Приёмная Генерального директора. Тел. 044-566-20-97 Факс 044-566-84-00
Международные перевозки. Тел. 044-566-50-86 Факс 044-566-54-44
Мерседес Сервис Тел. 044-566-99-00
Бош Сервис Тел. 044-566-93-01
Ивеко Сервис Тел. 044-566-77-14
Таможенные склады Тел. 044-566-23-94 Факс 044-566-30-61

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанiя «Рапiд»
2. Код за ЄДРПОУ 05475156
3. Місцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б. 7
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 566-20-97 (044) 566-84-00
5. Електронна поштова адреса mitchenko@rapid.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

4 серпня 2017 року Наказом Генерального Директора про прийом на роботу № 351-ВК вiд 04.08.2017р. прийнято рiшення про призначення на посаду Головного бухгалтера Товариства, в зв’ язку з чим припинено повноваження Виконуючого обов’язки Головного бухгалтера Товариства - Лебединець Наталiї Iванiвни (паспорт СМ 119358 , виданий 27.05.1999р., Вишгородським РВГУ МВС України в Київськiй обл.; частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства - 0 %), яка є Заступником головного бухгалтера та винувала обов’язки Головного бухгалтера Товариства тимчасово, на час вiдсутностi призначеного на посаду Головного бухгалтера. Строк перебування на посадi –з 02.06.2017р. до 08.08.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
04 серпня 2017 року Наказом Генерального Директора про прийом на роботу № 351-ВК вiд 04.08.2017р. прийнято рiшення про призначення на посаду Головного бухгалтера Товариства Червук Тетяну Станiславiвну (паспорт СР 425489 виданий 11.06.1998р. Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй обл.) ;на пiдставi її власної заяви, яка не є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства - 0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу –безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Головний Бухгалтер ТОВ « Рабен Україна» - з 21.05.2013 по 15.03.2017р., Головний бухгалтер ТОВ « Дан-Фарм Україна» з 27.02.2006 по 03.12.2012р.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Гриненко Володимир Iванович
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.08.2017
(дата)
© ПАО "КПК"РАПИД" 2008-2013. Все права защищены.