National automobile carrier 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор Гриненко Володимир Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.03.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б. 7
4. Код за ЄДРПОУ
05475156
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 566-20-97 (044) 566-84-00
6. Електронна поштова адреса
mitchenko@rapid.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.03.2018 призначено Виконуючий обовязки головного бухгалтера Лебединець Наталiя Iванiвна СМ 119358
27.05.1999 Вишгородським РВГУ МВС України в Київськiй обл.
0
Зміст інформації:
21.03.2018 Наказом Генерального Директора Товариства про прийом на роботу № 351-ВК вiд 21.03.2018 р., в зв’ язку зi звiльненням Головного бухгалтера Товариства, прийнято рiшення про призначення на посаду виконуючого обов’ язки головного бухгалтера Товариства – Лебединець Наталiю Iванiвну (паспорт СМ 119358 , виданий 27.05.1999р., Вишгородським РВГУ МВС України в Київськiй обл.) на строк – до дати призначення на посаду Головного бухгалтера Товариства. Частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0 %. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник головного бухгалтера Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!