Приёмная Генерального директора. Тел. 044-566-20-97 Факс 044-566-84-00
Международные перевозки. Тел. 044-566-50-86 Факс 044-566-54-44
Мерседес Сервис Тел. 044-566-99-00
Бош Сервис Тел. 044-566-93-01
Ивеко Сервис Тел. 044-566-77-14
Таможенные склады Тел. 044-566-23-94 Факс 044-566-30-61

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Гриненко Володимир Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

М.П.

28.04.2017

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд»

2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

02099 м. Київ вул. Зрошувальна, б. 7

4. Код за ЄДРПОУ

05475156

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 566-20-97 (044) 566-84-00

6. Електронна поштова адреса

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.04.2017

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Мiтченко Марiя Iванiвна

СН 780797 
10.02.1998 Броварським МВГУ МВС України Київської обл

0.01

Зміст інформації:

21 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, встановленого статутом Товариства, а саме:
припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства - Мiтченко Марiї Iванiвни (паспорт СН 780797 виданий 10.02.1998 року Броварським МВГУ МВС України Київської обл.; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства - 0,010%). Строк перебування на посадi – з 12.04.2014 року по 21.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2017

припинено повноваження

член Наглядової ради

Василенко Тетяна Петрiвна

СН 243050
05.07.1996 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва

0.01

Зміст інформації:

21 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, встановленого статутом Товариства, а саме:
припинити з 21.04.2017 року повноваження члена Наглядової ради Товариства - Василенко Тетяни Петрiвни (паспорт СН 243050 виданий 05.07.1996 року Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства - 0,010%). Строк перебування на посадi – з 12.04.2014 року по 21.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2017

припинено повноваження

член Наглядової ради

Манащенко Олексiй Кирилович

СМ 172465
05.10.1999 Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл.

0.012

Зміст інформації:

21 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, встановленого статутом Товариства, а саме:
припинити з 21.04.2017 року повноваження члена Наглядової ради Товариства - Манащенка Олексiя Кириловича (паспорт СМ 172465 виданий 05.10.1999 року Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл.; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства - 0,012%). Строк перебування на посадi – з 12.04.2014 року по 21.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2017

припинено повноваження

член Наглядової ради

Олiйник Валерiй Анатолiйович

СН 414338
11.03.1997 Шевченкiвським РУГУ МВС України м. Києва

0.01

Зміст інформації:

21 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, встановленого статутом Товариства, а саме:
припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства - Олiйника Валерiя Анатолiйовича (паспорт СН 414338 виданий 11.03.1997 року Шевченкiвським РУГУ МВС України м. Києва ; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства - 0,010%). Строк перебування на посадi – з 12.04.2014 року по 21.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2017

припинено повноваження

член Наглядової ради

Яковенко Анатолiй Петрович

СН 897415
08.09.1998 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва

0.01

Зміст інформації:

21 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, встановленого статутом Товариства, а саме:
припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства - Яковенка Анатолiя Петровича (паспорт СН 897415 виданий 08.09.1998 року Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства - 0,010%). Строк перебування на посадi – з 12.04.2014 року по 21.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2017

припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

Дятел Григорiй Васильович

МЕ 329677
25.09.2003 Деснянським РУГУ МВС України м. Києва

0.016

Зміст інформації:

21 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановленого статутом Товариства, а саме:
припинити повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Товариства - Дятел Григорiй Васильович (паспорт МЕ 329677 виданий 25.09.2003 року Деснянським РУГУ МВС України м. Києва; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства - 0,016%). Строк перебування на посадi – з 12.04.2014 року по 21.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2017

припинено повноваження

член Ревiзiйної комiсiї

Перкун Володимир Якович

СН 776626
09.04.1998 Ватутiнським РУГУ МВС України м. Києва

0.01

Зміст інформації:

21 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановленого статутом Товариства, а саме:
припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - Перкуна Володимира Яковича (паспорт СН 776626 виданий 09.04.1998 року Ватутiнським РУГУ МВС України м. Києва ; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства - 0,010%). Строк перебування на посадi – з 12.04.2014 року по 21.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2017

припинено повноваження

член Ревiзiйної комiсiї

Трухан Петро Iванович

СО 531425
23.01.2003 Ватутiнським РУГУ МВС України м. Києва

0.01

Зміст інформації:

21 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановленого статутом Товариства, а саме:
припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - Трухан Петро Iванович (паспорт СО 531425 виданий 23.01.2003 року Ватутiнським РУГУ МВС України м. Києва ; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства - 0,010%). Строк перебування на посадi – з 12.04.2014 року по 21.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2017

обрано

Голова Наглядової ради

Мiтченко Марiя Iванiвна

СН 780797
10.02.1998 Броварським МВГУ МВС України Київської обл.

0.01

Зміст інформації:

21 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, а саме:
обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства - Мiтченко Марiю Iванiвну (паспорт СН 780797 виданий 10.02.1998 року Броварським МВГУ МВС України Київської обл.; яка є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства - 0,010%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 19.04.2011 року - член Наглядової ради Товариства.

21.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Василенко Тетяна Петрiвна

СН 243050
05.07.1996 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва

0.01

Зміст інформації:

21 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, зокрема:
обрано членом Наглядової ради Товариства - Василенко Тетяну Петрiвну (паспорт СН 243050 виданий 05.07.1996 року Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва; яка є акцiонером Товариства, частка, володiє в статутному капiталi Товариства - 0,010%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 19.04.2011 року - член Наглядової ради Товариства.

21.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Манащенко Олексiй Кирилович

СМ 172465
05.10.1999 Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл.

0.012

Зміст інформації:

21 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, зокрема:
обрано членом Наглядової ради Товариства - Манащенка Олексiя Кириловича (паспорт СМ 172465 вiд 05.10.1999р. Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл.;
є акціонером Товариства, частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства - 0,012%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 19.04.2011 року - член Наглядової ради Товариства.

21.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Олiйник Валерiй Анатолiйович

СН 414338
11.03.1997 Шевченкiвським РУГУ МВС України м. Києва

0.01

Зміст інформації:

21 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року) прийнято ряд рiшень, серед яких : рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, зокрема: обрано членом Наглядової ради Товариства - Олiйника Валерiя Анатолiйовича (паспорт СН 414338 виданий 11.03.1997 року Шевченкiвським РУГУ МВС України м. Києва); є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства - 0,010%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 19.04.2011 року - член Наглядової ради Товариства.

21.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Яковенко Анатолiй Петрович

СН 897415
08.09.1998 Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва

0.01

Зміст інформації:

21 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, зокрема: обрано членом Наглядової ради Товариства - Яковенка Анатолiя Петровича (паспорт СН 897415 виданий 08.09.1998 року Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва; є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства - 0,010%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 19.04.2011 року - член Наглядової ради Товариства.

21.04.2017

обрано

Голова Ревiзiйної комiсiї

Дятел Григорiй Васильович

МЕ 329677
25.09.2003 Деснянським РУГУ МВС України м. Києва

0.016

Зміст інформації:

21 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 6 вiд 11.04.2017 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, зокрема: обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства - Дятел Григорiй Васильович (паспорт МЕ 329677 виданий 25.09.2003 року Деснянським РУГУ МВС України м. Києва; є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства - 0,016%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з початку 2011 року - голова Ревiзiйної комiсiї Товариства.

21.04.2017

обрано

член Ревiзiйної комiсiї

Перкун Володимир Якович

СН 776626
09.04.1998 Ватутiнським РУГУ МВС України м. Києва

0.01

Зміст інформації:

21 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, зокрема: обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства - Перкуна Володимира Яковича (паспорт СН 776626 виданий 09.04.1998 року Ватутiнським РУГУ МВС України м. Києва; є акціонером Товариства, частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства - 0,010%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з початку 2011 року - член Ревiзiйної комiсiї Товариства.

21.04.2017

обрано

член Ревiзiйної комiсiї

Дяченко Юрiй Дмитрович

CН 551249
19.08.1997 Харкiвськiм РУГУ України МВС України в. Києвi

0.01

Зміст інформації:

21 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 6 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, в зв’язку з закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, зокрема: обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства - Дяченка Юрiя Дмитровича (паспорт CН 551249 видан 19.08.1997 Харкiвськiм РУГУ України МВС України в. Києвi; є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства - 0,010%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: 2011 – 2014 рiк – начальник вiддiлу кадрiв ПАТ «КВК «Рапiд»; 2015 – 2017 рiк - пенсiонер.

 

© ПАО "КПК"РАПИД" 2008-2013. Все права защищены.