ЗАТ “КВК “Рапiд”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2011 7
9) Опис
Стаж керiвної роботи 38 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18 квiтня 2011 року (Протокол №19) в зв язку з прийнятим рiшенням про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України “Про акцiонернi товариства”, змiну кiлькiсного складу органiв Товариства, призначено на посаду Генерального директора строком на 7 рокiв. Повноваження: без довiреностi представляє iнтереси Товариства та дiє вiд його iменi; пiдписує довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту; забезпечує розробку концепцiї цiнової та тарифної полiтики щодо послуг, якi надаються Товариством; забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; вiд iменi Товариства укладає та пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього та органiзовує його виконання; затверджує, штатний розклад та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; в межах своєї компетенцiї видає накази i розпорядження, надає доручення та вказiвки, обов’язковi для виконання працiвниками Товариства; укладає угоди та вчиняє правочини вiд iменi Товариства, необхiднiсть яких покликана iнтересами Товариства та акцiонерiв Товариства, а також здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства; контролює додержання вимог законодавства працiвниками Товариства; розглядає заяви працiвникiв про прийом на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв, надання їм вiдпусток, iншi документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi; визначає умови працi i умови оплати працi осiб, якi працюють на умовах договору пiдряду, iнших цивiльно-правових договорiв, за винятком випадкiв, коли умови працi вiдповiдно до Статуту визначаються iншими органами Товариства; самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений законом розмiр, встановлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження; списує з балансу Товариства основнi засоби та iнших необоротнi активи, непридатнi для подальшого використання, морально застарiлi, фiзично зношенi, пошкодженi внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклi внаслiдок крадiжок або виявленi у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до законодавства; розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв; виписує векселя в оплату товарiв, робiт, послуг поставлених Товариству; затверджує номенклатуру Товариства; вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, необхiднi для досягнення статутних цiлей. Обов.язки: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрiшнього регулювання Товариством. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради . у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть; дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю, яка стала вiдомою у зв.язку iз виконанням функцiй Генерального директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.Попередня посада – Генеральний директор ЗАТ “КВК “Рапiд” з 01.10.1993 року по 18.04.2011 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiтченко Марiя Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СH 780797 10.02.1998 Броварським МВГУ МВС України Київської обл.
4) рік народження**
1949
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2014 3 роки
9) Опис
Стаж керiвної роботи 37 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2014 роцi: не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду вiдбулись в зв.язку з прийнятим рiшенням рiчними Загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства, через закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Голови та членiв Наглядової Ради Товариства: припинено повноваження Голови Наглядової ради – Мiтченко Марiї Iванiвни та обрано на посаду Головi Наглядової Ради Товариства Мiтченко Марiю Iванiвну. Iншi посади, якi обiймала ця особа: з 19.04.2011 року по 11.04.2014 року – голова Наглядової ради Товариства, з початку 2009 року по 18.04.2011 року – голова Ради Товариства. Повноваження та обов.язки: органiзовує роботу Наглядової ради; скликає та проводить засiдання Наглядової ради; представляє Наглядову раду на Загальних Зборах Товариства; вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв; пiдписує документи вiд iменi Наглядової ради; органiзує ведення протоколу засiдань Наглядової ради; повiдомляє iншi органи Товариства та адресатiв про рiшення та висновки Наглядової ради; забезпечує зберiгання документiв Наглядової ради; виносить на розгляд Наглядової ради кандидатуру Корпоративного секретаря; пiдписує нову редакцiю Статуту Товариства, якщо Загальними зборами не визначена iнша особа.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Василенко Тетяна Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 243050 05.07.1996 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва
4) рік народження**
1949
5) освіта**
сер.спецiальна
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
член Наглядової Ради ПАТ “КВК “Рапiд”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2014 3 роки
9) Опис
Стаж керiвної роботи 25 роки. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2014 роцi: не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду вiдбулись в зв.язку з прийнятим рiшенням рiчними Загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства, через закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Голови та членiв Наглядової Ради Товариства: припинено повноваження члена Наглядової ради – Василенко Тетяни Петрiвни та обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства Василенко Тетяну Петрiвну. Повноваження: пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Генерального директора; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Генерального директора, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї, для реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про участь Товариства в об’єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України “Про акцiонернi товариства”, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах; виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами. Обов.язки: вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; вiдповiдає за дотримання прав акцiонерiв, що обумовленi в Статутi Товариства та законодавствi України; сприяє успiшнiй дiяльностi Товариства та залученню акцiонерiв пiд час нових емiсiй цiнних паперiв; вiдповiдає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до вiдома Загальних Зборiв Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевiрок у формi письмових звiтiв; вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства.Iншi посади, якi обiймала ця особа: з 19.04.2011 року по 11.04.2014 – член Наглядової ради Товариства, начальник вiддiлу кадрiв Товариства з початку 2009 року по 18.04.2011 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Манащенко Олексiй Кирилович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 172465 05.10.1999 Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
4) рік народження**
1949
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
член Наглядової Ради ПАТ “КВК “Рапiд”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2014 3 роки
9) Опис
Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2014 роцi: не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду вiдбулись в зв.язку з прийнятим рiшенням рiчними Загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства, через закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Голови та членiв Наглядової Ради Товариства: припинено повноваження члена Наглядової ради – Манащенка Олексiя Кириловича та обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства Манащенка Олексiя Кириловича. Iншi посади, якi обiймала ця особа: з 19.04.2011 року по 11.04.2014 рiк- член Наглядової ради Товариства, з початку 2009 року по 18.04.2011 року – член Ради Товариства.Повноваження: пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Генерального директора; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Генерального директора, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї, для реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про участь Товариства в об’єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України “Про акцiонернi товариства, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах; виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами. Обов.язки: вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; вiдповiдає за дотримання прав акцiонерiв, що обумовленi в Статутi Товариства та законодавствi України; сприяє успiшнiй дiяльностi Товариства та залученню акцiонерiв пiд час нових емiсiй цiнних паперiв; вiдповiдає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до вiдома Загальних Зборiв Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевiрок у формi письмових звiтiв; вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олiйник Валерiй Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 414338 11.03.1997 Шевченкiвським РУГУ МВС України м. Києва
4) рік народження**
1960
5) освіта**
середня спецiальна
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради ПАТ “КВК “Рапiд”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2014 3 роки
9) Опис
Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2014 роцi – винагорода не виплачувалась В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду вiдбулись в зв.язку з прийнятим рiшенням рiчними Загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства, через закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Голови та членiв Наглядової Ради Товариства: припинено повноваження члена Наглядової ради – Олiйника Валерiя Анатолiйовича та обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства – Олiйника Валерiя Анатолiйовича. Iншi посади, якi обiймала ця особа : з 19.04.2011 року по 11.04.2014 – член Наглядової ради Товариства, з початку 2009 року по 18.04.2011 року – член Ради Товариства. Повноваження: пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Генерального директора; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Генерального директора, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї, для реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про участь Товариства в об’єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України “Про акцiонернi товариства”, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах; виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами. Обов.язки: вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; вiдповiдає за дотримання прав акцiонерiв, що обумовленi в Статутi Товариства та законодавствi України; сприяє успiшнiй дiяльностi Товариства та залученню акцiонерiв пiд час нових емiсiй цiнних паперiв; вiдповiдає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до вiдома Загальних Зборiв Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевiрок у формi письмових звiтiв; вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яковенко Анатолiй Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 897415 08.09.1998 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва
4) рік народження**
1950
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради ПАТ “КВК “Рапiд”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2014 3 роки
9) Опис
Стаж керiвної роботи 9 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2014 роцi- винагорода не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду вiдбулись в зв.язку з прийнятим рiшенням рiчними Загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства, через закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Голови та членiв Наглядової Ради Товариства: припинено повноваження члена Наглядової ради – Яковенка Анатолiя Петровича та обрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства – Яковенка Анатолiя Петровича. Iншi посади, якi обiймала ця особа: з 19.04.2011 року по 11.04.2014 – член Наглядової ради Товариства, з початку 2009 року по 18.04.2011 року – член Ради Товариства. Повноваження: пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Генерального директора; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Генерального директора, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї, для реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про участь Товариства в об’єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України “Про акцiонернi товариства”, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах; виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами. Обов.язки: вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; вiдповiдає за дотримання прав акцiонерiв, що обумовленi в Статутi Товариства та законодавствi України; сприяє успiшнiй дiяльностi Товариства та залученню акцiонерiв пiд час нових емiсiй цiнних паперiв; вiдповiдає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до вiдома Загальних Зборiв Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевiрок у формi письмових звiтiв; вiдповiдає за належне дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дятел Григорiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 329677 25.09.2003 Деснянським РУГУ МВС України м. Києва
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова ревiзiйної комiсiї ПАТ “КВК “Рапiд”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2014 3 роки
9) Опис
Стаж керiвної роботи 19 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2014 роцi – винагорода не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду вiдбулись в зв.язку з прийнятим рiшенням рiчними Загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, через закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї – Дятел Григорiя Васильовича та обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства -Дятел Григорiя Васильовича . Iншi посади, якi обiймала ця особа : з початку 2009 року – голова Ревiзiйної комiсiї Товариства.Повноваження: контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актiв регулюючих фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; вносить на Загальнi Збори або засiдання Наглядової Ради Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв; контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Генерального директора Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв.Обов.язки: проводити перевiрку щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який подається Генеральним директором, а також каси i майна; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними – Наглядову раду Товариства про усi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань; щорiчно готувати висновок за результатами фiнансового року; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства; дiяти в межах повноважень наданих внутрiшнiми документами Товариства та на пiдставi законодавства України.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перкун Володимир Якович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 776626 09.04.1998 Ватутiнським РУГУ МВС України м. Києва
4) рік народження**
1961
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
член ревiзiйної комiсiї ПАТ “КВК “Рапiд”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2014 3 роки
9) Опис
Стаж керiвної роботи 9 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2014 роцi – винагорода не виплачувалась Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду вiдбулись в зв.язку з прийнятим рiшенням рiчними Загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, через закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї – Перкуна Володимира Яковича та обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства – Перкуна Володимира Яковича. Iншi посади, якi обiймала ця особа : з початку 2009 року – член Ревiзiйної комiсiї Товариства. Повноваження: контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актiв регулюючих фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; вносить на Загальнi Збори або засiдання Наглядової Ради Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв; контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Генерального директора Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв.Обов,язки: проводити перевiрку щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який подається Генеральним директором, а також каси i майна; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними – Наглядову раду Товариства про усi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань; щорiчно готувати висновок за результатами фiнансового року; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства; дiяти в межах повноважень наданих внутрiшнiми документами Товариства та на пiдставi законодавства України.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Трухан Петро Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 329677 25.09.2003 Деснянським РУГУ МВС України м. Києва
4) рік народження**
1945
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
член Ревiзiйної комiсiї ПАТ “КВК “Рапiд”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2014 3 роки
9) Опис
Стаж керiвної роботи 31 рокiв. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди у 2014 роцi – винагорода не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду вiдбулись в зв.язку з прийнятим рiшенням рiчними Загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, через закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї – Трухана Петра Iвановича та обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства – Трухана Петра Iвановича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа: з 19.04.2011 року по 11.04.2014 – член Ревiзiйної комiсiї Товариства,з початку 2009 року по 18.04.2011 року-iнженер Товариства. Повноваження: контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актiв регулюючих фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним Зборам; вносить на Загальнi Збори або засiдання Наглядової Ради Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв; контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Генерального директора Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв.Обов’язки: проводити перевiрку щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який подається Генеральним директором, а також каси i майна; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними – Наглядову раду Товариства про усi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань; щорiчно готувати висновок за результатами фiнансового року; вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства; дiяти в межах повноважень наданих внутрiшнiми документами Товариства та на пiдставi законодавства України.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шинкарук Олена Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1945
5) освіта**
сер. спецiальна
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднi посади – головний бухгалтер ЗАТ “”КВК” Рапiд”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2011 безстроково
9) Опис
Стаж керiвної роботи 20 рокiв. Згоди на рокриття паспортних даних не надано. Попереднi посади – головний бухгалтер Товариства. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди за 2014 рiк – згiдно штатного розкладу. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно з призначенням на посаду головного бухгалтера товариства, призначено на посаду головного бухгалтера Товариства строком на 3 роки. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi не вiдбувалось. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов язки: Головний бухгалтер органiзує бухгалтерський облiк та фiнансову дiяльнiсть товариства, забезпечує складання фiнансової звiтностi, здiйснює контроль за рацiональним економним використанням матерiальних i фiнансових ресурсiв, збереженням матерiальних цiнностей i основних засобiв. Попереднi посади – головний бухгалтер ЗАТ “”КВК” Рапiд “.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Гриненко Володимир Iванович СО 628586 27.03.2001 Печерським РУГУ МВС України м. Києва 42742 85.48 42742 0 0 0
Голова Наглядової ради Мiтченко Марiя Iванiвна СН 780797 10.02.1998 Броварським МВГУ МВС України Київської обл. 5 0.01000000000 5 0 0 0
Член Наглядової ради Василенко Тетяна Петрiвна СН 243050 05.07.1996 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва 5 0.01000000000 5 0 0 0
Член Наглядової ради Манащенко Олексiй Кирилович СМ 172465 05.10.1999 Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 6 0.01200000000 6 0 0 0
Член Наглядової ради Олiйник Валерiй Анатолiйович СН 414338 11.03.1997 Шевченкiвським РУГУ МВС України м. Києва 5 0.01000000000 5 0 0 0
Член Наглядової ради Яковенко Анатолiй Петрович СН 897415 08.09.1998 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва 5 0.01000000000 5 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Дятел Григорiй Васильович МЕ 329677 25.09.2003 Деснянським РУГУ МВС України м. Києва 8 0.01600000000 8 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Перкун Володимир Якович СН 776626 09.04.1998 Ватутiн.РУГУ МВС Укр.м.Києва 5 0.01000000000 5 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Трухан Петро Iванович СО 531425 23.01.2003 Ватут.РУГУ МВС Укр.м. Києва 5 0.01000000000 5 0 0 0
Головний бухгалтер Шинкарук Олена Василiвна 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 42786 85.572 42786 0 0 0
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Гриненко Володимир Iванович СО 628586 27.03.2001 Печерським РУГУ МВС України м. Києва 42742 85.48 42742 0 0 0
Усього 42742 85.48 42742 0 0 0
* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові. ** Заповненювати необов’язково.  

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 11.04.2014
Кворум зборів** 87.700000000000
Опис 11 квiтня 2014 року було проведено рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства (Протокол № 3 вiд 11.04.2014 року )з наступним перелiком питань порядку денного:1. Про обрання Голови та секретаря рiчних Загальних зборiвТовариства.2. Про обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв Товариства.3. Про затвердження порядку проведення рiчних Загальних зборiв Товариства.4. Про затвердження звiту дирекцiї про результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк.5. Про звiт Наглядової Ради Товариства за 2013 рiк.6. Про звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк.7. Про затвердженнярiчногозвiту та балансу Товариства за 2013 рiк.8. Про розподiл прибуткуТовариства за пiдсумками 2013 року.9. Про припинення повноважень членiв та голови Наглядової ради Товариства.10.Про обрання членiв та голови Наглядової ради Товариства.11. Про припинення повноважень членiв та голови Ревiзiйної комiсi Товариства.12. Про обрання членiв та голови Ревiзiйної комiсiї Товариства.Пропозицiй до перелiку питань не надходило. Результати розгляду питань порядку денного зборiв: 1. Обрано Голову та секретаря рiчних Загальних зборiв Товариства. 2.Обрано Лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв Товариства. 3. Затверджено порядок проведення рiчних Загальних зборiв Товариства. 4. Затверджено звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2014 рiк. 5. Затверджено звiт Наглядової Ради Товариства за 2013 рiк. 6.Затверджено звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк. 7. Затверджено рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 рiк. 8. Затверджено розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2013 року. 9. Припинено повноваження членiв та голови Наглядової ради Товариства.10. Обрано членiв та голову Наглядової ради Товариства.11. Припинено повноваження членiв та голови Ревiзiйної комiсi Товариства.12. Обрано членiв та голову Ревiзiйної комiсiї Товариства. Позачерговi Загальнi збори не проводились.
   

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 100000 0 100000 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 2 0 2 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 92757.81 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 14.04.2015 30.05.2014
Дата виплати дивідендів 20.04.2015 15.06.2014
Опис Черговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 10 квiтня 2015 року було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2014 рiк. Дивiденди на одну акцiю -2,00 грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 14.04.2015 р, строк виплати – з 20 квiтня 2015 року. Черговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 11 квiтня 2014 року було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2013рiк. Дивiденди на одну акцiю -2,00 грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 30.05.2014 р, строк виплати – з 15.06.2014 року. Дивiденди, якi нарахованi за 2013 рiк, виплаченi у звiтному перiодi. Розмiр-92757,81грн.
 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Шевченкiвський Київ Нижнiй Вал,17\8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Професiйна депозитарна дiяльнiсть на фондовому ринку ? депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.
Опис Послуги депозитарiю, а саме: депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв. Лiцензiю видано вiдповiдно до рiшення ДКЦПФР вiд 25.05.2011. Строк дiї лiцензiї: 19.09.2006 р. – 19.09.2016 р.
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство “Акцiонерний комерцiйний банк “КИЇВ”
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14371869
Місцезнаходження 01601 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АЕ № 263479
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 239-86-50
Факс (044) 239-86-50
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку — Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Опис ПАТ «АКБ „КИЇВ“ отримав Лiцензiю Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку — Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи. Серiя АЕ № 263479, дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї 01.10.2013, № 2110. Дiє лiцензiя: з 12 жовтня 2013 року. Строк дiї лiцензiї: необмежений.
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Фiзична особа – пiдприємець ? аудитор ? Шайдабеков Мiдєтбег Магомедович
Організаційно-правова форма Підприємець – фізична особа
Код за ЄДРПОУ 2280014251
Місцезнаходження 04074 Україна м. Київ Оболонський м. Київ вул. Агрегатна, 2 кв. 96
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво № 1969
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон (044)4303169
Факс (044)4303169
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Фiзична особа – пiдприємець – аудитор – Шайдабеков Мiдєтбег Магомедович. Iдентифiкацiйний код – 2280014251. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1969 вiд 23.02.2001 р. Рiшенням АПУ № 228/4 вiд 24.02.2011р. термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 24.02.2016 року. Юридична адреса Аудиторської фiрми пiдприємця-аудитора: 04074 м. Київ, вул. Агрегатна, 2 кв. 96. Р/р 26000799967489 МФО 380838, ПАТ КБ “Правекс-банк”, тел. (044)430-31-69. Сертифiкат аудитора №001583 серiї А вiд 25.06.1998 р., дiйсний до 28.06.2018р.
   

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.11.2010 624/10/1/10 Територiальне управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi UA 4000099477 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 20.000 50000 1000000.000 100.000000000000
Опис На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтентом не здiйснюється. Заяви на включення до лiстингу/делiстингу на органiзованi ринки не надавались. Намiрiв щодо подання таких заяв не має. Рiшень щодо розмiщення цiнних паперiв Товариством у звiтному роцi не приймалось. Свiдоцтво № 624/10/1/10 було отримано в зв,язку з приведенням найменування та дiяльностi Товариства вiдповiдно до вимог Закону України “Про акцiонернi товариства”.
 

XI. Опис бізнесу

Товариство зареєстровано Дарницькою районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю, № свiдоцтва про державну реєстрацiю та дата видачi свiдоцтва – Серiя А01 № 345785 вiд 05.04.1994 р., (дата змiни 26.04.2011р.) 10651050007000624. У 2011 роцi вiдбулась змiна найменування в зв’язку з приведенням дiяльностi ЗАТ «Київська виробнича компанiя «Рапiд» у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» на Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд». Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд» є повним правонаступником прав та обов’язкiв Закритого акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд». Протягом звiтного перiоду таких подiй розвитку товариства, як злиття, подiл приєднання, перетворення чи видiл, не вiдбувалось.
ПАТ «КВК «Рапiд» не має структурних пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
У звiтному перiодi середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв склала 285 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв склала 3 осiб. Працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу – 0 особи. Фонд оплати працi за 2014 рiк склав 14703,7 тис.грн. Фонд оплати працi за звiтний перiод зменшився на 1715,4 тис.грн. З працiвниками Товариства укладається Колективний договiр. Колективним договором, зокрема, передбачене наступне: 1. Визначений перелiк посад та професiй працiвникiв Товариства, яким встановлюється ненормований робочий день та щорiчна додаткова вiдпустка за особливий характер роботи. 2. Визначений перелiк працiвникiв, що мають право на щорiчну додаткову вiдпустку за шкiдливi i важкi умови працi та особливий характер роботи. 3. Затверджений перелiк нагород та заохочень. Протягом 2014 року пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв не проводилось.
ПАТ «КВК «Рапiд» не мiє структурних пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Товариство не проводить
Протягом звiтного перiоду не надходило будь-якої пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.
Пiдприємство самостiйно визначає свою облiкову полiтику. Облiкова полiтика Пiдприємства оформлена документально згiдно наказу “Про облiкову полiтику” вiд 31.01.2011р. №3. Господарськi операцiї здiйснюються на основi первинних документiв, на пiдставi яких, складають зведенi облiковi документи. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку. Облiк ведеться в журнально-ордернiй формi. Зберiгання документiв, регiстрiв та звiтностi здiйснюється на протязi встановленого законодавством перiоду.Згiдно облiкової полiтики та вiдповiдно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод облiку основних засобiв: модель собiвартостi за п. 30 «Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi».Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Термiн амортизацiї 2-3-5-20-50 рокiв в залежностi вiд технiчної характеристики основного засобу. Амортизацiя нараховується з мiсяця, що слiдує за мiсяцем вводу в експлуатацiю об’єкта основних засобiв. Надходження пiдтвердженнi первинними документами на придбання та оцiненi за вартiстю придбання.Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається, виходячи з первинних документiв, за цiнами та в кiлькостi зазначених в них та при трансформацiї звiтностi в вiдповiдностi з облiковою полiтикою Товариства i в частинi вимог п.9 та 10 МСБО 2. Протягом року на Товариствi для оцiнки вибуття запасiв використовували метод собiвартостi перших за часом надходження запасiв, який залишався незмiнним протягом звiтного перiоду. Амортизацiя МБП нараховувалася в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi. До складу малоцiнних необоротних активiв включалися активи вартiстю до 1000 грн.
Основними видами дiяльностi емiтента є: вантажний автомобiльний транспорт, складське господарство, надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна, технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв, торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами, торгiвля iншими автотранспортними засобами,допомiжне обслуговування наземного транспорту, iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту,дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування.Основнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства: 1.Нестабiльнiсть дiючого податкового законодавства; 2.Загальна економiчна криза; 3. Зростання цiн на пальне. Також важливим фактором є: – iнфляцiйнi процеси в економiцi, – неплатоспроможнiсть покупцiв у зв’зку з загальним економiчним спадом.Основнi ризики включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик.
За звiтнiй перiод значного придбання або вiдчуження основних засобiв не вiдбувалося. За останнi п,ять рокiв значного придбання активiв не було та не планується.
Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або Генеральним директором протягом звiтного перiоду не укладались.
Мiсцезнаходження основних засобiв за адресою емiтента. В оренду основнi засоби пiдприємство не бере. Термiни та умови користування (утримування) основних засобiв вiдповiдають технiчним умовам кожного об’єкту облiку, проводяться вiдповiднi капiтальнi та поточнi ремонти. Плани щодо капитального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв вiдсутнi.
Основнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства: 1.Нестабiльнiсть дiючого податкового законодавства; 2.Загальна економiчна криза; 3. Зростання цiн на пальне. Також важливим фактором є: – iнфляцiйнi процеси в економiцi, – неплатоспроможнiсть покупцiв у зв’зку з загальним економiчним спадом.Основнi ризики включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик.
Протягом звiтного року Товариством не було сплачено штрафних санкцiй та пенi.
Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв товариства, а також на здатнiсть товариства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення.Товариство може наражатись на фiнансовi ризики у зв’язку зi змiною цiн на певнi види послуг. Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2014 р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства та бiльша вiд нормативного. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Товариство не очiкує на значне зниження цiн на послуги у передбачуваному майбутньому.Товариство переглядає перспективи щодо цiн регулярно в ходi розгляду необхiдностi активного управлiння фiнансовим ризиком.
На кiнець звiтного перiоду вiдсутнi укладенi, але ще не виконанi договори (контракти).
Товариство велику увагу придiляє питанням розвитку свого пiдприємства та фiнансовому оздоровленню його майбутньої дiяльностi.
За звiтний перiод розробок та дослiджень Товариством не проводилось.
Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент, вiдсутнi.
Подiї, якi представляють додаткову iнформацiю про обставини, що iснували на дату балансу: – дебiтори пiдприємства, заборгованiсть яких ранiше було визнано сумнiвною, банкротом не оголошувались; – переоцiнка активiв пiсля звiтної дати не проводиться; – продаж запасiв, що свiдчило б про необгрунтованiсть оцiнки чистої собiвартостi її реалiзацiї на дату балансу не проводиться; -помилок, якi привели б до спотворення даних фiнансової звiтностi не виявлено. Подiї, що вказують, якi виникли пiсля дати балансу: – рiшення про припинення операцiй, що становлять значну частину основної дiяльностi пiдприємства не приймалося; – знищення активiв в пiслябалансовий перiод не було; – контракти вiдносно значних капiтальних i фiнансових iнвестицiй не укладалися; – законодавчi акти, якi iстотно впливали б на дiяльнiсть пiдприємства не приймалися. Iнша iнформацiя, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 33401 32221 0.000 0.000 33401 32221
будівлі та споруди 8492 8075 0.000 0.000 8492 8075
машини та обладнання 2373 2183 0.000 0.000 2373 2183
транспортні засоби 22483 21697 0.000 0.000 22483 21697
інші 53 266 0.000 0.000 53 266
2. Невиробничого призначення: 273 207 0.000 0.000 273 207
будівлі та споруди 179 179 0.000 0.000 179 179
машини та обладнання 8 8 0 0 8 8
транспортні засоби 0 0 0 0 0 66
інші 20 86 0 0 20 86
Усього 33674 32428 0.000 0.000 33674 32428
Опис Згiдно облiкової полiтики та вiдповiдно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод облiку основних засобiв: модель собiвартостi за п. 30 «Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi». Необоротнi активи Товариства, вiдображенi в балансi станом на 31.12.2014 в сумi – 34520 тис. грн., представленi нематерiальними активами, основними засобами. Станом на 31.12.2014 нематерiальнi активи склали 2 тис. грн., їх первiсна вартiсть складає – 142 тис. грн., накопичена амортизацiя – 140 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на балансi станом на 31.12.2014 р., складала 85409 тис. грн., а саме: -Будинки та споруди – 12293 тис.грн. -Машини та обладнання – 4768 тис.грн. – Транспортнi засоби – 67386 тис.грн. – Iнструменти – 775 тис.грн. – Малоцiннi необоротнi активи – 186 тис.грн. Знос станом на 31.12.2014 р. складає 52981 тис. грн., а саме: – Будинки та споруди – 3975 тис.грн. – Машини та обладнання – 2482 тис.грн. – Транспортнi засоби – 44951 тис.грн. – Iнструменти – 525 тис.грн. – Малоцiннi необоротнi активи – 180 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 р. становить 32428тис. грн. Нараховано амортизацiї за рiк 10756 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 25301.000 25180.000
Статутний капітал (тис. грн.) 1000.000 1000.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1000.000 1000.000
Опис Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004р.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2014р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства i становить 25301 тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов’язання X 350.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов’язання X 26514.000 X X
Усього зобов’язань X 26864.000 X X
Опис: Довгостроковi фiнансовi зобов’язання станом на 31.12.2014 р. складають 17730 тис.грн., в тому числi: iншi довгостроковi зобов’язання – 17730 тис.грн. Поточнi зобов’язання Товариства станом на 31.12.2014 становили 9134 тис. грн., в тому числi: – поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 5646 тис. грн.; – поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 350 тис. грн.; – поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування – 811 тис. грн.; – поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi – 927 тис. грн. – поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками – 42 тис.грн. – iншi поточнi зобов’язання – 1358 тис. грн.
 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
08.04.2014 09.04.2014 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
11.04.2014 14.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Шайдабеков Мiдєтбег Магомедович
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 2280014251
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04074 м. Київ, вул. Агрегатна, 2 кв. 96
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1969 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) фiзична особа-пiдприємець аудитор – Шайдабеков Мiдєтбег Магомедович
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 2280014251
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора : 04074 м. Київ, вул. Агрегатна, 2 кв. 96
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1969 24.02.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд» станом на 31.12.2014р. Керiвництву ПАТ « Київська виробнича компанiя «Рапiд» Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку м. Київ Проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд».Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360. Повний пакет фiнансових звiтiв Товариства складається з: – Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014 р. (Форма 1); – Звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р. (Форма 2); – Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р. (Форма 3); – Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р. (Форма 4); – Примiток до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки, невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту». Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Мiжнароднi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть Товариства не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи помилок. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрностi подання суб’єктом господарювання фiнансового звiту з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального поданняфiнансової звiтностiЗамовлення та його виконання. Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд»,iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 05475156, юридична адреса: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7. Пiдставою для проведення перевiрки є договiр б/н вiд 03.03.2015 року мiж Публiчним акцiонерним товариством «Київська виробнича компанiя «Рапiд» та аудитором Шайдабековим Мiдєтбегом Магомедовичем. Початок перевiрки – 03.03.2015 року. Кiнець перевiрки – 24.03.2015 року. 2. Iнформацiя про Товариство Публiчне акцiонерне товариство «КВК «Рапiд» зареєстровано 05квiтня 1994 року Дарницькою районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю: Серiя А01 № 345785 (дата внесення змiни 26.04.2011р.) номер запису 10651050007000624. Засновниками ПАТ «Київська виробнича компанiя «Рапiд»» є члени трудового колективу . Найменування емiтента Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд» Код ЄДРПОУ 05475156 Код територiї за КОАТУУ 8036300000 Органiзацiйно-правова форма емiтента Публiчне акцiонерне товариство № свiдоцтва про державну реєстрацiю та дата видачi свiдоцтва Серiя А01 № 345785 вiд 05.04.1994 р., (дата змiни 26.04.2011р.) 10651050007000624 Орган, що видав свiдоцтво Дарницька районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя Юридична адреса та мiсцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б,7 Тел./факс (044) 566-20-97 / (044) 566-15-80 Основнi види дiяльностi 49.41 45.20 68.20 52.10 45.11 Дiяльнiсть вантажного автомобiльного транспорту ТО та ремонт автомобiлiв Надання в оренду примiщень Складське господарство Торгiвля автомобiлями Чисельнiсть працiвникiв 288 Статутний капiтал (грн.) 1000000,00 Номiнальна вартiсть простої акцiї (грн.) 20,00 Кiлькiсть простих акцiй 50000 штук Частка простих акцiй у статутному капiталi (%) 100.00 Дата проведення останнiх зборiв акцiонерiв – 11 квiтня 2014 року. Найменування органу, що видав свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв, дата, номер – Територiальне управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi № 624/10/1/10 вiд 12.11.2010 року. Депозитарiй – Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України», лiцензiя АВ 581322 вiд 19.09.2006р. на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв. Зберiгач – Публiчне акцiонерне товариство «Акцiонерний комерцiйний банк «КИЇВ», мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, б.16-22, лiцензiя – АГ 399097 вiд 17.08.2010р., код ЄДРПОУ 14371869. Пiдприємство не входить до будь-яких асоцiацiй, корпорацiй, концернiв та об’єднань. Органами управлiння Публiчного акцiонерного товариства «Київська виробнича компанiя «Рапiд» є Загальнi збори акцiонерiв, Одноосiбний виконавчий орган – генеральний директор, Наглядова рада та Ревiзiйна комiсiя. Структурних пiдроздiлiв та фiлiй у Товариствi станом на 31.12.2014 р. не встановлено. Службами внутрiшнього контролю в Товариствi станом на 31.12.2014 р. є Наглядова рада в складi 5-ти осiб, ревiзiйна комiсiя в складi 3-х осiб. Вiдповiдальними особами є: Генеральний директор : Гриненко Володимир Iванович Головний бухгалтер : Шинкарук Олена Василiвна.
Обсяг аудиторської перевiрки. При проведеннi перевiрки аудитор керувався Законами та правовими i нормативними актами України: – «Про цiннi папери i фондовий ринок» вiд 23.02.2006 року № 3480- IV зi змiнами та доповненнями (надалi – ЗУ № 3480); – «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» вiд 30.10.1996 року № 448/96 ВР зi змiнами та доповненнями (надалi – ЗУ 448/96); – «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року № 514-VI зi змiнами та доповненнями (надалi – ЗУ № 514); – рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку «Про затвердження Порядку реєстрацiї випуску акцiй при змiнi розмiру статутного капiталу акцiонерного товариства та Змiн до Порядку скасування реєстрацiї випуску акцiй та анулювання свiдоцтв про реєстрацiю випускiв акцiй» вiд 31.07.2012 року № 1073 зi змiнами (надалi – Рiшення № 1073); – рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку «Про затвердження Змiн до Порядку реєстрацiї випуску акцiй при змiнi розмiру статутного капiталу акцiонерного товариства» вiд 14.05.2014 року № 823 (надалi – Рiшення № 823); – «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII вiд 22.04.1993 року зi змiнами та доповненнями (надалi – ЗУ № 3125); – Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку (надалi МСБО); – iншими нормативно – правовими актами, якi регламентують вiдносини, що виникають у сферi здiйснення операцiй з цiнними паперами та фондовому ринку та проведення аудиту. Аудитору надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства складену за Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку (надалi МСБО),а саме: – Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014 р. – Звiт про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р. – Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк. – Звiт про власний капiтал за 2014 рiк. Бухгалтерськiй облiк у товариствi ведеться згiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, Iнструкцiї по застосуванню Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiї, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. № 291 (зi змiнами та доповненнями), Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi». Фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку станом на кiнець останнього дня звiтного перiоду. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва товариства розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов’язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. Аудитор виконав завдання з огляду фiнансової звiтностi Товариства у вiдповiдностi до МСЗО 2400 «Завдання з огляду фiнансових звiтiв» та здiйснив запити стосовно всiх суттєвих тверджень у фiнансових звiтах та виконав iншi аналiтичнi процедури огляду з метою зменшення до помiрного рiвня ризику висловлення невiдповiдного висновку в разi, якщо фiнансова iнформацiя суттєво викривлена. Аудитор вважає, в ходi проведення аудиторської перевiрки ним отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення своєї думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Аудитор не мав можливостi виконати такi необхiднi аудиторськi процедури як спостереження за iнвентаризацiєю основних засобiв, оскiльки дата проведення iнвентаризацiї передувала запрошенню нас як Аудитора, iншi процедури, щодо перевiрки наявностi основних засобiв, не були проведенi через обмеження у часi перевiрки. Умовно-позитивна думка Ми провели аудит фiнансових звiтiв Товариства, що включають баланс станом на 31.12.2014, звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк, звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк, звiт про власний капiтал за 2014 рiк, примiтки до фiнансової звiтностi за перiод, що минув на зазначену дату. У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов’язань та власного капiталу у фiнансовiй звiтностi, яка складена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Аудит включав виконання аудиторських процедур, якi пiдтверджують суми i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. Аудиторськi докази охоплювали iнформацiю, яка мiстилася в облiкових записах, що є основою фiнансової звiтностi. Облiковi записи складалися з записiв у первинних документах та записiв системи електронного переведення платежiв та журнальних проводок, а також записiв, таких як вiдомостi облiку доходiв, розподiлу витрат та обчислення, звiряння i розкриття iнформацiї. Проводки в облiкових записах здiйснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звiтностi в електроннiй формi. Аудитор в своїй роботi керувався законодавством України, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi згiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та облiкової полiтики Товариства, Мiжнародними стандартами аудиту, зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 710 «Порiвняльна iнформацiя – вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Обов’язковою аудиторською процедурою є оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю акцiонерного товариства. Нами було розглянуто таке: чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть акцiонерного товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлювання управлiнського персоналу щодо здатностi товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 «Безперервнiсть» та визначено: чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть. Зiбранi докази не дають аудиторам пiдставу сумнiватись в здатностi Публiчного акцiонерного товариства безперервно продовжувати свою дiяльнiсть. На думку Аудитора, за винят¬ком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умов¬но-позитивної думки», щодо повного комплекту фiнансової звiтностi, фiнансова звiтнiсть справедливо i достовiрно вiдображає фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 р, результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчується 31 грудня 2014 р. та складена вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та облiкової полiтики Товариства. Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловленнядумки аудитора. Ведення бухгалтерського облiку Пiдприємство самостiйно визначає свою облiкову полiтику. Облiкова полiтика Пiдприємства оформлена документально згiдно наказу “Про облiкову полiтику” вiд 31.01.2011р. №3. Господарськi операцiї здiйснюються на основi первинних документiв, на пiдставi яких, складають зведенi облiковi документи. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку. Облiк ведеться в журнально-ордернiй формi. Iнвентаризацiя основних засобiв та запасiв проводилася, за перiод, що пiдлягав перевiрцi. Iнвентаризацiя зобов’язань не проводилася, за перiод, що пiдлягав перевiрцi. Зберiгання документiв, регiстрiв та звiтностi здiйснюється на протязi встановленого законодавством перiоду. Розкриття iнформацiї наведено в тис. грн. Класифiкацiя та оцiнка активiв.
Облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу. Згiдно облiкової полiтики та вiдповiдно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод облiку основних засобiв: модель собiвартостi за п. 30 «Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi». Необоротнi активи Товариства, вiдображенi в балансi станом на 31.12.2014 в сумi 34520 тис. грн., представленi нематерiальними активами, основними засобами. Станом на 31.12.2014 нематерiальнi активи склали 2 тис. грн., їх первiсна вартiсть складає – 142 тис. грн., накопичена амортизацiя – 140 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на балансi станом на 31.12.2014 р., складала 85409 тис. грн., а саме: Будинки та споруди – 12293 тис.грн. Машини та обладнання – 4768 тис.грн. Транспортнi засоби – 67386 тис.грн. Iнструменти – 775 тис.грн. Малоцiннi необоротнi активи – 186 тис.грн. Знос станом на 31.12.2014 р. складає 52981 тис. грн., а саме: Будинки та споруди – 3975 тис.грн. Машини та обладнання – 2482 тис.грн. Транспортнi засоби – 44951 тис.грн. Iнструменти – 525 тис.грн. Малоцiннi необоротнi активи – 180 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 р. становить 32428тис. грн. Нараховано амортизацiї за рiк 10756 тис.грн. При вiдображеннi у облiку руху основних засобiв порушень не визначено. Основнi засоби у фiнансовiй звiтностi вiдображенi за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу. Собiвартiсть активiв включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Станом на 31.12.2014 у бухгалтерського облiку за оборотно-сальдовою вiдомiстю враховуються малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 25 тис. грн. Згiдно оборотно – сальдової вiдомостi станом на 31.12.2014 сума за статтею «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» вiдсутнi. Вимогами МСБО не передбачено розкриття у фiнансовiй звiтностi статтi «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» витрат з придбання iнших необоротних матерiальних активiв, оскiльки їх розглядають як складову витрат. Тому залишок рахунку 153 «Придбання iнших необоротних матерiальних активiв» включено до статтi «Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки). Облiк та представлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi стосовно нематерiальних активiв вiдповiдає у всiх суттєвих вимогах МСФЗ та облiковiй полiтицi Товариства. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Термiн амортизацiї 2-3-5-20-50 рокiв в залежностi вiд технiчної характеристики основного засобу. Амортизацiя нараховується з мiсяця, що слiдує за мiсяцем вводу в експлуатацiю об’єкта основних засобiв. Надходження пiдтвердженнi первинними документами на придбання та оцiненi за вартiстю придбання. Класифiкацiя та оцiнка запасiв та готової продукцiї. Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається, виходячи з первинних документiв, за цiнами та в кiлькостi зазначених в них та при трансформацiї звiтностi в вiдповiдностi з облiковою полiтикою Товариства i в частинi вимог п.9 та 10 МСБО 2. Порушень при веденнi облiку руху товарно-матерiальних цiнностей перевiркою не виявлено. Протягом року на Товариствi для оцiнки вибуття запасiв використовували метод собiвартостi перших за часом надходження запасiв, який залишався незмiнним протягом перевiреного перiоду. Амортизацiя МБП нараховувалася в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi. До складу малоцiнних необоротних активiв включалися активи вартiстю до 1000 грн. Iнвентаризацiя запасiв проводилася. Облiк товарно-матерiальних цiнностей вiвся на активному балансовому рахунку 20 «Виробничi запаси». Виробничi запаси станом на 31.12.2014 року складають 1151 тис. грн., а саме: сировина i матерiали – 189 тис.грн. паливо – 789 тис.грн. будiвельнi матерiали – 6 тис.грн. запаснi частини – 141 тис.грн. малоцiннi та швидкозношуванi предмети – 25 тис.грн. Незавершене виробництво за звiтний перiод склало 16 тис.грн., товари – 222 тис.грн. Облiк дебiторської заборгованостi. Порядок розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть в облiку та звiтностi в цiлому вiдповiдає встановленим вимогам. Дебiторська заборгованiсть визначається активом, якщо iснує ймовiрнiсть одержання Товариством майбутнiх економiчних вигод i сума такої заборгованостi може бути надiйно оцiнена i складає станом на 31.12.2014 року 13609 тис.грн., в тому числi: дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги – 9864 тис.грн. дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 2976 тис.грн. iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 769 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Iнформацiя про iншу дебiторську заборгованiсть для перевiрки надавалась, але в аудиторському висновку не вiдображається в зв’язку з тим, що становить комерцiйну таємницю Товариства. Пiдтвердження дебiторської заборгованостi вiд стороннiх органiзацiй надано для перевiрки в повному обсязi. Грошовi кошти Облiк касових операцiй ведеться згiдно з «Положенням про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженого постановою НБУ № 72 вiд 19.02.2001р. Станом на 31.12.2014 року залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi на поточному рахунку в банку становить 853 тис.грн., готiвкою – 2 тис.грн., грошовi кошти в дорозi – 317 тис.грн. Безготiвковi розрахунки здiйснюються Товариством з дотриманням вимог дiючого законодавства. У наявностi маються виписки банку з додатками до них, пiдiбранi в хронологiчному порядку. Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2014 року склали 1385 тис.грн. Вiдображення зобов’язань у фiнансовiй звiтностi. Довгостроковi фiнансовi зобов’язання станом на 31.12.2014 р. складають 17730 тис.грн., в тому числi: iншi довгостроковi зобов’язання – 17730 тис.грн. Поточнi зобов’язанняТовариства станом на 31.12.2014 становили 9134 тис. грн., в тому числi: поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 5646 тис. грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 350 тис. грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування – 811 тис. грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi – 927 тис. грн. поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками – 42 тис.грн. iншi поточнi зобов’язання – 1358 тис. грн. Облiк розрахункiв з пiдзвiтними особами ведеться згiдно первинних документiв. Перевiркою не встановлено порушень ведення облiку розрахункiв з пiдзвiтними особами. Визначення, облiк та оцiнка зобов`язань вiдповiдає, прийнятiй на Товариствi полiтицi. Вибiркова перевiрка дає змогу зробити висновок, що у всiх суттєвих аспектах зобов`язання Товариства у бухгалтерському облiку вiдображенi у повному обсязi та вiдповiдають розмiру їх засобiв чи витрат. Вiдображення складу власного капiталу. Статутний капiтал Товариства становить 1000000,00грн.,(один мiльйон гривень 00 коп.) та подiлений на 50000 (п’ятдесят тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 20,00. (двадцять гривень 00 копiйок) кожна, випущених в бездокументарнiй формi iснування, якi розподiляються мiж акцiонерами. На 31.12.2014 року заявлений статутний фонд був сплачений на 100,00%. Акцiонерами пiдприємства є власники товариства , в кiлькостi 189 осiб, яким належить 100% акцiй ( 50000 штук на суму 1000000,00 гривень). Iнформацiя про осiб, що володiють не менше 10% акцiй на 31.12.2014року: 1. Гриненко Володимир Iванович – 42742 штук, що становить 85,48% статутного капiталу. Викуп власних акцiй пiдприємство не здiйснювало. За перiод, що пiдлягав перевiрцi, ПАТ «КВК «Рапiд» не проводило додаткової емiсiї цiнних паперiв. Територiальним управлiнням ДКЦПФР у м. Києвi було видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за № 624/10/1/10 вiд 24.06.2011 року. Змiн до статутних документiв не було. На протязi звiтного перiоду станом на 31.12.2014 року були нарахованi та сплаченi дивiденди в сумi 93 тис.грн. У вiдповiдностi з вимогами Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про цiннi папери i фондовий ринок», Статуту Товариства , ми провели аудит достовiрностi бухгалтерського облiку наявностi та руху власного капiталу Товариства шляхом перевiрки як засновницьких документiв, так i даних первинного, аналiтичного i синтетичного облiку в розрiзi його фактичної структуристаном на 31.12.2014 року: статутний капiтал в розмiрi 1000 тис. грн. додатковий капiтал – 822 тис.грн. резервний капiтал – 250 тис.грн. нерозподiлений прибуток – 23229 тис.грн. власний капiтал – 25301 тис.грн. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi пiдприємства в цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Проведений аудит дає нам право пiдтвердити правильнiсть та адекватнiсть визначення якзагальної величини власного капiталу, його структури за перелiченим вище призначення, так iдостовiрностi його вiдображення у вiдповiдних статтях Балансу (форма №1) станом на 31.12.2014 року. Акцiї оцiненi по засновницькiй вартостi. Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснюється, акцiї не включенi до лiстингу жодної фондової бiржi. Частка держави в Статутному капiталi станом на 31.12.2014 року вiдсутня. Порядок формування Статутногокапiталу здiйснювався згiдно Закону України «Про господарськi товариства» вiд 19.09.1991 р. За№ 1577-12-ВР з наступними змiнами та доповненнями. Проведений аудит дає нам правопiдтвердити правильнiсть визначення та достовiрнiсть формування величини Статутногокапiталу, його повну сплату та вiдповiднiсть установчим документам. Класифiкацiя та оцiнка витрат виробництва та обiгу. Облiк витрат виробництва вiдповiдає вимогам МСБО i прийнятiй товариством облiковiй полiтицi та податковому облiку витрат передбаченому ЗУ “Про оподаткування прибутку пiдприємств”. Бухгалтерський облiк витрат Товариство здiйснює на пiдставi наступних первинних документiв: актiв виконаних робiт, накладних, iнших первинних та розрахункових документiв. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов’язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства, i цi витрати достовiрно оцiненi. Витрати Товариства вiдображенi в “Звiтi про фiнансовi результати ” вiдповiдно вимогам МСБО за перiод, що пiдлягав перевiрцi, склали: собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 99513 тис.грн. адмiнiстративнi витрати – 6154 тис.грн. iншi операцiйнi витрати – 8213 тис.грн., в тому числi: – операцiйна курсова рiзниця – 5496 тис.грн. – реалiзацiя iнших оборотних активiв – 6 тис.грн. – штрафи, пенi, неустойки – 159 тис.грн. – iншi операцiйнi витрати – 2553 тис.грн. фiнансовi витрати – 4972 тис.грн., в тому числi: – проценти – 189 тис.грн. – iншi фiнансовi витрати – 4783 тис.грн. iншi витрати – 1059 тис.грн., в тому числi: – реалiзацiя фiнансових iнвестицiй – 983 тис.грн. – iншi витрати – 76 тис.грн. На нашу думку, iнформацiя представлена в статтях у Звiтi про фiнансовi результати розкрита в усiх суттєвих аспектах i достовiрно вiдображає величину i структуру витрат Товариства. Облiк фiнансових результатiв. Перевiркою пiдтверджуємо достовiрнiсть чистих доходiв вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг), наведених у звiтi про фiнансовi результати за рiк у сумi 109463 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи – 6720 тис.грн. Iншi фiнансовi доходи – 4 тис.грн. Iншi доходи – 4615 тис.грн. Класифiкацiя та оцiнка валового доходу за звiтний перiод здiйснена вiдповiдно до МСБО. Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капiталу i оцiнка доходу достовiрно визначена. Критерiї визнання доходу, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку , застосовуються окремо до кожної операцiї. Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. Доходи та витрати Товариства вiдображенi в “Звiтi про фiнансовi результати”. На нашу думку, iнформацiя представлена в статтях у Звiтi про фiнансовi результати розкрита в усiх суттєвих аспектах i достовiрно вiдображає величину i структуру витрат Товариства.
За результатами дiяльностi за 2014 рiк прибутки Товариства склали 221 тис.грн. Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi (тис.грн.) Найменування показника Перiод на 31.12.2014р. на 31.12.2013 р. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї – 109463 90092 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, Послуг) (тис.грн.) – 99513 83835 Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.) – 221 116 Необоротнi активи (тис.грн.) – 34520 33694 Оборотнi активи (тис.грн.) – 17645 14855 Довгостроковi зобов’язання 17730 14804 Поточнi зобов’язання (тис.грн.) – 9134 8565 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй (шт.) – 50000 50000 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю – 4,42 2,3 Дiї, що виникли пiсля дати Балансу За перiод з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. не пройшли подiї, що могли суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства. Протягом звiтного перiоду вiдбувалась купiвля i продаж понад 10 вiдсоткiв вартостi активiв (у тому числi акцiй (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капiталi iншої юридичної особи), не пов’язанi з основною дiяльнiстю – «Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй» вiд 07.04.2014 року – фiзична особа збiльшила вiдсоток акцiй до 85,48%, що склало 42742 штук простих iменних акцiй. Iнформацiя про змiни в органiзацiйнiй структурi товариства за звiтний перiод: Особлива iнформацiя – «Вiдомостi про змiну складу посадових осiб» вiд 11.04.2014 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Черговими Загальними зборами акцiонерiв вiд вiд 10 квiтня 2015 року було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2014 рiк. Дивiденди на одну акцiю -2,00 грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 14.04.2015 р, строк виплати – з 20.04.2015 року.Черговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 11 квiтня 2014 року було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2013 рiк. Дивiденди на одну акцiю -2,00 грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отриманням дивiдендiв – 30.05.2014 р, строк виплати – з 15.06.2014року. Дивiденди, якi нарахованi за 2013 рiк, виплаченi у звiтному перiодi. Розмiр-92757.81грн. Протягом звiтного перiоду створення нових дочiрнiх пiдприємств емiтента та набуття пiдприємством статусу залежного вiд емiтента не вiдбувалось. Операцiї з пов’язаними сторонами Протягом 2014 року Товариство не мало операцiй з пов’язаними сторонами. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв Ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)». Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2014р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства i становить 25301 тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв (Товариством) та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Iнформацiя щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства”. Товариство у 2014 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» не мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” За результатами перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства За результатами проведених нами процедур аудитором не iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Аналiз та оцiнка фiнансових показникiв . На пiдставi отриманих облiкових даних Аудитором проведений аналiз показникiв фiнансового стану Товариства. Джерелом iнформацiї для визначення показникiв фiнансового стану Товариства були: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014 (форма №1) та Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014рiк (форма №2). У таблицi подано основнi показники, що характеризують фiнансовий стан Товариства на звiтну дату, в порiвняннi з їх значеннями на вiдповiдну дату минулого звiтного перiоду та з нормативними (рекомендованими) їх значеннями № п/п Показники Значення показника на 31.12.2013 Значення показника на 31.12.2014 Нормативнi значення 1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,079 0,128 0,25 – 0,5 (збiльшення) 2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 1,735 1,932 1,0 – 2,0 (збiльшення) 3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) 0,518 0,485 0,25 – 0,5 (збiльшення) 4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) 0,928 1,062 0,5 – 1,0 (зменшення) 5 Коефiцiєнт рентабельностi активiв 0,002 0,004 > 0 (збiльшення) Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi складає 0,128 i у порiвняннi з 2013 роком збiльшився на 0,049 пунктiв. Значення показника свiдчить про те, що власнi оборотнi активи (наймобiльнiша їх частина) не забезпечують можливiсть оперативного погашення зобов’язань Товариства. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi в межах оптимального значення. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi свiдчить про те, що весь обсяг поточних зобов’язань Товариство може погасити за рахунок усiх мобiлiзованих оборотних активiв. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi характеризує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi сукупного капiталу, задiяного в господарськiй дiяльностi та знаходиться в межах оптимального значення, що свiдчить про здiйснення дiяльностi Товариства за рахунок власних та залучених коштiв.. Коефiцiєнт структури капiталу перевищує орiєнтовнi позитивнi значення, що свiдчить про недостатнiсть власного капiталу та залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв. Коефiцiєнт рентабельностi активiв характеризує ефективнiсть використання (рентабельнiсть) активiв пiдприємства та показує розмiр чистого прибутку (збитку) на одну гривну активiв. Значення цього коефiцiєнта є позитивним i вiдповiдає його орiєнтовному значенню. Збiльшення коефiцiєнта вказує на зростання темпу економiчного розвитку Товариства.За результатами своєї дiяльностi за звiтний перiод Товариство отримало прибутки у розмiрi 221тис.грн. Iншi елементи Аудиторська перевiрка проведена фiзичною особою-пiдприємцем аудитором – Шайдабековим Мiдєтбегом Магомедовичем. Iдентифiкацiйний код – 2280014251. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1969 вiд 23.02.2001 р. Рiшенням АПУ № 228/4 вiд 24.02.2011р. термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 24.02.2016 року.Юридична адреса Аудиторської фiрми пiдприємця-аудитора: 04074 м. Київ, вул. Агрегатна, 2 кв. 96. Р/р 26000799967489МФО 380838, ПАТ КБ “Правекс-банк”, тел. (044)430-31-69.Сертифiкат аудитора №001583 серiї А вiд 25.06.1998 р., дiйсний до 28.06.2018р. Фiзична особа-пiдприємець( аудитор) Шайдабеков М.М. Дата видачi аудиторського висновку “ 24 ” березня 2015 р.
 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2013 1 0
3 2012 1 0
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Нi Ні
 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X
 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Нi Ні
 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Протягом звiтного перiоду та останнiх 3 рокiв позачерговi збори не скликались Ні
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 15
 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядовi ради iнших комiтетiв не створено
Інші (запишіть) Iнших комiтетiв не створено
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні
 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) немає
 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): А)Члени Наглядової ради обираються з числа дiєздатних акцiонерiв;Б) Член наглядової ради не може бути одночасно членом iншого органу Товариства X
 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) немає
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3.00
 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні
 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так
 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю про товариство
 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Так Ні Ні Так
 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X
 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) вiдсутнє
 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
 

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Не змiнювало
 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Вiдсутнє
 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Вiдсутнє
 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): не планує
 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: не приймали
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не оприлюднювал, в зв.язку з тим, що не приймали кодекс
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
не затверджували та не приймали
 
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД” за ЄДРПОУ 05475156
Територія за КОАТУУ 8036300000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.41
Середня кількість працівників 288
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, будинок № 7
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 р.

 
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 20 2 0
первісна вартість 1001 142 142 0
накопичена амортизація 1002 -122 -140 -110
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 33674 32428 0
первісна вартість 1011 88045 85409 0
знос 1012 -54371 -52981 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 2090 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 33694 34520 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1114 1389 0
Виробничі запаси 1101 838 1151 0
Незавершене виробництво 1102 59 16 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 218 222 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 6795 9864 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 0 0 0
з бюджетом 1135 3403 2976 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 915 207 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1160 769 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 677 1172 0
Готівка 1166 3 2 0
Рахунки в банках 1167 674 1170 0
Витрати майбутніх періодів 1170 1556 1385 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 150 90 0
Усього за розділом II 1195 14855 17645 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Balance 1300 48549 52165 0
 
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1000 1000 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 822 822 0
Емісійний дохід 1411 44 44 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 250 250 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 23108 23229 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 25180 25301 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 14804 17730 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 14804 17730 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 5396 5646 0
за розрахунками з бюджетом 1620 190 350 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 515 811 0
за розрахунками з оплати праці 1630 1082 927 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 40 42 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1342 1358 0
Усього за розділом IІІ 1695 8565 9134 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Balance 1900 48549 52165 0
 
Примітки Необоротнi активи Товариства, вiдображенi в балансi станом на 31.12.2014 в сумi 34520 тис. грн., представленi нематерiальними активами, основними засобами. Станом на 31.12.2014 нематерiальнi активи склали 2 тис. грн., їх первiсна вартiсть складає – 142 тис. грн., накопичена амортизацiя – 140 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на балансi станом на 31.12.2014 р., складала 85409 тис. грн., зокрема: – Будинки та споруди – 12293 тис.грн. – Машини та обладнання – 4768 тис.грн. – Транспортнi засоби – 67386 тис.грн. – Iнструменти – 775 тис.грн. – Малоцiннi необоротнi активи – 186 тис.грн. Знос станом на 31.12.2014 р. складає 52981 тис. грн., а саме: – Будинки та споруди – 3975 тис.грн. – Машини та обладнання – 2482 тис.грн. – Транспортнi засоби – 44951 тис.грн. – Iнструменти – 525 тис.грн. – Малоцiннi необоротнi активи – 180 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 р. становить 32428тис. грн. Нараховано амортизацiї за рiк 10756 тис.грн.
Head Гриненко В.I.
Головний бухгалтер Шинкарук О.В.
 
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД” за ЄДРПОУ 05475156
(найменування)
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2014 р.

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
 
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 109463 90092
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -99.513 ) ( -83.835 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий: прибуток 2090 9950 6257
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 6720 4160
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -6154 ) ( -6394 )
Витрати на збут 2150 ( -392 ) ( -293 )
Інші операційні витрати 2180 ( -8213 ) ( -5221 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 1911 0
 збиток 2195 ( 0 ) ( -1491 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 4 0
Інші доходи 2240 4615 3208
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -4972 ) ( -1406 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( -1059 ) ( -18 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 499 293
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -278 -177
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 221 116
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
 
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 221 116
 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
 
Матеріальні затрати 2500 43729 36263
Витрати на оплату праці 2505 14983 16683
Відрахування на соціальні заходи 2510 5206 5595
Амортизація 2515 10774 3397
Інші операційні витрати 2520 37677 30121
Разом 2550 112369 92059
 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 50000 50000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 50000 50000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 4.4 2.3
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 4.4 2.3
Дивіденди на одну просту акцію 2650 2 2
 
Примітки Витрати Товариства вiдображенi в “Звiтi про фiнансовi результати ” вiдповiдно вимогам МСБО за звiтний перiод склали: – собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 99513 тис.грн. – адмiнiстративнi витрати – 6154 тис.грн. – iншi операцiйнi витрати – 8213 тис.грн., в тому числi: – операцiйна курсова рiзниця – 5496 тис.грн. – реалiзацiя iнших оборотних активiв – 6 тис.грн. – штрафи, пенi, неустойки – 159 тис.грн. – iншi операцiйнi витрати – 2553 тис.грн. – фiнансовi витрати – 4972 тис.грн., в тому числi: – проценти – 189 тис.грн. – iншi фiнансовi витрати – 4783 тис.грн. – iншi витрати – 1059 тис.грн., в тому числi: – реалiзацiя фiнансових iнвестицiй – 983 тис.грн. – iншi витрати – 76 тис.грн.
Head Гриненко В.I.
Головний бухгалтер Шинкарук О.В.
 
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД” за ЄДРПОУ 05475156
(найменування)
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 12 місяців 2014 р.

 
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 121353 105306
Повернення податків і зборів 3005 3260 2126
у тому числі податку на додану вартість 3006 3260 2126
Цільового фінансування 3010 57 66
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 9 213
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 617 696
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 ( -70991 ) ( -55838 )
Праці 3105 ( -12207 ) ( -13440 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -5341 ) ( -6123 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( -3823 ) ( -4041 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( -813 ) ( -904 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( -3011 ) ( -3137 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -6498 ) ( -9513 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( -19820 ) ( -14687 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 6617 4765
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0 336
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих: відсотків 3215 4 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 4 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( -93 ) ( -91 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( -6238 ) ( -4591 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -6331 -4682
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 290 83
Залишок коштів на початок року 3405 677 533
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 204 61
Залишок коштів на кінець року 3415 1171 677
 
Примітки Облiк касових операцiй ведеться згiдно з «Положенням про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженого постановою НБУ № 72 вiд 19.02.2001р. Станом на 31.12.2014 року залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi на поточному рахунку в банку становить 853 тис.грн., готiвкою – 2 тис.грн., грошовi кошти в дорозi – 317 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2014 року склали 1385 тис.грн.
Head Гриненко В.I.
Головний бухгалтер Шинкарук О.В.
 
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД” за ЄДРПОУ 05475156
(найменування)
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 12 місяців 2014 р.

 
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на: амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу 3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0
 
Примітки Звiт про рух коштiв Товариства складається за прямим методом.
Head Гриненко В.I.
Головний бухгалтер Шинкарук О.В.
 
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство “Київська виробнича компанiя “РАПIД” за ЄДРПОУ 05475156
(найменування)
 

Звіт про власний капітал за 12 місяців 2014 р.

 
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1000 0 822 250 23108 0 0 25180
Коригування: Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 1000 0 822 250 23108 0 0 25180
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 221 0 0 221
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 -100 0 0 -100
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників: Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 121 0 0 121
Залишок на кінець року 4300 1000 0 822 250 23229 0 0 25301
 
Примітки Структура власного капiталу Товариства: – Статутний капiтал в розмiрi 1000 тис. грн. – Додатковий капiтал – 822 тис.грн. – Резервний капiтал – 250 тис.грн. – Нерозподiлений прибуток – 23229 тис.грн. Викуп власних акцiй пiдприємство не здiйснювало.
Head Гриненко В.I.
Головний бухгалтер Шинкарук О.В.
 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Фiнансову звiтнiсть Товариство складає за Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку (надалi МСБО),зокрема: -Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014 р. -Звiт про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р. -Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк. -Звiт про власний капiтал за 2014 рiк. Бухгалтерськiй облiк у товариствi ведеться згiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, Iнструкцiї по застосуванню Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiї, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. № 291 (зi змiнами та доповненнями), Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi». Фiнансова звiтнiсть складається на пiдставi даних бухгалтерського облiку станом на кiнець останнього дня звiтного перiоду. Пiдприємство самостiйно визначає свою облiкову полiтику. Облiкова полiтика Пiдприємства оформлена документально згiдно наказу “Про облiкову полiтику” вiд 31.01.2011р. №3. Господарськi операцiї здiйснюються на основi первинних документiв, на пiдставi яких, складають зведенi облiковi документи. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку. Облiк ведеться в журнально-ордернiй формi. Розкриття iнформацiї наведено в тис. грн.

Продовження тексту приміток

Згiдно облiкової полiтики та вiдповiдно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод облiку основних засобiв: модель собiвартостi за п. 30 «Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi». Необоротнi активи Товариства, вiдображенi в балансi станом на 31.12.2014 в сумi 34520 тис. грн., представленi нематерiальними активами, основними засобами. Станом на 31.12.2014 нематерiальнi активи склали 2 тис. грн., їх первiсна вартiсть складає – 142 тис. грн., накопичена амортизацiя – 140 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на балансi станом на 31.12.2014 р., складала 85409 тис. грн., а саме: – Будинки та споруди – 12293 тис.грн. – Машини та обладнання – 4768 тис.грн. – Транспортнi засоби – 67386 тис.грн. – Iнструменти – 775 тис.грн. – Малоцiннi необоротнi активи – 186 тис.грн. – Знос станом на 31.12.2014 р. складає 52981 тис. грн., а саме: – Будинки та споруди – 3975 тис.грн. – Машини та обладнання – 2482 тис.грн. – Транспортнi засоби – 44951 тис.грн. – Iнструменти – 525 тис.грн. – Малоцiннi необоротнi активи – 180 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 р. становить 32428тис. грн. Нараховано амортизацiї за рiк 10756 тис.грн. Основнi засоби у фiнансовiй звiтностi вiдображенi за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу. Собiвартiсть активiв включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Станом на 31.12.2014 у бухгалтерського облiку за оборотно-сальдовою вiдомiстю враховуються малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 25 тис. грн. Згiдно оборотно – сальдової вiдомостi станом на 31.12.2014 сума за статтею «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» вiдсутнi. Вимогами МСБО не передбачено розкриття у фiнансовiй звiтностi статтi «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» витрат з придбання iнших необоротних матерiальних активiв, оскiльки їх розглядають як складову витрат. Тому залишок рахунку 153 «Придбання iнших необоротних матерiальних активiв» включено до статтi «Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки). Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Термiн амортизацiї 2-3-5-20-50 рокiв в залежностi вiд технiчної характеристики основного засобу. Амортизацiя нараховується з мiсяця, що слiдує за мiсяцем вводу в експлуатацiю об’єкта основних засобiв.

Продовження тексту приміток

Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається, виходячи з первинних документiв, за цiнами та в кiлькостi зазначених в них та при трансформацiї звiтностi в вiдповiдностi з облiковою полiтикою Товариства i в частинi вимог п.9 та 10 МСБО 2. Амортизацiя МБП нараховувалася в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi. До складу малоцiнних необоротних активiв включалися активи вартiстю до 1000 грн. Облiк товарно-матерiальних цiнностей вiвся на активному балансовому рахунку 20 «Виробничi запаси». Виробничi запаси станом на 31.12.2014 року складають 1151 тис. грн., а саме: – сировина i матерiали – 189 тис.грн. – паливо – 789 тис.грн. – будiвельнi матерiали – 6 тис.грн. – запаснi частини – 141 тис.грн. – малоцiннi та швидкозношуванi предмети – 25 тис.грн. Незавершене виробництво за звiтний перiод склало 16 тис.грн., товари – 222 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть визначається активом i складає станом на 31.12.2014 року 13609 тис.грн., в тому числi: – дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги – 9864 тис.грн. – дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 2976 тис.грн. – iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 769 тис.грн. Облiк касових операцiй ведеться згiдно з «Положенням про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженого постановою НБУ № 72 вiд 19.02.2001р. Станом на 31.12.2014 року залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi на поточному рахунку в банку становить 853 тис.грн., готiвкою – 2 тис.грн., грошовi кошти в дорозi – 317 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2014 року склали 1385 тис.грн.

Продовження тексту приміток

Облiк витрат виробництва ведеться вiдповiдно до вимог МСБО i прийнятiй товариством облiковiй полiтицi та податковому облiку витрат передбаченому ЗУ “Про оподаткування прибутку пiдприємств”. Бухгалтерський облiк витрат Товариство здiйснює на пiдставi наступних первинних документiв: актiв виконаних робiт, накладних, iнших первинних та розрахункових документiв. Витрати Товариства вiдображенi в “Звiтi про фiнансовi результати ” вiдповiдно вимогам МСБО за звiтний перiод склали: – собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 99513 тис.грн. – адмiнiстративнi витрати – 6154 тис.грн. – iншi операцiйнi витрати – 8213 тис.грн., в тому числi: – операцiйна курсова рiзниця – 5496 тис.грн. – реалiзацiя iнших оборотних активiв – 6 тис.грн. – штрафи, пенi, неустойки – 159 тис.грн. – iншi операцiйнi витрати – 2553 тис.грн. – фiнансовi витрати – 4972 тис.грн., в тому числi: -проценти – 189 тис.грн. -iншi фiнансовi витрати – 4783 тис.грн. – iншi витрати – 1059 тис.грн., в тому числi: -реалiзацiя фiнансових iнвестицiй – 983 тис.грн. -iншi витрати – 76 тис.грн. Класифiкацiя та оцiнка валового доходу за звiтний перiод здiйснена вiдповiдно до МСБО. Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капiталу i оцiнка доходу достовiрно визначена. Критерiї визнання доходу, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку , застосовуються окремо до кожної операцiї. Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. Доходи та витрати Товариства вiдображенi в “Звiтi про фiнансовi результати”. За результатами дiяльностi за 2014 рiк прибутки Товариства склали 221 тис.грн.

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!