National automobile carrier 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 08.08.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор Гриненко Володимир Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 04.08.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б. 7
4. Код за ЄДРПОУ
05475156
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 566-20-97 (044) 566-84-00
6. Електронна поштова адреса
mitchenko@rapid.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.08.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці l в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.08.2017 припинено повноваження Виконуючий обов’язки Головного бухгалтера Лебединець Наталiя Iванiвна СМ 119358
27.05.1999 Вишгородським РВГУ МВС України в Київськiй обл.
0
Зміст інформації:
4 серпня 2017 року Наказом Генерального Директора про прийом на роботу № 351-ВК вiд 04.08.2017р. прийнято рiшення про призначення на посаду Головного бухгалтера Товариства, в зв’язку з чим припинено повноваження Виконуючого обов’язки Головного бухгалтера Товариства – Лебединець Наталiї Iванiвни (паспорт СМ 119358 виданий 27.05.1999р., Вишгородським РВГУ МВС України в Київськiй обл.; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0 %), яка є Заступником головного бухгалтера та винувала обов’язки Головного бухгалтера Товариства тимчасово, на час вiдсутностi призначеного на посаду Головного бухгалтера. Строк перебування на посадi –з 02.06.2017р. до 08.08.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
04.08.2017 призначено Головний бухгалтер Червук Тетяна Станiславiвна СР 425489
11.06.1998 Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй обл..
0
Зміст інформації:
04 серпня 2017 року Наказом Генерального Директора про прийом на роботу № 351-ВК вiд 04.08.2017р. прийнято рiшення про призначення на посаду Головного бухгалтера Товариства Червук Тетяну Станiславiвну (паспорт СР 425489 виданий 11.06.1998р. Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй обл.) ;на пiдставi її власної заяви, яка не є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу –безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Головний Бухгалтер ТОВ « Рабен Україна» – з 21.05.2013 по 15.03.2017р., Головний бухгалтер ТОВ « Дан-Фарм Україна» з 27.02.2006 по 03.12.2012р.

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!