National automobile carrier 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2015

Message   про проведення загальних зборів

Публічне Акціонерне  Товариство   «Київська Виробнича Компанія   «Рапід», код ЄДРПОУ 05475156 (надалі – «Товариство»), місцезнаходження: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 7, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства(надалі – «Загальні збори»).

 1. Дата, час тамісце(із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери)   для проведення загальних зборів: 10 квітня 2015 р. о 9:00 годині за адресою: 02099, м.Київ, вул. Зрошувальна 7, в приміщенні клубу ПАТ ” КВК” РАПІД”.
 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:початок реєстрації о 8:00 годині, закінчення о 9:00 годині в день проведення зборів за вищевказаною адресою. Для реєстрації на участь у Загальних зборах , акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
 3. Датаскладення переліку акціонері в, які мають право на участь у загальних зборах: 06 квітня 2015р.
 4. Перелікпитань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним

Порядок денний:

 1. Про обранняГолови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
 2. Про обранняЛічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
 3. Про затвердженняпорядку  проведення річних Загальних зборів Товариства.
 4. Про затвердження звіту дирекції про результати  фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014рік таосновних напрямків діяльності  на 2015 рік.
 5. Про звітНаглядової Ради Товариства за 2014 рік.
 6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
 7. 7.Про затвердженнярічного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
 8. 8.Про розподілприбутку Товариства  за підсумками 2014 року.

 1. Порядокознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати їх проведення ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: Україна, 02099, м. Київ, вул.Зрошувальна, буд.7, (кім. 204 ), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Дейнега Н.М. Довідки за телефоном (044) 566-35-17.

 1. Основніпоказники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
  Найменування показника Період  
  Звітний попередній  
  Усього активів  52165  48549  
  Основні засоби  32428  33674  
  Довгострокові фінансові інвестиції 0 0  
  Запаси 1389  1114   
  Сумарна дебіторська заборгованість 13609 11358   
  Грошові кошти та їх еквіваленти 1172 677   
  Нерозподілений прибуток 23229 23108   
  Власний капітал 1072  1072   
  Статутний капітал 1000  1000   
  Довгострокові зобов’язання 17730 14804   
  Поточні зобов’язання 9134 8565   
  Чистий прибуток (збиток) 221 116   
  Середньорічна кількість акцій (шт.) 50000  50000   
  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0  
  Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0  
  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 258  307   
     
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано «24 » лютого 2015р.  № 33

БЮЛЕТЕНЬ Цінні папери України
(дата, номер та найменування офіційного
друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  ПАТ«КВК «Рапід» ______________
(підпис)
_Гриненко В.І._____________ (ініціали та прізвище керівника)
М. П.  __         24 лютого 2015 р.__________
(дата) 

Наглядова рада ПАТ «КВК« Рапід»


Інформація для акціонерів ПАТ « КВК « Рапід»

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

          Звертаємо Вашу увагу на вимогу Закону України «Про депозитарну систему України»,  про   необхідність укладення  договору на обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною  установою. Пунктом 10 розділу VI («Прикінцеві та перехідні положення») Закону України «Про депозитарну систему України» встановлено такі наслідки невиконання зазначеної вимоги :


        «10. Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переклад прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі .
У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переклад належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні в органах емітента.»

 

До відома :     Депозитарна установа (Зберігач)   ПАТ « АКБ « Київ», який  знаходиться за адресою    м.Київ , вул.  Богдана  Хмельницького, буд.  16-22.

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!