National automobile carrier 

ПРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням чергових Загальних

Зборів акціонерів

ЗАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» Протокол № 19 від  «18» квітня 2011 року

Додаток __

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Київська виробнича компанія «Рапід»

1.        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.      Це Положення про Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

1.2.      Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (далі – Товариства), а також права, обов’язки та відповідальність Генерального директора.

1.3.      Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

2.        ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

2.1.      Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

2.2.      Генеральний директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням, і є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді.

2.3.      У своїй діяльності Генеральний директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, внутрішніми документами Товариства та рішеннями, прийнятими Загальними зборами та Наглядовою радою.

2.4.      Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління та контролю Товариства. Повноваження, що не є виключною компетенцією Наглядової ради, можуть бути передані Наглядовою радою до компетенції Генерального директора Товариства.

3.        ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

3.1.      Генеральний директор має право:

3.1.1.      В межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства.

3.1.2.      Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій.

3.1.3.      Діяти від імені Товариства без довіреності, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками товариства.

3.1.4.      У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

3.1.5.      Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради та (або) Загальних зборів Товариства.

3.1.6.      Отримувати справедливу винагороду за виконання функцій Генерального директора, розмір якої встановлюється Наглядовою радою.

3.2.      Генеральний директор зобов’язаний:

3.2.1.      Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

3.2.2.      Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрішнього регулювання Товариством.

3.2.3.      Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою.

3.2.4.      Брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради – у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах.

3.2.5.      Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість.

3.2.6.      Дотримуватися встановленої у Товаристві інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну таємницю, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

3.2.7.      Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.3.      Генеральний директор несе відповідальність за порушення покладених на нього обов’язків

згідно чинного  законодавства України.

4.        КОМПЕТЕНЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

4.1.      До компетенції Генерального директора належить:

4.1.1.      Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження  квартальних,піврічних та річних  фінансових планів .

4.1.2.      Затвердження річного бюджету Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних бюджетів Товариства.

4.1.3.      Складання та надання на погодження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів.

4.1.4.      Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.

4.1.5.      Організаційно-технічне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.

4.1.6.      Здійснення формування фондів, необхідних для ведення Товариством діяльності.

4.1.7.      Прийняття рішення про відкриття (створення) та припинення діяльності (ліквідацію) структурних підрозділів Товариства, визначення напрямків їх діяльності.

4.1.8.      Затвердження внутрішніх документів Товариством, функції та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

4.1.9.      Щоквартальна підготовка звітів Генерального директора для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, фінансового-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.

4.1.10.  Визначення організаційної структури Товариства.

4.1.11.  Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства.

4.1.12.  Керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань.

4.1.13.  Прийняття рішення, в межах затвердженого Загальними зборами ліміту повноважень Генерального директора , щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.

4.1.14.  Прийняття рішення, в межах затвердженого Загальними зборами ліміту повноважень Генерального директора, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами.

4.1.15.  Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони.

4.1.16.  Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

4.1.17.  Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

4.1.18.  Без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії. підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та цим Положенням.

4.1.19.  Представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами.

4.1.20.  Видавати від імені Товариства довіреності та зобов’язання.

4.1.21.  Наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства.

4.1.22.  В межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення.

4.1.23.  Встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства.

4.1.24.  Підписувати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій членів Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

4.1.25.  Підписувати Колективний договір.

4.1.26.  Вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

4.1.27.  Приймати участь в Загальних зборах.

4.1.28.  Затверджувати посадові інструкції працівників Товариства.

4.1.29.  Заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством.

4.1.30.  Розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та цього Положення.

4.1.31.  Вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

4.1.32.  Виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов’язані з діяльністю Товариства.

4.1.33.  Виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

4.2.      Генеральний директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених Статутом Товариства та цим Положенням.

4.3.      Компетенція Генерального директора може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами з внесенням відповідних змін до Статуту та Положення про Генерального директора. Генеральний директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції заступника Генерального директора або керівників структурних підрозділів.

5.        Обрання Генерального директора.

5.1.      Генеральний директор обирається Загальними зборами строком на 7 (Сім) років і виконує свої повноваження на підставі трудового договору (контракту) з Товариством. Від імені Товариства такий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради.

5.2.      Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради, Ревізійної комісії чи іншого органу Товариства.

5.3.      Кожен з членів Наглядової ради або акціонерів Товариства може висувати кандидатів на посаду Генерального директора Товариства.

5.4.      Пропозиції про висування кандидатів для призначення на посаду Генерального директора подаються Голові Наглядової ради не пізніше 7 днів до розгляду цього питання Загальними зборами.

5.5.      Пропозиція має містити:

5.5.1.      Прізвище, ім’я, по батькові та дату народження кандидата.

5.5.2.      Інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність).

5.5.3.      Місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх п’яти років з описом виконуваних функцій.

5.5.4.      Наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності.

5.5.5.      Наявність непогашеної судимості.

5.5.6.      Згоду кандидата на обрання на посаду Генерального директора Товариства.

5.6.      З моменту прийняття Загальними зборами рішення про призначення Генерального директора, припиняються повноваження попереднього Генерального директора.

6.        ЗВІТНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

6.1.      Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам Товариства і Наглядовій раді Товариства.

6.2.      За підсумками року Генеральний директор зобов’язаний звітувати перед Загальними зборами Товариства.

6.3.      Генеральний директор звітує перед Загальними зборами Товариства та Наглядовою радою про:

6.3.1. Виконання рішень Загальних зборів товариства та Наглядової ради Товариства;

6.3.2.Фінансово економічний стан товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;

6.3.3. Стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей;

6.3.4. Динаміку змін показників звітності Товариства.

6.4.      Звіт Генерального директора складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається Генеральним директором в усній формі на Загальних зборах та засіданні Наглядової ради.

6.5.      Окрім регулярних звітів Загальним зборам та Наглядовій раді, Генеральний директор зобов’язаний:

6.5.1.      Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій;

6.5.2.      Негайно інформувати Наглядову раду про надзвичайні події. Надзвичайними подіями слід вважати будь-які важливі події у діяльності Товариства, які можуть вплинути на вартість цінних паперів Товариства та /або розмір доходу по ним.

6.6.   Звіт Генерального директора підготовлений у письмовій формі, та всі документи, пов’язані з ним повинні бути надані членам Наглядової ради за тиждень до проведення засідання Наглядової ради, на якому він має бути розглянутий.

7.        ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

7.1.       Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними Зборами Товариства.

7.2.       Всі питання, які не врегульовані Статутом Товариства, Положенням і внутрішніми документами Товариства, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Голова Зборів                                               ______________                    / _______________ /

Секретар Зборів                                           ______________                    / _______________ /

Write to us

If you have any questions, please contact us.
We will answer you as soon as possible. Thank you!