Приёмная Генерального директора. Тел. 044-566-20-97 Факс 044-566-84-00
Международные перевозки. Тел. 044-566-50-86 Факс 044-566-54-44
Мерседес Сервис Тел. 044-566-99-00
Бош Сервис Тел. 044-566-93-01
Ивеко Сервис Тел. 044-566-77-14
Таможенные склады Тел. 044-566-23-94 Факс 044-566-30-61
Річний звіт емітента

Додаток 37
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор_
                               (посада) 

_____________________
(підпис) 

Гриненко В.І.
(прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 
 


Річна інформація емітента цінних паперів
за
2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство  «Київська                                                                                                                 виробнича компанія «Рапід».                                                                                                   

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05475156.

1.4. Місцезнаходження емітента:02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б.7.

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:(044) 566-20-97 / ф. (044) 566-15-80.

1.6. Електронна поштова адреса емітента:mitchenko@rapid.com.ua.

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

 
30.04.2012
(дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у  

  «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №82(1335)
              (номер та найменування офіційного друкованого видання) 

 
30.04.2012_
(дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

в мережі Інтернет 

 
30.04.2012___
(дата) 


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

Х

б) інформація про державну реєстрацію емітента 

Х

в) банки, що обслуговують емітента 

Х

г) основні види діяльності 

Х

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

_

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 

_

е) інформація про рейтингове агентство 

є) інформація про органи управління емітента 

-

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Х

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Х

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

-

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

Х

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Х

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Х

6. Інформація про загальні збори акціонерів 

Х

7. Інформація про дивіденди 

Х

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 

Х

9. Відомості про цінні папери емітента: 

 

а) інформація про випуски акцій емітента 

Х

б) інформація про облігації емітента 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 

г) інформація про похідні цінні папери 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

10. Опис бізнесу 

Х

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

Х

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Х

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Х

в) інформація про зобов'язання емітента 

Х

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 

Х

14. Інформація про стан корпоративного управління 

Х

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

  

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 

20. Основні відомості про ФОН 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 

24. Правила ФОН 

25. Річна фінансова звітність 

Х

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) 

Х

27. Аудиторський висновок 

Х

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) 

_

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки 

 

Iнформацiя, якої немає в рiчному звiтi, вiдсутня у зв'язку з тим, що: Протягом звiтного перiоду товариство лiцензiй та дозволи на окремi види дiяльностi не отримувало. Товариство не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств. ПАТ послугами рейтингового агентства не користується: в статутному капiталi товариства державна частка вiдсутня, стратегiчне значення для економiки i безпеки держави товариство не представляє,"домiнуюче"становище не займає. У зв`язку з тим, що емiтент - акцiонерне товариство, пункт "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюється. Iнформацiя про засновникiв вiдсутня,тому що Товариство було засновано ранiше звiтного року. Борговi, iпотечнi, похiднi, сертифiкати ФОН та iншi цiннi папери не випускалися, на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не розмiщувались; фактiв лiстингу/делiстингу на фондових бiржах в звiтному перiодi не було; додаткова емiсiя не проводилась. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, тому що акцiї Товариства iснують в бездокументарнiй формi. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. Iнформацiя про дивiденди за 2011 рік вiдсутня у зв`язку з тим, що за звiтнiй перiод дивiденди Товариством не нараховувались i не виплачувались. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi і дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менш нiж 5 млн. грн.. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв звiтностi Товариством не складається. Емiтент не здiйснював випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi..

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство  «Київська виробнича компанія «Рапід».

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності): ПАТ «КВК «Рапід».

3.1.3. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство.

3.1.4. Поштовий індекс: 02099.

3.1.5. Область, район: Дарницький район.

3.1.6. Населений пункт: місто Київ.

3.1.7. Вулиця, будинок: вул. Зрошувальна, буд. 7.

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва: Серія А01 № 345785.

3.2.2. Дата державної реєстрації: 05.04.1994 р.

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво: Дарницька районна в м. Києві державна  адміністрація.

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.): 1000000,00.

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.): 1000000,00.

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті: ПАТ «Конверсбанк».

3.3.2. МФО банку: 339339.

3.3.3. Поточний рахунок: 260000942501.

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті: ПАТ «Конверсбанк».

3.3.5. МФО банку: 339339.

3.3.6. Поточний рахунок: 260000942501.

3.4. Основні види діяльності

-         60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту.

-         50.10.2 Роздрібна торгівля автомобілями.

-         50.20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

-         55.30.2 Діяльність кафе.

-         63.12.0 Складське господарство.

-         63.40.0 Організація перевезення вантажів.

-         70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна.

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності 

Номер ліцензії (дозволу) 

Дата видачі 

Державний орган, що видав 

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) 

  
  
  
  
  
Опис 

Протягом звітного періоду ПАТ «КВК «Рапід» ліцензії (дозволи) не отримувало.


____________
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Товариство не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств.

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Товариство послугами рейтингового агентства не користується.

3.8. Інформація про органи управління емітента

У зв`язку з тим, що емiтент - акцiонерне товариство, iнформацiя не вказується.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника 

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) 

 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

 

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) 

 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
  
  
 
 
Усього 

Засновниками ПАТ «КВК «Рапід» є члени трудового колективу

 
 


____________
* Не обов'язково для заповнення.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

У звiтному перiодi середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв склала 317 осіб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв склала  4 особи. Працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 0 особи. Фонд оплати працi за 2011 рiк склав 14224,60  тис.грн. Вiдносно попереднього року сереньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв збільшилась. Фонд оплати працi за звiтний перiод збільшився  на 1724,8 тис.грн. , у звязку  зі збільшенням чисельності штатних працівників. З працiвниками Товариства укладається Колективний договiр. Колективним договором, зокрема, передбачене наступне: 1. Визначений перелiк посад та професiй працiвникiв Товариства, яким встановлюється ненормований робочий день та щорiчна додаткова вiдпустка за особливий характер роботи. 2. Визначений перелiк працiвникiв, що мають право на щорiчну додаткову вiдпустку за шкiдливi i важкi умови працi та особливий характер роботи. 3. Визначений перелiк доплат i надбавок до тарифних ставок та посадових окладiв робiтникiв. 4. Затверджений перелiк нагород та заохочень. Протягом 2011 року пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв не проводилось.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада: Генеральний директор.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Гриненко Володимир Іванович.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи: Паспорт СО 628586 виданий 27.03.2001 року Печерським РУГУ МВС України м. Києва.

6.1.4. Рік народження**-1947:

6.1.5. Освіта**-вища:

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)- 35років**:

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Генеральний директор ЗАТ «КВК «Рапід»  з 01.10.1993 року по 18.04.2011 року.

6.1.8. Опис: Загальний стаж роботи - 46  рокiв. Стаж керiвної роботи 35 рокiв. Попереднi посади -, Генеральний директор ЗАТ «КВК «Рапід»  з 01.10.1993 року по 18.04.2011 року.Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових  загальних зборiв акціонерів Товариства від 18 квітня 2011 року (Протокол  №19) в зв’язку з прийнятим рішенням про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду Генерального директора строком на 7 років. Повноваження: без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені; підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту; забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством; забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання; затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства; наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства; укладає угоди та вчиняє правочини від імені Товариства, необхідність яких покликана інтересами Товариства та акціонерів Товариства, а також здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства; контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства; розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства; самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження; списує з балансу Товариства основні засоби та інших необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства; розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів; виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству; затверджує номенклатуру Товариства; вирішує інші питання діяльності Товариства, необхідні для досягнення статутних цілей. Обов’язки: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрішнього регулювання Товариством. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради – у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість; дотримуватися встановленої у Товаристві інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну таємницю, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

6.1.1. Посада: Голова Наглядової ради.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Мітченко Марія Іванівна.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи: Паспорт СН 780797 виданий 10.02.1998 року Броварським МВГУ МВС України Київської обл.

6.1.4. Рік народження- 1949**:

6.1.5. Освіта- вища**:

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)- 34 роки**:

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Начальник структурного підрозділу ЗАТ «КВК «Рапід» з 01.07.1994 року по 18.04.2011 року.

6.1.8. Опис: Загальний стаж роботи - 45  рокiв. Стаж керiвної роботи 34 рокiв. Попереднi посади - Начальник структурного підрозділу ЗАТ «КВК «Рапід» з 01.07.1994 року по 18.04.2011 року.Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої  винагороди у 2011 роцi:  не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових  загальних зборiв акціонерів Товариства від 18 квітня 2011 року (Протокол  №19) в зв’язку з прийнятим рішенням про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду Голови Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Повноваження та обов’язки: організовує роботу Наглядової ради; скликає та проводить засідання Наглядової ради;представляє Наглядову раду на Загальних Зборах Товариства; відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів; підписує документи від імені Наглядової ради;організує ведення протоколу засідань Наглядової ради;повідомляє інші органи Товариства та адресатів про рішення та висновки Наглядової ради;забезпечує зберігання документів Наглядової ради;виносить на розгляд Наглядової ради кандидатуру Корпоративного секретаря;підписує нову редакцію Статуту Товариства, якщо Загальними зборами не визначена інша особа.

6.1.1. Посада: член Наглядової ради.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Василенко Тетяна Петрівна.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи: Паспорт СН 243050 виданий 05.07.1996 року Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва.

6.1.4. Рік народження- 1949**:

6.1.5. Освіта-сер.спеціальна**:

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)-23роки**:

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: начальник відділу кадрів ЗАТ «КВК «Рапід» з 03.03.1980 року по 11.04.2007 року.

6.1.8. Опис: Загальний стаж роботи - 39  рокiв. Стаж керiвної роботи 23 рокiв. Попереднi посади - начальник відділу кадрів ЗАТ «КВК «Рапід» з 03.03.1980 року по 11.04.2007 року.Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої  винагороди у 2011 роцi:  не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових  загальних зборiв акціонерів Товариства від 18 квітня 2011 року (Протокол  №19) в зв’язку з прийнятим рішенням про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Повноваження: підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генерального директора, встановлення розміру їх винагороди; обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб;вирішення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків;прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах;виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами. Обов’язки: відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства; відповідає за дотримання прав акціонерів, що обумовлені в Статуті Товариства та законодавстві України; сприяє успішній діяльності Товариства та залученню акціонерів під час нових емісій цінних паперів; відповідає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до відома Загальних Зборів Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевірок у формі письмових звітів; відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства.

6.1.1. Посада: член Наглядової ради.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Манащенко Олексій Кирилович .

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи: Паспорт СМ 172465 виданий 05.10.1999 року Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській обл.

 6.1.4. Рік народження- 1949**:

6.1.5. Освіта- середня**:

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)- 7 років**:

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Член Ради ЗАТ «КВК «Рапід» з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року.

6.1.8. Опис: Загальний стаж роботи - 45  рокiв. Стаж керiвної роботи 7 рокiв. Попереднi посади - Член Ради ЗАТ «КВК «Рапід» з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року.Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої  винагороди у 2011 роцi: не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових  загальних зборiв акціонерів Товариства від 18 квітня 2011 року (Протокол  №19) в зв’язку з прийнятим рішенням про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Повноваження: підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генерального директора, встановлення розміру їх винагороди; обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб;вирішення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків;прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах;виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами. Обов’язки: відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства; відповідає за дотримання прав акціонерів, що обумовлені в Статуті Товариства та законодавстві України; сприяє успішній діяльності Товариства та залученню акціонерів під час нових емісій цінних паперів; відповідає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до відома Загальних Зборів Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевірок у формі письмових звітів; відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства.

6.1.1. Посада: член Наглядової ради.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Олійник Валерій Анатолійович .

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи: Паспорт СН 414338 виданий 11.03.1997 року Шевченківським РУГУ МВС України м. Києва.

6.1.4. Рік народження- 1960**:

6.1.5. Освіта- середня спеціальна**:

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)- 7 років**:

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Член Ради ЗАТ «КВК «Рапід» з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року.

6.1.8. Опис: Загальний стаж роботи - 35  рокiв. Стаж керiвної роботи  7 рокiв. Попереднi посади - Член Ради ЗАТ «КВК «Рапід» з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року.Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої  винагороди у 2011 роцiі – винагорода не виплачувалась В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових  загальних зборiв акціонерів Товариства від 18 квітня 2011 року (Протокол  №19) в зв’язку з прийнятим рішенням про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Повноваження: підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генерального директора, встановлення розміру їх винагороди; обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб;вирішення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків;прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах;виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами. Обов’язки: відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства; відповідає за дотримання прав акціонерів, що обумовлені в Статуті Товариства та законодавстві України; сприяє успішній діяльності Товариства та залученню акціонерів під час нових емісій цінних паперів; відповідає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до відома Загальних Зборів Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевірок у формі письмових звітів; відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства.

 
 
 

6.1.1. Посада: член Наглядової ради.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Яковенко Анатолій Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи: Паспорт СН 897415 виданий 08.09.1998 року Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва.

6.1.4. Рік народження- 1950**:

6.1.5. Освіта**:- середня

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)- 7 років**:

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Член Ради ЗАТ «КВК «Рапід» з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року.

6.1.8. Опис: Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Стаж керiвної роботи 7- рокiв. Попереднi посади - Член Ради ЗАТ «КВК «Рапід» з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року.Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої  винагороди у 2011 роцi- винагорода не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових  загальних зборiв акціонерів Товариства від 18 квітня 2011 року (Протокол  №19) в зв’язку з прийнятим рішенням про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Повноваження: підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генерального директора, встановлення розміру їх винагороди; обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб;вирішення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків;прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах;виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами. Обов’язки: відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства; відповідає за дотримання прав акціонерів, що обумовлені в Статуті Товариства та законодавстві України; сприяє успішній діяльності Товариства та залученню акціонерів під час нових емісій цінних паперів; відповідає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень; доводить до відома Загальних Зборів Товариства, Генерального директора Товариства результати проведених перевірок у формі письмових звітів; відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства.

6.1.1. Посада: Голова ревізійної комісії.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Дятел Григорій Васильович.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи: Паспорт МЕ 329677 виданий 25.09.2003 року Деснянським РУГУ МВС України м. Києва.

6.1.4. Рік народження- 1959**:

6.1.5. Освіта- вища**:

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)- 17 років**:

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Голова ревізійної комісії ЗАТ «КВК «Рапід» з 06.10.1981року по 18.04.2011 року.

6.1.8. Опис: Загальний стаж роботи - 32 рокiв. Стаж керiвної роботи  17рокiв. Попереднi посади - Голова ревізійної комісії ЗАТ «КВК «Рапід» з 06.10.1981року по 18.04.2011 року.Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої  винагороди у 2011 роцi – винагорода не виплачувалась  В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових  загальних зборiв акціонерів Товариства від 18 квітня 2011 року (Протокол  №19) в зв’язку з прийнятим рішенням про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Повноваження: контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актів регулюючих фінансово-господарську діяльність Товариства; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним Зборам; вносить на Загальні Збори або засідання Наглядової Ради Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії Товариства, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів; контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Генерального директора Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів.Обов’язки: проводити перевірку щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, який подається Генеральним директором, а також каси і майна; повідомляти Загальні збори акціонерів, а в період між ними – Наглядову раду Товариства про усі виявлені в ході перевірок чи розслідувань; щорічно готувати висновок за результатами фінансового року; вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів Товариства у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства; діяти в межах повноважень наданих внутрішніми документами Товариства та на підставі законодавства України.

6.1.1. Посада: Член ревізійної комісії.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Перкун Володимир Якович.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи: Паспорт СН 776626 виданий 09.04.1998 року Ватутінським РУГУ МВС України м. Києва.

6.1.4. Рік народження- 1961**:

6.1.5. Освіта- середня**:

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)- 7 років**:

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: член ревізійної комісії ЗАТ „КВК „Рапід” з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року .

6.1.8. Опис: Стаж керiвної роботи  7 рокiв. Попереднi посади - член ревізійної комісії ЗАТ „КВК „Рапід” з 09.04.2004 року по 18.04.2011 року. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої  винагороди у 2011 роцi – винагорода не виплачувалась  В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових  загальних зборiв акціонерів Товариства від 18 квітня 2011 року (Протокол  №19) в зв’язку з прийнятим рішенням про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Повноваження: контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актів регулюючих фінансово-господарську діяльність Товариства; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним Зборам; вносить на Загальні Збори або засідання Наглядової Ради Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії Товариства, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів; контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Генерального директора Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів.Обов’язки: проводити перевірку щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, який подається Генеральним директором, а також каси і майна; повідомляти Загальні збори акціонерів, а в період між ними – Наглядову раду Товариства про усі виявлені в ході перевірок чи розслідувань; щорічно готувати висновок за результатами фінансового року; вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів Товариства у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства; діяти в межах повноважень наданих внутрішніми документами Товариства та на підставі законодавства України.

 
6.1.1. Посада: Член ревізійної комісії. 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Трухан Петро Іванович.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи: Паспорт МЕ 329677 виданий 25.09.2003 року Деснянським РУГУ МВС України м. Києва.

6.1.4. Рік народження- 1945**:

6.1.5. Освіта- вища**:

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)- 28 років**:

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: начальник служби безпеки руху ЗАТ «КВК «Рапід».

6.1.8. Опис: Стаж керiвної роботи  28 рокiв. Попереднi посади - начальник служби безпеки руху ЗАТ «КВК «Рапід», інженер ЗАТ «КВК «Рапід» з 15.07.1996 року по 14.08.2007року. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Розмiр виплаченої  винагороди у 2011 роцi – винагорода не виплачувалась. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно рiшення чергових  загальних зборiв акціонерів Товариства від 18 квітня 2011 року (Протокол  №19) в зв’язку з прийнятим рішенням про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зміну кількісного складу органів Товариства, призначено на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Повноваження: контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актів регулюючих фінансово-господарську діяльність Товариства; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним Зборам; вносить на Загальні Збори або засідання Наглядової Ради Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії Товариства, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів; контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Генерального директора Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів.Обов’язки: проводити перевірку щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, який подається Генеральним директором, а також каси і майна; повідомляти Загальні збори акціонерів, а в період між ними – Наглядову раду Товариства про усі виявлені в ході перевірок чи розслідувань; щорічно готувати висновок за результатами фінансового року; вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів Товариства у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства; діяти в межах повноважень наданих внутрішніми документами Товариства та на підставі законодавства України.

6.1.1. Посада: Головний бухгалтер.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Шинкарук Олена Василівна.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи:

6.1.4. Рік народження- 1952**:

6.1.5. Освіта- сер. Спеціальна **:

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)- 17 років**:

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: головний бухгалтер.

6.1.8. Опис: Стаж керiвної роботи 17 рокiв. Попереднi посади - головний бухгалтер.Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiни у персональному складi посадової особи вiдбулися згiдно з призначенням на посаду головного бухгалтера товариства, призначено на посаду головного бухгалтера Товариства строком на 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов’язки: Головний бухгалтер органiзує бухгалтерський облiк та фiнансову дiяльнiсть товариства, забезпечує складання фiнансової звiтностi, здiйснює контроль за рацiональним економним використанням матерiальних i фiнансових ресурсiв, збереженням матерiальних цiнностей i основних засобiв.

____________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Дата внесення до реєстру 

Кількість акцій (штук) 

Від загальної кількості акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 

прості на пред'явника 

привілейовані іменні 

привілейовані на пред'явника

10 
Генеральний директор 84,372
Гриненко Володимир Іванович

Паспорт СО 628586 виданий 27.03.2001 року Печерським РУГУ МВС України м. Києва

  
42388
84,7760
42388
0
0 
0
Голова Наглядової ради
Мітченко Марія Іванівна

Паспорт СН 780797 виданий 10.02.1998 року Броварським МВГУ МВС України Київської обл.

_
5
0,010
100
0
0 
0
Член Наглядової ради
Василенко Тетяна Петрівна

Паспорт СН 243050 виданий 05.07.1996 року Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва

_
5
0,010
100
0
0 
0
Член Наглядової ради
Манащенко Олексій Кирилович

Паспорт СМ 172465 виданий 05.10.1999 року Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській обл.

_
6
0,012
120
0
0 
0
Член Наглядової ради
Олійник Валерій Анатолійович

Паспорт СН 414338 виданий 11.03.1997 року Шевченківським РУГУ МВС України м. Києва

_
22
0,010
440
0
0 
0
Член Наглядової ради
Яковенко Анатолій Петрович

Паспорт СН 897415 виданий 08.09.1998 року Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва

_
5
0,010
100
0
0 
0
Голова ревізійної комісії
Дятел Григорій Васильович

Паспорт МЕ 329677 виданий 25.09.2003 року Деснянським РУГУ МВС України м. Києва

_
8
0,016
160
0
0 
0

Член ревізійної комісії

Перкун Володимир Якович

Паспорт СН 776626 виданий 09.04.1998р.Ватутін.РУГУ МВС Укр.м.Києва

_
5
0,010
100
0
0 
0

Член ревізійної комісії

Трухан Петро Іванович

Паспорт  СО 531425 виданий 23.01.2003р. Ватут.РУГУ МВС Укр.м. Києва

_
5
0,010
100
0
0 
0
Головний бухгалтер

Шинкарук Олена Василівна

Паспорт СН 885400 виданий 10.09.1998 року Подільським РУГУ МВС Укр.м.Києва

_
0
_
_
0
0 
0
Усього 
42459
  
849180
0
0 
0


____________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру 

Кількість акцій (штук) 

Від загальної кількості акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Гриненко Володимир Іванович

Паспорт СО 628586 виданий 27.03.2001 року Печерським РУГУ МВС України м. Києва

_
42388
84,7760
42388
0
0
0
Усього 
42388
84,7760
42388
0
0
0


____________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові
позачергові 
Х

Дата проведення 

18 квітня 2011 року

Кворум зборів**

87,13%
Опис 

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: Про обрання і затвердження складу лічильної комісії для роботи на зборах; Про затвердження звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та основних напрямків діяльності на 2011 рік; Про затвердження звіту Ради Товариства за 2010 рік; Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік; Про затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2010 рік; Про розподіл прибутку товариства за 2010 рік; Про визначення типу Товариства відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та прийняття рішення про зміну найменування Товариства; Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження його у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства"; Про приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" (положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію, порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про товариство) та затвердження їх у новій редакції; Про відкликання (дострокове припинення повноважень) Генерального директора Товариства та обрання Генерального директора Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України „Про акціонерні товариства"; Про відкликання (дострокове припинення повноважень) членів та голови Ради Товариства та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України „Про акціонерні товариства"; Про відкликання (дострокове припинення повноважень) членів та голови Ревізійної комісії Товариства та обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України „Про акціонерні товариства"; Про схвалення значних правочинів.

Пропозиції щодо переліку питань порядку денного не подавались. Результати розгляду питань порядку денного: обрали та затвердили лічильну комісію; затвердили звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік; затвердили звіт Ради Товариства за 2010 рік; затвердили звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік; затвердили річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2010 рік; затвердили розподіл прибутку за 2010 рік; прийняли рішення про нарахування дивідендів за 2010 рік в розмірі 2 гривні на одну акцію та порядок їх виплати; змінити найменування Закритого акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» на Публічне акціонерне товариство «Київська виробнича компанія «Рапід»; внесли зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", а також у зв'язку з прийнятим рішенням відносно зміни найменування Товариства; затвердили Статут Товариства в новій редакції; уповноважили відносно здійснення всіх необхідних дій з державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції Генерального директора Товариства. Затвердили внутрішні положення Товариства. Прийняли рішення про дострокове припинення повноважень Генерального директора Товариства,  Голову та членів Ради Товариства, Голову та членів  Ревізійної комісії. Обрали Генерального директора,  Голову та членів Наглядової ради Товариства, Голову та членів  Ревізійної комісії Товариства. Вирішили дати дозвіл на вчинення значних правочинів, в яких вартість майна, яке становить цю угоду більше 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності; уповноважили Генерального директора укладати і підписувати необхідні договори, угоди, контракти; доручили Наглядовій раді попередньо розглядати і виносити свої висновки для Загальних зборів щодо вчинення значних правочинів Товариства.


____________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

9. Інформація про дивіденди

  

За результатами звітного періоду 

За результатами періоду, що передував звітному 

за простими акціями 

за привілейованими акціями 

за простими акціями 

за привілейованими акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 

0
  
100000,00
-

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 

0
  
2,00
-

Сума виплачених дивідендів, грн. 

0
  
88463
-

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 

  
  
31.12.2010
-

Дата виплати дивідендів 

  
  
17.05.2011
-
Опис 

У звітному періоді черговими Загальними зборами акціонерів від 18 квітня 2012 року було прийнято рішення про нарахування та виплату дивідендів за 2010 рік.  Дивіденди, які  нараховані за 2010 рік виплачені у звітному періоді. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів- 31.12.2010 р, нараховані дивіденди на одну акцію -2,00 грн. Дата виплати дивідендів -  17.05.2011 р. Розмір -  88463,00 грн., У звітному періоді дивіденди за 2011 рік дивіденди не нараховувались та не виплачувались.


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи  

Публiчне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма 

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

35917889
Місцезнаходження 
Україна, 04107, м. Київ вул. Тропiнiна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

АВ 498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 

19.11.2009

Міжміський код та телефон 

(044) 5854240
Факс 
(044) 5854240

Вид  діяльності 

Професiйна депозитарна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна діяльність.  Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів.
Опис 

Послуги депозитарiю. Лiцензiю видано вiдповiдно до рiшення ДКЦПФР вiд 27.05.2009р. №519. Строк дiї ліцензії: 27.05.2009р. - 27.05.2019р. Надає депозитарнi послуги, є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Міжрегіональний фондовий союз».


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи  

Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «КИЇВ»

Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

14371869
Місцезнаходження 

01601, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

АГ 399097

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 

17.08.2010

Міжміський код та телефон 

(044) 235-40-20
Факс 
(044) 235-40-20

Вид  діяльності 

Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

Опис 

Ліцензія серія АГ №399097, Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність зберігача цінних паперів, видана ДКЦПФР 17.08.2010.

Дата початку терміну дії ліцензії -

17.08.2010

Дата закінчення терміну дії ліцензії

- 17.08.2015
 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи  

Фізична особа - підприємець – аудитор – Шайдабеков Мідєтбег Магомедович.

Організаційно-правова форма 

Фізична особа - підприємець

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

2280014251
Місцезнаходження 

04074,  м. Київ,  вул. Агрегатна, 2 кв. 96

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

Свідоцтво  № 1969, сертифікат  А № 001583

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ 

Аудиторська  Палата  України

 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 

23.02.2001р.

Міжміський код та телефон 

(044)4303169
Факс 
(044)4303169

Вид  діяльності 

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис 

Фізична особа - підприємець – аудитор – Шайдабеков Мідєтбег Магомедович.

Ідентифікаційний код – 2280014251.

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 1969 від 23.02.2001р. Рішенням АПУ  № 228/4 від 24.02.2011р. термін дії  Свідоцтва  продовжено до 24.02.2016 року.

Юридична  адреса  Аудиторської  фірми підприємця-аудитора: 04074, м. Київ, вул. Агрегатна, 2 кв. 96. Сертифікат аудитора №001583 серії А від 25.06.1998 р., дійсний до 30.06.2013р.

 

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Найменування органу, що зареєстрував випуск 

Міжнародний ідентифіка-
ційний номер 

Тип цінного папера 

Форма існування та форма випуску 

Номінальна вартість (грн.) 

Кількість акцій (штук) 

Загальна номінальна вартість (грн.) 

Частка у статутному капіталі (у відсотках) 

10 
24.06.2011
 
624/10/1/10
Територіальне управління  ДКЦПФР в м. Києві та Київській області  

UA 4000099477

Акції Іменні прості

бездокументарна
20,00
50000
1000000,00
100
Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтентом не здiйснюється. Заяви на включення до лiстингу/делістингу на органiзованi ринки не надавались. Намiрiв щодо подання таких заяв не має. Рiшень щодо розмiщення цiнних паперiв Товариством у звiтному роцi не приймалось.  Свідоцтво № 624/10/1/10 було отримано в зв’язку з приведенням найменування та діяльності Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».


11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Найменування органу, що зареєстрував випуск 

Номінальна вартість (грн.) 

Кількість у випуску (штук) 

Форма існування та форма випуску 

Загальна номінальна вартість (грн.) 

Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) 

Термін виплати процентів 

Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) 

Дата погашення облігацій 

10 
11 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 0 
 0 
Опис 
ПАТ «КВК «Рапід» процентні облігації не випускало.


11.2.2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Найменування органу, що зареєстрував випуск 

Номінальна вартість (грн.) 

Кількість у випуску (штук) 

Форма існування та форма випуску 

Загальна номінальна вартість (грн.) 

Дата погашення облігацій 

 
 
0
0
0
0
0
0
0
Опис 
ПАТ «КВК «Рапід» дисконтні облігації не випускало.
 


11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Найменування органу, що зареєстрував випуск 

Номінальна вартість (грн.) 

Кількість у випуску (штук) 

Форма існування та форма випуску 

Загальна номінальна вартість (грн.) 

Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск 

Дата погашення облігацій 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
Опис 

ПАТ «КВК «Рапід» цільові (безпроцентні) облігації не випускало.

 


11.3. Інформація про інші цінні папери

11.3.1. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата реєстрації випуску 

Вид цінних паперів 

Обсяг випуску (грн.) 

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) 

Умови обігу та погашення 

  0
0
 
 
 
Опис 

   ПАТ «КВК «Рапід» інші цінні папери не випускало.


11.3.2. Інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Вид похідних цінних паперів 

Різновид похідних цінних паперів 

Серія 

Строк розміщення 

Строк дії 

Строк (термін) виконання 

Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) 

Обсяг випуску (грн.) 

Характеристика базового активу 

10 
11 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
  0
 


11.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду*

N
з/п 

Дата зарахування акцій на рахунок емітента 

Кількість акцій, що викуплено (шт.) 

Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено 

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено 

Частка від статутного капіталу (у відсотках) 

 
0
0
0
0
0
0
0


Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався.

____________
* Інформація вказується окремо щодо кожного факту викупу емітентом власних акцій.

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)  

  0

у тому числі:
сертифікатів акцій 

  0

сертифікатів облігацій 

  0

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  

  0

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 

  0

у тому числі:
сертифікатів акцій 

  0

сертифікатів облігацій 

  0

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

  0

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 

  0

у тому числі:
сертифікатів акцій 

  0

сертифікатів облігацій 

  0

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

  0


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ): Товариство зареєстровано Дарницькою районною в м. Києві державною адміністрацією, № свідоцтва про державну реєстрацію тадата видачі свідоцтва - Серія А01 № 345785  від  05.04.1994 р., (дата зміни  26.04.2011р.) 10651050007000624. У 2011 роцi вiдбулась змiна найменування в зв’язку з приведенням діяльності ЗАТ  «Київська виробнича компанія «Рапід» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» на Публiчне акцiонерне товариство «Київська виробнича компанія «Рапід». Публічне акціонерне товариство «Київська виробнича компанія «Рапід» є повним правонаступником прав та обов’язків Закритого акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід».

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом:

ПАТ «КВК «Рапід» не міє структурних пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій: Протягом звiтного перiоду не надходило будь-якої пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо): На товаристві в 2011 роцi дiяла журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського облiку, що вiдповiдає Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХIV вiд 16.07.1999 року та затвердженим нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку.  Встановлена облiкова полiтика  протягом звiтного року залишилась незмiнною. Витрати на податки розраховуються до дiючого податкового законодавства України. Нарахування амортизацiї по транспортним засобам – прискорене зменшення залишкової вартості, по всім іншим – прямолінійний метод.

Текст аудиторського висновку:
1.Основні відомості про аудитора.

Фізична особа - підприємець – аудитор – Шайдабеков Мідєтбег Магомедович.

Ідентифікаційний код – 2280014251.

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 1969 від 23.02.2001р. Рішенням АПУ  № 228/4 від 24.02.2011р. термін дії  Свідоцтва  продовжено до 24.02.2016 року.

                  Юридична  адреса  Аудиторської  фірми підприємця-аудитора:

               04074   м. Київ,  вул. Агрегатна, 2 кв. 96. Р/р  2600300430279
               МФО  321983, ПАТ КБ  “Правекс-банк”,   тел. (044)430-31-69.

Сертифікат аудитора №001583 серії А від 25.06.1998 р., дійсний до 30.06.2013р.

Місце проведення аудиту  - 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б.7.

Дата видачі висновку  - 29.02.2012 року.

2.Основні відомості про умови договору та проведення аудиту.

Дата та номер договору на проведення аудиту.  

                    Підставою для проведення перевірки є договір № 19-12   від     15 .02.2012р. між   ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» та аудитором   Шайдабековим  Мідєтбегом Магомедовичем.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту.

Початок перевірки  -     15.02.2012року.

Кінець перевірки  - 29.02.2012року.

Підстава проведення аудиту. Аудиторський висновок складено у відповідності до вимог Законів України «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», «Про  державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про аудиторську діяльність», національних та міжнародних нормативів аудиту, а саме нормативу аудиту № 26.

Маштаб проведення аудиту – перевірка достовірності фінансової звітності ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» охоплювала період фінансової діяльності з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.                                                                                           

Питання поставлені для рішення аудиторською перевіркою.

1. Перевірити стан бухгалтерського обліку, фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» на відповідність його діючому законодавству та нормативно-правовим актам за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.

2. Перевірити облік використання фондів та правильність ведення обліку фінансових результатів.

3. Провести аналіз фінансового стану ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід».

4. Підтвердити достовірність бухгалтерського балансу та звітності станом на 31.12.2011р.

 

Масштаб перевірки визначається згідно Рішення ДКЦПФР № 1528 від 19.12.2006р. затвердж. в Мін’юсті України 23.01.2007р. зр. № 53/13320. положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентом та професійними учасниками фондового ринку відповідно до ст..7, п.13 ст.8 законодавства України (448/96-ВР), ст..40 Закону України «Про ЦП та фондовий ринок» (3480-15), Закону України «Про аудиторську діяльність» (3125-12), «Про недержавне пенсійне забезпечення» (1057-15), «Про акціонерні товариства» (№514-У1), Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, Рішення АПУ від 18.04.2003р. № 122/2 (У22-2230-03) «Про порядок застосування  в Україні Стандартів ДКЦПФР від 26.05.2006р. № 0890-06), Аудиторський висновок надається до Комісії згідно з вимогами Міжнародних стандартів аудиту (  700,701,720), надання впевненості та етики Міжнародної Федерації бухгалтерів, законодавства України.

Документи пред'явлені для аудиторського контролю.

Вибірковій перевірці підлягали:

- первинні документи та облікові регістри по банківським операціям та касі;

- первинні документи та облікові регістри по руху та обліку цінних паперів ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» та розрахунків, покупцями та постачальниками, підзвітними особами;

- первинні документи та облікові регістри по веденню обліку руху товарно-матеріальних цінностей;

- первинні документи та облікові регістри по веденню обліку руху основних засобів, нематеріальних активів, а також нарахованої на них амортизації,

- первинні документи та облікові регістри по веденню обліку фінансових результатів та використанню фондів і резервів підприємства;

-         бухгалтерська звітність підприємства.

Використовуючи принцип вибіркової перевірки до уваги приймалися тількі суттєві

помилки в діяльності підприємства.

Відповідальніми особами за ведення та результати бухгалтерського та податкового обліку є:

Генеральний директор  Гриненко Володимир Іванович                                    

Головний бухгалтер  Шинкарук О.В.  

Аудитор вважає, що під час проведення перевірки була зібрана достатня кількість інформації для складання аудиторського висновку.                         

Виконавець перевірки не несе відповідальність по заборгованностям та розрахункам Замовника.

3. Основні відомості про ПАТ  «Київська виробнича компанія «Рапід»

Найменування емітента    -                           Публічне акціонерне товариство  «Київська                                                                                                                   

                                                                            виробнича компанія «Рапід»                                                                                                    

Код ЄДРПОУ    -                                              05475156

Код території за КОАТУУ-                           8036300000  

Організаційно-правова форма емітента  - Акціонерне товариство
№ свідоцтва про державну реєстрацію та

дата видачі свідоцтва                                     Серія А01 № 345785  від  05.04.1994 р., (дата

                                                                            зміни  26.04.2011р.) 10651050007000624

Орган, що видав свідоцтво   -                       Дарницька районна в м. Києві державна

                                                                            адміністрація

Юридична адреса та місце знаходження   02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б,7

Тел./факс                                                           (044) 566-20-97 / (044) 566-15-80

МФО     /    Р/р                                                  339339   /         260000942501

Назва банку   -                                                  ПАТ «Конверсбанк»

Основні види діяльності   -                            60.24.0 – Автоперевезення

Кількість акціонерів  -                                   204

Чисельність працівників –                            317

Статутний капітал (грн.)  -                            1000000,00

Номінальна вартість простої акції (грн.) – 20,00

Кількість простих акцій  -                              50000  шт.

Частка простих акцій у статутному капіталі (%) -  100,00

Дата проведення останніх зборів акціонерів  - 18 квітня 2011 року (кворум – 87,13%).

Засновниками ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід»»  є члени трудового колективу .

Акціонерами підприємства є власники товариства ,  в кількості 204 особи, яким належить 100% акцій ( 50000 штук на суму 1000000,00 гривень).

Інформація про осіб, що володіють не менше 10% акцій на 31.12.2011р.

1.      Гриненко Володимир Іванович – 42388 шт. на суму 847760,00 грн. – 84,7760%.

Депозитарій: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, б.7-Г, ліцензія – АВ  498004 від 19.11.2009р., код ЄДРПОУ  35917889.

Зберігач: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «КИЇВ», місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, б.16-22, ліцензія – АВ 399097 від 17.08.2010р., код ЄДРПОУ 14371869.

Орган, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів  -  Територіальне управління  ДКЦПФР в м. Києві та Київській області   № 624/10/1/10  від 24.06.2011 року.

            На протязі звітного періоду відбулась особлива інформація  - 18.04.2011 року – Зміна складу посадових осіб емітента. Іншої особливої інформації не було.                     Дивіденди, які  нараховані за 2010 рік   виплачені у звітному періоді.                                                          Змін у статутному капіталі не було.

Продаж акцій відбувався за власні грошові кошти громадян. Реєстр власників іменних цінних паперів ведеться відповідно до вимог чинного законодавства. Аналітичний облік по рахунку 40 "Статутний капітал" ведеться по реєстру власників іменних цінних паперів.                                                                                        

 Перевірка проведена  згідно  вимог  до  аудиторського  висновку, який  подається  до  Державної комісії  з  цінних паперів  та  фондового ринку  при реєстрації  та  випуску  цінних паперів, а також  при поданні  регулярної  інформації відкритими   акціонерними  товариствами, затверджені  рішенням  ДКЦПФР  за №   5  від 25.01.2001року  та методичним  рекомендаціям  щодо  підготовки  аудиторського  висновку  при  перевірці  ПАТ, схвалених  рішенням  ДКЦПФР  за № 56  від  11.03.2001р.  та протоколом  АПУ за № 99  від  23.02.2001р.

Згідно Довідки АА № 236267 Державного комітету статистики України ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» здійснює  такі види діяльності (КВЕД);

-         60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту.

-         50.10.2 Роздрібна торгівля автомобілями.

-         50.20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

-         55.30.2 Діяльність кафе.

-         63.12.0 Складське господарство.

-         63.40.0 Організація перевезення вантажів.

-         70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна.      

ПАТ  «Київська виробнича компанія «Рапід» є платником податку на прибуток на загальних підставах. Свідоцтво платника ПДВ № 100337940, індивідуальний податковий номер 054751526513.         

4.Загальна частина

4.1. Стан бухгалтерського обліку та звітності

Організація бухгалтерського обліку в ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» здійснюється в цілому у відповідності з нормативно-правовими актами, що регулюють підприємницьку діяльність на Україні.

Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складені на типових формах затверджених Міністерством статистики України. Господарські операції в первинних документах відображаються у відповідності з нормативними актами про документи та документообіг в бухгалтерському обліку, затвердженими Міністерством фінансів України. Господарські операції в бухгалтерському обліку ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» відображаються з дотриманням вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», за 996-XIV від 16.07.99р. з урахуванням наступних змін і доповнень.

              Відповідальність за початкові залишки у Балансі підприємства, на підставі яких проводиться аудиторська перевірка, покладається на керівництво ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід»

             Фінансова звітність ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід» складається своєчасно та подається до відповідних державних органів згідно вимог чинного законодавства, відповідає даним обліку та окремих форм один одному.

              Аудиторською перевіркою встановлено, що фінансова звітність підприємства складається у відповідності з вимогами Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

4.2. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу.

Первинна вартість основних засобів, що знаходились на балансі станом на 31.12.2011р., складала 84111 тис.грн. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів ведеться відповідно до вимог чинного законодавства, за допомогою журналів-ордерів на рахунку 10 “Основні засоби”.

Дані аналітичного обліку співпадають з даними синтетичного обліку та Головної книги.

При відображенні у обліку руху основних засобів порушень не визначено.

Нарахований знос за 2011р. складає 60070 тис.грн., залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2011 р. становить  24041тис.грн.

Облік основних засобів ведеться згідно положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. N 92.

4.3. Облік товарно-матеріальних цінностей.

Облік товарно-матеріальних цінностей ведеться на активних балансових рахунках 20 “Виробничі запаси”, 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”, 28 «Товари».

Оцінка товарно-матеріальних цінностей відбувається виходячі з первинних документів, по цінам та в кількості зазначених в них. Порушень при веденні обліку руху товарно-матеріальних цінностей перевіркою не виявлено.

4.4. Облік витрат виробництва та обігу

Облік та формування витрат підприємства ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року за N 318, з урахуванням змін і доповнень, внесених наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2000 року N 131.

4.5. Облік коштів і розрахунків.

Перевіркою встановлено, що ведення касових операцій підприємством здійснюється у відповідності вимог "Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України", затвердженого Постановою КМ України № 21 від 02.02.1995р. Аудиторською перевіркою не встановлено порушення ліміту каси. Облік касових операцій ведеться  на підставі первинних документів по касі.

Операції по розрахунковому рахунку здійснюються з дотриманням вимог  "Інструкції про безготівкові рохрахунки у господарському обороті України" затвердженної Постановою ВР України від 02.08.1996р.

Дебіторська заборгованість на 31.12.2011р. складає  13650 тис. грн., в т. ч.: за  товари та надані послуги - 8671 тис.грн., з бюджетом – 4193 тис.грн., інша – 786 тис.грн. просроченої заборгованості більше 3-х років немає. Кредиторська заборгованість  на 31.12.2011р. становить 8782 тис.грн., в т.ч.: поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями – 1151 тис.грн., за товари, роботи, послуги – 4467 тис.грн., з бюджетом – 118 тис.грн., з позабюджетних платежів – 45 тис.грн.,  зі страхування – 492 тис.грн., з оплати праці – 938 тис.грн., з учасниками – 34 тис.грн., інші – 1537 тис.грн.

Облік дебіторської заборгованості ведеться згідно положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. N 237.

Нарахування та виплата заробітної плати на підприємстві здійснюється у відповідності до "Кодексу України про працю", Закону України "Про оплату праці" та іншим додатковим нормативним і законодавчим документам. На підприємстві застосовується почасова та відрядна системи оплати праці. Розрахунок заробітної плати ведеться у розрахунково-платіжних відомостях відділом праці і заробітної плати.                                                                                         Перевіркою не встановлено  порушеннь ведення обліку розрахунку та виплати заробітної плати.

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться згідно первинних документів. Перевіркою не встановлено порушеннь ведення обліку розрахунків з підзвітними особами.

4.6. Статутний капітал.

              Статутний капітал Товариства становить  1000000,00грн.,(один мільйон гривень 00 коп.) та поділений на 50000 (п’ятдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 20,00. (двадцять гривень 00 копійок) кожна, випущених в бездокументарній формі існування, які розподіляються між акціонерами. На 31.12.2011 року заявлений статутний фонд був сплачений на 100,00%.

Додатково вкладений капітал станом на 31.12.2011 р. становить 822 тис.грн.

4.7. Облік реалізації, фінансових результатівта формування фондів.

Облік доходів від реалізації ведеться на рахунку 70Доходи від реалізації” по субрахункам у відповідності з чинним законодавством. По даному питанню перевіркою порушень не встановлено. Фінансовий результат діяльності підрпиємства ведеться на рахунку 79 “Фінансові результати”.

Облік доходів ведеться згідно положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. N 290.

Після сплати всіх обовязкових платежів відповідно до чинного законодавства прибуток використовується на створення резервного фонду. Інша частина іде на оплату витрат, фінансування яких здійснюється за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства.Порушень по цьому питанню перевіркою не виявлено.

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2011р. становить  21971 тис.грн.                                                              

Основні показники фінансово-господарської діяльності  (тис.грн.)

Найменування показника                                                                             Період

                                                                                                 на 31.12.2010 р.   на 31.12.2011 р.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції  -                      77326                             97785

Собівартість реалізованої продукції

(товарів, робіт, Послуг) (тис.грн.)  -                                             71506                              86403

Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.)  -                                          1339                                3032

Необоротні активи (тис.грн.)  -                                                     17732                              24097

Оборотні активи (тис.грн.)   -                                                         9773                              15635

Довгострокові зобов’язання                                                              311                               7369

Поточні зобов'язання (тис.грн.)  -                                                   6570                               8782

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  -                           50000                             50000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -                      26,78                               60,64

Аудит корпоративного управління
Аудиторською перевіркою встановлено, що керівництвом ПАТ “Київська виробнича компанія Рапід” в цілому дотримуються  права акціонерів стосовно вільного розпорядження , належних їм акцій. Інформацію про діяльність підприємства акціонери дотримували своєчасно та в достатньому обсязі. Права акціонерів, які володіють незначною кількістю акцій не нехтуються.

Примітки та висновок до чистих активів

Примітки

Розрахункова вартість чистих активів за звітний період дорівнює 24043 тис.грн.

Існуючий розмір статутного капіталу – 1000 тис.грн.

Розрахункова вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу.

Висновок                                                                                                                                           З метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів , що розроблено відповідно до частини 3 ст.155 ЦК України, Закону України „Про господарські товариства”, статутний капітал товариства не підлягає  коригуванню.

Висновок

 В результаті проведення аудиту встановлено, що надана інформація дає дійсне та повне уявлення про склад активів та пасивів підприємства.

 Аудитор  підтверджує, що фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2011року, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні та підтверджує  залишки по Балансу  станом на 31.12.2011 р.,  та результати  надані у Звіті про фінансові результати  за 2011 рік. Ведення обліку на підприємстві ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід»в цілому  відповідає  діючому  законодавству  України. Облікова  політика  за  звітний  період  на ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід»не  змінювалась. Товариство здає звітність згідно П(С)БО за №№ 2-5 фінансової звітності суб’єкта підприємницької діяльності.

 Аудитор (сертифікат  А № 001583),  Свідоцтво  АПУ  № 1969, Шайдабеков М.М.

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання:

Основними видами діяльності емітента єдіяльність автомобільного вантажного транспорту; роздрібна торгівля автомобілями; технічне обслуговування та ремонт автомобілів; діяльність кафе, складське господарство, організація перевезення вантажів, здавання в оренду власного нерухомого майна.

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування:

За звiтнiй перiод значного придбання або вiдчуження основних засобiв не вiдбувалося. За останні п’ять років значного придбання активiв не було.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення:

Мiсцезнаходження основних засобiв за адресою емiтента. В оренду основнi засоби пiдприємство не бере. Термiни та умови користування (утримування) основних засобiв вiдбовiдають технiчним умовам кожного об’єкту облiку, проводяться вiдповiднi капiтальнi та поточнi ремонти. Первинна вартість основних засобів, що знаходились на балансі станом на 31.12.2011р., складала84111 тис.грн. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів ведеться відповідно до вимог чинного законодавства, за допомогою журналів-ордерів на рахунку 10 “Основні засоби”.

Дані аналітичного обліку співпадають з даними синтетичного обліку та Головної книги. Нарахований знос за 2011р. складає 60070 тис.грн., залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2011 р. становить  24041тис.грн.

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень:

Основнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства: 1.Нестабiльнiсть дiючого податкового законодавства; 2.Загальна економiчна криза;  3. Зростання цін на пальне. Також важливим фактором є: - iнфляцiйнi процеси в економiцi, - неплатоспроможнiсть покупцiв у зв'зку з загальним економiчним спадом.

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства:

Протягом звiтного року Товариством не було сплачено штрафних санкцiй та пенi.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента:

Пiдприємство знаходиться на госпрозрахунку, фiнансування всiх витрат здiйснює за власний рахунок. Iнвестицiйних зобов'язань з боку iнших об'єктiв немає.Фінансову стабільність підприємства характеризують наступні показники:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, який досяг станом на 31.12.2011р. значення 0,12, що є  низьким, у порівнянні з попереднім періодом він  збільшився на 0,02, за рахунок збільшення кредиторської заборгованості.

Коефіцієнт загальної ліквідності станом на 31.12.2011р. складає 1,78, що є  високим, у порівнянні з 31.12.2010р. він збільшився на 0,29, також за рахунок збільшення  кредиторської заборгованості.

Коефіцієнт автономії, який показує ступінь залежності підприємства від зовнішних джерел фінансування, складає 0,60 станом на 31.12.2011р., як видно з даних аналітичної таблиці значення вказаного показника є не високим. Підприємство має не великий ступінь автономності.

Станом на 31.12.2011р. коефіцієнт структури капіталу складає 0,94, що являеться не високим показником. В порівнянні з 31.12.2010р. він збільшився на 0,07, що характеризує позитивні зміни в діяльності підприємства .

Рентабельність активів складає станом на 31.12.2011р. 0,03.

Рентабельність акціонерного капіталу складає станом на 31.12.2011р. 3,03.                      

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів:

На кiнець звiтного перiоду вiдсутнi укладенi, але ще не виконанi договори (контракти).

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому):

Товариство  велику увагу придiляє питанням розвитку свого пiдприємства та фiнансовому оздоровленню його майбутньої дiяльностi.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік:

За звiтний перiод розробок та дослiджень Товариством не проводилось.
 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається:

Судовi справи,  стороною в яких виступає емітент, відсутні.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі:

Подiї, якi представляють додаткову iнформацiю про обставини, що iснували на дату балансу: - дебiтори пiдприємства, заборгованiсть яких ранiше було визнано сумнiвною, банкротом не оголошувались; - переоцiнка активiв пiсля звiтної дати не проводиться; - продаж запасiв, що свiдчило б про необгрунтованiсть оцiнки чистої собiвартостi її реалiзацiї на дату балансу не проводиться; -помилок, якi привели б до спотворення даних фiнансової звiтностi не виявлено. Подiї, що вказують, якi виникли пiсля дати балансу: - рiшення про припинення операцiй, що становлять значну частину основної дiяльностi пiдприємства не приймалося; - знищення активiв в пiслябалансовий перiод не було; - контракти вiдносно значних капiтальних i фiнансових iнвестицiй не укладалися; - законодавчi акти, якi iстотно впливали б на дiяльнiсть пiдприємства не приймалися. Iнша iнформацiя, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів 
Власні основні засоби (тис. грн.) 
Орендовані основні засоби (тис. грн.) 
Основні засоби, всього (тис. грн.) 
на початок періоду 
на кінець періоду 
на початок періоду 
на кінець періоду 
на початок періоду 
на кінець періоду 
1. Виробничого призначення: 
  
  
  
  
  
  
будівлі та споруди 
  8187
  8154
  
  
  8187
  8154
машини та обладнання 
  2101
  2164
  
  
  2101
  2164
транспортні засоби 
  6848
  13413
  
  
  6848
  13413
інші 
  68
  226
  
  
  68
  226
2. Невиробничого призначення: 
  
  
  
  
  
  
будівлі та споруди 
  43
  42
  
  
  43
  42
машини та обладнання 
  14
  13
  
  
  14
  13
транспортні засоби 
  11
  10
  
  
  11
  10
інші 
  20
  19
  
  
  20
  19
Усього 
  17292
  24041
  
  
  17292
  24041
Опис 

Первинна вартість основних засобів, що знаходились на балансі станом на 31.12.2011р., складала 84111 тис.грн. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів ведеться відповідно до вимог чинного законодавства, за допомогою журналів-ордерів на рахунку 10 “Основні засоби”.Нарахований знос за 2011р. складає 60070 тис.грн., залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2011 р. становить  24041тис.грн.


13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника 

За звітний період 

За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 

24 042
20 994

Статутний капітал (тис. грн.) 

1 000
1 000

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

1 000
1 000
Опис 

Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду (31.12.2011) становить 3 042 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду (31.12.2011) становить 23 042 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього звітного періоду (31.12.2010) становить 19 994 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього звітного періоду (31.12.2010) становить 19 994 тис.грн.

Висновок 

Розрахункова вартість чистих активів (24 042 тис.грн. на 31.12.2011 та 20 994 тис.грн. на 31.12.2010) більше скоригованого статутного капіталу (1 000 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.


13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань 

Дата виникнення 

Непогашена частина боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування коштами (відсоток річних) 

Дата погашення 

Кредити банку 

Х 
0
Х 
Х 

у тому числі: 

  
  
  
  
  
  

Зобов'язання за цінними паперами 

Х 
0
Х 
Х 

у тому числі: 

  

за облігаціями (за кожним власним випуском): 

Х 
0
Х 
Х 
  
  
  
  
  

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): 

Х 
0
Х 
Х 
  
  
  
  
  

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): 

Х 
0
Х 
Х 
  
  
  
  
  

за векселями (всього) 

Х 
0
Х 
Х 
  
  
  
  
  

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): 

Х 
0
Х 
Х 
  
  
  
  
  

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): 

Х 
0
Х 
Х 
  
  
  
Х 
  

Податкові зобов'язання 

Х 
118
Х 
Х 

Фінансова допомога на зворотній основі 

Х 
  
Х 
Х 

Інші зобов'язання 

Х 
16 033
Х 
Х 

Усього зобов'язань 

Х 
16 151
Х 
Х 
Опис 

Усього зобов`язання на 31.12.2011р. становлять 16 151 тис.грн., в т.ч.: поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями – 1151 тис.грн., за товари, роботи, послуги – 4467 тис.грн., з бюджетом – 118 тис.грн., з позабюджетних платежів – 45 тис.грн.,  зі страхування – 492 тис.грн., з оплати праці – 938 тис.грн., з учасниками – 34 тис.грн., інші – 1537 тис.грн., інші довгострокові зобов`язання – 7 369 тис.грн.

 
 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N
з/п 

Основний вид продукції* 

Обсяг виробництва 

Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній формі (фізична од. вим.**) 

у грошовій формі (тис. грн.) 

у відсотках до всієї виробленої продукції 

у натуральній формі (фізична од. вим.**) 

у грошовій формі (тис. грн.) 

у відсотках до всієї реалізованої продукції 

  
  
  
  
  
  
  
  


Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, тому що Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

 

____________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N
з/п 

Склад витрат* 

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

  
  
  


Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

____________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Найменування особи гаранта 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта 

Місцезнаходження гаранта 

0
0
0
0
0
Опис 

Боргових цiнних паперiв Товариство не випускало. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за борговими цiнними паперами вiдсутня.


15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події 

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин 

Вид інформації 

18.04.2011
20.04.2011

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 


Інформація про стан корпоративного управління

>ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

>Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

>N
з/п 

Рік 

Кількість зборів, усього 

У тому числі позачергових 

2011
1
0
2010
1
1
2009
1
0


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

  
Так* 
Ні* 

Реєстраційна комісія 

  
  Х
Акціонери 
  
  Х
Реєстратор 
  
  Х
Депозитарій 
  
  Х

Інше (запишіть) 

Мандатна комiсiя, призначена Радою товариства


____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  
Так* 
Ні* 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  

  
Х  

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків 

  
Х  


____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  
Так* 
Ні* 

Підняттям карток 

  Х
  

Бюлетенями (таємне голосування) 

  
  

Підняттям рук 

  
  

Інше (запишіть) 

  


____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  
Так* 
Ні* 
Реорганізація 
  
Х  

Внесення змін до статуту товариства 

  
Х  

Прийняття рішення про зміну типу товариства 

  
Х  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; 

  
Х  

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства 

  
Х  

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень 

  
 Х 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 

  
Х  

Інше (запишіть) 

У звітному періоді позачергові збори не скликались


____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) _Ні____

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради 

 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 

  

Кількість представників держави 

  

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 

  

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 

  

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 

  


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? ___10 раз  на рік____

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  
Так* 
Ні* 

Стратегічного планування 

  
  Х
Аудиторський 
  
  Х

З питань призначень і винагород 

  
  Х

Інвестиційний  

  
  Х

Інше (запишіть) 

  

Інше (запишіть) 

  


____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) ____Так_

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  
Так* 
Ні* 

Винагорода є фіксованою сумою 

  
  Х

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій 

  
  Х

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства 

  
  Х

Члени наглядової ради не отримують винагороди 

  Х
  

Інше (запишіть) 

  


____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  
Так* 
Ні* 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі 

  
  Х

Знання у сфері фінансів і менеджменту 

  
  Х

Особисті якості (чесність, відповідальність) 

  
  Х

Відсутність конфлікту інтересів 

  
  Х

Граничний вік 

  
  Х

Відсутні будь-які вимоги 

  
  х

Інше (запишіть) :

1)Обираються з числа дієздатних акціонерів;

 
 

2)Член наглядової ради не може одночасно бути членом іншого органу товариства

  
Х
 
Х
  
-
 
-


____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 Нового члена Наглядової ради було обрано  18.04.2011р
Так* 
Ні* 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

  Х
  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 

  Х
  

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) 

  
Х  

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена 

  
Х  

Інше (запишіть) 

  


____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) _Так_

Кількість членів ревізійної комісії ___3_____ осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? __1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*

  

Загальні збори акціонерів 

Засідання наглядової ради 

Засідання правління 

Члени правління (директор) 

  так
ні  
  так

Загальний відділ 

  ні
  ні
  ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради) 

  ні
  так
  ні

Юридичний відділ (юрист) 

  ні
  ні
  ні

Секретар правління 

  ні
  ні
  ні

Секретар загальних зборів 

  ні
  ні
  ні

Секретар наглядової ради 

ні  
  ні
  ні

Корпоративний секретар 

  ні
  ні
  ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами 

  ні
  ні
  ні

Інше (запишіть) 

  ні
  ні
  ні


____________
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

  

Загальні збори акціонерів 

Наглядова рада 

Виконавчий орган 

Не належить до компетенції жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) 

 Так 
 Так
 Ні 
Ні  

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Ні  
Так
Так  
Ні  

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету 

  Так
 Так
 Ні 
Ні  

Обрання та відкликання голови правління 

  Так
  Так
 Ні 
 Ні 

Обрання та відкликання членів правління 

Так  
  Так
  Ні
Ні 

Обрання та відкликання голови наглядової ради 

  Так
  ні
  ні
  ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради 

  Так
  Ні
  Ні
  Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії 

  Так
  Ні
  Ні
  Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління 

  Ні
Так  
  Ні
  Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради 

  Так
  Ні
  Так
  Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління 

Так  
  Ні
  Ні
  Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій 

  Так
  Ні
  Ні
  Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

  Так
  Ні
  Ні
  Ні

Затвердження аудитора 

  Ні
  Так
  Ні
  Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

  Так
  Ні
  Ні
  Ні


____________
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) _Так__

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  
Так* 
Ні* 

Положення про загальні збори акціонерів  

  Х
  

Положення про наглядову раду 

  Х
  

Положення про виконавчий орган (правління) 

  Х
  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

  
  Х

Положення про ревізійну комісію 

  Х
  

Положення про акції акціонерного товариства 

  
  Х

Положення про порядок розподілу прибутку 

  
  Х

Інше (запишіть) 

  


____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? *

  

Інформація розповсюджується на загальних зборах 

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві 

Копії документів надаються на запит акціонера 

Інформація розміщується на власній інтернет-
сторінці акціонерного товариства 

Фінансова звітність, результати діяльності 

  Так
   Так
   Так
   Так
   Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

  Ні
  Так
  Ні
  Ні
  Ні

Інформація про склад органів управління товариства 

   Так
   Так
   Так
   Так
   Так

Статут та внутрішні документи 

   Так
   Ні
   Так
   Так
  Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

  Ні
  Ні
   Так
   Так
  Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

  Ні
  Так
  Ні
  Ні
  Ні


____________
* Ставиться "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) _Ні____

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  
Так* 
Ні* 

Не проводились взагалі 

  
Х

Менше ніж раз на рік 

  
Х

Раз на рік 

Х
  

Частіше ніж раз на рік 

  
Х
 

___________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

  
Так* 
Ні* 

Загальні збори акціонерів 

  
Х

Наглядова рада 

Х
 

Правління або директор 

  
Х

Інше (запишіть) 

  


____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ___

З якої причини було змінено аудитора?

  
Так* 
Ні* 

Не задовольняв професійний рівень 

  
Х

Не задовольняли умови договору з аудитором 

  
Х

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів 

  
Х

Інше (запишіть) 

Прийняте рішення Наглядовою радою


____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  
Так* 
Ні* 

Ревізійна комісія 

  Х
  

Наглядова рада 

  
Х

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 

  
Х

Стороння компанія або сторонній консультант 

  
Х

Перевірки не проводились 

  
Х

Інше (запишіть) 

-


____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

  
Так* 
Ні* 

З власної ініціативи  

  
Х

За дорученням загальних зборів  

  
Х

За дорученням наглядової ради 

  Х
  

За зверненням виконавчого органу 

  
Х

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів 

  
Х

Інше (запишіть) 

  


____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) _______

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  
Так* 
Ні* 

Випуск акцій 

  
  Х

Випуск депозитарних розписок 

  
  Х

Випуск облігацій 

  
  Х

Кредити банків 

  
  Х

Фінансування з державного і місцевих бюджетів 

  
  Х

Інше (запишіть) 

  
  Х


____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 

  

Так, плануємо розпочати переговори 

  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 

  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 

  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 

  Х

Не визначились 

  


____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) __
-Не визначились______

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) -_Так__

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

  
Так* 
Ні* 

Не задовольняв професійний рівень особи 

  
  Х

Не задовольняли умови договору з особою 

  
  Х

Особу змінено на вимогу: 

  
  
акціонерів 
  
 Х 
суду 
  
  Х

Інше (запишіть) 

За рішенням Загальних зборів акціонерів в зв’язку з  де матеріалізацією акцій


____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ____Ні__

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: _____-______; яким органом управління прийнятий: _______-___________

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ___Ні____; укажіть, яким чином її оприлюднено: ________-_______


Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

Товариство не є фінансовою установою.
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 "Баланс"
Коди
Дата (рік, місяць, число) 2012 01 01
Підприємство Публічне акціонерне товариство "КВК "Рапід" за ЄДРПОУ 05475156
Територія   за КОАТУУ 8036300000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Орган державного управлiння   за СПОДУ  
Вид економічної діяльності    за КВЕД 60.24.0
Одиниця вимiру: тис.грн. Контрольна сума  
Адреса 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, дом № 7
Б А Л А Н С  
на 31 грудня 2011 р.
Форма №1 за ДКУД  1801001
АКТИВ Код
рядка
На початок звітного періоду  На кінець звітного періоду
1 2 3 4
   I. Необоротні  активи  
 Нематеріальні активи:      
     залишкова вартiсть 010 74 56
     первiсна вартiсть 011 130 142
     накопичена амортизація  012 (56) (86)
Незавершені капітальні інвестиції 020 366 -
 Основні засоби:  
     залишкова вартiсть 030 17 292 24 041
     первiсна вартiсть 031 74 262 84 111
     знос  032 (56 970) (60 070)
Довгострокові біологічні активи:   
     справедлива (залишкова) вартість  035 - -
     первiсна вартiсть 036 - -
     накопичена амортизація  037 - -
 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:  
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших
   підприємств
040 - -
   інші фінансові інвестиції 045 - -
 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - -
  первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - -
  знос інвестиційної нерухомості 057 - -
 Відстрочені податкові активи 060 - -
 Гудвіл 065 - -
 Iншi необоротнi активи 070 - -
    Усього за роздiлом I 080 17 732 24 097
   II. Оборотні активи  
  Виробничi запаси  100 907 631
  Поточні біологічні активи 110 - -
  Незавершене виробництво  120 - -
  Готова  продукцiя  130 - -
  Товари 140 30 298
 Векселі одержані 150 - -
 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :  
   чиста реалізаційна вартість 160 5 614 8 671
   первісна вартість 161 5 614 8 671
   резерв сумнівних боргів 162 - -
 Дебіторська заборгованість за розрахунками  
    з бюджетом 170 1 038 4 193
    за виданими авансами 180 - -
    із нарахованих доходів 190 - -
    із внутрішніх розрахунків 200 - -
 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1 527 786
 Поточні фінансові інвестиції 220 - -
 Грошові кошти та їх еквіваленти:  
    в національній валюті: 230 112 340
           у т. ч. в касі 231 2 4
    в іноземній валюті 240 399 616
 Інші оборотні активи 250 146 100
    Усього за роздiлом II 260 9 773 15 635
  III.Витрати майбутніх періодів 270 370 462
  IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 - -
  БАЛАНС  280 27 875 40 194
ПАСИВ Код
рядка
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
   I. Власний капітал  
 Статутний капiтал 300 1 000 1 000
 Пайовий капітал 310 - -
 Додатковий вкладений капiтал 320 705 822
 Інший додатковий капітал 330 - -
 Резервний капітал 340 250 250
 Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) 350 19 039 21 971
 Неоплачений капітал 360 - -
 Вилучений капітал  370 - -
    Усього за роздiлом I 380 20 994 24 043
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів  
 Забезпечення виплат персоналу 400 - -
 Інші забезпечення 410 - -
  415 - -
  416 - -
  417 - -
  418 - -
 Цільове фінансування 420 - -
    Усього за роздiлом IІ 430 - -
   IIІ. Довгостроковi забов'язання  
 Довгострокові кредити банкiв  440 - -
 Інші довгостроковi фінансові зобов'язання 450 - -
 Відстрочені податкові  зобов'язання 460 - -
 Інші довгостроковi зобов'язання 470 311 7 369
    Усього за роздiлом IІІ 480 311 7 369
   ІV. Поточні зобов'язання  
 Короткострокові кредити банкiв 500 - -
 Поточна заборгованість за довгостроковими
 зобов'язаннями
510 980 1 151
 Векселі видані 520 - -
 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3 171 4 467
 Поточні зобов'язання  за розрахунками:  
     з одержаних авансів 540 - -
     з бюджетом 550 209 118
     з позабюджетних платежів 560 99 45
     зі страхування 570 310 492
     з оплати праці 580 816 938
     з учасниками  590 29 34
     із внутрішніх розрахунків 600 - -
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 - -
 Інші поточні зобов'язання 610 956 1 537
    Усього за роздiлом ІV 620 6 570 8 782
   V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
    БАЛАНС  640
27 875 40 194
Керівник             Гриненко В.І.
(підпис)
Головний бухгалтер             Шинкарук О.В.
(підпис)

Додаток

до Положення ( стандарту) бухгалтерського обліку 3
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)
Коди
   
Дата (рік, місяць, число) 2012 01 01
Підприємство Публічне акціонерне товариство "КВК "Рапід"
   
за ЄДРПОУ 05475156
   
Територія   за КОАТУУ 8036300000
   
Орган державного управлiння   за СПОДУ  
   
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
   
Вид економічної діяльності Автоперевезення за КВЕД 60.24.0
   
Одиниця вимiру: тис.грн. Контрольна сума  
         
Звіт про фінансові результати
за 2011 р.
Форма №2 Код за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати
Стаття Код рядка За звітний
період
За попередній
період
1 2 3 4
Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 010 102 197 80 567
Податок на додану вартiсть 015 (4 412) (3 223)
Акцизний збiр 020 - -
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вирахувані з доходу 025 - -
Інші вирахування з доходу 030 - (18)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 035 97 785 77 326
Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 040 (86 403) (71 506)
Валовий :  
прибуток 050 11 382 5 820
збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 22 566 16 369
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції 061 - -
Адміністративні витрати 070 (6 109) (4 584)
Витрати на збут 080 (334) (303)
Інші операційні витрати 090 (23 797) (16 281)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції 091 - -
Фінансові результати від операційної діяльності :  
прибуток 100 3 708 1 021
збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 33 -
Інші доходи 130 381 1 293
Фінансові витрати 140 (324) (227)
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 - (91)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:  
прибуток 170 3 798 1 996
збиток 175 - -
Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття:  
прибуток 176 - -
збиток 177 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (766) (657)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності :  
прибуток 190 3 032 1 339
збиток 195 - -
Надзвичайні :  
доходи 200 - -
витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Чистий :  
прибуток 220 3 032 1 339
збиток 225 - -
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -
II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код рядка За звітний
період
За попередній
період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 41 677 30 954
Витрати на оплату праці 240 14 256 12 540
Відрахування на соціальні заходи 250 4 602 4 108
Амортизація 260 3 755 4 488
Інші операційні витрати 270 39 409 26 831
Разом 280 103 699 78 921
III.Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті  Код рядка За звітний
період
За попередній
період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 50,00 50,00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 50,00 50,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0,06 0,06
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0,06 0,06
Дивіденди на одну просту акцію 340 0,00 -
Керівник       Гриненко В.І.
(підпис)
Головний бухгалтер       Шинкарук О.В.
(підпис)

© ПАО "КПК"РАПИД" 2008-2013. Все права защищены.