Національний автомобільний перевізник 

Аудиторський висновок станом на 31.12.2014

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства
«Київська виробнича компанія «Рапід»
станом на 31.12.2014р.Керівництву ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

м. Київ

Проведено аудиторську перевірку фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід». Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360.

Повний пакет фінансових звітів Товариства складається з:

 • Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 р. (Форма 1);
 • Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (Форма 2);
 • Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (Форма 3);
 • Звіту про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2014 р. (Форма 4);
 • Приміток до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2014 р.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки, невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».

Відповідальність аудитора

Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки. Міжнародні стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність Товариства не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства чи помилок.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірності подання суб’єктом господарювання фінансового звіту з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Замовлення та його виконання.

Публічне акціонерне товариство «Київська виробнича компанія «Рапід», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05475156, юридична адреса: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7.

Підставою для проведення перевірки є договір б/н від 03.03.2015 року між Публічним акціонерним товариством «Київська виробнича компанія «Рапід» та аудитором Шайдабековим Мідєтбегом Магомедовичем.

Початок перевірки 03.03.2015 року.

Кінець перевірки  – 24.03.2015 року.                                                                           

 1. Інформація про Товариство

             Публічне  акціонерне товариство «КВК «Рапід» зареєстровано  05квітня 1994 року Дарницькою районною в м. Києві державною адміністрацією: Серія А01 № 345785    (дата внесення  зміни  26.04.2011р.) номер запису 10651050007000624.

Засновниками ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід»»  є члени трудового колективу .

Найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Київська виробнича компанія «Рапід»
Код ЄДРПОУ 05475156
Код території за КОАТУУ 8036300000
Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
№ свідоцтва про державну реєстрацію та

дата видачі свідоцтва

Серія А01 № 345785  від  05.04.1994 р., (дата зміни  26.04.2011р.) 10651050007000624
Орган, що видав свідоцтво Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація
Юридична адреса та місцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б,7
Тел./факс (044) 566-20-97 / (044) 566-15-80
Основні види діяльності
49.41

45.20

68.20

52.10

45.11

Діяльність вантажного автомобільного транспорту

ТО та ремонт автомобілів

Надання в оренду приміщень

Складське господарство

Торгівля автомобілями

Чисельність працівників 288
Статутний капітал (грн.) 1000000,00
Номінальна вартість простої акції (грн.) 20,00
Кількість простих акцій 50000  штук
Частка простих акцій у статутному капіталі (%) 100.00

Дата проведення останніх зборів акціонерів  – 11 квітня 2014 року.

Найменування органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів, дата, номер –  Територіальне управління  ДКЦПФР в м. Києві та Київській області   № 624/10/1/10  від 24.06.2011 року.

Депозитарій – Публічне  акціонерне товариство «Національний депозитарій України», ліцензія АВ 581322 від 19.09.2006р. на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.

Зберігач  –  Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «КИЇВ», місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, б.16-22, ліцензія – АГ 399097 від 17.08.2010р., код ЄДРПОУ 14371869.

Підприємство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об’єднань. Органами управління Публічного акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» є Загальні збори акціонерів,  Одноосібний виконавчий орган – генеральний директор, Наглядова рада та Ревізійна комісія.

Структурних підрозділів та філій у Товаристві станом на 31.12.2014 р. не встановлено.

Службами  внутрішнього контролю в Товаристві станом на 31.12.2014 р. є Наглядова рада в складі 5-ти осіб, ревізійна комісія в складі 3-х осіб.

Відповідальними особами є: Генеральний директор :    Гриненко Володимир Іванович

Головний бухгалтер : Шинкарук Олена Василівна.

Обсяг аудиторської перевірки.

При проведенні перевірки аудитор керувався Законами та правовими і нормативними актами України:

 • «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480- IV зі змінами та доповненнями (надалі – ЗУ № 3480);
 • «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 року № 448/96 ВР зі змінами та доповненнями (надалі – ЗУ 448/96);
 • «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI зі змінами та доповненнями (надалі – ЗУ № 514);
 • рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства та Змін до Порядку скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій» від 31.07.2012 року № 1073 зі змінами (надалі – Рішення № 1073);
 • рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства» від 14.05.2014 року № 823 (надалі – Рішення № 823);
 • «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 року зі змінами та доповненнями (надалі – ЗУ № 3125);
 • Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (надалі МСБО);
 • іншими нормативно – правовими актами, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення операцій з цінними паперами та фондовому ринку та проведення аудиту.

Аудитору надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (надалі МСБО), а саме:

 • Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 р.
 • Звіт про фінансові результати за рік, що закінчився 31 грудня 2014 р.
 • Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік.
 • Звіт про власний капітал за 2014 рік.

Бухгалтерській облік у товаристві ведеться згідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організації, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку станом на кінець останнього дня звітного періоду. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва товариства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов’язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Аудитор виконав завдання з огляду фінансової звітності Товариства у відповідності до МСЗО 2400 «Завдання з огляду фінансових звітів» та здійснив запити стосовно всіх суттєвих тверджень у фінансових звітах та виконав інші аналітичні процедури огляду з метою зменшення до помірного рівня ризику висловлення невідповідного висновку в разі, якщо фінансова інформація суттєво викривлена.

Аудитор вважає, в ході проведення аудиторської перевірки ним отримані достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Аудитор не мав можливості виконати такі необхідні аудиторські процедури як спостереження за інвентаризацією основних засобів, оскільки дата проведення інвентаризації передувала запрошенню нас як Аудитора, інші процедури, щодо перевірки наявності основних засобів, не були проведені через обмеження у часі перевірки.

Умовно-позитивна думка

Ми провели аудит фінансових звітів Товариства, що включають баланс станом на     31.12.2014, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2014 рік, звіт про рух грошових коштів за 2014 рік, звіт про власний капітал за 2014 рік, примітки до фінансової звітності за період, що минув на зазначену дату.

У процесі аудиторської перевірки аудиторами було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про відображення та розкриття інформації щодо активів, зобов’язань та власного капіталу у фінансовій звітності, яка складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Аудит включав виконання аудиторських процедур, які підтверджують суми і розкриття інформації у фінансовій звітності, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансової звітності.

Були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. Аудиторські докази охоплювали інформацію, яка містилася в облікових записах, що є основою фінансової звітності. Облікові записи складалися з записів у первинних документах та записів системи електронного переведення платежів та журнальних проводок, а також записів, таких як відомості обліку доходів, розподілу витрат та обчислення, звіряння і розкриття інформації. Проводки в облікових записах здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звітності в електронній формі.

Аудитор в своїй роботі керувався законодавством України, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності та облікової політики Товариства, Міжнародними стандартами аудиту, зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.

Обов’язковою аудиторською процедурою є оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю акціонерного товариства.

Нами було розглянуто таке: чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність акціонерного товариства безперервно продовжувати діяльність, оцінені висловлювання управлінського персоналу щодо здатності товариства безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено: чи існує (чи не існує) суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність.

Зібрані докази не дають аудиторам підставу сумніватись в здатності Публічного акціонерного товариства безперервно продовжувати свою діяльність.

На думку Аудитора, за винят­ком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умов­но-позитивної думки», щодо повного комплекту фінансової звітності фінансова звітність справедливо і достовірно відображає фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 р, результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчується 31 грудня 2014 р. та складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів фінансової звітності та облікової політики Товариства.

Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення думки аудитора.

 Ведення бухгалтерського обліку

Підприємство самостійно визначає свою облікову політику. Облікова політика Підприємства оформлена документально згідно наказу “Про облікову політику” від 31.01.2011р. №3. Господарські операції здійснюються на основі первинних документів,  на підставі  яких, складають зведені облікові документи. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Облік ведеться в журнально-ордерній формі.

Інвентаризація основних засобів та запасів проводилася, за період, що підлягав перевірці. Інвентаризація зобов’язань не проводилася, за період, що підлягав перевірці.

Зберігання документів, регістрів та звітності здійснюється на протязі встановленого законодавством періоду.

Розкриття інформації наведено в тис. грн.

Класифікація та оцінка активів.

Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів та їх зносу.

Згідно облікової політики та відповідно п.29 МСБО 16, Товариство обрало  метод обліку основних засобів: модель собівартості за п. 30 «Після визнання активом, об’єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності».

Необоротні активи Товариства, відображені в балансі станом на 31.12.2014  в сумі      34520 тис. грн., представлені нематеріальними активами, основними засобами.

Станом на 31.12.2014 нематеріальні активи склали 2 тис. грн., їх первісна вартість складає – 142 тис. грн., накопичена амортизація – 140 тис. грн.

Первісна вартість основних засобів на балансі станом на 31.12.2014 р., складала 85409 тис. грн., а саме:

 • Будинки та споруди – 12293 тис.грн.
 • Машини та обладнання – 4768 тис.грн.
 • Транспортні засоби – 67386 тис.грн.
 • Інструменти – 775 тис.грн.
 • Малоцінні необоротні активи – 186 тис.грн.

Знос станом на 31.12.2014 р. складає 52981 тис. грн., а саме:

 • Будинки та споруди – 3975 тис.грн.
 • Машини та обладнання – 2482 тис.грн.
 • Транспортні засоби – 44951 тис.грн.
 • Інструменти – 525 тис.грн.
 • Малоцінні необоротні активи – 180 тис.грн.

Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2014 р. становить 32428 тис. грн.

Нараховано амортизації за рік 10756 тис.грн.

При відображенні у обліку руху основних засобів порушень не визначено.

Основні засоби у фінансовій звітності відображені за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого зносу. Собівартість активів включає витрати, які безпосередньо відносяться до придбання активу.

Станом на 31.12.2014 у бухгалтерського обліку за оборотно-сальдовою відомістю враховуються малоцінні необоротні матеріальні активи 25 тис. грн.

Згідно оборотно – сальдової відомості станом на 31.12.2014 сума за статтею «Незавершені капітальні інвестиції» відсутні. Вимогами МСБО не передбачено розкриття у фінансовій звітності статті «Незавершені капітальні інвестиції» витрат з придбання інших необоротних матеріальних активів, оскільки їх розглядають як складову витрат. Тому залишок рахунку 153 «Придбання інших необоротних матеріальних активів» включено до статті «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки).

Облік та представлення інформації у фінансовій звітності стосовно нематеріальних активів відповідає у всіх суттєвих вимогах МСФЗ та обліковій політиці Товариства.

Амортизація нараховується прямолінійним методом. Термін амортизації 2-3-5-20-50 років в залежності від технічної характеристики основного засобу. Амортизація нараховується з місяця, що слідує за місяцем вводу в експлуатацію об’єкта основних засобів. Надходження підтвердженні первинними документами на придбання та оцінені за вартістю придбання.

Класифікація та оцінка запасів та готової продукції.

Оцінка товарно-матеріальних цінностей відбувається, виходячи з первинних документів, за цінами та в кількості зазначених в них та при трансформації звітності в відповідності з обліковою політикою Товариства і в частині вимог п.9 та 10 МСБО 2. Порушень при веденні обліку руху товарно-матеріальних цінностей перевіркою не виявлено.

Протягом  року на Товаристві для оцінки вибуття запасів використовували метод собівартості перших за часом надходження запасів, який залишався незмінним протягом перевіреного періоду. Амортизація МБП нараховувалася в першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості. До складу малоцінних необоротних активів включалися активи вартістю до 1000 грн.

Інвентаризація запасів проводилася.

Облік товарно-матеріальних цінностей вівся на активному балансовому рахунку 20 «Виробничі запаси».

Виробничі запаси станом на 31.12.2014 року складають 1151 тис. грн., а саме:

 • сировина і матеріали – 189 тис.грн.
 • паливо – 789 тис.грн.
 • будівельні матеріали – 6 тис.грн.
 • запасні частини – 141 тис.грн.
 • малоцінні та швидкозношувані предмети – 25 тис.грн.

Незавершене виробництво за звітний період склало 16 тис.грн., товари – 222 тис.грн.

Облік дебіторської заборгованості.

Порядок розкриття інформації про дебіторську заборгованість в обліку та звітності в цілому відповідає встановленим вимогам. Дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує ймовірність одержання Товариством майбутніх економічних вигод і сума такої заборгованості може бути надійно оцінена і складає станом на 31.12.2014 року 13609 тис.грн., в тому числі:

 • дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги – 9864 тис.грн.
 • дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 2976 тис.грн.
 • інша поточна дебіторська заборгованість – 769 тис.грн.

  Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

Інформація про іншу дебіторську заборгованість для перевірки надавалась, але в аудиторському висновку не відображається в зв’язку з тим, що становить комерційну таємницю Товариства.

Підтвердження дебіторської заборгованості від сторонніх організацій надано для перевірки в повному обсязі.

Грошові кошти

Облік касових операцій ведеться згідно з «Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою НБУ № 72 від 19.02.2001р.

Станом на 31.12.2014 року залишок грошових коштів в національній валюті на поточному рахунку в банку становить 853 тис.грн., готівкою – 2 тис.грн., грошові кошти в дорозі – 317 тис.грн.

Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого законодавства. У наявності маються  виписки банку з додатками до них, підібрані в хронологічному порядку.

Витрати майбутніх періодів  станом на 31.12.2014 року склали  1385 тис.грн.

Відображення зобов’язань у фінансовій звітності.

Довгострокові фінансові зобов’язання станом на 31.12.2014 р. складають 17730 тис.грн., в тому числі: інші довгострокові зобов’язання – 17730 тис.грн.

Поточні зобов’язання Товариства станом на 31.12.2014 становили 9134 тис. грн., в тому числі:

 • поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 5646 тис. грн.;
 • поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 350 тис. грн.;
 • поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування – 811 тис. грн.;
 • поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці – 927 тис. грн.
 • поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками – 42 тис.грн.
 • інші поточні зобов’язання – 1358 тис. грн.

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться згідно первинних документів. Перевіркою не встановлено порушень ведення обліку розрахунків з підзвітними особами.

Визначення, облік та оцінка зобов`язань відповідає, прийнятій на Товаристві політиці.

Вибіркова перевірка дає змогу зробити висновок, що у всіх суттєвих аспектах зобов`язання Товариства у бухгалтерському обліку відображені у повному обсязі та відповідають розміру їх засобів чи витрат.

Відображення складу власного капіталу.

              Статутний капітал Товариства становить  1000000,00грн.,(один мільйон гривень 00 коп.) та поділений на 50000 (п’ятдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 20,00. (двадцять гривень 00 копійок) кожна, випущених в бездокументарній формі існування, які розподіляються між акціонерами. На 31.12.2014 року заявлений статутний фонд був сплачений на 100,00%.

             Акціонерами підприємства є власники товариства ,  в кількості 189 осіб, яким належить 100% акцій ( 50000 штук на суму 1000000,00 гривень).

            Інформація про осіб, що володіють не менше 10% акцій на 31.12.2014року:

 1. Гриненко Володимир Іванович – 42850 штук, що становить  85,7% статутного капіталу.

Викуп власних акцій підприємство не здійснювало. За період, що підлягав перевірці, ПАТ «КВК «Рапід» не проводило додаткової емісії цінних паперів. Територіальним управлінням ДКЦПФР у м. Києві було видане Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 624/10/1/10  від 24.06.2011 року.

            Змін до статутних документів не було. На протязі звітного періоду станом на 31.12.2014 року були нараховані та сплачені дивіденди в сумі 93 тис.грн.

У відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність», «Про цінні папери і фондовий ринок», Статуту Товариства , ми провели аудит достовірності бухгалтерського обліку наявності та руху власного капіталу Товариства шляхом перевірки як засновницьких документів, так і даних первинного, аналітичного і синтетичного обліку в розрізі його фактичної структури станом на 31.12.2014 року:

 • статутний капітал в розмірі 1000 тис. грн.
 • додатковий капітал – 822 тис.грн.
 • резервний капітал – 250 тис.грн.
 • нерозподілений прибуток – 23229 тис.грн.
 • власний капітал – 25301 тис.грн.

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі підприємства в цілому відповідає вимогам чинного законодавства України.

Проведений аудит дає нам право підтвердити правильність та адекватність визначення як загальної величини власного капіталу, його структури за переліченим вище призначення, так і достовірності його відображення у відповідних статтях Балансу (форма №1) станом на 31.12.2014 року.

Акції оцінені по засновницькій вартості. Торгівля акціями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснюється, акцiї не включенi до лiстингу жодної фондової бiржi. Частка держави в Статутному капіталі станом на 31.12.2014 року відсутня. Порядок формування Статутного капіталу здійснювався згідно Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. За № 1577-12-ВР з наступними змінами та доповненнями. Проведений аудит дає нам право підтвердити правильність визначення та достовірність формування величини Статутного капіталу, його повну сплату та відповідність  установчим документам.

Класифікація та оцінка витрат виробництва та обігу.

Облік витрат виробництва відповідає вимогам МСБО і прийнятій товариством обліковій політиці  та податковому обліку витрат передбаченому ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств”. Бухгалтерський облік витрат Товариство здійснює на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт, накладних, інших первинних та розрахункових документів. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань.  Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства, і ці витрати достовірно оцінені.

Витрати Товариства відображені в “Звіті про фінансові результати ” відповідно вимогам МСБО за період, що підлягав перевірці, склали:

 • собівартість реалізованої продукції – 99513 тис.грн.
 • адміністративні витрати – 6154 тис.грн.
 • інші операційні витрати – 8213 тис.грн., в тому числі:

– операційна курсова різниця – 5496 тис.грн.

– реалізація інших оборотних активів – 6 тис.грн.

– штрафи, пені, неустойки – 159 тис.грн.

– інші операційні витрати – 2553 тис.грн.

 • фінансові витрати – 4972 тис.грн., в тому числі:

– проценти – 189 тис.грн.

– інші фінансові витрати – 4783 тис.грн.

 • інші витрати – 1059 тис.грн., в тому числі:

– реалізація фінансових інвестицій – 983 тис.грн.

– інші витрати – 76 тис.грн.

На нашу думку, інформація представлена в статтях у Звіті про фінансові результати розкрита в усіх суттєвих аспектах і достовірно відображає величину і структуру витрат Товариства.

Облік фінансових результатів.

Перевіркою підтверджуємо достовірність чистих доходів від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг), наведених у звіті про фінансові результати за   рік у сумі  109463 тис.грн.

 • Інші операційні доходи – 6720 тис.грн.
 • Інші фінансові доходи – 4 тис.грн.
 • Інші доходи – 4615 тис.грн.

Класифікація та оцінка валового доходу за звітний період здійснена відповідно до МСБО. Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу і оцінка доходу   достовірно визначена.  Критерії визнання доходу, відповідно до  Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку , застосовуються окремо до кожної операції. Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Доходи та витрати Товариства відображені в “Звіті про фінансові результати”. На нашу думку, інформація представлена в статтях у Звіті про фінансові результати розкрита в усіх суттєвих аспектах і достовірно відображає величину і структуру витрат Товариства.

За результатами діяльності за 2014 рік прибутки Товариства склали 221 тис.грн.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  (тис.грн.)

Найменування показника                                                                             Період

                                                                                                 на 31.12.2014р.    на 31.12.2013 р.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції  –  109463  90092
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, Послуг) (тис.грн.)  –  99513 83835
Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.)  –     221   116
Необоротні активи (тис.грн.)  –  34520 33694
Оборотні активи (тис.грн.)   –   17645 14855
Довгострокові зобов’язання 17730         14804
Поточні зобов’язання (тис.грн.)  –   9134  8565
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  –   50000 50000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію –    4,42 0,23

Дії, що виникли після дати Балансу

За період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. не пройшли події, що могли суттєво вплинути на фінансову звітність Публічного акціонерного товариства.

Протягом звітного періоду  відбувалась  купівля і  продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов’язані з основною діяльністю – «Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій» від 07.04.2014 року – фізична особа збільшила відсоток акцій до 85,48%, що склало 42742 акції.

Інформація про зміни в організаційній структурі товариства за звітний період:

Особлива інформація – «Відомості про зміну складу посадових осіб» від 11.04.2014 року рішенням Загальних зборів акціонерів.

Протягом звітного періоду створення нових дочірніх підприємств емітента та набуття підприємством статусу залежного від емітента не відбувалось.

Операції з пов’язаними сторонами

Протягом 2014 року Товариство не мало операцій з пов’язаними сторонами.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)».

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств”, затверджених рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р. Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2014р. більша від статутного капіталу Товариства і становить 25301 тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Під час виконання завдання аудитор  здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, щодо  наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів (Товариством) та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Інформація щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства”.

               Товариство у 2014 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності).

Відповідність стану корпоративного управління,  у тому числі стану  внутрішнього аудиту відповідно до  Закону України “Про акціонерні товариства”

За результатами перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити

висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Ідентифікації  та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

За результатами проведених нами процедур аудитором не ідентифіковані ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Аналіз та оцінка фінансових показників .

На підставі отриманих облікових даних Аудитором проведений аналіз показників фінансового стану Товариства. Джерелом інформації для визначення показників фінансового стану Товариства були: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 (форма №1) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік (форма №2). У таблиці подано основні показники, що характеризують фінансовий стан Товариства на звітну дату, в порівнянні з їх значеннями на відповідну дату минулого звітного періоду та з нормативними (рекомендованими) їх значеннями

п/п

Показники Значення показника на 31.12.2013 Значення показника на 31.12.2014 Нормативні значення
1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,079 0,128 0,25 – 0,5 (збільшення)
2 Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 1,735 1,932 1,0 – 2,0 (збільшення)
3 Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) 0,518 0,485 0,25 – 0,5 (збільшення)
4 Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) 0,928 1,062 0,5 – 1,0 (зменшення)
5 Коефіцієнт рентабельності активів 0,002 0,004 > 0 (збільшення)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності складає 0,128 і у порівнянні з 2013 роком збільшився на 0,049 пунктів. Значення показника свідчить про те, що власні оборотні активи (наймобільніша їх частина) не забезпечують можливість оперативного погашення зобов’язань Товариства.

 Коефіцієнт загальної ліквідності в межах оптимального значення. Коефіцієнт загальної ліквідності свідчить про те, що весь обсяг поточних зобов’язань Товариство може погасити за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів.

Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує питому вагу власного капіталу в загальній сумі сукупного капіталу, задіяного в господарській діяльності та знаходиться в межах  оптимального значення, що свідчить про здійснення діяльності Товариства за рахунок власних та залучених коштів..

Коефіцієнт структури капіталу перевищує орієнтовні позитивні значення, що свідчить про недостатність власного капіталу та залежність Товариства від залучених коштів.

Коефіцієнт рентабельності активів характеризує ефективність використання (рентабельність) активів підприємства та показує розмір чистого прибутку (збитку) на одну гривну активів. Значення цього коефіцієнта є позитивним і відповідає його орієнтовному значенню. Збільшення коефіцієнта вказує на зростання темпу економічного розвитку Товариства. За результатами своєї діяльності за  звітний період Товариство отримало прибутки у розмірі 221тис.грн.

Інші елементи

              Аудиторська перевірка проведена фізичною особою-підприємцем аудитором – Шайдабековим  Мідєтбегом Магомедовичем. Ідентифікаційний код – 2280014251. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 1969 від 23.02.2001 р. Рішенням АПУ  № 228/4 від 24.02.2011р. термін дії  Свідоцтва  продовжено до 24.02.2016 року. Юридична  адреса  Аудиторської  фірми підприємця-аудитора: 04074 м. Київ, вул. Агрегатна, 2 кв. 96. Р/р   26000799967489   МФО  380838, ПАТ КБ  “Правекс-банк”,   тел. (044)430-31-69.Сертифікат аудитора №001583 серії А від 25.06.1998 р., дійсний до 28.06.2018р.

Фізична особа-підприємець( аудитор)                                                      Шайдабеков М.М.

                                     Дата видачі аудиторського висновку           “  24 ”   березня   2015 р.

Напишіть нам

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.
Ми відповімо вам якнайшвидше. Дякуємо!