Приёмная Генерального директора. Тел. 044-566-20-97 Факс 044-566-84-00
Международные перевозки. Тел. 044-566-50-86 Факс 044-566-54-44
Мерседес Сервис Тел. 044-566-99-00
Бош Сервис Тел. 044-566-93-01
Ивеко Сервис Тел. 044-566-77-14
Таможенные склады Тел. 044-566-23-94 Факс 044-566-30-61
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2016
Повідомлення про проведення загальних зборів

Повідомлення про проведення загальних зборів

Публічне Акціонерне Товариство «Київська Виробнича Компанія «Рапід», код ЄДРПОУ 05475156 (надалі – «Товариство»), місцезнаходження: Україна, м.Київ, вул. Зрошувальна, буд. 7, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»).

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів:

15 квітня 2016р. о 9:00 годині за адресою: 02099, м.Київ, вул. Зрошувальна 7, в приміщенні клубу ПАТ "КВК " РАПІД".

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

початок реєстрації о 8:00 годині, закінчення о 9:00 годині в день проведення зборів 15 квітня 2016 року за адресою: 02099, м.Київ, вул.Зрошувальна 7, в приміщенні клубу ПАТ " КВК" РАПІД".

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

3. Дата складення переліку акціонері які мають право на участь у загальних зборах:

11 квітня 2016р.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.

2. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

3. Про затвердження порядку  проведення річних Загальних зборів Товариства.

4.Про затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015рік та основних напрямків діяльності на 2016 рік.

5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік

6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками 2015 року.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати їх проведення ознайомитись з матеріалами , необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.7, (кім.401), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Дейнега Н.М.

Довідки за телефоном (044) 566-35-17

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

44342

52165

Основні засоби

24140

32428

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

2310

1389

Сумарна дебіторська заборгованість

12684

13609

Грошові кошти та їх еквіваленти

1907

1172

Нерозподілений прибуток

23286

23229

Власний капітал

1072

1072

Статутний капітал

1000

1000

Довгострокові зобов'язання

11818

17730

Поточні зобов'язання

7166

9134

Чистий прибуток (збиток)

157

221

Середньорічна кількість акцій (шт.)

50000

50000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

246

258

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Інформація для акціонерів ПАТ « КВК « Рапід»

                                          

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

Звертаємо Вашу увагу на вимогу Закону України «Про депозитарну систему України», про необхідність укладення договору на обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарноюустановою. Пунктом 10 розділу VI («Прикінцеві та перехідні положення») Закону України «Про депозитарну систему України» встановлено такі наслідки невиконання зазначеної вимоги :

«10. Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переклад прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переклад належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні в органах емітента.»

До відома :

Депозитарною установою (Зберігачем) є - ТОВ «Регістрсервіс», який знаходиться за адресою: 01054, м.Київ, вул.Воровського, буд. 26.

© ПАО "КПК"РАПИД" 2008-2013. Все права защищены.