National automobile carrier 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор Гриненко Володимир Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б. 7
4. Код за ЄДРПОУ
05475156
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 566-20-97 (044) 566-84-00
6. Електронна поштова адреса
mitchenko@rapid.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://rapid.com.ua/dolzhnosti-17042018.html в мережі Інтернет 18 квітня 2018 року
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Мiтченко Марiя Iванiвна CH 780797
10.02.1998 Броварським МВГУ МВС України Київської обл.
0.010
Зміст інформації:
17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до вимог ст.53 Закону України “Про акцiонернi товариства”, та обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, зокрема: припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства – Мiтченко Марiї Iванiвни (паспорт СН 780797 виданий 10.02.1998 року Броварським МВГУ МВС України Київської обл.;є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,010%). Строк перебування на посадi – з 22.04.2017 року по 17.04.2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
17.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Василенко Тетяна Петрiвна СН 243050
05.07.1996 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва
0.010
Зміст інформації:
17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до вимог ст.53 Закону України “Про акцiонернi товариства”, та обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, зокрема: припинити з 17.04.2018 року повноваження члена Наглядової ради Товариства – Василенко Тетяни Петрiвни (паспорт СН 243050 виданий 05.07.1996 року Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва; є акцiонером Товариства частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,010%). Строк перебування на посадi – з 22.04.2017 року по 17.04.2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
17.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Манащенко Олексiй Кирилович СМ 172465
05.11.1999 Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
0.012
Зміст інформації:
17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до вимог ст.53 Закону України “Про акцiонернi товариства”, та обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, зокрема: припинити з 17.04.2018 року повноваження члена Наглядової ради Товариства – Манащенка Олексiя Кириловича (паспорт СМ 172465 виданий 05.10.1999 року Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл.;є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,012%). Строк перебування на посадi – з 22.04.2017 року по 17.04.2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
17.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Олiйник Валерiй Анатолiйович СН 414338
11.03.1997 Шевченкiвським РУГУ МВС України м. Києва
0.010
Зміст інформації:
17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до вимог ст.53 Закону України “Про акцiонернi товариства”, та обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, зокрема: припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства – Олiйника Валерiя Анатолiйовича (паспорт СН 414338 виданий 11.03.1997 року Шевченкiвським РУГУ МВС України м. Києва ; є акцiонером товариства, частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,010%). Строк перебування на посадi – з 22.04.2017 року по 17.04.2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
17.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Яковенко Анатолiй Петрович СН 897415
08.09.1998 897415
0.010
Зміст інформації:
17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до вимог ст.53 Закону України “Про акцiонернi товариства”, та обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, зокрема: припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства – Яковенка Анатолiя Петровича (паспорт СН 897415 виданий 08.09.1998 року Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва; є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,010%). Строк перебування на посадi – з 22.04.2017 року по 17.04.2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
17.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Мiтченко Марiя Iванiвна СН 780797
10.02.1998 Броварським МВГУ МВС України Київської обл.
0.010
Зміст інформації:
17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до вимог ст.53 Закону України “Про акцiонернi товариства”, та обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, а саме:
обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства – Мiтченко Марiю Iванiвну (паспорт СН 780797 виданий 10.02.1998 року Броварським МВГУ МВС України Київської обл.; є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,010%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – на строк до наступних рiчних зборiв Товариства (на 1 рiк). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2013 року – Голова Наглядової ради Товариства.
17.04.2018 обрано член Наглядової ради Василенко Тетяна Петрiвна СН 243050
05.07.1996 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва
0.010
Зміст інформації:
17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до вимог ст.53 Закону України “Про акцiонернi товариства”, та обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, зокрема: обрано членом Наглядової ради Товариства – Василенко Тетяну Петрiвну (паспорт СН 243050 виданий 05.07.1996 року Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва; є акцiонером Товариства, частка, володiє в статутному капiталi Товариства – 0,010%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – на строк до наступних рiчних зборiв Товариства (на 1 рiк). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2013 року – член Наглядової ради Товариства.
17.04.2018 обрано член Наглядової ради Манащенко Олексiй Кирилович СМ 172465
05.10.1999 Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
0.012
Зміст інформації:
17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до вимог ст.53 Закону України “Про акцiонернi товариства”, та обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, зокрема:
обрано членом Наглядової ради Товариства – Манащенка Олексiя Кириловича (паспорт СМ 172465 вiд 05.10.1999р. Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл.; є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,012%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – на строк до наступних рiчних зборiв Товариства (на 1 рiк). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2013 року – член Наглядової ради Товариства.
17.04.2018 обрано член Наглядової ради Олiйник Валерiй Анатолiйович СН 414338
11.03.1997 Шевченкiвським РУГУ МВС України м. Києва
0.010
Зміст інформації:
17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до вимог ст.53 Закону України “Про акцiонернi товариства”, та обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, зокрема: обрано членом Наглядової ради Товариства – Олiйника Валерiя Анатолiйовича (паспорт СН 414338 виданий 11.03.1997 року Шевченкiвським РУГУ МВС України м. Києва); є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,010%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – на строк до наступних рiчних зборiв Товариства (на 1 рiк). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2013 року – член Наглядової ради Товариства.
17.04.2018 обрано член Наглядової ради Яковенко Анатолiй Петрович СН 897415
08.09.1998 Дарницький РУГУ МВС України м. Києва
0.010
Зміст інформації:
17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до вимог ст.53 Закону України “Про акцiонернi товариства”, та обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, зокрема: обрано членом Наглядової ради Товариства – Яковенка Анатолiя Петровича (паспорт СН 897415 виданий 08.09.1998 року Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва; є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 0,010%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – на строк до наступних рiчних зборiв Товариства (на 1 рiк). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2013 року – член Наглядової ради Товариства.
17.04.2018 припинено повноваження Генеральний директор Гриненко Володимир Iванович СО 628586
27.03.2001 Печерським РУГУ МВС України м. Києва
86.01
Зміст інформації:
17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень Генерального директора Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень, встановленого статутом Товариства, та прийнято рiшення про обрання Генерального директора Товариства, зокрема: припинено повноваження Генерального директора Товариства Гриненка Володимира Iвановича (паспорт СО 628586, виданий 27.03.2001 Печерським РУГУ МВС України м. Києва; який є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 86.01%). Строк перебування на посадi – з 19.04.2011 року по 17.04.2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
17.04.2018 обрано Генеральний директор Гриненко Володимир Iванович СО 628586
27.03.2001 Печерським РУГУ МВС України м. Києва
86.01
Зміст інформації:
17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень Генерального директора Товариства в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень, встановленого статутом Товариства, а також прийнято рiшення про обрання Генерального директора Товариства, зокрема: обрано Генерального директора Товариства – Гриненка Володимира Iвановича (паспорт СО 628586, виданий 27.03.2001 Печерським РУГУ МВС України м. Києва; є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства – 86.01%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – на 7 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2013 року – Генеральний директор Товариства.

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!