Приёмная Генерального директора. Тел. 044-566-20-97 Факс 044-566-84-00
Международные перевозки. Тел. 044-566-50-86 Факс 044-566-54-44
Мерседес Сервис Тел. 044-566-99-00
Бош Сервис Тел. 044-566-93-01
Ивеко Сервис Тел. 044-566-77-14
Таможенные склады Тел. 044-566-23-94 Факс 044-566-30-61
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2015
Повідомлення про проведення загальних зборів

Повідомлення   про проведення загальних зборів

 

 

Публічне Акціонерне  Товариство   «Київська Виробнича Компанія   «Рапід», код ЄДРПОУ 05475156 (надалі – «Товариство»), місцезнаходження: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 7, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства(надалі – «Загальні збори»).

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери)   для проведення загальних зборів: 10 квітня 2015 р. о 9:00 годині за адресою: 02099, м.Київ, вул. Зрошувальна 7, в приміщенні клубу ПАТ " КВК" РАПІД".

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: початок реєстрації о 8:00 годині, закінчення о 9:00 годині в день проведення зборів за вищевказаною адресою. Для реєстрації на участь у Загальних зборах , акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

3. Дата складення переліку акціонері в, які мають право на участь у загальних зборах: 06 квітня 2015р.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.

2. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

3. Про затвердження порядку  проведення річних Загальних зборів Товариства.

4. Про затвердження звіту дирекції про результати  фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014рік та основних напрямків діяльності  на 2015 рік.

5. Про звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

6. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

8. Про розподіл прибутку Товариства  за підсумками 2014 року.

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати їх проведення ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: Україна, 02099, м. Київ, вул.Зрошувальна, буд.7, (кім. 204 ), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Дейнега Н.М. Довідки за телефоном (044) 566-35-17.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

 

Найменування показника

Період

 

 

Звітний

попередній

 

 

Усього активів

 52165

 48549

 

 

Основні засоби

 32428

 33674

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

 

 

Запаси

1389 

1114 

 

 

Сумарна дебіторська заборгованість

13609

11358 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

1172

677 

 

 

Нерозподілений прибуток

23229

23108 

 

 

Власний капітал

1072 

1072 

 

 

Статутний капітал

1000 

1000 

 

 

Довгострокові зобов'язання

17730

14804 

 

 

Поточні зобов'язання

9134

8565 

 

 

Чистий прибуток (збиток)

221

116 

 

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

50000 

50000 

 

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

258 

307 

 

 

 

 

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

«24 » лютого 2015р.  № 33

БЮЛЕТЕНЬ Цінні папери України
(
дата, номер та найменування офіційного
друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  ПАТ«КВК «Рапід»

______________
(підпис)

_Гриненко В.І._____________ (ініціали та прізвище керівника)

М. П. 

__         24 лютого 2015 р.__________
                           (дата) 
Наглядова рада ПАТ «КВК« Рапід»


Інформація для акціонерів ПАТ « КВК « Рапід»

                                          

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

          Звертаємо Вашу увагу на вимогу Закону України «Про депозитарну систему України»,  про   необхідність укладення  договору на обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною  установою. Пунктом 10 розділу VI («Прикінцеві та перехідні положення») Закону України «Про депозитарну систему України» встановлено такі наслідки невиконання зазначеної вимоги :


        «10. Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переклад прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі .
       
У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переклад належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні в органах емітента

 

До відома :     Депозитарна установа (Зберігач)   ПАТ « АКБ « Київ», який  знаходиться за адресою    м.Київ , вул.  Богдана  Хмельницького, буд.  16-22.


© ПАО "КПК"РАПИД" 2008-2013. Все права защищены.